Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelete * 

a 2020. évi átmeneti gazdálkodásról és a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, és ezek kiadásait teljesítsék,

c) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2020. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljanak,

d) nemzetközi, európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettséget vállaljanak,

e) a 2019. évben megkezdett és 2020. évre áthúzódó, valamint a 2020-ban kezdődő közmunka programok működési költségvetést terhelő kiadásaira kötelezettséget vállaljanak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2019. évi költségvetési rendelet) 24. §-át alkalmazza.

2. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú támogatást folyósítson havi részletekben. Amennyiben a gazdasági társaság 2019. év egészében támogatásban részesült, a havi támogatási részlet összege nem lehet magasabb, mint az adott gazdasági társaság számára a 2019. évi költségvetési rendeletben megállapított éves működési célú támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e. Ha a gazdasági társaság 2019. év közben kezdte meg a működését, e rendelet hatálya alatt legfeljebb a 2019. negyedik negyedévében pénzügyileg teljesített támogatással megegyező összegű támogatást kaphat.

(2) Az 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2019. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e.

3. § Az önkormányzat 2020. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 2.500.000.000 Ft folyószámlahitelt vehet igénybe.

4. § A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről szóló 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2020. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 42/2019. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére