Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/1999. (VI. 30.) Kr. számú rendelete * 

az Önkormányzat vagyonáról szóló 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a 79. § (2) bekezdésében és a 80. § (1) bekezdésében, a módosított 1997. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés j. pontjában foglaltak, valamint a módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § végrehajtására az Önkormányzat vagyonáról szóló 2/1998. (II. 13.) Kr. sz. rendelettel módosított 25/1997. (VI. 20.) Kr. sz. rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A R 22. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„22. § (1) Önkormányzati ingóvagyon és részesedés elidegenítése és hasznosítása a (6) bekezdésben foglaltak kivételével csak versenyeztetési eljárás keretében történhet.

(2) A versenyeztetési eljárás formái:

a) nyilvános vagy zárt körű pályázat,

b) árverés vagy versengő ajánlatkérés,

c) zárt körű elhelyezés.

(3) Pályázati eljárás útján kell elidegeníteni és hasznosítani az önkormányzati ingó és részesedés vagyont, amennyiben a vagyontárgy egyedi forgalmi értéke

a) ingó esetében a 10 MFt-ot,

b) részesedés esetében a 100 MFt-ot meghaladja.

(4) Az e rendeletben meghatározott tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönthet úgy, hogy - a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén - az Önkormányzat ingó és részesedés vagyonát árverés vagy versengő ajánlatkérés útján értékesíti, amennyiben a vagyontárgy forgalmi értéke nem éri el a (3) bekezdésben meghatározott összegeket.

(5) A tulajdonosi jogokat gyakorló szerv kezdeményezésére zárt körű elhelyezés útján történhet meg az önkormányzati részesedések értékesítése, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a részesedések forgalmi értéke a 100 MFt-ot nem haladja meg,

b) a zárt körű pályázatra vonatkozó 24. § (3) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak,

c) az elidegenítés nemzetközileg elismert pénzügyi vagy szakmai befektető bevonását célozza.

(6) Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati ingó és részesedés vagyon elidegenítésére és hasznosítására akkor kerülhet sor:

a) az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg /elővásárlási jog, használat joga stb./, vagy

b) ha a vagyontárgy elidegenítésére és hasznosítására lefolytatott versenyeztetési eljárás legalább három alkalommal sikertelen volt, vagy

c) az ingó vagyontárgy forgalmi értéke a 2 MFt-ot nem haladja meg, vagy

d) az Önkormányzat érdekeinek figyelembevételével a Közgyűlés így dönt.”

2. § A R 23. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„23. § (1) Önkormányzati ingatlanvagyon elidegenítése

a) 20 MFt és ez alatti forgalmi értéknél a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel árverés,

b) 20 MFt forgalmi érték felett 200 MFt forgalmi értékig a Közgyűlés döntésétől függően árverés, vagy vevőkijelölés,

c) 200 MFt forgalmi érték felett a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel pályázati eljárás útján történhet.

(2) 20 MFt forgalmi érték alatt árverés nélkül önkormányzati ingatlanvagyon elidegenítésére akkor kerülhet sor, ha

a) az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja, vagy az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg /közös tulajdon megszünése, elővásárlási jog, vételi jog, használat joga stb./, vagy

b) a vagyontárgy elidegenítésére lefolytatott árverés legalább három alkalommal sikertelen volt.

(3) 200 MFt forgalmi érték felett pályázati eljárás nélkül önkormányzati ingatlanvagyon elidegenítésére akkor kerülhet sor, ha

a) az ajánlattevő ajánlatának elfogadása az ingatlan tulajdoni, használati viszonyainak rendezését szolgálja, vagy az ajánlattevőt a dologgal kapcsolatos egyéb jogosultság illeti meg /közös tulajdon megszünése, elővásárlási jog, vételi jog, használat joga stb./, vagy

b) a vagyontárgy elidegenítésére lefolytatott pályázati eljárás sikertelen volt, vagy

c) az Önkormányzat érdekének figyelembevételével a Közgyűlés így dönt.

(4) Az e rendeletben meghatározott tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönthet úgy, hogy - a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén az Önkormányzat ingatlanvagyonát

a) 20 MFt és ez alatti forgalmi értéknél versengő ajánlatkérés,

b) 20 MFt forgalmi érték felett 200 MFt forgalmi értékig pályázati eljárás útján értékesíti.

23/A. § (1) Önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítása versenyeztetési eljárás keretében történhet a /4 / bekezdésben foglaltak kivételével.

(2) Pályázati eljárás útján kell hasznosítani az önkormányzati ingatlant, ha a vagyontárgy hasznosításából származó éves bevétel az 50 MFt-ot meghaladja.

(3) Az e rendeletben meghatározott tulajdonosi jogokat gyakorló szerv dönthet úgy, hogy - a rendeletben foglalt feltételek fennállása esetén - az Önkormányzat ingatlanvagyonát versengő ajánlatkérés útján hasznosítja, amennyiben a vagyontárgy hasznosításából származó éves bevétel nem éri el a (2) bekezdésben meghatározott összeget.

(4) Versenyeztetési eljárás nélkül az önkormányzati ingatlanvagyon hasznosítására akkor kerülhet sor, ha a vagyontárgy hasznosításából származó éves bevétel a 2 MFt-ot nem haladja meg.”

3. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.


  Vissza az oldal tetejére