Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/1999. (XII. 10.) Kr. rendelete * 

az adóügyi dolgozók érdekeltségi rendszeréről

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 45. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § Az adóbevételek növelése, az adóellenőrzési és adóbehajtási feladatok ösztönzése végett az önkormányzatot megillető adóbevétel terhére a közgyűlés érdekeltségi alap képzését engedélyezi.

Az érdekeltségi alap forrásai

2. § (1) Az esedékesség időpontjáig meg nem fizetett és az adóügyi dolgozók eredményes közreműködése révén befolyt adótartozás 30 %-a.

(2) Az adóellenőrzés során feltárt és beszedett adóhiány 30 %-a.

(3) A beszedett bírság és késedelmi pótlék.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott forrásból akkor lehet érdekeltségi alapot képezni, ha a tartozás teljes egészében rendeződött.

Az érdekeltségi alapból részesülők köre

3. § Az érdekeltségi alapból részesül a Polgármesteri Hivatal adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselő dolgozója. * 

Az érdekeltségi jutalék kifizetésének feltétele

4. § A 3. §-ban meghatározott vezetőket és dolgozókat akkor illeti meg jutalék, ha az önkormányzat kezelésében lévő adókból elszámolt bevétel eléri a folyó évi fizetési kötelezettség (folyó évi helyesbített előírás) 97 %-át. A folyó évi helyesbített előírás számításakor figyelmen kívül kell hagyni a nem jogerős előírásokat, a visszatérítés címén előírt, valamint a bíróság által felfüggesztett és a felszámolási eljárás keretében tartozásként nyilvántartott összegeket.

A kifizethető jutalék mértéke

5. § (1) Az érdekeltségi jutalékot az éves zárási munkák után, legkésőbb a tárgyévet követő március 31-ig kell kifizetni a 4. §-ban foglalt feltételek teljesítése esetén a 3. §-ban meghatározott dolgozók részére legfeljebb 6 havi alapbérnek megfelelő összegben.

(2) A 3. §-ban meghatározott dolgozók részére az évközi teljesítés függvényében szeptember 30-ig jutalék előleg fizethető.

Az érdekeltségi alap kezelésének és a kifizetés szabályai

6. § (1) *  A kifizethető jutalék mértékét a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének javaslata alapján a jegyző állapítja meg, vezető beosztású köztisztviselők esetén a polgármester egyetértésével.

(2) A rendelet alapbérre vonatkozó rendelkezései alkalmazásánál az alapilletményen túl az illetménykiegészítést, pótlékot és egyéb havi rendszeres illetményt is figyelembe kell venni.

(3) Az érdekeltségi jutalék az év közben nyugdíjba vonult dolgozót is megilleti. Részére a jutalékot az utolsó munkanapon kell kifizetni. A közszolgálati jogviszony egyébkénti megszűnésével a dolgozó jutalékra való jogosultsága megszűnik.

(4) A képződött érdekeltségi alapot két részletben, március 20-ig és szeptember 20-ig kell az önkormányzat költségvetési számlájára átutalni. Az alap a tárgyéven belül csak az e rendeletben meghatározottak szerint használható fel. A fel nem használt alap a következő évre nem vihető át.

Záró rendelkezés

7. § E rendelet 2000. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a 2000. évi alapképzés és kifizetések során kell először alkalmazni. Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az adóügyi dolgozók érdekeltségi rendszeréről szóló 9/1998. (IV.14.) Kr. rendelet.


  Vissza az oldal tetejére