Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2000. (II. 24.) Kr. rendelete * 

Debrecen város 2000. évi költségvetéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltaknak megfelelően az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed DMJV Közgyűlésére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá az önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, valamint az Önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő alapítványok, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok költségvetési kapcsolataira.

II. fejezet

Általános rendelkezések

2. § Az ÁHT 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Külön címet alkotnak az önkormányzat intézményei, (3., 4. számú melléklet)

b) Az önkormányzat központi kezelésű feladatai római sorszámozással, önálló címeket alkotnak, alcímenkénti felsorolását az 5. számú melléklet rögzíti.

c) A helyi kisebbségi önkormányzatok - bolgár, cigány, örmény - külön alkotnak egy-egy címet. Ezen költségvetések a kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően épülnek be a város költségvetésébe.

Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámolás (ok) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, különösen a

a) az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény

b) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény

c) az államháztartás működési rendjéről szóló, módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

d) a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló, többször módosított 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet

e) a számvitelről szóló, többször módosított 1991. évi XVIII. törvény

f) az önkormányzat vagyonáról szóló, módosított 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet

g) az Önkormányzat beruházásainak rendjéről és a közbeszerzési eljárások rendjéről szóló, módosított 53/1995. (XI. 28. ) Kr. rendelet

előírásait kell irányadónak tekinteni.

A költségvetési főösszeg

3. § (1) A Közgyűlés Debrecen Város Önkormányzatának 2000. évi költségvetését 21.771.422 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. (1. számú melléklet)

(2) A működési és felhalmozási célú előirányzatokat az 1/A., 1/B. számú mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák.

(3) A normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulás az intézmények támogatását növeli, tételes kimutatását a támogatáson belül a 3. számú melléklet rögzíti 172.475 E Ft összegben, a diáksport támogatásokat 39.293 E Ft összegben az 5. számú melléklet rögzíti.

(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- személyi juttatásokra 7.965.268 E Ft,
- munkaadót terhelő járulékokra 3.216.893 E Ft,
- dologi kiadásokra 6.913.925 E Ft,
- ellátottak pénzbeni juttatására 17.238 E Ft,
- felhalmozási kiadásokra 2.178.725 E Ft,
- speciális célú támogatások 621.107 E Ft,

(5) A Közgyűlés

- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére 750 E Ft,

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 1.500 E Ft,

- az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére 750 E Ft

támogatást biztosít.

Bevételek

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet, további részletezését a 2/A., 2/B., 2/C., 2/D. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget 21.265.422 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 506.000 E Ft.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett, a hitel felvételéről - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - gondoskodjon.

(3) Az 1995. évi folyó költségvetés finanszírozásába bevont lakásalap 2000. évre tervezett visszafizetését - melyről a 210/1996. (IX. 30.) Kh. határozattal döntött - a további évekre halasztja.

(4) A költségvetés végrehajtásának pénzügyi finanszírozására maximum 500.000 E Ft folyószámla-hitel vehető fel, a pénzügyi szükséglethez igazodva.

(5) A helyi adó beszedési számláin, a pótlék és bírság beszedési számlán, hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a költségvetési elszámolási számlára kell átutalni.

A félév végén és év végén a fenti adószámlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. A gépjárműadó beszedési, valamint az egyéb bevételek elszámolási számláról történő utalására vonatkozóan a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 125. § (2)-(3)-(4) bekezdését kell alkalmazni.

(6) A meghatározott célra, átvett pénzeszközként érkezett bevételek a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A módosításról a polgármester dönt, a Közgyűlés tájékoztatása mellett. A tájékoztatást a soron következő beszámoló, de legkésőbb a zárszámadás előterjesztésekor kell megtenni.

(7) Ha évközben az Országgyűlés, a kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, az előirányzat-módosításra a polgármester jogosult intézkedni és erről legalább

- a féléves beszámolóval

- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatóval,

- illetve az éves beszámolóval

egyidejűleg a Közgyűlést tájékoztatja.

Kiadások

5. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait - és ezen belül kiemelt előirányzatait - a 3/a. és a 4. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 8.147.674 E Ft-ban állapítja meg (5. számú melléklet).

Ezen belül

- Polgármesteri Hivatal kiadásait (5/II. sz.mell.)

- Beruházási kiadásokat (5/IV./1. sz. mell.)

- Felújítási kiadásokat (5/IV./2. sz. mell.)

- Fejlesztés jellegű kiadásokat (5/IV./4. sz. mell.)

rögzíti.

(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, a rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az áthúzódó kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 6. számú melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési évet követő két év (2001-2002.) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, „A működés és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2001-2002. évi alakulása” megnevezésű táblarendszer tartalmazza. (7. számú melléklet)

(6) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 100.000 E Ft összegben hagyja jóvá.

(7) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 340.066 E Ft összegben, az 5/XVI. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(8) A jóváhagyott, nem beruházási célú keretek terhére tartós kötelezettségvállalás és beruházási jellegű kiadások vállalása csak a Közgyűlés jóváhagyásával történhet.

III. fejezet

A költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt - 2/A-B-C-D. számú mellékletek - meghaladóan realizált bevétel, felhasználásáról a Közgyűlés dönt.

(2) A költségvetésbe nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat-módosítás a közgyűlés feladata.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig - vis maior esetét kivéve - nem kerülhet sor.

(4) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, ezt követően az évközi többletigények teljesítésére történhet.

(5) A Közgyűlés az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. A céltartalék kizárólag az 5/XVI. számú mellékletben felsorolt feladatokra fordítható. A célok közti átcsoportosítás jogát a közgyűlés fenntartja magának. A feladatokon képződő maradvány az általános tartalékot növeli.

7. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - e rendeletének módosításával - évközben megváltoztathatja.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében - a fenntartó előzetes tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből felemelheti a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint.

(3) A (2) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

A képviselő-testület elé terjesztendő féléves beszámolóval, a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatóval, illetve az éves beszámolóval egyidőben, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig, december 31-i hatállyal, a költségvetési rendeletén a módosításokat átvezeti.

(4) Az intézmény vezetője pénzügyi fedezetét meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó döntése alapján vállalhat.

(5) Az intézmény önkormányzati támogatást, intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújthat be.

(6) A Közgyűlés az önkormányzat beruházásainak rendjéről és a közbeszerzési eljárásról szóló módosított 53/1995. (XI. 28.) Kr. rendeletben foglaltak alkalmazása során érvényesítendő közbeszerzési értékhatárokat 2000. évre az 1999. évi CXXV. törvény 56. §-ában foglaltakkal egyezően kell értelmezni.

(7) A pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás-jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg.

(8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével használhatja fel.

(9) Az Önkormányzat feladattal nem terhelt 1999. évi pénzmaradványa elsősorban a városüzemeltetési és beruházási szükségletek teljesítésére, illetve közhasznú és közmunka foglalkoztatásra fordítható.

(10) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri, jegyzői együttes utasítás szabályozza.

(11) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.

(12) A Közgyűlés a feszített gazdálkodási lehetőségekre figyelemmel elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátására nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva kerülhet sor.

(13) A gazdálkodást végrehajtó szerv köteles gondoskodni arról, hogy a költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközei - a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével - az előírt szabályok betartása mellett ideiglenes hasznosításra kerüljenek.

(14) Az ÁHT. 65. § (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletébe a Bolgár, a Cigány és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be. (8., 9., 10. számú mellékletek) A kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettség vállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel sem tartozik.

IV. fejezet

Központi kezelésű feladatok

8. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt - minden más kiadást megelőzően - a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a felújítási, beruházási, fejlesztés jellegű feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli, továbbá a felújítási és beruházási feladatok közötti, - valamint ezekből az intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő - kiadások előirányzat-módosítás/átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.

(3) A városüzemeltetési kiadásokon, valamint a szociális és népjóléti feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli átcsoportosítás, mind a szociális és népjóléti feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja.

Mindkét feladat esetében az ezekből az intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás/átcsoportosítás jogát is a polgármesterre ruházza.

(4) Az 5. számú melléklet I. cím Adósságszolgálat, XII. cím Egyéb kiadások előirányzat-módosítás jogát a polgármester gyakorolja.

(5) Az 5. számú mellékletben rögzített előirányzatok feletti kötelezettség-vállalási jogkört polgármesteri-jegyzői közös utasításban kell szabályozni - a módosított 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján. Ezen előirányzatok esetében az azokból az intézményeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítás jogát a polgármester gyakorolja.

(6) A kiadások finanszírozásánál a rendszeres bérkifizetések teljesítése, valamint az adósságszolgálat terhei megelőznek minden más kiadást.

(7) A diáksport támogatásra biztosított összegből 39.293 E Ft kizárólag az önkormányzat intézményei diáksportjának támogatására használható fel.

(8) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai címein és alcímein belül pénzeszköz átadásként megtervezett (ideértve a pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő pénzeszközöket is) előirányzatok felhasználására az érintett bizottság tesz javaslatot. Az érintett bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. Ezek az 5/V., 5/VIII/2. - egyházak támogatása esetében - , 5/IX. címek.

A döntés alapján megkötendő megállapodásokat csak a jegyzői- és polgármesteri együttes utasításban felhatalmazott kötelezettségvállaló jogosult aláírni. A megállapodásokban intézkedni kell arról, hogy a finanszírozott és támogatott szervezeteknek a juttatások célirányos felhasználásáról 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évről készülő beszámoló elkészítésének határidejéig el kell számolniuk.

(9) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőre nem használja fel, illetve nem a megjelölt célra használja fel, a támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni.

(10) Az éves ellenőrzési munkatervbe be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ft feletti összegű támogatásban részesültek.

V. fejezet

Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználását, az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a közgyűlés a polgármesterre ruházza.

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámát 539 főben állapítja meg.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2000. január 01-jével 32.400 Ft-ban kerül megállapításra.

(4) A reprezentációra vonatkozó felhasználási és elszámolási szabályokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül a közüzemi költségeket teljes körűen meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése elsőbbséget élvez.

VI. fejezet

Intézményi gazdálkodás szabályai

10. § (1) Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 9. § (3) bekezdésében meghatározott összeggel egyező és megilleti ezen köztisztviselőket

- felsőfokú végzettség esetén alapilletményének 10 %-a,

- középfokú végzettség esetén alapilletményének 5 %-a illetménykiegészítésként.

Az egyéb juttatásokat illetően - ha arra jogszabály eltérően nem intézkedik - az intézményekre vonatkozó szabályokat kell a köztisztviselőkre alkalmazni.

(2) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet 2000. évre 9349,3 főben állapítja meg.

(3) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti

- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,

- pénzmaradványából,

- vállalkozási tartalékából,

- átvett pénzeszközeiből.

(4) Az intézmény a (3) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetés évében, sem az azt követő évben nem eredményezhetnek.

(5) A költségvetési szerv a jelen rendelettel elfogadott kiadási részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, kivéve az alábbi részelőirányzatokat:

a) rendszeres személyes juttatások

b) gázenergia szolgáltatás díja

c) villamos energia szolgáltatás díja

d) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

e) víz- és csatornadíja

f) tüzelőanyag beszerzés

g) élelmezési kiadások

h) gyógyszer-vegyszer beszerzés

i) ellátottak pénzbeni juttatásai.

(6) A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, végleges költségvetésükbe kötelesek a jelen rendeletben rögzített közüzemi díjakat elsődlegesen megtervezni. (A módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 03. űrlap 01, 02, 05, 15, 18, 19, 20, 21, 26 sorok)

(7) A költségvetési szerv vezetője egy éven túli, vagy ismételt kötelezettséget eredményező új szerződést, megállapodást csak a fenntartó engedélyével köthet.

(8) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta, tárgyhót követő hó 05-ig, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak indoklása is szükséges.

(9) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére a következő költségvetési évekre vonatkozó tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(10) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva a feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, a kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(11) Ha az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, a Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez. (7/1999. (II. 15.) Kr. rendelet)

(12) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha a költségvetési szerv tekintetében az 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

VII. fejezet

Vegyes rendelkezések

11. § (1) A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi, s ebből a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat lebontásáról.

(2) Az élelmezési térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló 31/1999. (X. 26.) Kr. rendelet 19. §-ában foglaltaknak megfelelően 2000. évre az étkezési hozzájáruláshoz történő önkormányzati támogatást a rezsiköltség mértékében, illetve az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozók esetében, a rezsiköltség + a norma 25 %-a mértékében határozza meg. Pénzbeni étkezési hozzájárulás kizárólag ott fizethető, ahol sem főző-, sem melegítőkonyha nem működik, ez nem haladhatja meg az adómentes összeg mértékét.

(3) Az egészségügyi alapellátást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül finanszírozza.

Az e célokra tervezett kötött felhasználású 879.414 E Ft összegű előirányzat az év folyamán megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat. Az ügyeleti feladatok ellátásának finanszírozására alapvetően az OEP forrás szolgál, melyet a fenntartó kiegészíthet, így az évközi többletfinanszírozás bevétel az önkormányzatot illeti.

(4) A köztisztviselők és a közalkalmazottak támogatási igényének - amennyiben a 4/2000. (I. 24.) Kr. rendelet, illetve a 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat előírásainak megfelelnek - támogatására a 11738008-200199690 számú munkáltatói támogatás számlán rendelkezésre álló összeg használható fel. A rendelkezésre álló összeg 6 %-a a Polgármesteri Hivatal, míg a fennmaradó 94 % az intézmény dolgozói között kerülhet felhasználásra.

(5) A Közgyűléssel jogviszonyban álló költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat bizottságai nem képviselő tagjai, továbbá az önkormányzat megbízásából szakértőként külföldi kiküldetésben résztvevő személyek esetében a külföldi kiküldetés napidíját a Közgyűlés 60 USD/nap összegben határozza meg.

(6) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról

- féléves beszámoló keretében szeptember 15-ig,

- harmadik negyedéves beszámoló keretében november 30-ig

a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(7) Amennyiben a költségvetés évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, költségvetés módosításáról kell gondoskodni.

A pótköltségvetés összeállítására akkor kerülhet sor, ha a gazdálkodási körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(8) A Közgyűlés 2000. évre a Pro Urbe díj összegét 150.000 Ft-ban, a Csokonai díj, a Hatvani díj, a Hajós Alfréd díj, a Debrecen Kiváló Pedagógusa díj és a Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként 125.000 Ft-ban határozza meg.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2000. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Egyidejűleg a módosított 15/1997. (V. 30.) Kr. rendelet 8. számú melléklete, valamint az átmeneti gazdálkodásról szóló 41/1999. (XII. 23.) Kr. rendelet hatályát veszti, továbbá a 7/1999. (II. 15.) Kr., az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről, 1. § a) és b) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

a) DMJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (továbbiakban költségvetési szerv) ha annak 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot,

b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) által finanszírozott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot,”

(3) Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló, 19/1999. (V. 28.) Kr. rendelet 1. számú mellékletének helyébe ezen rendelet 12. számú melléklete lép.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére