Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2003. (II. 20.) Kr. rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a többször módosított 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: ÁHT) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. évi költségvetéséről, valamint annak végrehajtásához kapcsolódóan egyes közgyűlési rendeletek módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésére és bizottságaira, az Önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek.

II. fejezet

Általános rendelkezések

2. § Az ÁHT 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Külön címet alkotnak az önkormányzat költségvetési szervei (intézmények), (3., 4. számú melléklet).

b) Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, római sorszámozással, önálló címeket alkotnak, alcímenkénti felsorolását az 5. számú melléklet rögzíti.

c) A helyi kisebbségi önkormányzatok - bolgár, cigány, örmény - külön alkotnak egy-egy címet.

Ezek a költségvetések a kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően épülnek be a város költségvetésébe.

Az éves költségvetés tervezése, végrehajtása, valamint a végrehajtásról szóló beszámoló(k) során azokban a kérdésekben, melyekre vonatkozóan e rendelet külön nem intézkedik, különösen

a) az önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény,

b) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény,

c) az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet,

d) a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet,

e) a számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvény,

f) az önkormányzat vagyonáról szóló, többször módosított 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet,

g) az önkormányzat beruházásainak rendjéről és a közbeszerzési eljárások rendjéről szóló, többször módosított 53/1995. (XI. 28.) Kr. rendelet

előírásait kell alkalmazni.

A költségvetési főösszeg

3. § (1) A Közgyűlés Debrecen Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetését 36.848.019 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg (1. számú melléklet).

(2) A működési és felhalmozási célú előirányzatokat az 1/A, 1/B számú mellékletek tájékoztató jelleggel tartalmazzák.

(3) A normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulások az intézmények támogatását növelik, tételes kimutatását a támogatáson belül a 3. számú melléklet rögzíti 239.994 E Ft összegben, a diáksport, a szakmai fejlesztési és a pedagógiai szolgáltatás támogatásokat 196.205 E Ft összegben, az 5/XV. számú melléklet rögzíti.

(4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

- személyi juttatásokra 15.104. 648 E Ft
- munkaadót terhelő járulékokra 5.173. 226 E Ft
- dologi kiadásokra 10.055. 147 E Ft
- ellátottak pénzbeni juttatására 11. 206 E Ft
- felhalmozási kiadásokra 4.145. 125 E Ft
- támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 2.358. 667 E Ft

- a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft

- a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 4.000 E Ft

- az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft

támogatást biztosít.

Bevételek

4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet, további részletezését a 2/A, 2/B, 2/C, 2/D, 2/E, 2/F, 3. számú mellékletek tartalmazzák.

(2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget 34.748.019 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 2.100.000 E Ft. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett, a hitel felvételéről, amely 900.000 E Ft - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - gondoskodjon.

(3) Az 1995. évi folyó költségvetés finanszírozásába bevont lakásalap - melyről a Közgyűlés a 210/1996. (IX. 30) Kh. határozattal döntött - még fennálló visszafizetése 2004. évben kerül rendezésre a költségvetésből.

(4) A költségvetés végrehajtásának pénzügyi finanszírozására maximum 500.000 E Ft folyószámla-hitel vehető fel, a pénzügyi szükséglethez igazodva.

(5) A helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán hó végén - kivéve június és december hónapot - rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni.

A félév végén és év végén a fenti számlák csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. Az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra vonatkozóan a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 125. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

(6) A meghatározott célra, átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. A módosításról a polgármester dönt, a Közgyűlés tájékoztatása mellett. (A tájékoztatást a soron következő beszámoló, de legkésőbb a költségvetési beszámoló Közgyűléshez történő felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig kell megtenni, december 31-ei hatállyal.)

(7) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzatok számára pótelőirányzatot biztosít, az előirányzat-módosításra a polgármester jogosult intézkedni és erről legalább

- a féléves beszámolóval,

- a háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatóval,

- illetve a költségvetési beszámoló Közgyűléshez történő felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal

a Közgyűlést tájékoztatja.

(8) A 2003. évre elfogadott címzett és céltámogatások a bevételek között külön sorban kerültek betervezésre.

(9) Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásából származó bevétellel a költségvetés bevételi oldala a szerződés megkötését követően megemelhető azzal, hogy a támogatott cél a kiadások között elkülönítetten megjelenik (8. számú melléklet).

Kiadások

5. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait - és ezen belül a kiemelt előirányzatait - a 4. számú melléklet és a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg. A meghatározott célra juttatott intézményeket illető összegeket a céltartalék tábla rögzíti.

(2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 13.332.194 E Ft-ban állapítja meg (5. számú melléklet).

Ezen belül

- a Polgármesteri Hivatal kiadásait (5/II/1. számú cím),

- a Beruházási kiadásokat (5/IV/1. számú alcím),

- a Tárgyi eszközök felújítását, nagyjavítását (5/IV/2. számú alcím)

rögzíti.

(3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az önkormányzat költségvetéséből, a rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a Közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzat teljesülését a 7. számú mellékletben rögzített finanszírozási ütemterv rögzíti. Az Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projekteket a 8. számú melléklet rögzíti.

(5) A vállalt kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 12. számú melléklet tartalmazza.

(6) A költségvetési évet követő két év (2004-2005.) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, „A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003-2004-2005. évi alakulása” megnevezésű táblarendszer tartalmazza (6. számú melléklet).

(7) A Közgyűlés az önkormányzat általános tartalékát 400.000 E Ft összegben hagyja jóvá.

(8) A Közgyűlés az önkormányzat céltartalékát 170.077 E Ft összegben, az 5/XV. számú mellékletben felsorolt célokra állapítja meg.

(9) A jóváhagyott, nem beruházási célú keretek terhére tartós kötelezettségvállalásra (ide nem értve a folyamatos működés biztosításához szükséges közüzemi és kommunikációs költségeket) és beruházási jellegű kiadások vállalására csak a Közgyűlés jogosult.

III. fejezet

A költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt - 2/A, 2/B, 2/C és 2/D számú mellékletek - meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható. Amennyiben a saját bevétel többletbevételi összege meghaladja éves szinten a bevételi előirányzat 1 %-át, annak felhasználásáról a Közgyűlés dönt, egyéb esetben a polgármester jogosult a felhasználásról dönteni.

(2) A költségvetésbe nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzat-módosítás a Közgyűlés feladata.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig - vis maior esetét kivéve - nem kerülhet sor.

(4) Az általános tartalék felhasználása elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek pótlására, ezt követően az évközi többletigények teljesítésére történhet.

(5) A Közgyűlés az általános és céltartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. A céltartalékon képződő maradvány az általános tartalékot növeli.

7. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.

(2) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv előirányzat-módosítási hatáskörében - a fenntartó előzetes tájékoztatása mellett - bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzatot meghaladó többletbevételéből felemelheti a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai szerint.

(3) A (2) bekezdés szerint saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásról a polgármester a Közgyűlést, a Közgyűlés elé terjesztendő féléves beszámolóval, a háromnegyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztatóval, illetve az éves beszámolóval egy időben, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez (Közgyűlés) történő felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-ei hatállyal tájékoztatja.

(4) Az intézmény vezetője a költségvetési előirányzatot meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó döntése alapján vállalhat.

(5) Az intézmény önkormányzati támogatást, intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújthat be.

(6) A Közgyűlés az önkormányzat beruházásainak rendjéről és a közbeszerzési eljárásról szóló többször módosított 53/1995. (XI. 28.) Kr. rendeletben foglaltak alkalmazása során érvényesítendő közbeszerzési értékhatárokat 2003. évre a 2002. évi LXII. törvény 55. §-ában foglaltakkal egyezően kell értelmezni.

(7) A pénzmaradvány a költségvetési szerv alaptevékenységének teljesítésével és a kapacitások más, nem vállalkozás-jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg.

(8) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben előírtak figyelembevételével használhatja fel.

(9) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza, hivatkozva a többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglaltakra.

(10) A Közgyűlés felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. A többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm.rendelet 135. §-ában biztosított hatáskör alapján a gazdasági szervezetek vezetői és az általuk írásban megbízott - legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkező - dolgozó végezhet érvényesítést.

(11) A Közgyűlés elrendeli, hogy az intézmények önkormányzati támogatásának rendelkezésre bocsátására nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva kerülhet sor.

(12) A gazdálkodást végrehajtó szerv köteles gondoskodni arról, hogy a költségvetési számláján lévő szabad pénzeszközei - a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével - az előírt szabályok betartása mellett ideiglenes hasznosításra kerüljenek.

(13) Az ÁHT. 65. § (4) bekezdése alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata rendeletébe a Bolgár, a Cigány és az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be (9., 10., 11. számú mellékletek). A kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a kisebbségi önkormányzatok határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettség - vállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik.

IV. fejezet

Központi kezelésű feladatok

8. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt - minden más kiadást megelőzően - a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a felújítási, beruházási feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli, továbbá ezen feladatok közötti előirányzat-módosítás és átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza (5. számú melléklet IV. cím).

(3) A városüzemeltetési, vagyongazdálkodási kiadásokra, valamint a szociális feladatokra jóváhagyott előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármester gyakorolja.

(4) A (2) és (3) bekezdésben foglaltak esetében az ezekből, az intézményeknél, valamint a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítási és átcsoportosítási jogát is a Közgyűlés a polgármesterre ruházza. A polgármester jogosult a központi kezelésű feladatok kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Az 5. számú melléklet I. cím Adósságszolgálat, XII. cím Egyéb kiadások előirányzat-módosítási jogát a polgármester gyakorolja.

(6) Az 5. számú melléklet címei esetében az azokból, az intézményeknél, illetve a Polgármesteri Hivatalnál teljesülő kiadások előirányzat-módosítási jogát a polgármester gyakorolja.

(7) A kiadások finanszírozásánál a rendszeres bérkifizetések teljesítése, valamint az adósságszolgálat terhei megelőznek minden más kiadást.

(8) A diáksport támogatásra biztosított összeg kizárólag az önkormányzat intézményei diáksport tevékenysége - iskolai mindennapos testedzés - támogatására használható fel.

(9) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai címein és alcímein belül a pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő pénzeszköz átadások felhasználására az érintett bizottság tesz javaslatot. Az érintett bizottság javaslata alapján a polgármester dönt. Ezek az 5. számú melléklet V., IX/2.- egyházak támogatása esetében -, X., XI. címek.

A döntés alapján megkötendő megállapodásokat csak a polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott kötelezettségvállaló jogosult aláírni. A megállapodásokban a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára számadási kötelezettséget kell előírni a részükre cél-jelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról, 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évről készülő beszámoló elkészítésének határidejéig.

(10) Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni.

(11) Az önkormányzati költségvetésből nyújtott minden támogatás kedvezményezettje a kapott támogatást a megjelölt célra, a megjelölt határidőre használhatja fel. A fel nem használt, illetve nem a megjelölt célra felhasznált támogatás összegét köteles a folyósító számlájára haladéktalanul visszautalni, illetve a továbbiakban támogatásban nem részesülhet. A támogatottal az ÁHT 13/A. § szerinti megállapodást kell megkötni.

(12) Az önkormányzat ellenőrizni köteles a támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást „Az éves ellenőrzési munkatervbe” be kell építeni azoknak a szervezeteknek, magánszemélyeknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ft feletti összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében a számadás ellenőrzését a polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni.

V. fejezet

Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok

9. § (1) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak felhasználását, az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés a polgármesterre ruházza.

(2) A Polgármesteri Hivatal létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

összes létszám 600 fő

- polgármesteri vezetés 4 fő

- köztisztviselői létszám 472 fő

- Munka Törvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozók száma 124 fő

A fenti létszám nem tartalmazza a polgári szolgálatot teljesítő alkalmazott sorkatonák és a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat. Az engedélyezett létszám 20, illetve 10 fő.

(3) A köztisztviselők illetményalapja 2003. január 1-jei hatállyal 33.000 Ft, a 2002. évi LXII. törvény 46. §-a, valamint a többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 42. §-a alapján, azonban az egyéb illetményelemek tekintetében az illetményalap 36.000 Ft.

(4) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül a közüzemi költségeket teljes körűen meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése - az illetmények kifizetését követően - elsőbbséget élvez.

(5) A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi összegek használhatók fel:

a) Polgármester 20.000 Ft/hó;

b) Alpolgármester(ek) 15.000 Ft/hó;

c) Jegyző 15.000 Ft/hó;

d) Aljegyző 10.000 Ft/hó;

e) Főosztályvezetők 5.000 Ft/hó;

f) Osztályvezetők 3.000 Ft/hó.

A személyi reprezentációra felhasználható összegeket a polgármester engedélyével lehet elszámolni.

VI. fejezet

Intézményi gazdálkodás szabályai

10. § (1) A költségvetési szerv a rendeletben megállapított támogatást (3. számú melléklet) csak alaptevékenységére használhatja fel.

(2) Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 9. § (3) bekezdésében meghatározott összeggel egyező.

(3) A Közgyűlés az intézményi létszámkeretet 2003. évre 8.498,275 főben állapítja meg (4. számú melléklet).

(4) Az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, és a megfelelő részelőirányzatokat felemelheti:

- a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,

- jóváhagyott pénzmaradványából,

- átvett pénzeszközeiből.

(5) Az intézmény a (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetés évében, sem az azt követő évben nem eredményezhetnek.

(6) A költségvetési szerv a jelen rendelettel elfogadott kiadási részelőirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, kivéve az alábbi részelőirányzatokat:

a) rendszeres személyes juttatások,

b) gázenergia szolgáltatás díja,

c) villamos energia szolgáltatás díja,

d) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja,

e) víz- és csatorna díja,

f) tüzelőanyag beszerzés,

g) gyógyszer-vegyszer beszerzés.

(7) A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, végleges költségvetésükbe kötelesek a jelen rendeletben rögzített közüzemi díjakat elsődlegesen megtervezni (A többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 03. űrlap 01, 02, 05, 16, 19, 20, 21, 22, 29 sorok.).

(8) A költségvetési szerv vezetője egy éven túli kötelezettséget eredményező új szerződést, megállapodást csak a fenntartó hozzájárulásával köthet.

(9) A költségvetési szerv vezetője köteles a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta, a tárgyhót követő hó 05-ig, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak indoklása is szükséges.

(10) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatának megtakarítása terhére a következő költségvetési évekre vonatkozó tartós kötelezettséget nem vállalhat.

(11) Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva a fenntartó Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel. A tartósan üres álláshelyre jutó személyi juttatások 4 hónapot meghaladó előirányzata - a kötelező pályaalkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörök kivételével - év közben jutalmazásra nem használható fel, az kizárólag a feladatellátás folyamatos vitelét szolgáló többletmunka elismerését jogszabály szerinti formában szolgáló személyi juttatásokra fordítható.

(12) A költségvetési szerv köteles a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésének f), h) és j) pontok előírásainak megfelelően módosítani a szervezeti és működési szabályzatát. Ezen túlmenően a szervezeti és működési szabályzatban vagy annak mellékletében kell szabályozni a feladatellátásnak a költségvetési szerv kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását biztosító, a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket.

(13) Költségvetési szerv szakmai alapfeladatai keretében, szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - külső személlyel, szervezettel az alábbi meghatározott feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet:

a) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzetséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása,

b) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre.

a) az ellátandó feladatot,

b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (13) bekezdésben meghatározottak közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei,

c) a díjazás mértékét,

d) a szerződés időtartamát,

e) a feladatellátás részletes feltételeit,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt.

(15) Ha az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani, és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 Millió Ft-ot, a Közgyűlés önkormányzati biztost rendel ki a költségvetési szervhez (többször módosított 7/1999. (II. 15.) Kr. rendelet).

(16) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha a költségvetési szerv tekintetében a többször módosított 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.

VII. fejezet

Vegyes rendelkezések

11. § (1) A tárgyi eszközök felújítási előirányzatát az önkormányzat központilag kezeli, az általa fenntartott intézmények benyújtott éves igényeiből a Humán, a Városfejlesztési és a Gazdálkodási Főosztályok által egyeztetett és összeállított felújítási terv végrehajtásáról a polgármester dönt. A tényleges felhasználásnak megfelelően gondoskodik az Önkormányzat az előirányzat adott intézményhez történő lebontásához. Meglévő tárgyi eszköz helyet új eszköz beszerzésére a többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet szabályainak betartásával kerülhet sor.

(2) Az élelmezési térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló többször módosított 31/1999. (X. 26.) Kr. rendelet, továbbá a gyermekétkeztetésről szóló 36/2002. (XII. 23.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó intézmények alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2003. évre az önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyag norma 15%-ának mértékében határozza meg.

Az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörök:

- bölcsődei alkalmazottak,

- egyéb intézmények estében,

- tálalást végző dolgozók,

- főzőkonyhák dolgozói (konyhai személyzet),

- élelmezésvezetők.

Az e célra tervezett kötött felhasználású 1.710.802 E Ft összegű előirányzat az év folyamán megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat. Az ügyeleti feladatok ellátásának finanszírozására alapvetően az OEP forrás szolgál - tervezett összege 65.636 E Ft.-, melyet a fenntartó kiegészíthet, így az évközi többletfinanszírozási bevétel az önkormányzatot illeti.

(4) A köztisztviselők és a közalkalmazottak lakásépítéséhez vagy felújításhoz igényelt munkáltatói támogatás iránti kérelmek kielégítésére - amennyiben a 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelet, illetve a 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat előírásainak megfelel - a „munkáltatói támogatás” számlán rendelkezésre álló összeg használható fel. A rendelkezésre álló összeg 10 %-a a Polgármesteri Hivatal, míg a fennmaradó 90 %-a az intézmény dolgozói között kerülhet felhasználásra.

(5) A Polgármesteri Hivatal munkavállalói, a polgármester és alpolgármesterek, a Közgyűlés képviselő tagjai, a Közgyűléssel jogviszonyban álló költségvetési szervek vezetői, az önkormányzat bizottságainak nem képviselő tagjai, továbbá az önkormányzat megbízásából szakértőként külföldi kiküldetésben résztvevő személyek esetében a külföldi kiküldetés napidíját a Közgyűlés 60 USD/nap összegben határozza meg. A külföldi kiküldetés elrendelésére a polgármester, a Polgármesteri Hivatal munkavállalói esetében a jegyző jogosult, a polgármester tekintetében az Ügyrendi Bizottság jár el. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költsége elszámolása tekintetében - a többször módosított 168/1995. (XII. 27.) Korm. rendeletben foglaltakat, valamint a 26/1998. (BK 22.) BM utasítás előírásait is figyelembe véve - az alábbiakat kell alkalmazni:

a) A napidíj összegét a kiküldetés időtartama és a külföldön kapott ellátás figyelembevételével kell megállapítani. A kiküldetés tényleges időtartamába az indulás szerinti időpontot megelőző 1 óra, illetve az érkezést követő 1 óra beszámítható. A kiküldetés idejét napokra kell átszámítani, a törtnapok, ha 8 órát meghaladják egész napnak számítanak. Ha a törtrész kevesebb, mint 8 óra, de legalább 4 óra, akkor erre az időre 50 %-os napidíj jár.

b) Ha a kiküldött külföldi tartózkodása során térítésmentes élelmezésben részesül, részére az egyébként járó napidíj 40 %-át, reggeli esetén a napidíj 90 %-át kell megállapítani.

c) A kiküldött részére a napidíjat a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII. törvény 83. § (4) bekezdés a./3. pontjában foglaltak szerint megállapított hányad és a maradvány összeg után számított SZJA előleg levonása után lehet kifizetni.

d) Szállásköltség: mértékét tapasztalati adatok alapján, a takarékossági elvek fokozott érvényesítésével kell megállapítani, számla alapján történő elszámolási kötelezettséggel. Díjtalan elszállásolás esetén a kiküldötteket szállásköltség nem illeti meg. A kiutazók szállásköltségre előlegként a napidíj 150 %-át 90 USD/nap, illetve ennek a napi árfolyamon számított Euro összegét kapják meg, utólagos elszámolással.

e) Gépjármű költség: valutában téríthető mértékét a hatályos jogszabályok figyelembevételével, a magántulajdonban lévő gépjárművek igénybevételével, valamint a szolgálati gépjármű használatánál üzemanyag vásárlásra, továbbá a szolgálati gépjárművel történő kiutazás során a felmerült, biztosító által meg nem térített költségekre kell megállapítani. Az elszámolást útnyilvántartással kell igazolni, melyhez mellékelni kell az üzemanyag árat és a javítást igazoló számlát.

f) Egyéb költség: az előre nem tervezhető indokolt dologi kiadások fedezeteként a kiküldöttek részére az összesen folyósított napidíj 20 %-os mértékének megfelelő összeget lehet megállapítani, számla alapján történő elszámolási kötelezettség mellett.

Elszámolható egyéb költségek:

- utazási költség - célországon belül - helyközi járatra és városi tömegközlekedési eszközre,

- utazáshoz kapcsolódó biztosítások,

- hivatali célból felmerült telefon-telefax költség,

- repülőtéri illeték,

- parkolási díj, autópálya, alagút, úthasználatához kötődő egyéb illetékek, díjak.

(6) A belföldi kiküldetés napidíja nettó 390 Ft, a Polgármesteri Hivatal dolgozói tekintetében.

(7) A költségvetés teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról

- féléves beszámoló keretében szeptember 15-éig,

- harmadik negyedéves beszámoló keretében november 30-áig

a Közgyűlést tájékoztatni kell.

(8) Amennyiben a költségvetés évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, a költségvetés módosításáról kell gondoskodni. A pótköltségvetés összeállítására akkor kerülhet sor, ha a gazdálkodási körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a költségvetés teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(9) A Közgyűlés 2003. évre a Pro Urbe díj összegét 150.000 Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd-díj, a Debrecen Kiváló Pedagógusa díj és a Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként 125.000 Ft-ban határozza meg. Az összegek nettó értéket jelentenek.

VIII. fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2003. január 1-jén lép hatályba. Ugyanezen időponttól hatályát veszti a 12. §-át kivéve a 49/2001. (XII. 28.) Kr. rendelet, továbbá az élelmezési térítési díjakról és a munkahelyi étkeztetésről szóló 31/1999. (X. 26.) Kr. rendelet 1. számú melléklet 1. részének első francia bekezdésében az „óvodai és általános iskolai napközi otthonban” szövegrész és 3. számú melléklete.

(2) * 

(3) Az állami tulajdonból az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 19/1999. (V. 28.) Kr. rendelet 1. számú mellékletének helyébe - 2003. január 1-jével - ezen rendelet 13. számú melléklete lép.

(4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény által szabályozott pénzbeli és természetben nyújtott ellátások helyi szabályairól szóló 9/1993. (IV. 5.) Kr. számú rendelete kiegészül - 2003. január 1-jei hatállyal - az alábbi 11/A. §-al:

„11/A. § A 70. életévét betöltött személyek háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díjának támogatása

(1) A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételének díjához (továbbiakban: közszolgáltatási díj) támogatás nyújtható annak a 70. életévét betöltött egyedülállónak, illetőleg házastársaknak, élettársaknak (továbbiakban: házastársak) - feltéve, ha legalább egyikük a 70. életévét betöltötte - amennyiben az ingatlant kizárólag az egyedülálló, illetőleg a házastársak használják.

(2) A támogatás további feltétele, hogy az egy főre eső jövedelem ne haladja meg

a) egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át,

b) házastársak esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 180 %-át.

(3) A támogatás mértéke a teljesített közszolgáltatás alapján kiszámított mindenkori közszolgáltatási díj.

(4) A támogatás iránti igény

a) első ízben 2003. március 15-éig,

b) ezt követően a jogosultság keletkezése időpontját követően nyújtható be.

(5) A támogatás

a) a (4) bekezdés a) pontja esetén a 2003. év első napjától,

b) a (4) bekezdés b) pontja esetében a kérelem benyújtását követő hónap első napjától állapítható meg.

(6) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell

a) a közszolgáltató által kibocsátott tárgyhavi, negyedévi, amennyiben ez még nem áll rendelkezésre, úgy az ezt megelőző utolsó havi, negyedévi hulladékszállítási számlát, illetőleg,

b) társasházi, lakásszövetkezeti lakás esetében a közös képviselő, illetve lakásszövetkezeti igazgatóság igazolását az igénylő által használt lakásra eső hulladékszállítási díjról.

(7) A támogatást az igénylőnek negyedévente, a negyedévet követő hó 15. napjáig kell folyósítani.

(8) A kedvezményezett házastársak egyikének halála esetén a kedvezményt a túlélő házastárs részére tovább kell folyósítani.

(9) A kérelmeket a Szociális Bizottság bírálja el.”

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére