Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 14/2003. (V. 29.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének megállapításáról szóló 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdésének második mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(1) A lakbér megállapításánál ezen túl korrekciós tényezőként figyelembe kell venni az épület, illetve a lakás műszaki állapotát.”

(2) Az R. 4. § (3)-(4)-(5) és (7) bekezdései helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(3) A lakbér övezetek besorolását a rendelet 1. sz. melléklete, az építési módokat a 2. sz. melléklete tartalmazza.

(4) Az egyes lakbér övezetek és építési módok, komfortfokozat szerinti fajlagos lakbérét, valamint a műszaki állapot szerinti korrekciós tényezőket a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza.

(5) A lakás lakbérét a 4. sz. melléklet a./ pontjában szereplő fajlagos lakbér, a 4. sz. melléklet b./ pontjában szereplő korrekciós tényező, valamint a lakás négyzetméterben számított alapterületének szorzata adja.”

„(7) Az egy lakásra számított minimális lakbér összege a mindenkori öregségi nyugdíj minimum 18 %-ával egyezik meg, mely összegből semmilyen jogcímen kedvezmény nem adható.”

2. § (1) Az R. 6/B. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az önrészről és a szociális lakbér támogatásról szóló igazolás 6 hónapig érvényes, annak szükség szerinti megújításáról az igénylő köteles gondoskodni. Amennyiben az igénylő az igazolás érvényességi idején belül önkormányzati lakásra bérleti szerződést köt, úgy az igazolás a szerződés teljes időtartamára, de legfeljebb 5 évig érvényes. A bérbeadó köteles a szerződés fennállta alatt ezt az igazolást figyelembe venni. A rendelet 4. sz. mellékletében rögzített fajlagos lakbérek emelése esetén a bérlő részére megállapított szociális lakbértámogatás arányosan növekszik.”

(2) Az R. 6/C. § (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(3) Önkormányzati bérlakás cseréjénél az (1) bekezdésben szabályozott kedvezmény nem alkalmazható, de az önkormányzati lakásba csere útján beköltöző bérlő szociális és jövedelmi helyzete alapján szociális lakbér támogatást igényelhet.”

3. § Az R. kiegészül az alábbi 6/D. §-al:

„6/D. § Jelen rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott lakbérek az alkalmazandóak a volt állami gondozottak otthonára, kríziselhelyezésére, valamint az intézményi szolgálati lakásból elhelyezett bérlők esetében.”

4. § Az R. 11. § (1) bekezdése kiegészül az alábbi mondattal:

„Jogcím nélküli lakáshasználóvá vált volt bérlő esetén a lakáshasználati díj megegyezik a jogcím nélkülivé válást megelőzően fizetett bérleti díjjal.”

Záró rendelkezések

5. § Ezen rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 11. § (2) bekezdésének utolsó mondata, az R. 3. sz. melléklete, az R. 4. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete, továbbá az R. 6. sz. mellékletének 1/b. pontja helyébe e rendelet 2. sz. melléklete lép.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. számú melléklet a 14/2003. (V. 29.) Kr. rendelethez

„a.)

1.
Összkomfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
2.
Öntött-falas
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
4.
blokkos
5.
panel
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1318 1256 1186 993 861 843
II. Nagyerdő és környéke 1282 1186 1151 922 843 834
III. városközpont 1238 1124 1115 887 834 817
IV. belváros 1203 1080 1036 861 817 808
V. Újkert 1159 1054 1010 852 808 799
VI. Tócóvölgy 1124 1028 984 834 791 782
VII. Tócóskert 1080 1001 957 817 782 773
VIII. Vénkert 1045 975 931 799 773 764
IX. Dobozi 1019 949 905 782 764 747
X. egyéb övezetek 993 922 887 764 738 729
2.
Komfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
4.
blokkos
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
2.
Öntött-falas
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1256 1195 1159 1054 993
II. Nagyerdő és környéke 1230 1186 1124 1019 922
III. városközpont 1186 1151 1054 966 887
IV. belváros 1124 1054 966 922 861
V. Újkert 1054 1028 940 896 834
VI. Tócóvölgy 1045 1001 905 870 817
VII. Tócóskert 1028 975 870 843 791
VIII. Vénkert 1001 949 834 817 764
IX. Dobozi 993 922 808 791 729
X. egyéb övezetek 949 887 791 764 711
3.
Félkomfortos Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 1001 791 659
II. Nagyerdő és környéke 949 711 632
III. városközpont 870 659 606
IV. belváros 834 606 580
V. Újkert 791 597 562
VI. Tócóvölgy 738 588 553
VII. Tócóskert 711 571 545
VIII. Vénkert 659 562 527
IX. Dobozi 632 553 509
X. egyéb övezetek 606 527 492
4.
Komfort nélküli Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3. hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 255 228 211
II. Nagyerdő és környéke 237 211 202
III. városközpont 228 202 184
IV. belváros 220 184 176
V. Újkert 211 184 167
VI. Tócóvölgy 211 184 167
VII. Tócóskert 202 184 167
VIII. Vénkert 202 184 158
IX. Dobozi 193 176 158
X. egyéb övezetek 184 158 149
5.
Szükséglakás Ft/m2/hó
1.
korszerű falazott, szilárd födém
3.
hagyományos falazott, vegyes vagy szilárd födém
6.
hagyományos falazott, fa födém
I. kiemelt városközpont 141 132 114
II. Negyerdő és környéke 132 123 105
III. városközpont 123 114 97
IV. belváros 123 114 97
V. Újkert 114 105 88
VI. Tócóvölgy 114 105 88
VII. Tócóskert 114 105 88
VIII. Vénkert 114 105 88
IX. Dobozi 105 97 79
X. egyéb övezetek 97 88 79

b) Az a./ pontban rögzített fajlagos lakbérek a lakás és az épület műszaki állapotára tekintettel az alábbi szorzókkal kerülnek korrigálásra:

- kitűnő műszaki állapot - 1,05 szorzó

- jó, közepes műszaki állapot - 1,00 szorzó

- gyenge műszaki állapot - 0,80 szorzó.”

2. számú melléklet a 14/2003. (V. 29.) Kr. rendelethez

„b./ 2003. január 1-jétől (Ft/m2/hó)

összkomfortos és komfortos lakás esetén 250, 230, 210

félkomfortos lakás esetén 84, 78, 72

komfort nélküli lakás esetén 51, 46, 42

szükséglakás esetén 27, 25, 23.”


  Vissza az oldal tetejére