Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2003. (V. 29.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú bérlakások bérbeadásáról és a lakhatással kapcsolatos szociális feladatokról szóló 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az R. 3. §-a kiegészül az alábbi r) ponttal:

r) Költségelvű lakbér megállapítása mellett, pályázat útján.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdésének első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A 3. § a), b), r) pontjaiban nevesített jogcímek esetén az önkormányzati tulajdonú bérlakást nyílt pályázat útján lehet bérbe adni.”

3. § Az R. 6. § (2)-(3) bekezdései helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(2) A 3. § b), r) pontjai szerinti bérbeadáskor a bérbeadó azzal köt szerződést, aki a legkisebb önkormányzati lakbérkedvezményre tart igényt.

(3) Mind a 3. § a), mind a 3. § b), r) pontjai szerinti bérbeadáskor, azonos ajánlatok esetén azzal kell bérleti szerződést kötni - sorrendiségben - aki több havi bérleti díjat előre megfizet, 35 év alatti fiatal házasnak minősül, gyermekét egyedül nevelő szülő, GYIVIS elhelyezett (állami gondozottként nagykorúvá vált személy) volt. Ezen feltételek azonossága esetén a bérlő személye sorsolás útján kerül kiválasztásra. Amennyiben a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján a 3. § a) pont és 3. § b) pont szerinti pályázók együtt teszik meg ajánlatukat, úgy azonos ajánlatok esetén a 3. § a) pont szerinti pályázót kell előnyben részesíteni.”

4. § (1) Az R. 7. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A 3. § a) pont szerinti bérbeadás esetén a bérbeadó csak azzal köthet bérleti szerződést, akinek (bérlő és a vele együtt költöző személynek) lakástulajdona haszonélvezeti joga nincs. Önkormányzati lakásban bérleti joggal rendelkező személlyel pályázat útján akkor lehet bérleti szerződést kötni, ha régi bérleményét a bérbeadónak térítési díj nélkül leadja. A 3. § a) pont szerinti pályáztatásra azon természetes személy nyújthatja be jelentkezését, aki legalább 6 éve bejelentett debreceni lakhellyel rendelkezik. A 3. § b), továbbá r) pontja szerinti pályáztatásra minden cselekvőképes, természetes személy jelentkezhet. Önkormányzati tulajdonú bérlakásra a 3. § a) pontja esetében csak azzal köthető bérleti szerződés, akinek beköltözhető lakástulajdona, haszonélvezeti joga, önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti jogviszonya nincs, kivéve a tartási szerződés esetkörét.”

(2) Az R. 7. § (3) bekezdése kiegészül az alábbiak rendelkezéssel:

„(3) A bentlakó bérlővel (volt bérlővel) a 6/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 3-6. §-ai alapján megállapított lakbérrel köthető új szerződés.”

(3) Az R. 7. §-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:

„(7) Költségelvű lakbér megállapítása melletti bérbeadásra - a pályázati eljárás lefolytatása szempontjából - a 3. § b) pont szerinti eljárási szabályok az irányadóak.”

5. § Az R. kiegészül az alábbi 9/A. §-sal:

„9/A. § Önkormányzati bérlakásra nem köthető bérleti szerződés azzal, aki

- önkényes lakásfoglalónak,

- jogcím nélküli lakáshasználónak minősül,

- az önkormányzat felé lakbér vagy lakáshasználati díj tartozással rendelkezik,

- bérlakása leadásakor az önkormányzattól térítési díjat kapott,

- önkormányzati lakásra vonatkozó bérleti szerződése együttélési szabályok

megszegése vagy a bérlemény rongálása miatt szűnt meg.”

6. § Az R. 29. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A bérbeadó az igényeket külön nyilvántartja és a beérkezés sorrendjében az Otthonban elhelyezett bérlő személyéről, valamint a bérleti jogviszony tartalmáról való döntés céljából a Közgyűlés Szociális Bizottsága elé terjeszti”

7. § Az R. 33. §-a kiegészül az alábbi (2) bekezdéssel:

„(2) Volt állami gondozottak Otthonában elhelyezett, valamint a kríziselhelyezés alatt álló személy önkormányzati lakás bérbevételére - ilyen jogviszonyának fennállása alatt is - nyújthat be pályázatot.”

Záró rendelkezések

8. § Ezen rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. .k,

jegyző

Kósa Lajos s .k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére