Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2003. (X. 21.) Kr. rendelete * 

az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján, a módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2001. (IV. 27.) Kr. rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az R. 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Cívis Ház Rt., és a Polgármesteri Hivatal vagyonkezelésében lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, valamint a gyógyszertárakra.

(2) Minden egyéb önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség vonatkozásában az önkormányzat vagyonáról szóló többször módosított 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet szabályait kell alkalmazni.”

2. § Az R. 3. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„(5) A megszerzési díj megegyezik a szerződés teljes futamidejére számított bérleti díj 20 %-ával.”

3. § Az R. 4. § (3) és (7) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Az árverésen csak az vehet részt, aki az induló licitár alapján számított megszerzési díj 5 %-át a bérbeadó pénztárába egy összegben befizet.”

„(7) Kétszeri eredménytelen árverés esetén a bérbeadó a megszerzési díj megfizetésétől eltekinthet és a bérleti díj összegét legfeljebb 50 %-kal csökkentheti.”

4. § Az R. kiegészül az alábbi 4/A. és 4/B. §-okkal:

„4/A. § (1) A bérbeadó gazdasági érdeke, vagy a Közgyűlés által megfogalmazott városérdek szerint szerződéses ajánlatban értesíti a bérlőt. Az értesítés tartalmazza a helyiség díjövezeti besorolását, és az egyéb szerződési feltételeket. Mindaddig, amíg a bérlő nem köti meg az új szerződést, a régi hatályban marad.

(2) Az új szerződéses ajánlatban a bérlőnek legfeljebb 5 éves, határozott idejű szerződés ajánlható fel. A határozott idejű szerződés további maximum 10 évvel meghosszabbítható, összesen legfeljebb 15 éves időtartamra. A bérleti jog hosszabbításáért a 6. és a 10. év közötti hosszabbított időszakra vonatkozó bérleti díj 10 %-a, 2003. december 31. utáni hosszabbítás esetén 20 %-a, míg a 11. és 15. év közötti hosszabbított időszakra a bérleti díj 20 %-a fizetendő, mint bérleti jog meghosszabbításának díja. A bérlőt a szerződés lejártakor előbérleti jog illeti meg.

4/B. § (1) Ha a bérlő, a nem lakás céljára szolgáló helyiségre a bérbeadó által tett szerződéses javaslatot nem fogadja el és azt követően harmadik személytől a bérlő felé közölt szerződéses ajánlatnak megfelelő megkeresés érkezik, úgy a bérbeadó a jogviszonyt - betartva a magasabb szintű jogszabály rendelkezéseit - felmondhatja.

(2) A bérbeadó az (1) bekezdésben rögzítettek esetén köteles az elfogadott ajánlat szerinti 1 éves bérleti díjnak megfelelő bánatpénzt az előszerződés megkötésekor a jelentkezőtől beszedni. Végleges bérleti szerződés megkötésére a helyiségnek a bérbeadó által történő birtokba vételét követően van lehetőség. Az új bérlő által befizetett bánatpénz ebben az esetben a megszerzési díjba beszámít.

(3) Amennyiben a bérleti szerződés megkötése a bánatpénzt befizető jelentkező érdekkörében hiúsul meg, úgy a bánatpénzt elveszíti.”

5. § Az R. 6. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:

„(3) Amennyiben a bérlő végzi el a bérbeadót terhelő beruházásokat, úgy szerződésben kell szabályozni az elvégzendő munka paramétereit és a beruházás ellenértékének érvényesítési módját. A szerződésben ki kell térni a beruházás értékére, az időtartamra, amely alatt az a bérleti díjba beszámításra kerül. A díjkedvezmény a havi bérleti díj 50 %-ánál több nem lehet.

(4) Bérleti díj kedvezmény adható abban az esetben, ha a helyiség használhatóságában, megközelíthetőségében a bérlőtől független, lényeges negatív változás áll be. A kedvezmény időtartama nem haladhatja meg a hátrányt okozó körülmény fennállását. Mértéke maximálisan a bérleti díj 50 %-a azzal, hogy ilyen kedvezmény 5 évenként legfeljebb összesen 6 hónapig biztosítható.”

6. § Az R. 9. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel:

„(5) A jelen rendelet 4/A. és 4/B. §-ai szerinti bérbeadáskor a bérlő a bérbeadó hozzájárulásával a helyiséget albérletbe adhatja, ebben az esetben a jelen § (2), (4) bekezdéseiben írtak nem alkalmazandóak.”

7. § Az R. 14. § (2), (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép és kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel:

„(2) Azokban az esetekben, amikor a bérleti szerződés a jogviszony megszűnésének esetére a bérbeadó által történő bérleti jog ellenérték térítését írja elő, annak megállapítása a mindenkori piaci értékviszonyok alapján történik.”

„(5) A hozzájárulást meg kell adni, ha a bérlő bérleti díj hátralékkal nem rendelkezik, illetve az új bérlő vállalja a jogelőddel kötött bérleti szerződésben foglaltakat. Fenti körülmények fennállta esetén is a bérbeadó a hozzájárulást megtagadhatja, amennyiben az az Önkormányzat gazdasági érdekeivel ellentétes. A bérbeadó a jóváhagyást akkor is megtagadhatja, amennyiben az átruházási szerződésben rögzítettekkel azonos feltételek mellett a helyiség bérleti jogát visszavásárolja.”

„(7) A 4/B. § szerinti bérbeadáskor a bérlő átruházási jutalékként a piaci viszonyokra figyelemmel megállapított térítési díj 2 %-át köteles megfizetni.”

Záró rendelkezések

8. § Ezen rendelet 2003. november 1. napján lép hatályba.


  Vissza az oldal tetejére