Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelete * 

a sportról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a sportról az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy Debrecen város sportéletével kapcsolatosan meghatározza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) a feladatait, a feladatok megvalósításához szükséges feltételrendszert, valamint keretet adjon a sport támogatására rendelt összegek hatékony felhasználásához.

A rendelet hatálya

2. § *  A rendelet hatálya kiterjed Debrecen város sporttal kapcsolatos tevékenységének megvalósulásában résztvevőkre, az Önkormányzat által alapított, az Önkormányzattal együttműködést igénylő és elfogadó, valamint az általa támogatott testneveléssel és sporttal foglalkozó természetes vagy jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

II. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATAI

3. § Az Önkormányzat a vonatkozó jogszabályokkal összhangban feladatának tekinti:

a) a helyi sportkoncepció meghatározását, annak megvalósításáról való gondoskodást;

b) a sporttevékenység anyagi lehetőségektől függő támogatását;

c) a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel való együttműködést;

d) a tulajdonában lévő sportlétesítmények fenntartását, működtetését;

e) * 

f) a lakosság ösztönzését a sportolásra;

g) a szabadidősport gyakorlása feltételeinek fejlesztését;

h) az egyéni sportteljesítmény javítása céljából az utánpótlás-nevelés anyagi lehetőségektől függő támogatását;

i) a sportlétesítmények fejlesztését, a hiányzó tornaszobák, tornatermek építését, közterületi sportpályák építését, fejlesztését anyagi lehetőségektől függően;

j) a városi versenyrendszerek kialakításának, működésének segítését;

k) a sportrendezvények lebonyolításának segítését;

l) a városi szakszövetségek működésének segítését;

m) a nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételt;

n) közreműködik a sportorvosi ellátás működési feltételeinek biztosításában;

o) a fogyatékos személyek sportjának segítését;

p) az állami sportinformációs adatszolgáltatással összefüggő területi feladatok ellátását.

III. FEJEZET

AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADAT-ELLÁTÁSÁNAK STRUKTÚRÁJA

4. § (1) *  Az Önkormányzat a sportfeladatait az alábbi szervezeti formában látja el:

a) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés), Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester), Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője, valamint a Közgyűlés bizottsága(i) sporttal kapcsolatos feladataikat külön jogszabályokban meghatározottak szerint végzik.

b) *  A testnevelési és sportfeladatai ellátása érdekében sportlétesítményeket, intézményeket tart fenn, gazdasági társaságot működtet, sportszövetségeket, sportszervezeteket (sportegyesületek, sportvállalkozások) támogat, azokkal együttműködik, valamint segíti egyes további feladatok (sportszakember-képzés, sportorvosi tevékenység) megvalósulását. A feladatok magasabb szintű ellátása érdekében együttműködik többek között a Debreceni Egyetemmel a sport több területét érintően.

(2) *  Az Önkormányzat a versenysport területén:

a) Közreműködik résztulajdonosként azon gazdasági társaságok működtetésében, melyek sportvállalkozásként vesznek részt a hazai és nemzetközi bajnokságokban és kupákban.

b) *  Hazai sportági szakszövetségekkel együttműködve részt vesz kiemelt sportesemények, nemzetközi sportversenyek lebonyolításában.

(3) *  Az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos feladatok megvalósításának formái:

a) *  Az Önkormányzat részt vesz egyes sportágak utánpótlás-nevelésének támogatásában.

b) Közreműködik résztulajdonosként gazdasági társaság működtetésében.

c) * 

(4) *  A szabadidősporttal kapcsolatos feladatai ellátása keretében az Önkormányzat saját maga, vagy gazdasági társaságokkal, civil szervezetekkel közösen szervez és bonyolít le szabadidősport rendezvényeket.

(5) Az iskolai testneveléssel és diáksporttal kapcsolatos feladatok:

Lebonyolítja a köznevelési intézmények, iskolai sportkörök, diáksport-egyesületek részvételével - a Városi Diáksport Bizottság koordinálásával - a városi alapfokú diáksport versenyeket. * 

(6) *  Köztéri sportpályák, sportlétesítmények fenntartása: Az Önkormányzat a tulajdonában, használatában lévő sportlétesítményeket és köztéri sportpályákat saját maga vagy költségvetési szerve, valamint gazdasági társaság által működteti és tartja fenn.

(7) *  Az Önkormányzat közreműködik gazdasági társaságokkal, vagy civil szervezetekkel közösen a fogyatékos sportolókat érintő sportesemények lebonyolításában.

(8) *  Az Önkormányzat a hazai sportági szakszövetségekkel együttműködve, közgyűlési vagy polgármesteri döntés alapján részt vehet kiemelt sportesemények, nemzetközi sportversenyek lebonyolításában, ha a sportrendezvény szerepel a nemzetközi vagy országos sportági szakszövetség versenynaptárában.

IV. FEJEZET

A SPORTTEVÉKENYSÉG FINANSZÍROZÁSA

Sportfeladatok költségvetési előirányzata

5. § A sportfeladatokra fordítható összeget Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat adott évi költségvetési rendelete tartalmazza.

A csekély összegű támogatásra vonatkozó szabályok * 

5/A. § *  (1) Ha az e rendelet alapján nyújtott támogatás az Európai Unió működéséről szóló Szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikkének (1) bekezdése alapján állami támogatásnak minősül, azt kizárólag az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) Az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősülhet a 6. § (1) bekezdésének c)- h) pontjai szerinti célokra nyújtott támogatás.

(3) *  Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző, egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások esetében a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8) és (9) bekezdését. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(4) Csekély összegű támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglaltak kivételével nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerint használná fel.

(6) Hitel vagy kezességvállalás formájában nyújtott támogatás esetében nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá tartozik vagy megfelel azon feltételeknek, amelyek alapján hitelezői kérelemre kollektív fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá vonható lenne, valamint az a nagyvállalkozás, amely B-hitelminősítésnek megfelelő helyzetnél rosszabb helyzetben van.

(7) Nem nyújtható támogatás a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozás részére teherszállító jármű vásárlására.

(8) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(9) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget.

(10) *  A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével - az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon - nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. Ezen nyilatkozat a 3. mellékletet képezi.

(11) *  A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 pénzügyi évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

(12) *  A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás a 4. mellékletet képezi.

A sporttámogatás területei * 

6. § *  (1) A Közgyűlés a költségvetési rendeletében dönt a sport támogatási területeiről, illetve egyes esetekben a támogatásra jogosultakról is. Azon költségvetési előirányzatoknál, melyeknél a támogatásra jogosult nem került meghatározásra, a támogatás összegéről és a támogatás jogosultjáról a polgármester dönt.

(2) A Közgyűlés által a tárgyévi költségvetési rendeletben meghatározott sportcélú előirányzatok az alábbi területek támogatására fordíthatók:

a) diáksport támogatása,

b) utánpótlás-nevelés támogatása,

c) kiemelt sportszervezetek támogatása,

d) versenysport támogatása,

e) szabadidősport támogatása,

f) fogyatékosok sportja támogatása,

g) sportrendezvények támogatása,

h) sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása.

(3) Az önkormányzati támogatási eljárás szabályait az 1. melléklet, míg a pályázati eljárás szabályait a 2. melléklet tartalmazza.

Diáksport támogatása * 

6/A. § *  (1) A Közgyűlés a tárgyévi költségvetési rendeletben megállapítja a diáksport-támogatás kiadási előirányzatait, amelyek a Debrecen Városi Diáksport Bizottság által koordinált diákolimpiai versenyekre kerülnek felhasználásra.

(2) A városi intézmények önálló sportrendezvényeinek támogatása pályázat útján is történhet.

(3) Az Önkormányzat a felmenő rendszerű diákolimpiai versenyekre, illetve a Debrecen Városi Diáksport Bizottság által szervezett diákversenyekre a tulajdonában lévő sportlétesítményeket biztosíthatja.

Utánpótlás-nevelés támogatása * 

6/B. § *  (1) A minőségi utánpótlás-neveléssel foglalkozó sportszervezetek részére az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében külön előirányzatot biztosíthat.

(2) *  A minőségi utánpótlás-neveléssel kapcsolatos támogatásokat az Önkormányzat elsősorban a sportiskolai képzés keretein belül biztosítja. Az egyesületi jellegű sportiskola működtetéséhez szükséges költségekhez az Önkormányzat a 100%-ban önkormányzati tulajdonú, a sportiskolát működtető gazdasági társaság támogatásával járul hozzá a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak szerint.

(3) *  A minőségi utánpótlás-neveléshez az Önkormányzat részben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság támogatásával is hozzájárulhat a tárgyévi költségvetési rendeletben foglaltak szerint.

(4) Az Önkormányzat az utánpótlás-nevelést az egyesületi, szakosztályi finanszírozás keretén belül kiemelten figyelemmel kíséri, pályázati úton is támogathatja.

Kiemelt sportszervezetek támogatása * 

6/C. § *  (1) Debrecen Megyei Jogú Város életében meghatározó jelentőségű sportszervezetek támogatása az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében külön, nevesített előirányzatként szerepel.

(2) A kiemelten támogatott sportszervezetek körét - az Önkormányzat sportkoncepciója alapján - a Közgyűlés a tárgyévi költségvetési rendelet tárgyalása során határozza meg az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) a sportág hazai és nemzetközi eredményessége,

b) a sportág debreceni hagyományai,

c) a sportágat képviselők létszáma,

d) a sportág fejlesztési céljainak léte és megalapozottsága,

e) az utánpótlás-nevelési rendszer felépítettsége, működtetésének biztonsága,

f) a sportághoz szükséges létesítmény megléte,

g) az önkormányzati támogatás mellett saját forrás biztosítása,

h) a sportág városi népszerűsége,

i) a sportág iránti médiaérdeklődés.

(3) A kiemelten támogatott sportágak esetében az Önkormányzat által nyújtott támogatás folyósítása során az alábbi feltétel- és követelményrendszert kell érvényesíteni:

a) a versenyrendszer minden tekintetben feleljen meg a versenysport követelményeinek,

b) a sportszervezet versenyzői érvényes sportolói szerződéssel rendelkezzenek, és a szervezet legyen jogosult az országos szövetség versenyrendszerében indulni,

c) a sportszervezet rendelkezzen fejlesztési tervvel, koncepcióval,

d) a sportszervezet működése törvényes legyen,

e) a működéshez szükséges saját anyagi háttér megléte biztosított legyen.

(4) Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében külön, nevesített előirányzat formájában is támogathatja a sportszervezetek sportolóit olimpiai kvóta megszerzésében, illetve az olimpiára történő felkészülésben.

Versenysport támogatása * 

6/D. § *  (1) A kiemelt támogatásban nem részesülő szervezetek esetében az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott források figyelembevételével pályázati úton támogatást nyújthat. Versenysport kategóriában pályázat nyújtható be:

a) kiemelkedő sportrendezvényekre történő felkészülésre és az azokon való részvételre,

b) kiemelkedő sportrendezvények lebonyolítására,

c) sportszervezetek működési támogatására,

d) világbajnoki és Európa-bajnoki felkészülésre és azokon való részvételre,

e) olimpiai felkészülésre.

Szabadidősport támogatása * 

6/E. § *  Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott források figyelembevételével pályázati úton - szabadidős tevékenységgel kapcsolatban - támogatást nyújthat. Szabadidősport kategóriában pályázat nyújtható be:

a) kiemelkedő szabadidősport rendezvényeken való részvételre és kiemelt szabadidős programokra,

b) sportszervezetek működési támogatására.

Fogyatékosok sportjának támogatása * 

6/F. § *  Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott források figyelembevételével pályázati úton - fogyatékosok sportjával kapcsolatban - támogatást nyújthat. Szabadidősport kategóriában pályázat nyújtható be:

a) egészségkárosultak sportja működési támogatására

b) sportrendezvények lebonyolítására.

Sportrendezvények támogatása * 

6/G. § *  (1) Az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében külön, nevesített előirányzat formájában támogathatja a kiemelt nemzetközi, illetve országos, Debrecenben megrendezésre kerülő sportrendezvényeket.

(2) *  A tárgyévi költségvetésben külön nevesített előirányzat formájában nem szereplő rendezvények támogatásáról vagy ha a tárgyévi költségvetésben nincs más felhasználható sportcélú előirányzat, vagy a támogatás a következő évi költségvetést érintené, a támogatás mértékéről a Közgyűlés, minden egyéb esetben a polgármester dönt.

(3) Kiemelt sportrendezvény esetében az Önkormányzat a sportlétesítmények biztosításával is hozzájárulhat a rendezvény megvalósításához.

Sportlétesítmények üzemeltetésének támogatása * 

6/H. § (1) *  Az Önkormányzat az alábbi sportlétesítményeket tartja fenn:

a) a Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett sportlétesítmények,

b) a Debreceni Intézményműködtető Központ által működtetett sportlétesítmények,

c) a Nagyerdei Stadion (üzemeltetője a részben önkormányzati tulajdonban álló MSE Magyar Sport- és Életmódfejlesztő Klaszter Szolgáltató Kft.),

d) köztéri sportpályák.

(2) *  Az (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott, a létesítmények üzemeltetését, működtetését végző önkormányzati költségvetési szerv, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok az Önkormányzat tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott összegű támogatást kaphatnak működési, valamint beruházási célra.

(3) Az Önkormányzat támogathatja a sport területén működő szervezeteket azáltal is, hogy részükre - az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítményekben (szükség szerint iskolai létesítményekben is) - kedvezményes, vagy térítésmentes létesítményhasználatot biztosít. Amennyiben a kedvezményes, vagy a térítésmentes létesítmény-használat biztosítása esetén a kedvezményes (vagy térítésmentes) érték és a piaci érték különbözetét ÁFA-fizetési kötelezettség terheli - támogatási megállapodás eltérő rendelkezése hiányában - a különbözeti érték után a támogatott köteles megfizetni az ÁFA-t.

(4) Azon sportszervezetek, illetve gazdasági társaságok, amelyek a (3) bekezdésben megfogalmazott kedvezményben részesülnek, kötelesek a döntést követő 15. napon belül az erre vonatkozó szerződést a létesítmények tulajdonosával, vagy az üzemeltetőjével megkötni és az abban foglaltakat betartani.

(5) *  A Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Debreceni Sportuszodában a vízi sportok területén kiemelkedő jelentőségű sportszervezetek számára az Önkormányzat a tárgyévi költségvetési rendeletében meghatározott források figyelembevételével vízfelületi támogatást biztosíthat.

V. FEJEZET

Értelmező rendelkezések * 

7. § *  E rendelet alkalmazásában

a) hivatásos sportszervezet: a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontjában, továbbá az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 26. § (16) bekezdésében meghatározott fogalom.

b) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás.

c) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

VI. FEJEZET

Záró rendelkezések

8. § Jelen rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

Hajdúné dr. Csabai Éva s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet az 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelethez * 

A támogatási eljárásra vonatkozó szabályok

I.

(1) Az Önkormányzat és a támogatott között létrejövő támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy

a) a támogatott a támogatóval korábban kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítéséről, illetve részbeni teljesítéséről szóló elszámolást a támogató részére az előírt határidőben benyújtja és azt a támogató elfogadja,

b) a támogatottnak az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a támogatott az államháztartásról szóló törvényben (a továbbiakban: Áht.) meghatározottak szerint nyilatkozatot vagy az illetékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje, * 

c) a támogatott a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet alapján a nemzeti sportinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tesz, * 

d) a támogatott nyilatkozik arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá.

(2) A támogatási szerződés lehet elő-, illetve utófinanszírozott.

(3) Az Önkormányzat a támogatási szerződés megkötése érdekében a támogatottól az alábbi adatokat, valamint dokumentumokat kéri, vagy kérheti be:

a) gazdasági társaság esetén: teljes - cégnyilvántartás szerinti - cégnév, székhely, cégjegyzékszám, képviselő neve, adószám, bankszámlaszám, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány;

b) egyéni vállalkozó esetén: név, székhely, vállalkozói igazolvány száma, adószám, bankszámlaszám;

c) magánszemély esetén: név, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel/adószám, bankszámlaszám;

d) egyéb jogi személy esetén: 30 napnál nem régebbi igazolás a támogatottat nyilvántartó szervezettől (bíróság, cégbíróság, közigazgatási szerv, gazdasági kamara, ügyvédi kamara) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, aláírási címpéldány;

e) a tervezett program szakmai és költségterve, a felhasználás részletes leírása, kivéve a működési célú támogatásokat;

f) a támogatott nyilatkozatát, hogy ÁFA visszaigénylésre jogosult-e;

g) a beszedési megbízásra vonatkozó meghatalmazás.

II.

Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, illetve e rendelet alapján a támogatási szerződések kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a támogatást nyújtó szerv megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,

b) a támogatás célja: a támogatott sportszervezetek vagy sportvállalkozások minél kiemelkedőbb eredményt érjenek el a hazai, illetve a nemzetközi versenyrendszerekben, sportrendezvények szervezésének, lebonyolításának támogatása, illetve sportlétesítmények működtetése, fejlesztése.

c) a támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,

d) *  a támogatás mértéke: a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg.

e) támogatottak köre: a város sportéletében kiemelkedő jelentőséggel bíró sportegyesületek, sportvállalkozások, sportszövetségek,

f) elszámolható költségek köre: a működési kiadások körében elsősorban játékosok és az edzők személyi kiadásaira, a bér, bérjellegű kiadásokra, munkáltatót terhelő járulékokra, szolgáltatás-vásárlásra, közüzemi díjak fedezetére fordítható, valamint a versenybírói kifizetésekre, nevezési költségekre, játékengedélyek, átigazolások költségeire, sportfelszerelés és sportszolgáltatás vásárlására, illetve a létesítmények esetében karbantartási, fejlesztési kiadásokra.

g) a támogatás hatálya: az adott naptári év,

h) a támogatásnyújtást kizáró feltételek: a támogatott előző évi támogatással nem szabályszerűen vagy nem határidőre történő elszámolása,

i) támogatási szerződés megsértésének szankciói: a támogatás teljes összegének vagy annak egy részének kamatokkal együtt történő visszautalása az Önkormányzat részére, valamint a támogatottnak felróható szabálytalanság esetén legfeljebb 3 évre történő kizárás az Önkormányzat támogatási rendszeréből,

j) az uniós állami támogatási szabályok által előírt egyéb információk.

k) *  tartalmaz-e a tervezet működési támogatást,

l) *  illetékes kapcsolattartó elérhetősége.

2. melléklet az 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelethez * 

A pályázati eljárásra vonatkozó külön szabályok

I.

(1) A pályázati felhívást és az adatlapot a pályázat benyújtási határidejének kezdő napja előtt legalább tizenöt nappal közzé kell tenni az Önkormányzat honlapján.

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a pályázat tárgyát és kódját,

b) a pályázatot kiíró szerv megnevezését, címét,

c) a pályázati program célját és a megvalósítás forrását,

d) a pályázat benyújtására jogosultak körét,

e) a benyújtandó pályázat kötelező elemeinek és a csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok megjelölését,

f) a szükséges saját forrás mértékét,

g) a pályázati dokumentumok elérhetőségét, igénylésének módját,

h) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét,

i) a pályázat elbírálásának várható határidejét, a döntéshozó megnevezését,

j) figyelmeztetést arról, hogy az elbírálás során a pályázatban igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető,

k) a szerződéskötésre vonatkozó információkat, a támogatás szerződésszerű felhasználása érdekében szükséges biztosítékokat,

l) a támogatás igénybevételének módját, feltételeit,

m) felhívást, hogy a pályázó csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az önkormányzati támogatás után ÁFA visszaigénylésre jogosult-e,

n) a pályázat tárgya vagy az adott támogatási forma szempontjából fontos, egyéb feltételeket.

II.

(1) *  A pályázatot a pályázati felhívásban megjelölt módon kell benyújtani.

(2) A pályázatnak a pályázati felhívásban megjelölt adatokat, dokumentumokat kell tartalmaznia.

(3) Érvénytelen a pályázat, ha

a) azt a pályázati felhívás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,

b) a pályázat határidőn túl érkezett (a megadott határidőt követően adták postára),

c) a pályázat hiányosan került benyújtásra és nem kerül sor a (4) bekezdés alkalmazására.

(4) *  Formai hiányosságok esetén az illetékes szakosztály 8 napon belül hiánypótlásra hívja fel a pályázót.

(5) Ha a pályázat érvénytelen, erről az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat, illetve a hiánypótlás beérkezésétől számított 30 napon belül a pályázót értesíteni kell.

III. * 

(1) A beérkezett pályázatokat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének sportügyekért felelős szakbizottsága (a továbbiakban: bizottság) részére véleményezés céljából az illetékes szakosztály készíti elő.

(2) A bizottság a pályázatokat a pályázat benyújtási határidejének lejártától számított 30 napon belül véleményezi.

(3) A bizottság tagjai kötelesek írásban nyilatkozni arról, hogy nem esnek a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá.

(4) A pályázatokról szóló döntést a bizottság véleményezését követően a polgármester hozza meg. A pályázó által igényeltnél alacsonyabb mértékű támogatás is megítélhető.

(5) A támogatási döntésről - a döntést követő 30 napon belül - a pályázót az illetékes szakosztály értesíti.

(6) A nyertes pályázatok az illetékes szakosztályok által az Önkormányzat honlapján, valamint a www.kozpenzpalyazat.gov.hu honlapon megjelenítésre kerülnek.

(7) A pályáztatáshoz kötött támogatási szerződés megkötésének feltételei:

a) a támogatott a támogatóval korábban kötött szerződésekben foglalt kötelezettségeinek a teljesítéséről, illetve részbeni teljesítéséről szóló elszámolást a támogató részére az előírt határidőben benyújtja, és azt a támogató elfogadja,

b) a támogatottnak az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn, és erről a kedvezményezett az Áht.-ban meghatározottak szerint nyilatkozatot vagy az illetékes hatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a támogató a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje,

c) a támogatott a 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet alapján a nemzeti sportinformációs rendszer részére történő adatszolgáltatási kötelezettségének a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően eleget tesz,

d) a támogatott nyilatkozik arról, hogy nem esik a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. és 8. §-ában foglalt korlátozás alá,

e) a támogatott csatolja a pályázat tárgyát képező program bemutatását, célját, megnevezését, megvalósításának helyét, megvalósítási tervét, általános forgalmi adót is tartalmazó összköltségét, saját forrás szükségessége esetén a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást.

IV.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, illetve e rendelet alapján a támogatási szerződések kötelező tartalmi elemei a következők:

a) a támogatást nyújtó szerv megnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata,

b) a támogatás célja: sportszövetségek, sportvállalkozások, sportegyesületek, alapítványok, egyéni sportolók működési támogatása,

c) a támogatás formája: vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,

d) *  a támogatás mértéke: a pályázati eljárás során megítélt összeg,

e) *  a támogatottak köre: a pályázati felhívásban meghatározott, a pályázatot benyújtó és támogatást elnyert szervezet,

f) saját forrás mértéke: a pályázatban meghatározott teljes költség minimum 50%-a,

g) elszámolható költségek köre: a működési kiadások körében elsősorban bérleti díjak, közüzemi számlák, valamint versenyekre való felkészülés edzőtáborainak költsége, továbbá utazási-, nevezési-, szállás - és étkezési költség,

h) a támogatás hatálya: az adott naptári év,

i) a támogatásnyújtást kizáró feltételek: a támogatott az előző évi támogatással nem szabályszerűen vagy nem határidőre történő elszámolása, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség és a 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség esete,

j) támogatási szerződés megsértésének szankciói: a támogatás teljes összegének vagy annak egy részének kamatokkal együtt történő visszautalása az Önkormányzat részére, valamint a támogatottnak felróható szabálytalanság esetén legfeljebb 3 évre történő kizárás az önkormányzat támogatási rendszeréből,

k) az uniós állami támogatási szabályok által előírt egyéb információk.

l) *  tartalmaz-e a tervezet működési támogatást,

m) *  illetékes kapcsolattartó elérhetősége.

3. melléklet az 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelethez * 

NYILATKOZAT * 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén * 

1. Kedvezményezett adatai
Név:
Adószám:
Elérhetőség:
Aláírásra jogosult képviselő:
E-mail cím:
(jelölje X-szel )
☐ Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
☐ Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
Egyesülés, szétválás ideje:
_________ ___________ _________
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.  *   * 

2. Csekély összegű támogatások
Sor-szám Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma) Támogatást nyújtó szervezet Támogatás kedvezményezettje és célja A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe? Kérelem benyúj-tásának dátuma Odaítélés dátuma Támogatás összege Támogatás bruttó támogatástartalma
Forint Euró Forint Euró
3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.
Vállalkozás neve Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.  *   * 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagya csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra
Sor-szám Támogatás jogalapja (uniós állami támogatási szabály) Támogatást nyújtó szervezet Támogatási kategória (pl. regionális beruházási támogatás) Kérelem benyújtásának dátuma Odaítélés dátuma Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken Azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg
Forint Euró Forint Euró

Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése  *  közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul - még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt - értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.

Kelt:

...............................................................

Kedvezményezett * 

(aláírás, pecsét)

Útmutató * 

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet  * , szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget  * , figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó szabályokra  *  is.

- Mi a bruttó támogatástartalom?

= A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.

- Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak?

= Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik, vagy * 

= Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult kinevezni vagy elmozdítani, vagy * 

= Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy * 

= Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét * 

= Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkezik, úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon vállalkozásnak kell tekinteni.

- Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

= Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

= Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

= Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett vállalkozások között.

= Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

Halmozódás:

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [pl. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.) alapján nyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

= Például: Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000 euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás egyéb tevékenységet (pl. könyvvizsgálat) is végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.

- Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott 500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

- Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió műkö * déséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően nyújtott halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó  * .

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őrizniük, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

4. melléklet az 53/2005. (XII. 9.) Kr. rendelethez * 

Igazolás csekély összegű támogatásról * 

Alulírott ... a ... mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a ... mint kedvezményezett .... bizottsági rendelet (HL ..., dátum, oldal) (a továbbiakban: ... bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:

A jelen támogatással érintett célra a(z) ... bizottsági rendelet alapján .... eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) ... bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.

Kelt, ....

.................................................................................

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)


  Vissza az oldal tetejére