Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 51/2009. (XII. 12.) rendelete * 

az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva - a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény előírásaira figyelemmel - az állattartás helyi szabályozásáról szóló 42/2004. (XII. 14.) Kr. rendeletét (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § (1) A R. 1. § (2) bekezdésének harmadik sora helyébe a következő szövegrész lép:

„haszonállat: a tartás céljától függetlenül a következő állatfajok egyedei ....”

(2) a) A R. 1. § (2) bekezdésének nyolcadik sorában a vakvezető eb és a tizedik sorában a jelző eb meghatározásáról szóló rendelkezések helyébe a következő rendelkezés lép:

„segítő kutya: a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendeletben meghatározott kutya.”

b) A R. 3. § (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Szakorvosi igazolással rendelkező, fogyatékossággal élő személy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott mértéken túl segítő ebet illetve ebeket tarthat.”

(3) A R. 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) többlakásos lakóépület esetén az épületben lakásonként legfeljebb 1 eb, s lakásonként 2 macska, a lakóépület zárt udvarán vagy az udvar elzárt részén legfeljebb 2 eb tartható.

A tartás során a lakóépület működésére vonatkozó belső szabályokat (pl. alapító okirat, házirend, stb.) is figyelembe kell venni.”

(4) A R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet 3. § (5) bekezdésében meghatározott szabályok megsértése esetén a tetten ért elkövető ellen háromezer forinttól húszezer forintig terjedő helyszíni bírság szabható ki.”

2. § (1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) Egyidejűleg hatályát veszti a „mezőgazdasági kifejezés” az R. 1. § (1) bekezdésének a) pontjában, a 2. § címében és az (1) bekezdésében, a (2) bekezdésének b)-e) pontjaiban (3)-(4) bekezdéseiben, valamint a 3. § (4) bekezdésében. Hatályát veszti továbbá a R. 5. §-a.

(3) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépés napját követően benyújtott ügyekben kell alkalmazni.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester


  Vissza az oldal tetejére