Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelete * 

egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról

Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/E. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. anyakönyvi esemény: a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2. kérelmezők: a hivatali helyiségen-, illetőleg a hivatali munkaidőn belül és kívül tartandó anyakönyvi eseményeket az anyakönyvi jogszabályok szerint bejelentő ügyfelek,

3. hivatali helyiség: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Debrecen, Kálvin tér 11. I. emelet 100. számú házasságkötő terme,

4. *  hivatali munkaidő: a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 82. §-ában meghatározott munkaidő.

5. *  rendkívüli körülmény: a váratlan, előre nem kiszámítható, nem látható, az anyakönyvi eseményt lehetetlenné tevő tény, vagy körülmény (különösen: baleset, rendkívüli időjárás, más katasztrófahelyzet).

2. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötések rendje

2. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatali munkaidőn belül térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi események megtartásához a hivatali helyiséget.

(2) Kérelemre a házasságkötés a hivatali helyiségen kívül is megtartható, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható a házasságkötés méltósága és nyilvánossága.

(3) Nem felel meg a hivatali helyiségen kívül tartandó házasságkötés céljára az a hely, ahol

a) veszélybe kerülhet a jelenlévők élete, egészsége, testi épsége,

b) a házasságkötés számára szolgáló épületben nem áll rendelkezésre legalább két kijárat a szabadba történő távozásra,

c) a házasságkötés megrendezése nem különíthető el az ingatlan más használati módjaitól,

d) az időjárás zavaró hatásai (pl. csapadék, szél, stb.) nem küszöbölhetők ki,

e) a helyiség nagysága vagy akusztikája miatt a házasságkötés hangosítás nélkül nem tartható meg, és ehhez a technikai feltételek nem adottak,

f) bármely más okból nem biztosítható a házasságkötés méltósága, nyilvánossága.

g) *  az anyakönyvi esemény előkészítéséhez szükséges legalább 5 fő elhelyezésére alkalmas külön helyiség nem áll rendelkezésre,

h) *  az anyakönyvi eseményhez szükséges, az alkalomhoz megfelelő állapotban lévő bútorok, berendezési tárgyak, kiegészítő kellékek (különösen: asztal, székek, ülőalkalmatosságok) nem biztosítottak,

i) *  szabadtéri anyakönyvi esemény esetén közvetlenül a szertartást megelőzően helyi szúnyog- és rovarirtás nem történt.

(4) *  Rendkívüli körülmény esetén az anyakönyvi esemény a (3) bekezdés b)-i) pontjaiban foglalt kizáró feltételek mellett is megtartható a hivatali helyiségen kívüli helyen.

(5) *  Hivatali helyiségen kívül anyakönyvi esemény

a) hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön nem engedélyezhető,

b) pénteken 14.00 és 18.30 óra között, szombaton 9.00 és 18.30 óra között engedélyezhető.

3. A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatási díja

3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésen való közreműködésért az 1. melléklet 1. pontja szerinti többletszolgáltatási díjat kell fizetni.

(2) Többletszolgáltatási díjat nem kell fizetni, ha

a) az önkormányzat anyakönyvi események megtartására szolgáló hivatali helyiségének hirtelen műszaki állapotromlása az ide bejelentett anyakönyvi esemény megtartását akadályozza, vagy

b) a 2. § (4) bekezdése szerinti rendkívüli körülmény áll fenn.

4. A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseményre vonatkozó szabályok

4. § (1) *  Hivatali munkaidőn kívül anyakönyvi esemény

a) hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön nem engedélyezhető,

b) pénteken 14.00 és 18.30 óra között, szombaton 9.00 és 18.30 óra között engedélyezhető.

(2) Amennyiben a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezető a többletmunkája ellenértékeként pénzbeli térítésre tart igényt, e rendelet 1. mellékletének 2. pontjában meghatározott mértékű díjazás illeti meg.

5. A többletszolgáltatási díj megfizetése

5. § (1) *  A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi események többletszolgáltatási díját Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal költségvetési elszámolási számlájára legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 15 nappal kell megfizetni.

(2) Amennyiben az anyakönyvi eseményre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat a kérelmezők írásbeli kérelmére a hivatal visszafizeti.

6. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait a már bejelentett, de a hatálybalépés napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében is alkalmazni kell.

(3) *  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló 13/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 18/2016. (IV. 28.) önkormányzati rendelettel módosított 1. melléklet hatálybalépése napját megelőzően kitűzött, de a hatálybalépése napját követően sorra kerülő anyakönyvi események tekintetében a rendeletnek az anyakönyvi esemény kitűzése napján hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 13/2011. (III. 17.) önkormányzati rendelethez * 

1. Az anyakönyvi eseményeken való közreműködésért a kérelmezőknek a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére fizetendő többletszolgáltatási díj összege:

A B C
1. Helyszín Hivatali munkaidőn belül fizetendő díj* Hivatali munkaidőn kívül fizetendő díj*
2. 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. szám alatti házasságkötő terem 0 Ft 7.000.- Ft
3. 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2. szám alatti házasságkötő terem nem engedélyezhető anyakönyvi esemény 20.000.- Ft
4. Egyéb hivatali helyiségen kívüli helyszín nem engedélyezhető anyakönyvi esemény 50.000.- Ft
* Megjegyzés: a fenti táblázatban meghatározott díjak az ÁFA összegét nem tartalmazzák.

2. A hivatali munkaidőn kívüli közreműködésért az anyakönyvvezetőket megillető díj bruttó összege az 1. pont alatti táblázat:

a) 2. és 3. sorában meghatározott helyszínek esetében eseményenként 4.000.- Ft,

b) 4. sorában meghatározott helyszín esetében eseményenként 8.000.- Ft.


  Vissza az oldal tetejére