Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete * 

a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyes kérdésekről

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) *  E rendelet hatálya - a (2) és (3) bekezdésekben foglalt kivételekkel - Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) köztisztviselői és közszolgálati ügykezelői, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői (a továbbiakban együtt: köztisztviselő) közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

(2) *  A rendelet 3. §-ának és 3/A. §-ának hatálya a polgármesterre és az alpolgármesterekre is kiterjed.

(3) *  A rendelet 3/B. §-ának hatálya a hivatal köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyára terjed ki.

2. Vezetői szintek meghatározása

2. § *  A hivatal munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységei vezetésére - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) meghatározott vezetői munkaköröknek történő megfeleltetéssel - az alábbi vezető munkakörök létesíthetők:

a) főosztályi struktúrába tagozódó szervezeti egységek:

aa) főosztályvezető,

ab) főosztályvezető-helyettes,

ac) osztályvezető,

ad) osztályvezető-helyettes (a Kttv. szerinti osztályvezetői szint),

ae) csoportvezető (a Kttv. szerinti osztályvezetői szint),

b) a polgármester közvetlen irányítása, valamint a jegyző közvetlen vezetése alá tartozó szervezeti egységek:

ba) irodavezető (a Kttv. szerinti osztályvezetői szint),

bb) irodavezető-helyettes (a Kttv. szerinti osztályvezetői szint),

bc) csoportvezető (a Kttv. szerinti osztályvezetői szint),

c) a főépítészi munkakör a főosztályvezetői szintnek megfelelő vezető munkakörben kerül ellátásra.

3. Köztisztviselői juttatások, támogatások, bankszámla-hozzájárulás * 

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott jogosultaknak kérelmükre a munkáltatói jogkör gyakorlója illetményelőleget állapíthat meg.

(2) Az 1. §-ban meghatározott jogosultaknak a munkáltatói jogkör gyakorlója a következő jóléti juttatásokat biztosíthatja:

a) kollektív személy- és vagyonbiztosítást,

b) kérelemre mobiltelefon és mobilinternet használatához kapcsolódó kedvezmény igénybevételét, a szolgáltatóval kötött mindenkor hatályos szerződés szerint,

c) a debreceni Oláh Gábor utcai Klubszékház, a tiszalöki és balatonföldvári üdülők igénybevételét.

(3) Az 1. §-ban meghatározott jogosultaknak a munkáltatói jogkör gyakorlója tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást nyújthat.

3/A. § *  A köztisztviselők bankszámla-hozzájárulásra jogosultak. A bankszámla-hozzájárulás mértéke havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott mérték felső határával azonos, és kifizetése évente két alkalommal, június és december hónapban az érintettek fizetési számlájára történő átutalással történik.

3/B. § *  (1) A legalább 35 éve a hivatalban vagy annak jogelődjénél dolgozó köztisztviselő nyugdíjba vonulásakor „Közszolgálati Életpálya Elismerés” juttatásban részesül, amely az 1. melléklet szerinti, polgármester és jegyző által aláírt díszoklevélből, továbbá a 2. melléklet szerinti emlékplakettből és pénzbeli juttatásból áll. A pénzbeli juttatás mértéke Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetéséről szóló rendeletben meghatározott illetményalap tízszerese, melynek kifizetése az érintett fizetési számlájára történő átutalással történik.

(2) A juttatás abban az esetben is megilleti a köztisztviselőt, amennyiben a jogviszony megszűnésének időpontjában 365 nap, vagy annál kevesebb hiányzik a 35 év szolgálati időből.

4. Záró rendelkezések

4. § E rendelet 3. §-ában meghatározott juttatások, illetve támogatások mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint az esetleges visszatérítés szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója a Közgyűlés által biztosított költségvetési kereten belül állapítja meg.

5. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

6. § * 

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 13/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére