Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete * 

az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének feltételeiről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 42. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága,

a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Debrecen) közigazgatási területén autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra, valamint az azt végző szolgáltatóra terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § *  E rendelet alkalmazásában:

1. különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Szszt.) 2. § 20. pontja szerinti tevékenység,

2. megállóhely: Debrecen közigazgatási területén a helyi és regionális menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatást ellátó járművek megállására, az utasok fel-, és leszállására szolgáló, közlekedési táblával megjelölt hely,

3. menetrend: az Szszt. 2. § 23. pontja szerinti szolgáltatási előírás.

3. A különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás végzésének feltételei

3. § (1) *  A szolgáltatóknak a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, saját számlás, áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott feltételeken kívül az alábbi feltételeknek kell megfelelni:

a) a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusznak legalább EURO IV-es környezetvédelmi osztályba sorolásúnak kell lennie,

b) az autóbusznak alacsony padlóval, és rokkant rámpával kell rendelkeznie,

c) az autóbusz életkora nem haladhatja meg a 10 évet,

d) a járat üzemeltetője rendelkezik a közlekedési hatóság által kiadott személyszállítási engedéllyel,

e) a járat üzemeltetője rendelkezik utasbiztosítással,

f) a járat üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett autóbusz külső megjelenése esztétikus és tiszta legyen,

g) a járat üzemeltetője köteles biztosítani, hogy az általa üzemeltetett jármű megfeleljen az 1. mellékletben meghatározott arculati követelményeknek.

(2) *  A szolgáltató a megállóhelyeket az Önkormányzat részére megfizetendő díj ellenében veheti igénybe, melynek mértéke megállóhelyenként 50 Ft+Áfa a járat egész útvonalán. A megállóhely használatának díját a szolgáltató menetrendjében meghatározott járatok, valamint az egy járathoz tartozó megállóhelyek számának szorzata alapján kell megállapítani.

(3) A szolgáltató a (2) bekezdésben meghatározott díjat havonta előre, a különcélú menetrend szerinti személyszállítási tevékenységével érintett hónap kezdő napját megelőzően legalább 8 nappal köteles megfizetni.

(4) A szolgáltató a tevékenységének megkezdése előtt köteles menetrendjét, valamint - amennyiben azzal rendelkezik - a közötte és a különcélú személyszállítási szolgáltatás megrendelője között, a szállítás tekintetében megkötött szerződését, illetőleg azok módosítása esetén az új változatokat a hatályba lépésüket megelőzően legalább 15 nappal az önkormányzat részére benyújtani.

4. A járati engedély kiadására irányuló eljárás, az engedély kiadásának feltételei

4. § (1) Az Szszt. értelmében járati engedéllyel végezhető különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásra vonatkozó járati engedélyt a polgármester adja ki.

(2) A járati engedély iránti kérelmet a járat üzemeltetője Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztályára (a továbbiakban: Városüzemeltetési Osztály) nyújthatja be.

(3) A járati engedély iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz forgalmi engedélyének másolatát,

b) a tervezett útvonal leírását,

c) a tervezett induló- és végállomás megjelölését,

d) a járat által használni kívánt megállóhelyeket,

e) a járat menetrendjét,

f) *  a jármű üzemeltetőjének arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a járat üzemeltetésében részt vevő autóbusz az 1. melléklet szerinti arculati előírásoknak megfelel.

(4) A járati engedély akkor adható ki, amennyiben a szolgáltató a Korm. rendeletben, valamint a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel, továbbá igazolja, hogy az általa működtetett jármű meghibásodása esetén, a szolgáltatás végzéséhez szükséges érvényes hatósági engedélyekkel rendelkező tartalékjárművet tud beállítani.

5. § (1) *  A járati engedély kiadására vonatkozó eljárásra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A járati engedély kiadására irányuló eljárásban a megállóhelyek igénybevételéhez a közút kezelőjének állásfoglalását is be kell szerezni.

(3) A közútkezelői állásfoglalásnak ki kell terjednie a 4. § (3) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt elemeknek a közutak kezelésével összefüggő véleményezésére is.

6. § (1) A különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző autóbuszjárat a megállóhelyeket csak a járati engedélyben foglaltak szerint, az abban meghatározott időszakokban és időtartamban veheti igénybe.

(2) Rendkívüli forgalmi helyzet esetén a polgármester jogosult a megállóhely használatát a rendkívüli forgalmi helyzet megszűnéséig megtiltani.

7. § (1) A járati engedély autóbuszra szól. A járati engedélyben fel kell tüntetni az autóbusz gyártási évét, gyártmányát, típusát, forgalmi rendszámát, motor- és alvázszámát és a minősítő vizsga érvényességének lejárati időpontját is.

(2) Ha a járat üzemeltetője több járművel kíván különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végezni, akkor a járati engedélyt minden járműre nézve külön-külön kell kiadni.

5. A rendeletben foglaltak ellenőrzése, a járati engedély visszavonása, megtagadása

8. § (1) *  E rendeletben foglalt feltételek betartását a Városüzemeltetési Osztály ellenőrzi.

(2) A Városüzemeltetési Osztály az (1) bekezdés szerinti ellenőrzése során tapasztaltakat jegyzőkönyvben rögzíti.

(3) *  A polgármester az Ákr. 101. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezményeken felül a kiadott járati engedélyt a rendeletben foglaltak megsértése miatt visszavonhatja és a járat üzemeltetője részére további járati engedély kiadását legfeljebb 1 évre megtagadhatja.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

10. § *  E rendelet hatályba lépésének napján működő, autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás, mely nem felel meg a rendeletben meghatározott feltételeknek, a rendelet hatályba lépésétől számított legfeljebb 6 hónapig végezhető.

Dr. Szekeres Antal s. k.,

jegyző

Kósa Lajos s. k.,

polgármester

1. melléklet a 22/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatást végző járművek arculatára vonatkozó előírások

A járat üzemeltetésében részt vevő járművek egységes arculatára vonatkozóan a következőknek kell megfelelni:

1. A járművön belül jól látható helyen, rögzített módon A3-as méretben információs táblát kell kihelyezni.

2. Az arculati elemek előállítási és kihelyezési költségeit a szolgáltatónak, illetőleg a járati engedély jogosultjának kell fedeznie.


  Vissza az oldal tetejére