Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen város jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint a közterületek és középületek fellobogózásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

az 1-17. §-ok tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a 18. § (1) bekezdésében, valamint a 19-20. §-ok tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 18. § (2) és (3) bekezdései tekintetében a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 7. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § *  A rendelet tárgyi hatálya Debrecen Megyei Jogú Város (a továbbiakban: Város) 2. § (1) bekezdésben meghatározott jelképeire és a „Debrecen” névre, valamint ezek használatára, személyi hatálya az e jelképeket, illetőleg a „Debrecen” nevet használó természetes személyekre, jogi személyekre és a jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki. A rendelet hatálya kiterjed a Város közigazgatási területén található közterületek és középületek fellobogózására is.

2. § (1) A Város történelmi múltjára, fejlődésének folytonosságára utaló és díszítő jelképek

a) a Város címere,

b) a Város pecsétje,

c) a Város zászlaja és lobogója (a továbbiakban együtt: zászló).

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jelképek

a) leírását, hiteles arány és alak szerinti ábrázolását az 1. melléklet,

b) színeinek meghatározását a 2. melléklet tartalmazza.

3. § E rendelet alkalmazásában használat minden, a „Debrecen” név és a Város jelképeivel összefüggő tevékenység, így különösen a név vagy jelkép felvétele, bármilyen módon való megjelenítése, előállítása, terjesztése, forgalomba hozatala.

II. Fejezet

A Város jelképei és a „Debrecen” név használatának szabályai

1. A címer használatának szabályai

4. § (1) A címer engedély nélkül használható

a) a Város zászlóján,

b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés), annak bizottságai, a településrészi önkormányzat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) által kiadott kiadványokon,

c) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és szervei, intézményei épületein, tanácskozótermeiben, irodahelyiségeiben és házasságkötő termeiben,

d) a Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal által szervezett protokolláris és ünnepi rendezvényeken, tudományos konferenciákon, kulturális- és sportrendezvényeken, emléküléseken és kiállításokon úgy, hogy az Magyarország címerének jelentőségét ne kisebbítse,

e) a Közgyűlés, illetve bizottságai által adományozott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Közgyűlés által adományozott kitüntetéseken,

f) a Közgyűlés bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a helyi önkormányzati képviselők, a jegyző, az aljegyző, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és vezetőik részére készített levélpapíron, névkártyákon és arcképes igazolványokon,

g) a nemzetiségi önkormányzat(ok) épületein, tanácskozótermeiben, irodahelyiségeiben, rendezvényein, általuk kiadott kiadványokon, általuk használt bélyegzőkön,

h) a Debrecen Város Borát, illetve Debrecen Város Pezsgőjét tartalmazó palackokon elhelyezett, a 3. mellékletben meghatározott, évszámmal szereplő címkéken.

(2) A címer - az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag engedéllyel használható különösen az alábbi esetekben:

a) a Városban működő intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott és az intézmény, illetve társadalmi szervezet történetét, életét, fejlődését bemutató kiadványokon,

b) a Várost érintő, az (1) bekezdés b) pontjában fel nem sorolt kiadványokon,

c) a Városban rendezett hazai és nemzetközi kulturális, szakmai és sportrendezvényeken, bajnokságon,

d) a Városra utaló ajándék- és emléktárgyakon.

5. § (1) A címer védjegyként nem használható.

(2) A címer kizárólag a rendeletben meghatározott hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, a méretarányok és színek pontos megtartása mellett használható, illetve alkalmazható. Nyomdai úton való előállítással egy szín is alkalmazható.

(3) A címert csak olyan mértékig lehet kicsinyíteni, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(4) Amennyiben nincs lehetőség a címer eredeti színben való ábrázolására, a polgármester engedélyezheti, hogy a címer kizárólag a tárgy anyagának színeiben, a címertan általános szabályainak megtartásával készüljön el.

(5) A címernek az emléktárgyakon, érmeken, jelvényeken, más tárgyakon és kiadványokon történő ábrázolásához a rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a termék, jelvény, kiadvány, egyéb mű tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

2. A pecsét használatának szabályai

6. § (1) A pecsét

a) a Közgyűlés vagy Polgármesteri Hivatal által használt bélyegzőkön, kiadott kiadványokon, felhívásokon, programokon, terveken, az állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel kötött megállapodásokon, szerződéseken,

b) a Közgyűlés, illetve bizottságai által adományozott díszokleveleken, emléklapokon,

c) az Önkormányzat nemzetközi megállapodásain, szerződésein

használható.

(2) A pecsétből, valamint a pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medálból egyet-egyet kell előállítani, és azokat a polgármester hivatali helyiségében kell elhelyezni.

(3) A pecsét lenyomatát tartalmazó ezüst medált a polgármester láncfüggesztéssel a Közgyűlés ülésein és más protokolláris alkalmakkor viselheti.

3. A zászló használatának szabályai

7. § (1) A zászló engedély nélkül használható:

a) a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületeken állandó jelleggel kitűzve,

b) a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületek előtti árbócon felvonva nemzeti ünnepeken, Debrecen Város Napján, a Közgyűlés ülései alkalmával, az Önkormányzat rendezvényein és ünnepségein,

c) a polgármester irodájában és a Közgyűlés ülései helyszínén,

d) az Önkormányzat szervei, intézményei tanácskozótermeiben,

e) a nemzetiségi önkormányzat(ok) tanácskozótermeiben,

f) közterületeken és középületeken nemzeti ünnepek alkalmával, Debrecen Város Napján, valamint a debreceni kulturális nagyrendezvények alkalmával.

(2) A zászló - az (1) bekezdésben foglalt kivétellel - kizárólag engedéllyel használható különösen az alábbi esetekben:

a) az (1) bekezdés f) pontjában fel nem sorolt hazai és nemzetközi kulturális, szakmai, valamint sportesemények és rendezvények alkalmával,

b) megkülönböztetésül a több település részvételével tartott rendezvényeken,

c) cserezászlóként és elismerésként,

d) *  a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban.

8. § (1) A zászló Magyarország zászlaját nem helyettesítheti.

(2) A zászló kizárólag hiteles alakban, a méretarányok és színek megtartásával jeleníthető meg.

(3) A zászlót a rendelet 4. mellékletében meghatározott méretű, nyers színű, illetve fehér zászlórúdra erősítve kell kitűzni, vagy nyers színű, illetve fehér árbócra kell felvonni, melynek környezete a jelképhez méltóan esztétikus és tiszta.

(4) A zászlót rendszeresen, legalább háromhavonta tisztítani kell.

(5) Az állandó jelleggel kitűzött zászlót legalább évente - elhasználódás esetén egy év letelte előtt is - cserélni kell.

4. A „Debrecen” név használatának köre

9. § (1) A „Debrecen” nevet vagy annak bármely toldalékos formáját (a továbbiakban: „Debrecen” név) jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek megnevezésükben, természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek tevékenységük során vagy működésükkel összefüggésben emblémán, jelvényen, kiadványon, dísz- vagy emléktárgyon, egyéb terméken engedéllyel vehetik fel vagy használhatják.

(2) Nem engedélyköteles

a) a Közgyűlés és szervei, a Közgyűlés által alapított intézmények, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek névhasználata,

b) a költségvetési szervek névhasználata,

c) az a névhasználat, amely jogszabály rendelkezésén alapul.

III. Fejezet

A címer- és zászlóhasználat engedélyezése

10. § (1) A címer és a zászló használatát a jogosult kérelmére

a) eseti jellegel,

b) határozott vagy

c) határozatlan

időtartamra a polgármester engedélyezi.

(2) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál (4024 Debrecen, Piac utca 20.) kell előterjeszteni.

11. § (1) Kereskedelmi célú felhasználás esetén - a Várost bemutató, népszerűsítő kiadványok és a Városban hagyománnyal rendelkező jellegzetes termékek kivételével - a címer vagy zászló használatáért díjat kell fizetni. Minden más esetben a használat díjmentes.

(2) A díj az előállítani kívánt termék fogyasztói árától és mennyiségétől függetlenül egyszeri 10.000 Ft.

(3) A díj az Önkormányzat költségvetési bevételét képezi.

12. § (1) A címer vagy zászló használatára irányuló kérelemnek tartalmaznia kell

a) az engedélyt kérő megnevezését, címét (székhelyét, telephelyét), tevékenységi körét,

b) a címer vagy zászló használatának célját,

c) előállítás esetén az előállítani kívánt (emlék) tárgy, jelvény, kiadvány, termék mennyiségét,

d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módját,

e) a használat időpontját, időtartamát,

f) a használatért felelős személy megnevezését.

(2) Címerrel vagy zászlóval díszített (emlék) tárgy, jelvény, kiadvány, termék előállítására irányuló kérelemhez mellékelni kell a tárgy tervét (rajzát), majd elkészülte után a kérelmező köteles a termék egy példányát vagy annak fénymásolatát az engedélyezőnek átadni.

13. § A kérelem elbírálása során vizsgálni kell, hogy a kérelmező tevékenységének jelentősége indokolttá teszi-e a címer vagy zászló használatát, az alkalmas- e a közfigyelem felkeltésére és a város iránti megbecsülés fokozására. Ezeket a körülményeket a kérelmezőnek kell valószínűsítenie.

14. § A címer vagy zászló használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell

a) a használatra jogosított megnevezését és címét, illetve székhelyét,

b) az engedélyezett használati cél megjelölését,

c) előállítás esetén az engedélyezett mennyiséget,

d) a terjesztés, illetőleg a forgalomba hozatal módjával kapcsolatos esetleges kikötéseket,

e) *  a használat, illetve az engedély időtartamát,

f) díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét, befizetésének módját és határidejét.

15. § A kiadott engedélyekről a polgármester nyilvántartást vezet.

16. § Az engedélyt a polgármester visszavonja

a) ha a címer vagy zászló használata vagy a forgalomba hozatal módja méltatlan a Város rangjához, hírnevéhez, az Önkormányzat, vagy a Város lakosságának jogait és jogos érdekeit sérti,

b) az engedélyezett céltól vagy az engedélyben meghatározott módtól eltérő használat esetén,

c) a 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott díj fizetésének elmulasztása esetén.

17. § A „Debrecen” név használatának engedélyezésére a 10., 12. és 13. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

IV. Fejezet

A közterületek és középületek fellobogózása

18. § (1) Magyarország zászlaját állandó jelleggel ki kell tűzni, illetve fel kell vonni

a) a Polgármesteri Hivatal elhelyezésére szolgáló épületeken vagy épületek előtt,

b) az Önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények épületén vagy épülete előtt.

(2) Magyarország zászlaját nemzeti és állami ünnepek alkalmával közterületen, különösen a város központjában ki kell tűzni, vagy fel kell vonni.

(3) A nemzeti és állami ünnepek alkalmával a hivatalos ünnepségek helyszínei lehetnek: Kossuth tér, Egyetem tér, Bem tér, Petőfi tér.

19. § Magyarország és a Város zászlaja kitűzésére (felvonására) irányadó rendelkezések betartásának, valamint azok környezete tisztaságának ellenőrzéséről a Debreceni Közterület-felügyelet gondoskodik.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

20. § (1) E rendelet 2018. március 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város jelképeinek leírása, hiteles arány és alak szerinti ábrázolása

1. A címer leírása és ábrázolása

Egyenesen fennálló égszínkék hadipajzs, alján három csúcsú halomból képzett zöld mező, középen zöld lombkoronájú pálmafa emelkedik. Alatta fehér színű gyapjas bárány áll, feje körül arany dicskoszorú, három lábával két nyitott könyvön, felemelt és kissé behajlított jobb első lábával aranyszínű kereszt rúdját tartja, a kereszten lecsüngő és szétterjesztett, fehér kereszttel hímzett veres lobogó. A bárány egész testének súlyával a pajzs jobb oldal felé fordul és lép. A pajzs tetején nyílt sisak felett a koronán kiterjesztett szárnyú, mellén zöld borostyán koszorút viselő, felemelt fejű és kitátott szájú főnix madár, mely a koronából felcsapó lángoknál magát perzseli. A sisak felső részéről balról veres és fehér, jobbról arany és kék színű címerrojtok futnak le szorosan a sisakhoz, illetve a pajzshoz simulva. A főnix madár feje felett tündöklő nap látható.

2. A pecsét leírása

A város pecsétje a címer hiteles, kicsinyített rajzolata, körben a „Debrecen Megyei Jogú Város” felirattal. A pecsét lenyomatát tartalmazó kördíszítésű ezüst medalion 90 mm átmérőjű, a tömör érem átmérője 70 mm, a hozzá tartozó ezüstlánc 85 cm hosszúságú.

3. A zászló leírása és ábrázolása

Debrecen város zászlaja 2:3 oldalarányú, vízszintes téglalap alakú, három 1/4-2/4-1/4 arányú, kék-sárga-kék színű vízszintes sávból áll. Mérete: 100 cm x 150 cm, 150 cm x 225 cm, 200 cm x 300 cm. A díszzászlót címer díszíti. A címer középpontja egybeesik a zászló oldalfelező merőlegeseinek metszéspontjával, magassága megegyezik a zászló sárga sávjának magasságával.

2. melléklet 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város címerének és zászlajának színei

1. A címer színei:

PANTONE 485 C - RAL 3020 (Verkehrsrot)

PROCESS BLUE - RAL 5015 (Himmelblau)

PANTONE 361C - RAL 6018 (Gelbgrün)

PANTONE 109 C - RAL 1018 (Zinkgelb)

Főnix és a bárány színei:

COOL GRAY I C - RAL 9002 (Grauweiss)

Rojt

PANTONE 427 C - RAL 7047 (Telegrau 4)

2. A zászlóalap színei

Kék: A címerpajzs mezőjének színe

PROCESS BLUE - RAL 5015 (HIMMELBLAC)

Sárga: A címerpajzsban lévő zászló és a bárány fejét övező dicskoszorú színe.

PANTONE 109 C - RAL 1018 (ZINKGELB)

3. melléklet 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

1. Debrecen Város Borát tartalmazó palackokon elhelyezett címke:

2. Debrecen Város Pezsgőjét tartalmazó palackokon elhelyezett címke:

4. melléklet 2/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

1. A zászló és a hozzá tartozó zászlórúd-méretei

A B
1. Zászló Zászlórúd
2. 100x150 cm 2,5 m
3. 150x225 cm 3,5 m
4. 200x300 cm 4 m

2. Lobogó és hozzá tartozó árbócméretek

A B
1. Lobogó Árbóc
2. 100x150 cm 6 m
3. 150x225 cm 9 m
4. 200x300 cm 12 m

  Vissza az oldal tetejére