Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelete * 

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 111. § (1) bekezdésben, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat,

Debrecen Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat,

Debrecen Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat,

Debrecen Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzat,

Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat,

Debrecen Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat,

Debrecen Megyei Jogú Város Román Nemzetiségi Önkormányzat,

Debrecen Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és

Debrecen Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

véleményének kikérésével

a következőket rendeli el: * 

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Alapelv, a rendelet célja

1. § (1) Minden helyi lakosnak és közösségnek joga van ahhoz, hogy azonos feltételek mellett vegye igénybe a közművelődési alapszolgáltatásokat.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített alapelv érvényesülése érdekében e rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján - Debrecen Megyei Jogú Város kulturális stratégiájával összhangban - meghatározza Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáit, módját és mértékét.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed

a) az Önkormányzat által fenntartott illetve tulajdonában álló, közművelődési alapszolgáltatásokat nyújtó költségvetési szervekre és gazdasági társaságokra,

b) az Önkormányzattal kötött közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyekre,

c) a közművelődési alapszolgáltatást igénybe vevőkre.

II. Fejezet

Különös rendelkezések

3. Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások mértéke

3. § Az Önkormányzat kötelező feladata a Kultv. 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körének biztosítása.

4. A közművelődési feladatellátás formái, módja

4. § Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások megszervezését és folyamatos hozzáférhetőségét

a) *  a 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságként működő DEMKI Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, mint közművelődési intézmény útján,

b) az alaptevékenységükhöz kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó költségvetési szervei és gazdasági társaságai által az 1. melléklet szerint, továbbá

c) közművelődési megállapodások útján

biztosítja.

5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik a területén működő

a) nem önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,

b) a Debreceni Egyetemmel,

c) a közművelődési célú társadalmi és civil szervezetekkel,

d) a nemzetiségi önkormányzatokkal,

e) egyházakkal,

f) közművelődési feladatok ellátásában résztvevő országos vagy regionális térségi szervezetekkel.

(2) Az Önkormányzat évente legalább egyszer egyeztetést kezdeményez az (1) bekezdésben felsorolt szervezetekkel a helyi közművelődési feladatok ellátásáról.

5. A közművelődési megállapodás szabályai

6. § (1) Az Önkormányzat az általa biztosított közművelődési alapszolgáltatások megszervezésére közművelődési megállapodást köthet azzal a természetes vagy jogi személlyel, amely

a) megfelel a Kultv.-ben meghatározott feltételeknek, továbbá

b) debreceni lakó- vagy tartózkodási hellyel, vagy

c) debreceni székhellyel vagy telephellyel

rendelkezik.

(2) *  A közművelődési megállapodás megkötéséről a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára a polgármester dönt.

(3) *  A közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes vagy jogi személy a közművelődési megállapodás fennállása alatt minden év március 1-ig beszámolót készít a tárgyévet megelőző évben általa nyújtott közművelődési alapszolgáltatásról. A beszámolót a Kulturális és Oktatási Bizottság hagyja jóvá.

6. A közművelődési feladatellátás támogatása

7. § (1) Az Önkormányzat kérelemre pénzügyi támogatásban részesítheti

a) a közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyeket,

b) a közművelődési célú tevékenységet folytatókat.

(2) A pénzügyi támogatásról

a) *  az (1) bekezdés a) pontja esetében a Kulturális és Oktatási Bizottság javaslatára a polgármester,

b) az (1) bekezdés b) pontja esetében a polgármester

dönt.

(3) *  A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően alapítványok támogatásáról minden esetben az Önkormányzat Közgyűlése dönt.

(4) A pénzügyi támogatás nyújtásának részletes szabályai, különösen a támogatás célja és folyósításának feltételei a támogatási szerződésben kerülnek rögzítésre.

8. § Az Önkormányzat a közművelődési megállapodás alapján közművelődési alapszolgáltatást nyújtó természetes és jogi személyeket feladatellátásuk segítése érdekében ingatlan biztosításával is támogathatja az Önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint és módon.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 37/2018. (X. 25.) önkormányzati rendelethez * 

Az alapfeladatukhoz kapcsolódóan közművelődési alapszolgáltatásokat is nyújtó költségvetési szervek és gazdasági társaságok

Költségvetési szervek, gazdasági társaságok és székhelyük
A költségvetési szervek és gazdasági társaságok által nyújtott közművelődési
alapszolgáltatás
Méliusz Juhász
Péter Könyvtár

(4026 Debrecen,
Bem tér 19/D.)
Déri Múzeum
(4026 Debrecen,
Déri tér 1.)
Főnix Rendez- vényszervező
Közhasznú
Nonprofit Kft.
(4026 Debrecen,
Hunyadi u. 1-3.)
MODEM
Modern Debreceni
Nonprofit Kft.
(4026 Debrecen,
Hunyadi u. 1-3.)
„NAGYERDEI
KULTÚRPARK”
Nonprofit Kft.
(4032 Debrecen,
Ady Endre u. 1.)
Agóra Közhasznú
Nonprofit Kft.
(4032 Debrecen,
Egyetem tér 1.)
a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása x - - x x x
b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése x x x x x x
c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása x x - - x x
d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása x x x - x -
e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása x - - x x -
f) a tehetséggondozás és-fejlesztés feltételeinek biztosítása x - - x x x
g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés x x x x x x

  Vissza az oldal tetejére