Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2020. (V. 19.) önkormányzati rendelete * 

a Debrecen Városkártyáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben és a 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörben eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, a Debrecen Városkártya leírása

1. § (1) A rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező természetes személyekre és az elfogadópartnerekre terjed ki.

(2) A Debrecen Városkártya (a továbbiakban: Városkártya) Debrecen Megyei Jogú Város logójával, fényképpel, elektronikus adathordozásra alkalmas egyedi azonosító számmal, vonalkóddal ellátott, névre szóló plasztikkártya, amelynek tulajdonosa az Önkormányzat.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. elfogadópartner: a városkártyatulajdonos által megjelölt vagy vele szerződéses jogviszonyban álló, az érvényes városkártyával rendelkező városkártyabirtokosnak kedvezmény(eke)t vagy előnyöket nyújtó,

a) az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szerv, az Önkormányzat által alapított vagy az alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítvány és közalapítvány, valamint az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság,

b) az Önkormányzattal tömegsport, látványcsapatsport, kulturális, közművelődési, oktatási, kereskedelmi, gyógyászati, vagy vendéglátási célból a jogosultság igazolására megállapodást vagy szerződést kötő egyéb debreceni székhellyel vagy telephellyel rendelkező szervezet.

2. városkártyabirtokos: az a személy, aki a Városkártya kiállítására vonatkozó jogos igénye alapján a városkártyadíj megfizetésével birtokába került, saját névre szóló érvényes Városkártyával rendelkezik. A városkártyabirtokos nem szerzi meg a Városkártya tulajdonjogát, csak annak birtoklására, használatára jogosult, a Városkártya az Önkormányzat tulajdonában marad.

3. városkártyaüzemeltető: az Önkormányzat többségi befolyása alatt álló, a Városkártya rendszerüzemeltetését ellátó gazdasági társaság.

4. regisztrált kedvezmény: az a kedvezmény, amit az elfogadópartner az érvényes Városkártyával rendelkező városkártyabirtokosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás árából biztosít.

5. regisztrált előny: az az előny vagy többletszolgáltatás, amit az elfogadóhely az érvényes Városkártyával rendelkező városkártyabirtokosok részére az áru vásárlása vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termékre/szolgáltatásra vonatkozólag biztosít.

II. FEJEZET

Különös rendelkezések

3. A Városkártya igénylése

3. § (1) Városkártyát az a 3. életévét betöltött debreceni lakóhellyel rendelkező személy igényelhet (a továbbiakban: Igénylő), aki rendelkezik érvényes személyi igazolvánnyal, és a Városkártya kiállítását a városkártyakibocsátó ponton a „Városkártya igénylő adatlap” kitöltésével és aláírásával igényli. A Városkártya kibocsátására a városkártyadíj megfizetését követően - amennyiben annak akadálya nincs - az igénylés helyén haladéktalanul sor kerül.

(2) A 16. életévet be nem töltött kiskorú helyett az (1) bekezdésben meghatározott - az adatlap aláírását is magába foglaló - városkártyaigénylés során a törvényes képviselője jár el.

(3) Az Igénylő 787,- Ft városkártyadíjat köteles fizetni, amely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(4) Az Igénylőnek a Városkártya igénylése során megadott adatait a városkártyaüzemeltető az általa kialakított Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

(5) Az Igénylő az igénylőlap, mint írásbeli jognyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy az ÁSZF-et megismerte és annak tartalmát elfogadja.

(6) A városkártyatulajdonos az ÁSZF-et és a városkártyakibocsátó pontok listáját a www.debrecen.hu oldalon teszi közzé.

4. A Városkártya alapján igénybe vehető kedvezmények

4. § (1) A városkártyabirtokos a Városkártya bemutatásával jogosult az elfogadópartnereknél igénybe venni a regisztrált kedvezményt vagy előnyt.

(2) Az elfogadópartnerek kötelesek a Városkártya emblémáját a szolgáltatás helyén jól láthatóan elhelyezni.

(3) Az elfogadópartnerek által nyújtott kedvezmények/szolgáltatások/előnyök igénybevételére kizárólag a városkártyabirtokos jogosult.

(4) Az elfogadópartner jogosult a Városkártya érvényességét ellenőrizni. Amennyiben az elfogadópartner az 5. § (3)-(4) bekezdéseiben foglalt okot észlel, arról a városkártyaüzemeltetőt haladéktalanul tájékoztatja.

(5) A városkártyatulajdonos az elfogadópartnerek listáját, a Városkártyával kapcsolatos információkat és az elérhető kedvezményeket a www.debrecen.hu oldalon teszi közzé.

(6) A városkártyarendszerhez csatlakozó elfogadópartnerek által nyújtott kedvezményeket a városkártyatulajdonos nem kompenzálja.

5. A Városkártya érvényessége

5. § (1) A Városkártya a kiállítás napjától számított 3 évig érvényes.

(2) A városkártyaüzemeltető jogosult ellenőrizni a Városkártya érvényességi feltételeit.

(3) A Városkártya érvényessége megszűnik:

a) a debreceni lakóhely megszűnésével,

b) az érvényességi idő lejártával,

c) a Városkártya érvénytelenítésével.

(4) A városkártyaüzemeltető a Városkártyát érvényteleníti, ha

a) a városkártyabirtokos Városkártyára vonatkozó jogosultságának megszűnését megállapítja,

b) azt nem az arra jogosult személy használja,

c) a Városkártyán tárolt adatok és a városkártyabirtokos személyes azonosító adatai között eltérés van,

d) a Városkártya megrongálódásáról, elvesztéséről, ellopásáról, illetve a Városkártyával való bármilyen egyéb visszaélésről szerez tudomást,

e) a városkártyabirtokos nem tartja be az ÁSZF-ben foglaltakat,

f) a városkártyabirtokos írásbeli nyilatkozatban kéri a Városkártyához tartozó adatok törlését.

III. FEJEZET

6. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2020. június 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére