Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelete * 

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati elismerések és ösztöndíjak adományozásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet célja, hatálya

1. § (1) E rendelet célja, hogy a város egyrészt kifejezze megbecsülését azon személyek, közösségek iránt, akik teljesítményükkel, munkásságukkal elősegítették Debrecen fejlődését, hírnevének öregbítését, másrészt a tehetséggondozás keretében hozzájáruljon kiemelkedő teljesítmények eléréséhez, illetve értékes alkotások létrehozásához.

(2) A rendelet hatálya kiterjed a Debrecenben élő vagy itt tevékenykedő, tanuló, alkotó természetes személyekre, a városban működő jogi személyekre és közösségekre.

II. Fejezet

A Közgyűlés által alapított önkormányzati elismerések

1. Az önkormányzati elismerések típusai és közös szabályai

2. § (1) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a város javát szolgáló kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő tevékenység, illetve életmű elismerésére az alábbi önkormányzati elismeréseket alapítja:

a) Debrecen Város Díszpolgára cím,

b) Debrecen Város Pro Urbe díja,

c) Debrecen Város Déri Frigyes-díja,

d) Debrecen Város Mecénása díj,

e) Debrecen Város Boncz László-díja,

f) Debrecen Város Csokonai-díja,

g) Debrecen Város Hajós Alfréd-díja,

h) Debrecen Város Hatvani-díja,

i) Debrecen Város Dóczy Gedeon-díja,

j) Debrecen Város Cívis Díszoklevele.

(2) Az (1) bekezdés a)-i) pontjában meghatározott önkormányzati elismeréseket a Közgyűlés, a Debrecen Város Cívis Díszoklevele elismerést a polgármester adományozza.

(3) Debrecen Város Díszpolgára címből évente egy, az (1) bekezdés b)-i) pontjában meghatározott elismerésekből évente kettő adományozható azzal, hogy a Közgyűlés az adományozáskor a tárgyévben kiadható elismerés számát legfeljebb eggyel megemelheti. Debrecen Város Cívis Díszoklevele elismerésből évente legfeljebb tíz adományozható.

(4) Ugyanazon természetes személy, jogi személy vagy közösség ugyanazt az önkormányzati elismerést csak egyszer kaphatja meg.

(5) Az önkormányzati elismerések posztumusz nem adományozhatók.

3. § (1) A Debrecen Város Díszpolgára cím birtokosairól Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a díszpolgár nevét és az adományozás évét.

(2) *  A pénzjutalommal járó önkormányzati elismerések esetében a pénzjutalom összegét a Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata éves költségvetési rendeletében határozza meg úgy, hogy annak mértéke valamennyi önkormányzati elismerés esetében egyenlő.

(3) * 

(4) A pénzjutalom az adományozást követő 30 napon belül kerül kifizetésre.

(5) *  Valamennyi díj megosztható, ebben az esetben a díjazottak külön-külön jogosultak az emléktárgyakra. Az emléktárgyak (díszoklevél, plakett, kitűző) leírását a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Jogi személy vagy közösség számára adományozott díj, valamint megosztott díj esetén a pénzjutalom összegét a Közgyűlés az adományozáskor az egyénnek adható pénzjutalom összegének legfeljebb négyszeresében határozza meg.

2. Az önkormányzati elismerések különös szabályai

4. § (1) Debrecen Város Díszpolgára kitüntető cím a legnagyobb megbecsülés, melyet polgár magáénak tudhat, amely a város és polgárai anyagi, szellemi és erkölcsi gyarapodásában, fejlődésében elévülhetetlen érdemeket szerző, a város tekintélyét erősítő életmű elismeréseként adományozható.

(2) A cím természetes személy részére adományozható.

(3) *  A címmel díszoklevél, plakett és kitűző jár.

(4) Debrecen Város Díszpolgára jogosult

a) a Közgyűlés és állandó bizottságainak ülésein tanácskozási joggal részt venni,

b) az Önkormányzat által rendezett hivatalos ünnepségeken meghívás útján részt venni,

c) felkérés alapján a várost képviselő delegáció résztvevője lenni,

d) díjtalanul látogatni az Önkormányzat által fenntartott kulturális, valamint sportintézményeket és azok rendezvényeit.

(5) A város díszpolgárát - hozzátartozójának kérése alapján - díszsírhely illeti meg.

5. § (1) Debrecen Város Pro Urbe díja adományozható a város fejlődését és jó hírnevét növelő, a helyi közösség javát szolgáló, évtizedeken keresztül kifejtett, közmegbecsülést érdemlő tevékenység elismeréseként.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és kitűző jár.

6. § (1) Debrecen Város Déri Frigyes-díja adományozható a hazai, illetve a nemzetközi gazdasági életben elért kiemelkedő eredményért, a város fejlődéséhez, gyarapodásához és nemzetközi elismertségéhez történő hozzájárulás elismeréseként, amelyek egyben a helyi közösség javát is szolgálják.

(2) A díj természetes személy részére adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és kitűző jár.

7. § (1) Debrecen Város Mecénása díj adományozható a város gyarapodását, fejlődését szolgáló, ellenszolgáltatás nélküli, jelentős anyagi támogatás elismeréseként.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és kitűző jár.

8. § (1) Debrecen Város Boncz László-díja adományozható a gyermekvédelem, gyermekjólét, a szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások, továbbá az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségfejlesztés területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végző és kiemelkedő eredményeket elért tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és pénzjutalom jár.

9. § (1) Debrecen Város Csokonai-díja adományozható a kulturális élet területén, különösen a közgyűjtemény, a közművelődés, a művészetek, a társadalomtudományok terén maradandó értéket teremtő, kiemelkedő tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és pénzjutalom jár.

10. § (1) Debrecen Város Hajós Alfréd-díja adományozható a kimagasló sportteljesítmény, a kiemelkedő testnevelő tanári, sportvezetői, edzői, a versenysportban, a szabadidősportban, az utánpótlás-nevelésben, a testnevelés vagy a diáksport terén végzett magas színvonalú munka, maradandó értékeket teremtő tevékenység, életmű elismeréseként.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és pénzjutalom jár.

11. § (1) Debrecen Város Hatvani-díja adományozható a város fejlesztése érdekében a természettudományok, az egészségügy, a szociális tevékenység, az urbanisztika, a városfejlesztés, az idegenforgalom és a környezetvédelem területén maradandó, a jövőt megalapozó, értéket teremtő vagy éveken keresztül végzett kiemelkedő munka, tudományos tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és pénzjutalom jár.

12. § (1) Debrecen Város Dóczy Gedeon-díja adományozható a köznevelés területén végzett kimagasló, elhivatott oktatói, pedagógiai, nevelői, vezetői munka, vagy az ahhoz kapcsolódó, azt segítő, kiemelkedő tevékenység, valamint életmű elismeréseként.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) *  A díjjal díszoklevél, plakett és pénzjutalom jár.

13. § (1) Debrecen Város Cívis Díszoklevele adományozható a város számára fontos szakmai tevékenység elismeréseként, vagy olyan kiemelkedő események, évfordulók alkalmából, melyek az adományozott személy vagy közösség szempontjából meghatározó jelentőséggel bírnak.

(2) A díj természetes személynek, jogi személynek és közösségnek adományozható.

(3) A díjjal díszoklevél jár.

3. Az önkormányzati elismerések adományozására irányuló eljárás

14. § (1) Az önkormányzati elismerések adományozására javaslatot tehetnek

a) a javaslattétel időpontjában debreceni lakóhellyel rendelkező természetes személyek,

b) Debrecenben működő civil szervezetek, egyházak, gazdasági társaságok, tudományos intézetek, intézmények és az intézményekben működő közösségek vezetői.

(2) Az önkormányzati elismerések adományozására irányuló eljárás lebonyolításáról a Polgármesteri Hivatal Kulturális Osztálya (a továbbiakban: Kulturális Osztály) gondoskodik.

(3) A javaslattétel benyújtására a Kulturális Osztály az adományozást megelőzően legkésőbb 90 nappal felhívja a javaslattevők figyelmét.

(4) Az önkormányzati elismerések adományozására irányuló javaslatot kizárólag a 1. mellékletben meghatározott javaslattételi lapon lehet benyújtani a polgármesterhez. A javaslat beérkezésének határideje az adományozást megelőző 60. nap.

(5) A Polgármesteri Hivatal kezelheti a javasolt személy nevét, születési évét, lakcímét, valamint foglalkozására, munkahelyére, tudományos fokozatára, eddigi kitüntetéseire, elismeréseire, szakmai tevékenységére, teljesítményére vonatkozó adatokat, továbbá a javaslattevő nevét, lakcímét.

(6) Önjelölés, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó jelölése nem fogadható el érvényes javaslatként.

15. § (1) Debrecen Város Déri Frigyes-díja esetében a 14. §-t nem kell alkalmazni.

(2) Debrecen Város Déri Frigyes-díjára szakmai testület tesz javaslatot, amelynek tagjai a polgármester, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke és a Debreceni Egyetem rektora. A szakmai testület javaslatát a polgármester terjeszti a Közgyűlés elé.

16. § Az önkormányzati elismerések adományozására beérkezett javaslatokat a Közgyűlés állandó bizottságai és a Józsai Településrészi Önkormányzat közgyűlési előterjesztés formájában véleményezik az alábbiak szerint:

a) a Debrecen Város Díszpolgára cím, a Debrecen Város Pro Urbe díja és a Debrecen Város Mecénása díj adományozását a Közgyűlés valamennyi állandó bizottsága és a Józsai Településrészi Önkormányzat,

b) a Debrecen Város Déri Frigyes-díja adományozását a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság,

c) a Debrecen Város Boncz László-díja adományozását az Egészségügyi és Szociális Bizottság,

d) a Debrecen Város Csokonai-díja és a Debrecen Város Dóczy Gedeon-díja adományozását a Kulturális és Oktatási Bizottság,

e) a Debrecen Város Hajós Alfréd-díja adományozását az Ifjúsági és Sportbizottság,

f) a Debrecen Város Hatvani-díja adományozását az érintett szakbizottság(ok) és a Kulturális és Oktatási Bizottság.

17. § (1) Debrecen Város Cívis Díszoklevele esetében a 14. §-t és a 16. §-t nem kell alkalmazni.

(2) Debrecen Város Cívis Díszoklevele adományozására irányuló javaslat a polgármesterhez évközben bármikor benyújtható formai kötöttség nélkül.

4. Az önkormányzati elismerések átadása, visszavonása

18. § (1) Az önkormányzati elismerés adományozásáról szóló döntést követően, az elismerés átadását megelőzően az elismerésben részesítendő személy, közösség az elismerés elfogadásáról szóló nyilatkozatot tesz a 2. melléklet szerint.

(2) Amennyiben a jelölt nem nyilatkozik az önkormányzati elismerés elfogadásáról, nem részesíthető elismerésben.

(3) Az önkormányzati elismeréseket a polgármester adja át az adományozottnak vagy hozzátartozójának, megbízottjának az alábbiak szerint:

a) Debrecen Város Napja alkalmából Debrecen Város Díszpolgára címet, Debrecen Város Pro Urbe díját, Debrecen Város Déri Frigyes-díját, Debrecen Város Mecénása díját,

b) október 23-a alkalmából Debrecen Város Boncz László-díját, Debrecen Város Csokonai-díját, Debrecen Város Hajós Alfréd-díját, Debrecen Város Hatvani-díját, Debrecen Város Dóczy Gedeon-díját,

c) a Közgyűlés bármely rendes ülésén vagy azelőtt a közösség előtt, melyben a díjazott tevékenykedik Debrecen Város Cívis Díszoklevelét.

(4) *  A (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltaktól eltérően amennyiben a Közgyűlés működése jogszabályi előírásból eredően akadályozott, az elismeréseket az akadály elhárulását követő állami vagy nemzeti ünnep alkalmából kell átadni.

19. § (1) Valamennyi önkormányzati elismerés visszavonható, ha arra az elismerésben részesített bizonyíthatóan méltatlanná vált. Méltatlanná válik az elismerésre különösen az a természetes személy, akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztére ítéltek, vagy aki a közügyektől eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az önkormányzati elismerés visszavonását bárki kezdeményezheti, aki az adományozásra vonatkozó javaslat megtételére is jogosult volt. Az érdemtelenséget, a méltatlanná válást az elismerés visszavonását indítványozónak kell bizonyítani.

(3) Az önkormányzati elismerés visszavonásáról szóló döntést az érintettel a döntést követő 8 napon belül közölni kell.

III. Fejezet

A Közgyűlés által alapított önkormányzati ösztöndíjakra vonatkozó rendelkezések

5. Az önkormányzati ösztöndíjak típusai és közös szabályai

20. § (1) A Közgyűlés a kimagasló teljesítmény elérése, kiemelkedő alkotás létrehozása érdekében az alábbi önkormányzati ösztöndíjakat alapítja:

a) Békessy Béla-sportösztöndíj,

b) Cívis Talentum ösztöndíj,

c) Kölcsey Ferenc-ösztöndíj

(a továbbiakban együtt: ösztöndíjak).

(2) Az ösztöndíjakat pályázati úton lehet elnyerni. Az ösztöndíjasok személyéről a polgármester dönt.

(3) Az ösztöndíjak összegét a Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata éves költségvetési rendeletében határozza meg. Az ösztöndíjakkal díszoklevél jár.

6. Az önkormányzati ösztöndíjak különös szabályai

21. § (1) A Békessy Béla-sportösztöndíj célja, hogy elősegítse a nemzetközi versenyeken való sikeres szereplést.

(2) *  Békessy Béla-sportösztöndíj adományozható annak a debreceni sportszervezetben versenyző egyéni- vagy csapatsportágban résztvevő, amatőr vagy hivatásos felnőtt vagy legidősebb utánpótlás korosztályba tartozó sportoló támogatására, aki olimpián, paralimpián, világjátékon, világbajnokságon, világkupán vagy Európa-bajnokságon kiemelkedő eredményt ért el.

(3) Békessy Béla-sportösztöndíj évente legfeljebb 7 fő részére adható és egy év időtartamra szól.

22. § (1) A Cívis Talentum ösztöndíj célja nemzetközi versenyeken való sikeres szerepléshez történő hozzájárulás.

(2) Cívis Talentum ösztöndíj adományozható olyan Debrecenben tanuló tehetséges középiskolás diáknak, aki iskolai tanulmányai mellett a humán, reál, idegen nyelvi, művészeti, informatikai területen, illetve szakképzés keretében nemzetközi tanulmányi versenyen vett részt, diáktársai számára is példamutató, kimagasló teljesítményt nyújt.

(3) Cívis Talentum ösztöndíj évente legfeljebb 5 fő részére adható és egy év időtartamra szól.

(4) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

a) nemzetközi versenyen elért kimagasló eredmény,

b) hazai versenyen elért kiemelkedő helyezés,

c) kiemelkedő tanulmányi átlag.

23. § (1) Kölcsey Ferenc-ösztöndíj adományozható a kulturális élet területén alkotó természetes személynek vagy jogi személynek, abból a célból, hogy Debrecenről szóló, a helyi polgárok identitását, városhoz kötődését erősítő értékes alkotások létrejöttét ösztönözze.

(2) Kölcsey Ferenc-ösztöndíj évente egy pályamű létrehozása érdekében adható, az ösztöndíj megosztható.

(3) A pályamű nyilvános bemutatásának időpontja az ösztöndíj elnyerését követő év április 11-e, amely időponttól az ösztöndíjas kérelmére a polgármester döntése alapján el lehet térni.

7. Az önkormányzati ösztöndíjak pályázati eljárásának szabályai

24. § (1) Az önkormányzati ösztöndíjak elnyerésére irányuló pályázati felhívás kiírásáról a polgármester dönt

a) a Kölcsey Ferenc-ösztöndíj esetében minden év január 10. napjáig,

b) a Cívis Talentum ösztöndíj és a Békessy Béla-sportösztöndíj esetében minden év március 31. napjáig.

(2) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

25. § (1) A pályázatokat

a) a Békessy Béla-sportösztöndíj esetében a 3. melléklet,

b) a Cívis Talentum ösztöndíj esetében az 4. melléklet,

c) a Kölcsey Ferenc-ösztöndíj esetében a 5. melléklet

szerinti pályázati adatlapon személyesen, postai úton vagy elektronikusan kell benyújtani a Kulturális Osztályhoz.

(2) A Polgármesteri Hivatal kezelheti a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint tevékenységére, teljesítményére vonatkozó adatokat.

(3) A pályázatok benyújtási határideje:

a) a Kölcsey Ferenc-ösztöndíj esetében minden év február 28. napja,

b) a Békessy Béla-sportösztöndíj és a Cívis Talentum ösztöndíj esetében minden év április 30. napja.

(4) Amennyiben a pályázatot nem az (1) bekezdés szerinti adatlapon vagy hiányosan terjesztették elő, a polgármester egy ízben hiánypótlásra hívja fel a pályázót 8 napos határidő tűzésével.

(5) A polgármester a pályázatot visszautasítja, amennyiben

a) a pályázó a hiánypótlási felhívásnak határidőre nem tesz eleget, vagy

b) azt a (3) bekezdésben meghatározott határidőn túl nyújtják be.

26. § Az ösztöndíjak odaítélésére - a Békessy Béla-sportösztöndíj esetében az ösztöndíj mértékére is - az állandó bizottságok tesznek javaslatot a polgármester részére az alábbiak szerint:

a) a Békessy Béla-sportösztöndíj és a Cívis Talentum ösztöndíj esetében az Ifjúsági és Sportbizottság,

b) a Kölcsey Ferenc-ösztöndíj esetében a Kulturális és Oktatási Bizottság.

8. Az önkormányzati ösztöndíjak átadása, folyósítása

27. § (1) A Kölcsey Ferenc-ösztöndíj ünnepélyes átadására a Közgyűlés Debrecen Város Napja alkalmából rendezett ünnepi ülésén, a Békessy Béla-sportösztöndíj és a Cívis Talentum ösztöndíj átadására az iskolai tanítási év végéhez igazodva, a Közgyűlés rendes ülésén kerül sor.

(1a) *  Az (1) bekezdéstől eltérően, amennyiben a Közgyűlés működése jogszabályi előírásból eredően akadályozott, az ösztöndíjakat az akadály elhárulását követő rendes ülésen kell átadni.

(2) Az ösztöndíjak folyósítására az ösztöndíjassal az erre irányuló megállapodás megkötését követő 30 napon belül,

a) a Békessy Béla sportösztöndíj és a Cívis Talentum ösztöndíj esetén 12 hónapon át havi egyenlő részletekben,

b) a Kölcsey Ferenc ösztöndíj esetében egy összegben

kerül sor.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

28. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

29. § * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

JAVASLAT
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által alapított önkormányzati elismerésre

1. A javasolt önkormányzati elismerés megnevezése:

2.1. A javasolt személy adatai:

Név:

Születési név:

Születési év:

Lakcím:

Foglalkozás:

Munkahely megnevezése:

Tudományos fokozat:

Eddigi kitüntetései, elismerései (évszámmal):

2.2. A javasolt közösség adatai:

Közösség neve:

Székhely, telephely vagy működésének helye:

Képviselő neve:

3. A javaslat részletes indoklása:

(A javasolt személy/közösség szakmai tevékenységének bemutatása, a városra, annak közéletére kifejtett hatása, az önkormányzati elismerés adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény kiemelésével.)

4. A javaslattevő adatai:

Név/megnevezés:

Lakcím/székhely:

Elérhetőség (telefonszám, e-mail cím):

Képviselő neve: (közösség, szervezet esetén):

5. A javaslattevő nyilatkozata

Alulírott javaslattevő nyilatkozom, hogy a javasolt személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint nem minősül közeli hozzátartozómnak * .

Dátum

javaslattevő/javaslattevő képviselőjének aláírása

2. melléklet a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat 1.
(természetes személy esetén)

Alulírott név:

Születési név:

Lakcím:

kijelentem, hogy az önkormányzati elismerést

elfogadom.

nem fogadom el.

Dátum

_______________________________

elismerésben részesítendő jelölt aláírása

Nyilatkozat 2.
(közösség esetén)

Alulírott, mint a _____________________________ közösség képviselője

kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet az önkormányzati elismerést

elfogadja.

nem fogadja el.

Dátum

_______________________________

elismerésben részesítendő közösség
képviselőjének aláírása

3. melléklet a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
Békessy Béla-sportösztöndíjra

1. A pályázó adatai:

Neve:

Születési helye, ideje (év, hó, nap):

Anyja neve:

Lakcíme:

Elérhetősége:

Sportszervezetének neve:

Edzőjének, felkészítőjének neve:

2. A pályázó jogállása a sportról szóló 2004. I. törvény 1. § (4) bekezdése alapján:

□ amatőr

□hivatásos

3. A pályázó személy eredményei a pályázat beadását megelőző év január 1-től:

Az országos szakszövetség igazolása, és legfeljebb 5 versenyen elért eredmény feltüntetése szükséges kategóriánként. Kizárólag felnőtt vagy legidősebb utánpótlás korosztályban elért eredmények tüntethetők fel.

3.1. Kiemelkedő nemzetközi felnőtt eredmények:

A B C D E F
Sportág Egyéni/csapat Verseny időpontja Verseny helyszíne Verseny
megnevezése
Helyezés

3.2. Kiemelkedő nemzetközi utánpótlás eredmény:

A B C D E F
Sportág Egyéni/csapat Verseny időpontja Verseny helyszíne Verseny
megnevezése
Helyezés

4. A pályázó személy kiemelt nemzetközi eredményei a pályázat beadását megelőző év január 1-ig: Az országos szakszövetség igazolása, és legfeljebb 5 versenyen elért eredmény feltüntetése szükséges. Kizárólag felnőtt vagy legidősebb utánpótlás korosztályban elért eredmények tüntethetők fel.

A B C D E F
Sportág Egyéni/csapat Verseny időpontja Verseny helyszíne Verseny megnevezése Helyezés

Kijelentem, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek.

Dátum: Dátum:
PH.
sportoló aláírása országos sportági szakszövetség képviselője

4. melléklet a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
Cívis Talentum ösztöndíjra

1. A pályázó adatai:

Neve:

Születési helye, ideje (év, hó, nap):

Anyja neve:

Lakcíme:

Középiskolája neve:

Eddigi tanulmányi eredményei, tanulmányi átlagai:

Elérhetőség:

2. A pályázó személy tevékenységének, tanulmányi előmenetelének bemutatása, az ösztöndíj adományozását megalapozó érdem, kiemelkedő teljesítmény a nemzetközi megmérettetés kiemelésével: (részletes leírás és a szükséges igazoló dokumentáció csatolása szükséges)

Dátum:

_________________________________

pályázó/törvényes képviselő

aláírása

_____________________ (név) ____ osztályos tanulót kimagasló nemzetközi tanulmányi eredményei alapján a Cívis Talentum ösztöndíjra javaslom.

Dátum:

ph.

________________________________

intézményvezető aláírása

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

- iskolai bizonyítványok másolatát (elmúlt két tanév),

- a pályázatban feltüntetett, kiemelkedő teljesítményt igazoló dokumentumok másolatát.

5. melléklet a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
Kölcsey Ferenc-ösztöndíjra

1. A pályázó(k) adatai:

Pályázó(k) neve:

Pályázó(k) képviselőjének/képviselőinek neve (szervezet esetén):

Lakcíme/székhelye:

Elérhetőség:

A pályázatért felelős személy neve, elérhetősége (szervezet esetén):

2. Pályázat címe, rövid ismertetése:

3. Korábban elért szakmai eredmények:

4. A pályázati adatlaphoz mellékelni kell:

- pályázat bővebb ismertetése (maximum: 2 oldal),

- pályázó szakmai önéletrajza vagy a pályázó szervezet bemutatása,

- nyilatkozat a szerzői jogról.

Dátum:

__________________________

aláírás

6. melléklet a 24/2020. (VIII. 27.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére