Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2020. (XI. 16.) önkormányzati rendelete * 

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat-és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése és a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig az önkormányzat és költségvetési szervei

a) bevételeit folytatólagosan beszedjék,

b) gazdálkodásának folyamatosságához szükséges intézkedéseket megtegyék, és ezek kiadásait teljesítsék,

c) a működéssel, üzemeltetéssel összefüggő szerződésekre 2021. évre vonatkozóan a közbeszerzés feltételeként előzetes kötelezettséget vállaljanak,

d) nemzetközi, európai uniós vagy hazai pályázati forrásból finanszírozott beruházások esetén, a pályázatok előkészítéséhez vagy a már megkötött támogatási szerződések által előírt ütemezés szerinti feladatokra kötelezettséget vállaljanak,

e) a 2020. évben megkezdett és 2021. évre áthúzódó, valamint a 2021-ben kezdődő közmunka programok működési költségvetést terhelő kiadásaira kötelezettséget vállaljanak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 2020. évi költségvetési rendelet) 24. §-át alkalmazza.

2. § (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének hatályba lépéséig, az önkormányzat minősített többséget biztosító befolyásával működő gazdasági társaságai részére - szükség szerint - működési célú pénzbeli támogatást folyósítson, amelynek összege nem lehet több mint a gazdasági társaság 2020. évi támogatásának 30%-a. A támogatási döntés meghozatalára a polgármester jogosult, a pénzbeli támogatást az önkormányzat támogatási szerződés alapján folyósítja a gazdasági társaságai részére.

(2) A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek részére - szükség szerint - gondoskodjon a költségvetési szervek pénzellátásáról. A havi pénzellátás összege nem lehet magasabb, mint az adott költségvetési szerv számára a 2020. évi költségvetési rendeletben megállapított önkormányzati támogatás eredeti kiadási előirányzatának 1/12-e.

3. § Az önkormányzat 2021. évben a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából a pénzügyi szükségletekhez igazodva, legfeljebb 2.500.000.000 Ft folyószámlahitelt vehet igénybe.

4. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, és az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére