Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelete * 

a közterületek tisztántartásáról és a zöldterületek védelméről

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján Debrecen Megyei Jogú Város Polgármestere

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2., 5. és 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 10. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet területi hatálya Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő közterületekre terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya

a) a közterületekkel érintkező ingatlanok tulajdonosaira, bérlőire, használóira, kezelőire,

b) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó üzletek üzemeltetőire, továbbá

c) szolgáltatást nyújtó létesítmények üzemeltetőire

terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

1. építtető: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott természetes vagy jogi személy,

2. járda: a közúti közlekedési jogszabályok szerinti járda, illetve gyalogút, továbbá ezek hiányában az ingatlan telekhatárától számított egy méter széles közterületi sáv,

3. közterület: a közterület-felügyeletről szóló törvényben ekként meghatározott terület,

4. köztisztasági hatásterület:

a) a közterületi árusítás területe, továbbá az árusítás területétől, illetve az üzlet, szolgáltatást nyújtó létesítménytől számított 5 méteres területsáv,

b) a piac, a vásár, illetve a közterületi rendezvény által elfoglalt terület és annak 20 méteres körzete és a rendezvény vonulási útvonalai, továbbá a vásárlói- és vendégforgalmat kiszolgáló gépjármű parkolóhelyekhez vezető utak és azokhoz közvetlenül csatlakozó zöldterületi sáv, valamint a parkoló helyek területe,

c) az építési munka helyétől számított 5 méteres területsáv,

d) a hulladéktároló, hulladékgyűjtő helytől számított 5 méteres területsáv,

5. közterület szerződéses használata: a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet alapján történő közterület-használat,

6. szolgáltatást nyújtó létesítmény: különösen, de nem kizárólagosan az a létesítmény, ahol pénzügyi, biztosítási, kulturális, sport, oktatási, ifjúsági-, egészségügyi, szociális, vallási, igazgatási, kommunális, közüzemi szolgáltatást nyújtanak,

7. zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendeletben meghatározott közterület, melyet a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet ekként jelöl,

8. zöldterületi sétány: a zöldterület részét képező, burkolattal ellátott, gyalogos és/vagy kerékpáros közlekedésre szolgáló olyan közterület, amely átszeli, körülveszi vagy összeköti a parkokat,

9. a zöldterületek tartozékai:

a) a közműlétesítmények közterületi berendezései és fedőlapjai, a vízelvezetést szolgáló közmű tárgyak,

b) a zöldterületek építményei, berendezései, így a szobrok, díszkutak, virágkutak, szökőkutak, csobogók, kutak, játszóterek, sportpályák és kondiparkok felszerelései, virágágy keretek, kerékvetők, kerítések, korlátok, öntöző berendezések, tájékoztató és közlekedési táblák, közvilágítási lámpaoszlopok,

c) a közterületi bútorok (különösen, de nem kizárólagosan padok, asztalok, kerékpártároló állványok, hulladékgyűjtő edények, a Csapó utcai virágpiac árusító asztalai, köztéri pavilonok, mobil illemhelyek).

II. Fejezet

A közterületek tisztántartásának helyi szabályai

3. Az ingatlan tulajdonosának köztisztasági kötelezettségei

3. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanával közvetlenül érintkező közterületet tisztán tartani.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége körében az ingatlan tulajdonosa köteles

a) az ingatlan és az úttest ingatlan felőli külső széle közötti közterületi sávról - úttest hiányában a járdáról - a szennyeződést, a hulladékot, a lehullott falevelet, virágot, termést összegyűjteni és eltávolítani,

b) a nyílt csapadékvíz elvezető árokból a víz zavartalan lefolyását akadályozó hulladékot és más anyagokat eltávolítani,

c) a zöldterületet és a növényzetet rendszeresen nyírni, a gyomnövényeket eltávolítani,

d) a járdáról a hótakarót 08.00 óráig, az ezt követően keletkezett hótakarót 10 órán belül eltakarítani,

e) a csúszós járdán elvégezni a síkosság elleni védekezést.

(3) A síkosság elleni védekezésre kizárólag környezetkímélő anyagokat (különösen, de nem kizárólagosan homokot, hamut, csúszásgátló készítményeket, környezetbarát vegyszereket) szabad felhasználni.

(4) A síkosság elleni mentesítő anyagokat tilos a zöldterületen deponálni, továbbá tilos a havat a csapadékvíz-nyelőkre gyűjteni, deponálni.

4. Egyes közterület használók köztisztasági kötelezettségei

4. § (1) Az üzletek és a szolgáltatást nyújtó létesítmények üzemeltetői kötelesek

a) az üzlet, illetve a létesítmény bejárata mellett a nyitvatartás, illetve a szolgáltatás ideje alatt cigarettatartót és hulladékgyűjtő edényt, vagy e két funkciónak együttesen megfelelő edényt elhelyezni, továbbá

b) az üzlet, illetve a létesítmény köztisztasági hatásterületét folyamatosan tisztán (hulladékmentesen) tartani, a területnek gyalogosok közlekedésére szolgáló részén a havat eltakarítani és a síkosság mentességéről gondoskodni.

(2) A piacok és vásárok, valamint a közterületi rendezvények rendezője köteles gondoskodni a piac, a vásár, illetve a rendezvény területének és köztisztasági hatásterületének folyamatos tisztántartásáról.

5. § (1) Az épület, építmény, út, közmű építése, bontása, felújítása (a továbbiakban együtt: építés) során az építtető köteles gondoskodni a közterületre szálló por elleni védelemről, a tisztaság fenntartásáról, az úttestre, járdára való sárfelhordás megakadályozásáról, a felhordott sár eltakarításáról.

(2) A települési szilárd hulladékgyűjtők közterületen létesített tároló helyeinek hatásterületét az köteles tisztántartani, aki a hulladék szállítására a közszolgáltatóval szerződést kötött.

(3) A közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtők hatásterületét a közszolgáltató köteles tisztántartani.

(4) Ha a jármű üzemelése, továbbá a rakodás vagy a szállítás során a közterület szennyeződik, a szennyezés okozója vagy a jármű vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni a szennyeződés eltávolításáról, a biztonságos közlekedéshez szükséges feltételek visszaállításáról.

(5) A jelen alcímben előírt kötelezettségek az érintett terület tekintetében megelőzik az ingatlan tulajdonosának a 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kötelezettségét.

III. Fejezet

A zöldterületek védelme

5. A zöldterületek használatának általános szabályai

6. § (1) E fejezetnek a zöldterületekre vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell

a) az utak és terek zöldsávjai, a játszóterek, a sportpályák, a kondiparkok, a megkezdett parkosítással érintett, továbbá a roncsolódott zöldterületek, valamint az egyéb, zöldnövénnyel borított vagy kerti burkolattal fedett közterületek vonatkozásában, továbbá

b) a parkokkal, fákkal, cserjékkel, díszburkolattal ellátott alábbi közterületeken is:

ba) az Ady parkban, a Liszt Ferenc utcának a Blaháné utcától a Kossuth utcáig terjedő szakaszán,

bb) a Batthyány utcán,

bc) a Csapó utcának a Liszt Ferenc és Vár utcák sarkától a Burgundia és Rákóczi utcáig terjedő szakaszán,

bd) a Csapó utcának a Liszt Ferenc és Vár utcák sarkától a Piac utca sarkáig terjedő szakaszán,

be) a Déri téren,

bf) a Dósa nádor téren,

bg) a II. János Pál Pápa tér Ady Endre út, Nagyerdei körút, Pallagi út által határolt területén és a határoló utak mindkét oldalán,

bh) a Kálvin téren, a Kossuth téren, a Piac utcának az elejétől a Kossuth és Széchenyi utcákig terjedő szakaszán, továbbá a Simonffy utcának az elejétől a Hal közig terjedő szakaszán, a Bajcsy Zsilinszky utcának a Piac utcától a Bajcsy-Zsilinszky u. 4. számig terjedő szakaszán,

bi) a Kálvin téri Udvarházban,

bj) a Nagyerdei Parkerdő zárt területén,

bk) a Petőfi téren,

bl) a Révész téren,

bm) a Rózsa utcán,

bn) a Zamenhof utcán.

(2) A zöldterületeket és azok építményeit, tartozékait - annak létesítőjétől függetlenül - a rendeltetésüknek megfelelő célra és módon bárki ingyenesen használhatja, feltéve, hogy azok nincsenek kizárólagos használatba adva. A zöldterület használója köteles a zöldterület és tartozékai használata során gondosan eljárni, a zöldterület károsodását megakadályozni.

(3) A közterületi játszótereken elhelyezett játszóeszközöket, berendezéseket csak állaguk és az ott tartózkodók élete, testi épsége megóvása mellett lehet igénybe venni. A közterületi játszóterek használata során - a más jogszabályokban előírtakon túl - különösen a következő előírásokat kell betartani:

a) hat évesnél fiatalabb gyermek csak nagykorú személy felügyelete mellett tartózkodhat a játszótéren,

b) nagykorú személy a gyermekek számára elhelyezett játszótéri eszközöket nem veheti igénybe,

c) a játszótereket

ca) április 1. és szeptember 30. között 8.00 - 22.00 óra között lehet használni,

cb) október 1. és március 31. között 8.00 - 19.00 óra között lehet használni.

(4) A körbekerített, zárhatóvá tett parkot az üzemeltető által ott elhelyezett nyitvatartási tájékoztató szerint, ennek hiányában a (3) bekezdés c) pontja szerint lehet igénybe venni.

(5) A zöldterület felbontása esetén annak célja teljesítését követően az építtető köteles a zöldterületet és az azon található berendezéseket a terület eredeti állapotának megfelelően helyreállítani. Földmunkák végzésénél a termő talajréteget külön kell letermelni és a munka végeztével az építtető köteles gondoskodni a termőréteg visszaterítéséről.

6. A zöldterületre járművel való behajtás szabályai

7. § (1) A zöldterületre járművel való behajtás szabályait a (2) és (4) bekezdések tartalmazzák.

(2) A zöldterületi sétányra, továbbá a növényzettel fedett zöldterületre, annak kíméletével külön hozzájárulás nélkül

a) díjmentesen behajthatnak a mentőszolgálat, a tűzoltóság, a rendőrség, a katasztrófavédelmi szerv, a vám- és pénzügyőri feladatokat ellátó szerv, a közterület felügyelet tevékenységét, továbbá a temetkezési szolgáltatást végzők,

b) díjmentesen, de írásbeli bejelentést követően behajthatnak

ba) a zöldterület fenntartási feladatokat ellátók,

bb) az önkormányzati rendezvények előkészítését végzők,

bc) közmű építési, fenntartási, karbantartási, hibaelhárítási munkát végzők

gépjárművei, feltéve, hogy az általuk ellátandó tevékenység ezt indokolttá és elkerülhetetlenné teszi.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti írásbeli bejelentést Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala településüzemeltetési és környezetvédelmi részlegéhez (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell legalább 3 nappal a tervezett behajtás előtt írásban benyújtani. Ettől eltérően a közművet érintő hibaelhárítási munkálatok esetén a bejelentés közvetlenül a munkálatok megkezdését megelőzően, rövid úton is megtehető.

(4) A zöldterület fenntartója a behajtási útvonal adottságaitól függően a Debreceni Közterület Felügyelet egyidejű értesítésével behajtási hozzájárulást (a továbbiakban: hozzájárulás) adhat gépjárművel

a) a zöldterületi sétányokra való behajtáshoz a lakóingatlan megközelítése céljából, feltéve, hogy a kérelmező ott lakóhelyet, vagy tartózkodási helyet létesített,

b) a zöldterületi sétányra, vagy ha a feladat másként nem oldható meg, a növényzettel fedett zöldterületre való behajtáshoz

ba) hírközlési tevékenység,

bb) rendezvény előkészítése, különösen az ehhez szükséges kellékek helyszínre szállítása, elszállítása,

bc) árufeltöltés,

bd) pénzszállítás,

be) költöztetés,

bf) építési hely megközelítése

céljából, feltéve, hogy a tevékenység ezt indokolttá és elkerülhetetlenné teszi.

(5) A (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelmező lakásonként egy gépjármű vonatkozásában díjmentes hozzájárulásra jogosult.

(6) A (4) bekezdés b) pont ba)-be) alpontjában meghatározottak esetén a hozzájárulás megadásának feltétele az 1. mellékletben foglalt zöldterület védelmi díj megfizetése.

8. § (1) A hozzájárulás iránti kérelmet a közterület szerződéses használata esetén a Debreceni Közterület Felügyelethez, egyéb esetekben a Polgármesteri Hivatalhoz kell legalább 8 nappal a tervezett behajtás előtt írásban benyújtani. A kérelemben a kérelmezőnek nyilatkoznia kell

a) a behajtás helyéről, útvonaláról, időpontjáról, illetve időtartamáról,

b) a zöldterületen végzendő tevékenységről és

c) a jármű típusáról, önsúlyáról és a várható raksúlyáról, forgalmi rendszámáról, üzembentartójának nevéről, lakcíméről vagy székhelyéről.

(2) A hozzájárulás csak akkor adható meg, ha

a) a tervezett cél, tevékenység másként nem, vagy csak aránytalan nehézségekkel valósítható meg,

b) a behajtás a legrövidebb útvonalon és az optimálisan betartható legrövidebb időtartam alatt megoldható,

c) a zöldterület, illetve annak tartozékai az ezzel járó terheléssel, továbbá a behajtás céljával összefüggő tevékenység megvalósítása révén nem károsodnak és

d) a 7. § (4) bekezdés b) pont ba)-be) alpontjában meghatározott esetekben a kérelmező a zöldterület védelmi díjat Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára megfizette és a befizetés tényét igazolta.

(3) A hozzájárulás meghatározott időpontra vagy időtartamra szólhat. A meghatározott időpontra szóló hozzájárulás csak a zöldterületre való be- és kihajtásra, illetve azon való áthaladásra jogosít.

(4) A hozzájárulást a zöldterületre való behajtás kezdetétől annak befejezéséig a gépjármű első szélvédője mögött kell elhelyezni, továbbá a helyszínen a közterület-felügyelő, vagy más ellenőrzésre jogosult felhívására be kell bemutatni.

(5) A hozzájárulás bármikor visszavonható, ha

a) a behajtás során e rendelet előírásait megszegik,

b) a zöldterület vagy tartozéka károsodik, vagy

c) a hozzájárulást annak jogosítottja használatra másnak továbbadta, vagy azzal más módon visszaélt.

7. A zöldterület használattal összefüggő további tilalmak és kötelezettségek

9. § (1) Az e fejezetben szabályozott tilalmakon túl tilos a zöldterületen

a) a növényzetet, annak ágait, virágját, termését rongálni, levágni, kivéve az arra jogosítottak által végzett kertészeti tevékenységet, fagallyazást, fa kivágást,

b) bármely tárgyat, anyagot (különösen, de nem kizárólagosan sós homokot, vagy azzal leszórt havat, árut, építőanyagot, lakásberendezést, kereskedelmi, szolgáltatási tevékenység berendezését) lerakni, vagy olyan mennyiségben tárolni, amely a zöldterület, vagy annak tartozéka sérelmét, megrongálódását idézheti elő,

c) a szökőkutak, csobogók vizébe, továbbá a közparkok tavaiba bármilyen anyagot önteni, a vizet beszennyezni, tárgyat, növényt tenni, továbbá ott fürödni, mosakodni, mosni,

d) a tulajdonos engedélye nélkül tavakban horgászni,

e) a tavak, vízfolyások hídjain, átjáróin a gyalogos közlekedést zavarni, a rendeltetésszerű használattal együtt járó áthaladáson kívül különösen kerékpárral, rollerrel, görkorcsolyával ott játszani,

f) a játszóterek, sportpályák, kondiparkok berendezéseit és a közterületi bútorzatot rendeltetésellenesen használni (különösen, de nem kizárólagosan azokra lefeküdni, oda felállni, illetőleg ezeket bármilyen módon beszennyezni),

g) természetes körülmények között élő állatok élőhelyét bármely eszközzel zavarni, rongálni,

h) a fák törzsét és ágrendszerét hirdetésre, ágait kötél, vagy kábel rögzítésére használni,

i) a állatokat (pl. macskákat, galambokat) etetni, valamint ilyen célból oda eledelt kihelyezni, kiszórni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl tilos a 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott területeken az ott lévő épületek közforgalomnak átadott teraszán, lépcsőzetén, párkányán, mellvédjén, a zöldterületi építmények, berendezések lépcsőzetén, mellvédjén, párkányán roncsoló, károsító hatással járó eszközt (különösen gördeszkát, görkorcsolyát, rollert, kerékpárt) használni, a zöldterületek tartozékait összekarcolni, vésni, firkálni, azokra matricát, hirdetést ragasztani, vagy más módon rongálni.

(3) Tilos az ebet

a) a zöldterületen az erre vonatkozó tiltó tábla, felirat ellenére sétáltatni,

b) az erre szolgáló, táblával megjelölt hely kivételével szabadon engedni,

c) játszótérre, sportpályára, kondiparkba bevinni.

(4) Az ingatlan tulajdonosa köteles az ingatlanával közvetlenül érintkező közterület zöldfelületének ápolásáról gondoskodni. Ennek keretében köteles az ingatlan és az úttest ingatlan felőli külső széle közötti zöldterületi sávban a növények ápolását, a termés begyűjtését elvégezni.

8. A fapótlási kompenzációs ellenérték meghatározása

10. § A fapótlási kompenzációs ellenérték mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet az 1/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

A zöldterület védelmi díjak mértéke

A B
1. A zöldterület igénybevételének időtartama A díj mértéke
2. 1 év 11 024 Ft/jármű/év
111 024 Ft/pénzszállító jármű/év
3. 1 félév 7874 Ft/jármű/félév
66929 Ft/pénzszállító jármű/félév
4. 1 hónap 5512 Ft/jármű/hónap
13386 Ft/pénzszállító jármű/hónap
5. 1 naptól 1 hétig 3937 Ft/jármű/hét
6 299Ft/pénzszállító jármű/hét

A fenti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

2. melléklet a 1/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelethez

FAPÓTLÁSI KOMPENZÁCIÓS ELLENÉRTÉK MÉRTÉKE

(a Dr. Radó féle értékszámítás és az Európai Unió Erdészeti és Fagazdálkodási Bizottság modellje alapján)

1. A fás szárú- és egyéb növények pótlásának számítási alapját az oxigént termelő asszimiláló levélfelület össztömege adja meg, melynek - a fa kivágása, a növényzet felszámolása esetén - 3-5 éven belüli pótlását kell biztosítani. A pótlással szemben támasztott követelmény, hogy az ezt követő 3. évben a telepített fás szárú növények összes lombtömegének el kell érnie a kivágott növény lombtömege 80%-át.

2. A fák pótlási, kompenzációs értékének kiszámítása

Egy adott fa forintban kifejezett értékét a következő képlet alkalmazásával kell megállapítani:

A x B x C x D = faérték (Ft)

2.1. A = a fa városon belüli elhelyezkedése szerinti értékszorzó, amely

a) 1,0, ha a fa városképi szempontból jelentős környezetben vagy kiemelt zöldterületen található, vagy ritka fafajról van szó

b) 0,7, ha a fa magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt területen található,

c) 0,5, ha a fa alacsony laksűrűségű, kertes beépítésű lakóterületen vagy külterületen található.

2.2. B = a fa becsült kora szerinti értékszorzó, amely

a) a fa 10 éves koráig 10,

b) a fa 20 éves koráig 40,

c) a fa 30 éves koráig 84,

d) a fa 40 éves koráig 160,

e) a fa 50 éves koráig 300,

f) a fa 60 éves koráig 500,

g) a fa 70 éves koráig 700,

h) a fa 70 évnél idősebb, vagy védett fa 1000.

Ha a fa kora az ültetés időpontja alapján pontosan ismert, vagy 1-2 év pontossággal meghatározható, az értékszorzót a becslési értékszorzó két-két határa közötti értékkülönbözet egy évre eső értékének szorzatával kell kiszámolni.

2.3. C = a fa egészségi állapota, megjelenése szerinti értékszorzó, amely

a) 1,0, ha a fa lombkoronája teljesen egészséges, és sértetlen,

b) 0,7, ha a fa lombkoronája kissé (legfeljebb 30%-ban) csonkolt,

c) 0,4, ha a fa lombkoronája erősen (több mint 30%-ban) csonkolt.

2.4. D = a fa értékfelvételi időpontjában beszerezhető azonos, vagy hasonló karakterrel, habitussal rendelkező 4 éves, szabványos faiskolai (8/10 méretű) csemete beszerzési és helyszínre szállítási bruttó értéke.

3. Egyéb fás szárú növények (cserjék, rózsák), továbbá a gyepfelület, füves terület pótlási, kompenzációs értékének kiszámítása:

a) 5 évnél fiatalabb, vagy ismert korú cserjék, rózsák, továbbá öntözött gyepfelület, füves terület értékének alapja az előállítási érték, amelyet növelni kell a telepítéstől eltelt időszak fenntartási költségeivel,

b) 5 évnél idősebb cserje, rózsa értéke: 25 éves, ép, egészséges lombkoronájú, hasonló elhelyezkedésű fa lombkorona tömegének 30%-ából a 2. pont A és B alpontjai alapján számított érték.


  Vissza az oldal tetejére