Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete * 

a települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,

a 24. § (1) bekezdés c) pontja és a 25. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. § (1) A települési támogatások helyi szabályairól szóló 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § 5. pontja a következő n) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:

5. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet különösen:)

n) kiskorút, vagy 18. életévét betöltött, nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben tanuló gyermekét egyedül nevelő személynek, vagy annak, aki a családok támogatásról szóló törvény szerint legalább három gyermek után, illetve figyelembevételével részesül családi pótlékban (nagycsaládos) rendkívüli kiadása jelentkezik az iskolához kapcsolódóan (szalagtűző, ballagás).”

(2) Az R. 6. § 6. pont b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:

6. Időszakosan bekövetkező, vagy tartósan fennálló létfenntartást veszélyeztető helyzet különösen:)

b) krónikus betegség miatt bekövetkezett, a kérelem benyújtását megelőző két hónapon belüli gyógyintézeti (kórházi, szanatóriumi ápolás), vagy szakorvosi kezelés,”

2. § Az R. 8. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:)

e) a kérelmező (mint szerződő) nevén szereplő és az általa lakott ingatlan címére kiállított, 3 hónapnál nem régebbi azon közszolgáltatói számlát, amelynek megfizetéséhez igénylik a támogatást,”

3. § Az R. 20/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 18. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő jogosultaknak iskolakezdési támogatás állapítható meg, feltéve, hogy a család legalább egy nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató 18. életévét be nem töltött gyermeket nevel. Az iskolakezdési támogatás összege minden, a nappali oktatás rendje szerint tanulmányokat folytató kiskorú gyermek után 9.600 Ft.”

4. § Az R. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jegyző a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizetéséhez támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek, aki egyedül, vagy kizárólag házastársával, élettársával, bejegyzett élettársával, szülőjével, 70. életévét betöltött gyermekével, kiskorú gyermekével, fogyatékossági támogatásban vagy emelt összegű családi pótlékban részesülő egyenesági hozzátartozójával, vagy testvérével él közös háztartásban és a lakást kizárólag az előzőekben felsorolt személyek használják, valamint közszolgáltatási díj tartozásuk a közszolgáltatónál nincs feltéve, hogy a kérelmező

a) a 70. életévét betöltötte és a háztartásában élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg a 112.500.- Ft-ot,

b) a 70. életévet betöltötte, egyedülélő vagy egyedülálló és a havi jövedelme nem haladja meg a 149.500.- Ft-ot,

c) a 75. életévét betöltötte,

és a kérelmező életvitelszerűen abban a lakásban él, amelyre a támogatást kérelmezte.”

5. § Az R. 25. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A fürdőbelépő pótlására a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül van lehetőség, amennyiben igénybevételre még egyetlen alkalommal sem került sor. Pótlás esetén a korábban kiadott fürdőbelépő a szolgáltatónál letiltásra kerül.”

6. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az R. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az R. 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az R. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az R. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az R. 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az R. 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

7. § Az R.

1. 1. §-ában az „által a” szövegrész helyébe az „által nyújtott” szöveg,

2. 4. § (2) bekezdésében a „48. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „48. §-ában” szöveg,

3. 7. § (1) bekezdésében az „a 88.800 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 106.600 Ft-ot” szöveg, az „egyedülélő vagy egyedülálló” szövegrész helyébe az „egyedülélő” szöveg, az „a 100.200 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 120.200 Ft-ot” szöveg,

4. 7. § (3) bekezdésében a „9.000 Ft/hó,” szövegrész helyébe a „10.800 Ft/hó,” szöveg, a „10.000 Ft/hó.” szövegrész helyébe a „12.000 Ft/hó.” szöveg,

5. 7. § (5) bekezdésében a „(szén, tűzifa, olaj)” szövegrész helyébe a „(tűzifa)” szöveg, a „(20q tűzifa)” szövegrész helyébe a „(25q tűzifa)” szöveg, a „10q-10q” szövegrész helyébe a „15q és 10q” szöveg,

6. 12. § (3) bekezdésében az „a 62.900 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 75.500 Ft-ot” szöveg, az „a 71.300 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 85.600 Ft-ot” szöveg, az „a 84.500 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 101.400 Ft-ot” szöveg, az „a 75.300 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 90.400 Ft-ot” szöveg, az „a 82.900 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 99.500 Ft-ot” szöveg, az „a 95.000 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 114.000 Ft-ot” szöveg,

7. 17. § (2) bekezdésében a „az 59.800 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 71.800 Ft-ot” szöveg, a „az egyedülélő vagy egyedülálló esetén” szövegrész helyébe az „egyedülélő esetén” szöveg, az „a 80.300 Ft-ot.” szövegrész helyébe az „a 96.400 Ft-ot.” szöveg,

8. 18. § (1) bekezdésében a „az 56.100 Ft-ot” szövegrész helyébe a 67.300 Ft-ot” szöveg, az „a 74.300 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 89.200 Ft-ot” szöveg,

9. 20. § (1) bekezdésében az „a 68.900 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 82.700 Ft-ot” szöveg, az „a 88.800 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 106.600 Ft-ot” szöveg,

10. 20. § (2) bekezdésében a „100.000 Ft” szövegrész helyébe a „120.000 Ft” szöveg, az „a 100.200 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 120.200 Ft-ot” szöveg,

11. 20. § (3) bekezdésében a „100.000 Ft-ot” szövegrész helyébe a „120.000 Ft-ot” szöveg, a „az 55.430 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 66.510 Ft-ot” szöveg, a „az 52.200 Ft-ot” szövegrész helyébe az „a 62.640 Ft-ot” szöveg, a „80.000 Ft-ot” szövegrész helyébe a 96.000 Ft-ot” szöveg, az „55.431 Ft és 63.250 Ft” szövegrész helyébe a „66.511 Ft és 75.900 Ft” szöveg, az „52.201 Ft és 74.300 Ft” szövegrész helyébe a „62.641 Ft és 89.160 Ft” szöveg, a „60.000 Ft-ot” szövegrész helyébe a „72.000 Ft-ot” szöveg, a „63.251 Ft és 68.900 Ft” szövegrész helyébe a „75.901 Ft és 82.680 Ft” szöveg, a „74.301 Ft és 88.800 Ft” szövegrész helyébe a „89.161 Ft és 106.560 Ft” szöveg,

12. 20/A. § (1) bekezdésében az „a 80.300 Ft-ot.” szövegrész helyébe az „a 96.400 Ft-ot.” szöveg,

13. 20/A. § (3) bekezdésében a „30.000 Ft” szövegrész helyébe a „36.000 Ft” szöveg,

14. 21. § (1) bekezdésében az „a 80.300 Ft-ot,” szövegrész helyébe az „a 96.400 Ft-ot” szöveg, az „a 88.800 Ft-ot.” szövegrész helyébe az „a 106.600 Ft-ot.” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R. 8. § (2) bekezdés b) pontja és 21. § (3) bekezdése.

9. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 34/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére