Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete * 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

az 1-4. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében és a 94. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

az 5-8. § tekintetében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/B. § (2) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 132. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 58. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat gyermekjóléti szolgáltatást biztosít Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjában (a továbbiakban: DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja), melynek keretében

a) család- és gyermekjóléti központot működtet a debreceni járás területén és

b) család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet Debrecen város meghatározott területein,

DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja székhelyének és az ellátottak számára nyitva álló helyiségeinek felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat a Héra Egyesülettel (székhely: 4031 Debrecen, Tegez utca 112.) és a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyével (székhely: 4024 Debrecen, Varga utca 4.) kötött ellátási szerződés alapján gyermekjóléti szolgáltatást biztosít család- és gyermekjóléti szolgálat működtetésével Debrecen város meghatározott területein.”

2. § A R1. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a bölcsődei ellátást Debrecen Megyei Jogú Város Egyesített Bölcsődei Intézménye (a továbbiakban: DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye) székhelyén és tagintézményeiben biztosítja. A székhely és a tagintézmények felsorolását a 2. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § A R1.

1. 5. § (2) bekezdésében a „Gáborjáni Szabó Kálmán” szövegrész helyébe a „Karácsony György” szöveg,

2. 5/A. § (1) bekezdésében a „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye” szövegrész helyébe a „DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja” szöveg,

3. 6. §-ában a „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye” szövegrész helyébe a „DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja” szöveg,

4. a 8. § (1) bekezdésében a „DMJV Gyermekvédelmi Intézménye” szövegrész helyébe a „DMJV Család- és Gyermekjóléti Központja” szöveg

lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet

5. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az ellátási terület a Debrecen Megyei Jogú Város Városi Szociális Szolgálat (Debrecen, Pallagi út 9., a továbbiakban: VSzSz) által biztosított kiskorú fogyatékos személyek nappali ellátása esetében Hajdú-Bihar megye közigazgatási területe.”

6. § A R2. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az étkeztetést (szociális konyha), a házi segítségnyújtást és a nappali ellátást a VSzSz biztosítja.”

7. § (1) A R2. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(2) A R2. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

8. § Hatályát veszti a R2. 14. § (2) bekezdés 12. pontja.

3. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal
címzetes főjegyző
Dr. Papp László
polgármester

1. melléklet a 36/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központja

1. Székhelye: 4027 Debrecen, Thomas Mann utca 2/A.

2. Ellátottak számára nyitva álló helyiségek:

a) 4225 Debrecen, Felsőjózsai utca 7.

b) 4033 Debrecen, Süveg utca 3.

c) 4029 Debrecen, Víztorony utca 11.

d) 4029 Debrecen, Víztorony utca 13.

e) 4002 Debrecen, Pacikert utca 1.

f) 4032 Debrecen, Böszörményi út 68.

g) 4026 Debrecen, Mester utca 30.”

2. melléklet a 36/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjai

A./ Gyermekek napközbeni ellátása

A B C

1

Ellátási forma
Térítési díj*
a Gyvt. 147. § (1) bekezdése
alapján
Térítési díj*
a Gyvt. 147. § (4) bekezdése
alapján
2 Bölcsődei gondozás és a Gyvt. 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére biztosított bölcsődei ellátás 1.185 Ft/nap/fő 300 Ft/nap/fő**
3 Alapellátáson túl biztosított szolgáltatások:
4 - időszakos gyermekfelügyelet 550 Ft/óra/fő 525 Ft/óra/fő
5 - gyermekfelügyelet hosszított nyitva tartás alatt 1.710 Ft/óra/fő 1.155 Ft/óra/fő
6 - napközbeni gyermekfelügyelet 1.705 Ft/óra/fő 0 Ft/óra/fő

* Megjegyzés: A térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.

** Az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva, ellátási naponként - kivéve a Gyvt. 43. § (4) bekezdése alapján a bölcsődei szünet idejére biztosított bölcsődei ellátást, mely esetben igénybevételi naponként - kerül megállapításra.

B./ Gyermekek átmeneti gondozása

A B C

1

Ellátási forma
Térítési díj*
a Gyvt. 147. § (1) bekezdése
alapján
Térítési díj*
a Gyvt. 147. § (4) bekezdése
alapján
2 Átmeneti gondozás gyermekek átmeneti otthonában 11.140 Ft/nap/fő

334.065 Ft/hó/fő
750 Ft/nap/fő

22.500 Ft/hó/fő
3 Átmeneti gondozás családok átmeneti otthonában
(Debrecen, Mester utca 30.)
4.340 Ft/nap/fő

130.200 Ft /hó/fő
750 Ft/nap/fő

22.500 Ft/hó/fő
4 Átmeneti gondozás családok átmeneti otthonában
(Debrecen, Böszörményi út 68.)
2.320 Ft/nap/fő

69.600 Ft/hó/fő
750 Ft/nap/fő

22.500 Ft/hó/fő

* Megjegyzés: A térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.”

3. melléklet a 36/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által biztosított szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjai

1. Étkeztetés

1.1. Étkezési térítési díjak

A B
Megnevezés Étkezési térítési díj (Ft/nap)
1. Szociális alapszolgáltatások esetében
1.1. Étkeztetés (reggeli) 269
1.2. Étkeztetés (ebéd) 569
2. Szociális alapszolgáltatások esetében diétás kétszeri étkezés 918
2.1. Reggeli 294
2.2. Ebéd 624
3. Szakosított ellátások esetében ötszöri étkezés 1492
3.1. Reggeli 269
3.2. Tízórai 107
3.3. Ebéd 569
3.4. Uzsonna 113
3.5. Vacsora 434
4. Szakosított ellátások esetében diétás ötszöri étkezés 1611
4.1. Reggeli 294
4.2. Tízórai 107
4.3. Ebéd 624
4.4. Uzsonna 113
4.5. Vacsora 473

1.2. Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj az étel helyben fogyasztásakor vagy elvitelekor normál étrend esetén 655.- Ft/adag, diétás étrend esetén: 715.- Ft/adag.

1.3. Az Szt. 115. § (3) bekezdése alapján megállapított csökkentett intézményi térítési díj az étel helyben fogyasztása vagy elvitele esetén:

A B C

1
Jövedelem
(öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ában)

Térítési díj (Ft/adag)*

Térítési díj (Ft/adag)*
2 Normál étrend Diétás étrend
3 0 - 100 155 175
4 101 - 120 250 270
5 121 - 130 320 325
6 131 - 150 350 350
7 151 - 200 400 400
8 201 - 250 460 505
9 251 - 300 475 520
10 301 - 350 550 610
11 351 - 400 590 655
12 400 felett 655 715

* Megjegyzés: A térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.

1.4. Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj az étel lakásra szállításakor normál étrend esetén 685.- Ft/adag, diétás étrend esetén: 750.- Ft/adag.

1.5. Az Szt. 115. § (3) bekezdése alapján megállapított csökkentett intézményi térítési díj az étel lakásra szállítása esetén:

A B C

1
Jövedelem
(öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ában)

Térítési díj (Ft/adag)*

Térítési díj (Ft/adag)*
2 Normál étrend Diétás étrend
3 0 - 100 160 180
4 101 - 120 265 270
5 121 - 130 325 325
6 131 - 150 350 350
7 151 - 200 400 400
8 201 - 250 485 530
9 251 - 300 500 545
10 301 - 350 580 640
11 351 - 400 620 685
12 400 felett 685 750

* Megjegyzés: A térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.

2. Házi segítségnyújtás

2.1. Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj szociális segítés vagy személyi gondozás igénybevétele esetén: 660.- Ft/óra.

2.2. Az Szt. 115. § (3) bekezdése alapján megállapított csökkentett intézményi térítési díj szociális segítés vagy személyi gondozás igénybevétele esetén:

A B C

1
Jövedelem
(öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ában)

Térítési díj (óradíj) Ft-ban

Térítési díj (óradíj) Ft-ban
2 szociális segítés személyi gondozás
3 0 - 100 110 110
4 101 - 120 160 160
5 121 - 130 220 220
6 131 - 150 305 305
7 151 - 200 355 355
8 201 - 250 520 520
9 251 - 300 535 535
10 301 - 350 630 630
11 351 - 400 640 640
12 400 felett 660 660

3. Idős személyek nappali ellátása

Az Szt. 115. § (3) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj idős személyek - étkezés nélküli - nappali ellátása esetén: 0.- Ft/nap.

4. Demens idős személyek nappali ellátása

4.1. Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj demens idős személyek nappali ellátása esetén étkezéssel: 1130.- Ft/nap, étkezés nélkül: 385.- Ft/nap.

4.2. Az Szt. 115. § (3) bekezdése alapján megállapított csökkentett intézményi térítési díj demens idős személyek nappali ellátása esetén:

A B C

1
Jövedelem
(öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének %-ában)

Térítési díj Ft-ban*

Térítési díj Ft-ban
2 Étkezéssel Étkezés nélkül
3 0 - 100 340 140
4 101 - 120 340 155
5 121 - 130 410 155
6 131 - 150 445 155
7 151 - 200 510 155
8 201 - 250 685 230
9 251 - 300 780 230
10 301 - 350 980 310
11 351 - 400 990 310
12 400 felett 1130 385

* Megjegyzés: A térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.

5. Fogyatékos személyek nappali ellátása

5.1. Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj felnőtt korú fogyatékos személyek nappali ellátása esetén:

5.1.1. kétszeri étkezéssel: 675.-Ft/nap/fő.

5.1.2. kétszeri diétás étkezéssel: 725.-Ft/nap/fő.

5.1.3. egyszeri étkezéssel: 540.- Ft/nap/fő.

5.1.4. egyszeri diétás étkezéssel: 580.- Ft/nap/fő.

5.1.5. étkezés nélkül: 385.- Ft/nap/fő.

5.2. Az Szt. 115. § (3) bekezdése alapján megállapított csökkentett intézményi térítési díj felnőtt korú fogyatékos személyek nappali ellátása esetén:

A B C D E F

1
Jövedelem
(öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb
összegének %-ában)

Térítési díj
Ft-ban*

Térítési díj
Ft-ban*

Térítési díj
Ft-ban*

Térítési díj
Ft-ban*

Térítési díj
Ft-ban
2 Napi kétszeri étkezéssel Napi kétszeri diétás étkezéssel Napi egyszeri étkezéssel Napi egyszeri diétás étkezéssel Étkezés nélkül
3 0 - 100 305 335 265 290 140
4 101 - 120 340 340 325 340 140
5 121 - 130 410 410 350 380 155
6 131 - 150 440 445 360 390 155
7 151 - 200 455 500 380 415 155
8 201 - 250 685 685 550 590 230
9 251 - 300 740 785 575 620 230
10 301 - 350 760 815 600 640 310
11 351 - 400 785 840 625 670 310
12 400 felett 810 870 650 695 385

* Megjegyzés: A térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.

5.3. Az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj kiskorú fogyatékos személyek - étkezés nélküli* - nappali ellátása esetén: 70.- Ft/nap/fő.

* Megjegyzés: A kiskorú fogyatékos személyek étkezési térítési díját az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.”

4. melléklet a 36/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 15/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szakosított ellátások intézményi térítési díja az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:

A B
1 Intézmény neve/ellátás típusa Térítési díj (Ft/nap/fő)
2 VSzSz (Debrecen, Pallagi út 9.)
- idősek otthona
3.500 Ft/nap/fő
3 VSzSz Szávay Gyula Utcai Telephelye (Debrecen, Szávay Gy. u. 55/F.)
- idősek otthona
4.200 Ft/nap/fő
4 VSzSz (Debrecen, Pallagi út 9.)
- demens ellátás
4.000 Ft/nap/fő
5 VSzSz Szávay Gyula Utcai Telephelye (Debrecen, Szávay Gy. u. 55/F.)
- demens ellátás
4.200 Ft/nap/fő
6 VSzSz (Debrecen, Pallagi út 9.)
- idősek gondozóháza
3.500 Ft/nap/fő

* Megjegyzés: A térítési díjak az áfát nem tartalmazzák.”


  Vissza az oldal tetejére