Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 38/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete * 

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (2) és (3) bekezdésében és a 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 62. § (2) bekezdés 13. pontjában meghatározott véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével

a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 36/2000. (X. 18.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § (10) bekezdésének második mondata.

2. § (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A R. 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1. napján lép hatályba.

(2) Az 1. § a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 38/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 38/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 38/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 38/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére