Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 41/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete * 

Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és 38. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró

állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, örökségvédelmi, környezetvédelmi és természetvédelmi, erdészeti, közlekedési hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága,

légiközlekedési hatóság, katonai légügyi hatóság,

közlekedési, és a természetes gyógy-tényezők hatáskörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatal,

Nemzeti Földügyi Központ,

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat,

honvédelmért felelős miniszter,

Hajdú-Bihar Megyei - polgári védelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Országos Vízügyi Főigazgatóság,

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,

Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság, továbbá

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 40. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal,

a településfejlesztési, a településrendezési és a településképi partnerségi egyeztetésről szóló 5/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelet 59. § (2) bekezdés 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020. (XII. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 9. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Személygépkocsi elhelyezési kötelezettség nem keletkezik)

g) kereskedelmi rendeltetések közül a vendéglátó önálló rendeltetési egység közterületi terasza esetén.”

2. § A R. 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nagy- és kishaszonállat tartására szolgáló építmény minimális telepítési távolsága

a) lakóépülettől 15 méter,

b) ásott kúttól 20 méter,

c) fúrt kúttól 10 méter,

d) közterülettől 15 méter,

e) időszakos és állandó természetes felszíni vízfolyás mindkét oldalától 50 méter,

f) egészségügyi, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, nevelési, oktatási intézmény, élelmiszeripari üzem, a kereskedelmi rendeltetések közül a vendéglátó egység, gyermekjátszótér, sportpálya telekhatárától 50 méter.”

3. § A R. 40. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Az Lk-K építési övezetek területén önálló épületben megvalósuló kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés esetén az épületmagasság megengedett legkisebb mértékét nem kell figyelembe venni.”

4. § A R. 111. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Z és Kt-Zkk övezetek területén)

„a) kereskedelmi rendeltetések közül vendéglátó rendeltetést tartalmazó épületek,”

(helyezhetők el.)

5. § A R. 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Z-Vke övezet területén kizárólag az ivóvízszolgáltatási tevékenységgel közvetlenül összefüggő rendeltetést tartalmazó épület, valamint ezen belül kereskedelmi rendeltetések közül vendéglátó rendeltetés helyezhető el.”

6. § A R. 120. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az E-K övezet területén a közjóléti funkcióhoz kapcsolódóan)

a) kereskedelmi rendeltetések közül vendéglátó rendeltetést szolgáló épületek,”

(helyezhetők el.)

7. § A R. 122. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Má és Mk övezetek területén)

b) szállás, valamint kereskedelmi rendeltetések közül vendéglátó rendeltetésű épület legfeljebb 300 m2 nettó alapterülettel”

(helyezhető el.)

8. § A R. 135. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kb-Rek övezet területén)

b) kereskedelmi rendeltetések közül vendéglátó,”

(rendeltetésű épületek helyezhetők el.)

9. § (1) A R. 1.1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A R. 1.2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. § A R.

a) 34. § (6) bekezdésében és a 71. § (2) bekezdésében a „kereskedelmi és vendéglátó” szövegrész helyébe a „kereskedelmi” szöveg,

b) 37. §-ában a „szolgáltató” szövegrész helyébe a „kereskedelmi” szöveg,

c) 106. § (1) bekezdésében, 106. § (4a) bekezdésében, 107. § (1) bekezdésben, 107. § (2a) bekezdésében, 108. § (1) és (2) bekezdésében, 116. § (2) bekezdés f) pontjában a „vendéglátó” szövegrészek helyébe a „kereskedelmi rendeltetések közül vendéglátó” szöveg,

d) 135. § (5) bekezdésében a „vendéglátó-szabadidős” szövegrész helyébe a „szabadidő” szöveg

lép.

11. § Hatályukat vesztik a R. 117. § (3) bekezdésében és a 122. § (5) bekezdésében a „vendéglátó” szövegrészek.

12. § (1) Ez a rendelet 2022. december 17. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Dr. Szekeres Antal sk.
címzetes főjegyző
Dr. Papp László sk.
polgármester

1. melléklet a 41/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 41/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 41/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 41/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére