Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően, a költségvetésben meghatározott keretösszegig növényesítési pályázatot írjon ki a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a) társasházak,

b) lakásszövetkezetek [a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.],

c) önkormányzati lakóépületek kezelője [a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek], továbbá

d) a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott intézmények részére.

(2) A növényesítés megvalósításához az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2. § (1) A pályázati kiírás tartalmát (pályázat tárgyát, pályázók körét, a növényesítés támogatásának mértékét, a pályázat egyéb feltételeit, a pályázat benyújtásának feltételeit), az elbírálás és megvalósítás szabályait ezen rendelet keretei között a Bizottság határozza meg.

(2) A beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítését Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal végzi.

(3) *  A pályázatokat a Bizottság bírálja el és dönt a pályázat eredményének megállapításáról, a pályázóknak nyújtandó támogatásról.

(4) *  A támogatás mértéke a pályázó által benyújtott és abból a Bizottság által elfogadott pályázati költségvetés legfeljebb 80%-a lehet, mely nem haladhatja meg az 500 000 Ft-ot.

(5) * 

(6) A Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája a nyújtott támogatásokról nyilvántartást vezet.

3. § (1) A pályázó által elnyert támogatás a pályázó és az Önkormányzat között létrejött szerződésben és a jelen rendeletben, valamint a pályázati kiírásban és annak mellékletét képező szabályzatban meghatározott feltételek szerint használható fel.

(2) A támogatás összege utólag, a pályázó által bemutatott eredetivel egyező, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája által elfogadott számlamásolatok és összegek alapján fizethető ki. A Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája a számlák kifizetését megelőzően a növényesítés megvalósítását a helyszínen ellenőrizheti.

(3) *  A pályázatok benyújtására a pályázati felhívás megjelenését követően a költségvetésben meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb október 31. napjáig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé a pályázati felhívás lezárásának pontos idejéről.

4. § A pályázati eljárás során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben, a támogatási szerződés megkötésénél jelen rendeletben foglaltakat és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési támogatásokról szóló 48-56. §-ban, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66-100. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére