Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §, 79. §, 80. § felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja Erzsébetváros lakossága közművelődési szokásainak, igényeinek és szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - egységes alapelvek szerint határozza meg az általa kötelezően ellátandó és támogatandó közművelődési tevékenységek körét, az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátásának módját, biztosítsa a lakosság művelődési igényeinek a Törvényben előírt feltételrendszerét, megalapozza a fejlesztés lehetőségeit és meghatározza a szakmai és finanszírozási alapelveket.

2. § A rendelet hatálya kiterjed a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire.

3. § (1) Az Önkormányzat elismeri a kerület minden lakójának és közösségének azon jogát, hogy:

a) igénybe vegye az Önkormányzat szervezetei által nyújtott, illetve a közművelődési megállapodásokban szereplő szolgáltatásokat,

b) műveltségét, készségeit gyarapítsa, közösségi művelődési jogait érvényesítse, művelődése érdekében az Önkormányzat közművelődési tevékenységet ellátó szervezeteitől színteret, szakmai segítséget kapjon.

(2) A közművelődési tevékenység során tilos bármilyen hátrányos megkülönböztetés: a Törvényben és e rendeletben biztosított jogok megilletnek minden személyt nem, kor, vallás, politikai, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési különbségtétel nélkül.

2. Az Önkormányzat közművelődési feladatainak meghatározása

4. § Az Önkormányzat - saját lehetőségei által behatároltan - Erzsébetváros közművelődési hagyományai, lakosságának művelődési szokásai és igényei alapján feladatának tekinti, hogy segítse:

(1) a kerület szellemi vonzerejének lakosságmegtartó képessége növelését; a civil társadalom kulturális önszerveződő tevékenységének erősítését, a kerületi lakosok életesélyeinek, életminőségének javítását

(2) a hátrányos helyzetű rétegek kulturális felzárkóztatását,

(3) az iskolarendszeren kívüli képzések, munkaerő-piaci képzések, a felnőttoktatási lehetőségek megteremtését

(4) a kerület környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását

(5) a gyermekek és fiatalok művelődési , művészeti és közösségi életét

(6) az időskorúak közösségi életének és közművelődési lehetőségeinek gazdagítását

(7) a kerület kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását, kiemelkedő közösségeinek és személyiségeinek értékteremtő tevékenységét

(8) az ismeretszerző, az amatőr alkotó-művelődő közösségeket, és a kiemelkedő értéket felmutató művészeti és szellemi alkotóműhelyek tevékenységét

(9) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúrák megismertetését, gyakorlását, gyarapítását, a közöttük lévő kapcsolatok kiépítését és fenntartását, valamint a különböző ünnepek méltó megtartásának nemzeti és közösségi tudatot erősítő formáit

(10) a helyi közösségek szerveződését és fejlődését

(11) a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltését

3. Az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának szervezeti keretei

5. § Az Önkormányzat e rendelet 4.-ában felsorolt közművelődési feladatait elsősorban az általa alapított, saját tulajdonában lévő ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. tevékenységével biztosítja, továbbá művelődési közösségeket, társadalmi szervezeteket, más fenntartású intézményeket támogat.

6. § Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásában együttműködik:

(1) a kerület területén működő, nem Önkormányzati fenntartású közművelődési intézményekkel,

(2) a kerületben működő nem saját fenntartású kulturális intézményekkel,

(3) a kerületi székhelyű, kulturális tevékenységet is nyújtó gazdasági társaságokkal, vállalkozásokkal,

(4) a közművelődési tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel,

(5) az egyházakkal, felekezettel,

(6) a kisebbségi Önkormányzatokkal,

(7) az országos, fővárosi, más kerületi közművelődési feladatokat is ellátó szervezetekkel,

7. § (1) Az Önkormányzat a saját tulajdonában lévő ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft.-vel közszolgáltatási szerződésben rögzíti a közszolgáltatás ellátásában előírt feladatait. Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. székhelye a Wesselényi utca 17. sz. alatti ingatlan, telephelyeként részt vesz a közművelődési feladatellátásban a Nefelejcs utca 26. alatti ingatlanban lévő muzeális kiállítóhelyként működtetett Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény.

(2) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. biztosítja a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény nyitva tartását, gondoskodik a gyűjtemény szakszerű megőrzéséről.

(3) Az Önkormányzat az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. számára évente meghatározott összegű támogatást biztosít.

(4) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. éves Üzleti Tervében rögzíti konkrét feladatait, melyet a Képviselő-testület hagy jóvá.

(5) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közművelődési munkájáról a Képviselő-testületnek, a közművelődési megállapodásban résztvevő egyéb szervezetek a megállapodásban rögzített feladataik teljesítéséről évente beszámolnak a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságnak.

4. A kötelező önkormányzati közművelődési feladatok finanszírozása és személyi feltételei

8. § Az Önkormányzat az e rendelet 4. §-ában megfogalmazott közművelődési feladatok finanszírozását az alábbiak szerint végzi:

(1) A feladatellátás forrásai:

a) a központi költségvetés normatív hozzájárulása

b) Önkormányzat saját bevételei

c) a minisztériumi alapokból elnyerhető pénzeszközök

d) az intézmények és az önkormányzati feladatellátásban résztvevő kulturális szereplők bevételei

e) a közművelődési szolgáltatások nyújtásából származó bevétel

f) az önkormányzati és intézményi pályázati bevételek

g) természetes és jogi személyek hozzájárulásai

h) egyéb átvett pénzeszközökből származó támogatások

(2) Az Önkormányzat által alapított ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. - az alábbi pontokban rögzített - ráfordításainak forrásait az állami normatív hozzájáruláson kívül az önkormányzati forrás, továbbá a Nonprofit Kft. saját bevételei biztosítják.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében biztosítja

a) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. székhelye és telephelyei működtetésének, üzemeltetésének, fenntartásának, az épületek állaga megőrzésének, műszaki és technikai feltételei korszerűsítésének ráfordításait,

b) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. alapító okiratában, továbbá Közszolgáltatási, Közművelődési, támogatási megállapodásban szereplő szolgáltatásokat.

c) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. szervezeti és működési szabályzatában határozza meg a közművelődési feladatok megvalósításában közreműködő alkalmazott szakképzettségét és létszámát, melynek során a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott követelmények az irányadók.

d) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. közművelődési feladatokat ellátó tevékenysége során kapcsolatot tart a közművelődési ágazatot felügyelő szakminisztériummal, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátussal - az Emberi Erőforrások Minisztériuma háttérintézményével -, a Budapesti Művelődési Központtal, a Magyar Népművelők Egyesületével.

(4) Az Önkormányzat e rendelet 6. §-ában felsorolt közművelődési feladatellátásban résztvevő intézményeket, művelődési-művészeti közösségeket, társadalmi és egyházi-felekezeti szervezeteket, gazdasági társaságokat és vállalkozásokat és más kulturális szereplőket, ill. ezek által bonyolított programokat

a) pályázati eljárásban;

b) eseti jellegű elbírálásban

c) közművelődési megállapodás keretében támogatja.

(5) A közművelődési feladatok ellátására az önkormányzat oktatási, ifjúságpolitikai, szociális, egészségügyi feladatok ellátására szolgáló pénzalapjaiból, valamint az önkormányzat más közalapítványainak alapjaiból is lehet pénzeszközöket biztosítani.

5. Záró rendelkezések

9. § (1) E rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba, mely naptól rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 41/2003. (XII. 22.) önkormányzati rendelete.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. június 28-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendeletéhez

A közművelődési megállapodás kötelező tartalma

1. A megállapodó felek pontos adatai.

2. A megállapodás jogi forrásai.

3. Az ellátandó feladat pontos rögzítése.

4. A feladat ellátásával kapcsolatos jogok, érdekrendszerek (feladatellátó, a szolgáltatásokat igénybe vevő, az Önkormányzat, az Állam), kötelezettségek és vállalások rögzítése.

5. A tevékenység illetve a szolgáltatás helyszínének, időtartamának illetve időpontjának, a nyitva tartás rendjének meghatározása. A szolgáltatás igénybevételének feltételeinek felsorolása. A vonatkozó jogszabályok, közöttük az önkormányzat rendeleteinek betartására történő figyelemfelhívás.

6. A szolgáltatást igénybevevők körének rögzítése (pl. a létszám, korosztály-specifikusság vagy más szociológiai mutatók meghatározásával).

7. Annak rögzítése, hogy mely szolgáltatás igénybevétele ingyenes, s melyekért, milyen mértékben, összegben fizetnek díjat.

8. A feladat ellátásáért a feladat ellátójának járó díj és a megfizetés módjának, határidejének, esedékességének vagy részleteinek rögzítése.

9. A szolgáltatás ellátásában közreműködő személyek jogszabály szerinti szakképzettségének biztosítása.

10. A megbízás időtartamának határozatlan idejű, vagy (napok, óra, egyéb időtartam szerinti pontos meghatározásával) határozott idejű rögzítése. A szolgáltatás megkezdésének és befejezésének pontos megállapítása.

11. A rendes és rendkívüli felmondási szabályok, a szerződés módosításának, felbontásának meghatározása.

12. A megállapodás teljesítéséről szóló szakmai beszámoló és elszámolás módjának pontos meghatározása. Annak rögzítése, hogy az önkormányzat közművelődési szakértői közreműködést is igénybe vehet a feladatellátás minőségének vizsgálatára.

13. A kapcsolattartó személyek kijelölése. A feladatellátás ellenőrzési módozatainak rögzítése.

14. A megállapodás teljesítésével kapcsolatos viták tárgyalásos úton történő rendezésének vállalása. Jogvita esetén a Ptk. szerint a területileg illetékes bíróság kijelölése.

15. Dátum, hiteles (cégszerű) aláírás


  Vissza az oldal tetejére