Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Tiszteletdíj

1. § (1) A Képviselő-testület - a polgármester és az alpolgármesterek kivételével - az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), a bizottság elnöke, tagja, és a tanácsnok részére - megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig - havonként járó tiszteletdíjat állapít meg.

(2) A képviselő havi alap tiszteletdíja a polgármesteri illetmény 20%-a.

(3) Ha a képviselő bizottságnak tagja, a tiszteletdíja - több bizottsági tagság esetén is - az alap tiszteletdíj és a polgármesteri illetmény 10%-ának összege.

(4) A bizottság elnökének, a tanácsnoknak a tiszteletdíja - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - az alap tiszteletdíj és polgármesteri illetmény 20%-ának összege.

Természetbeni juttatások

2. § A Képviselő-testület a képviselőket az alábbi természetbeni juttatásban részesíti:

a) Az Önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet.

b) A képviselő tevékenységének elősegítésére Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete feltételei szerint a várakozási hozzájárulás megadása.

c) Az Önkormányzat, az önkormányzati képviselői tevékenység hatékony ellátása érdekében, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök közül 1 db laptop és 1 db mobiltelefon ingyenes használatát biztosítja.

d) A c) pontban felsorolt eszközök használatához internet-előfizetést, továbbá a mobiltelefon beszélgetés havi díjából maximum 30 000 Ft megfizetését az Önkormányzat vállalja/biztosítja.

e) A Mötv. 71. és 80. §-ai szerinti tisztségviselők kivételével azon képviselő, aki külön nyilatkozata alapján testületi munkája ellátását elsősorban papír alapon kívánja végezni, a hivatali laptop és az ehhez kapcsolódó internet-előfizetés használatára nem jogosult.

Költségtérítés

3. § A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa megelőlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a Polgármester engedélyezi.

A Képviselő-testület munkájából való távolmaradás következménye

4. § A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, illetőleg természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, illetve a megvonás újra megállapítható.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

5. § (1) Az önkormányzati képviselőket, a bizottságok elnökeit, tagjait, továbbá a tanácsnokokat a jelen rendeletben meghatározott tiszteletdíj, természetbeni juttatás, költségtérítés megválasztásuk időpontjától, megbízatásuk megszűnéséig illeti meg.

(2) E rendelet 2014. október 29-én lép hatályba, rendelkezéseit az 2014. évi önkormányzati általános választásokon és azt követő választásokon megválasztottakra kell alkalmazni.

(3) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2014. október 28-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére