Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország területén nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató, Erzsébetvárosban bejelentett lakóhellyel rendelkező hallgatók részére pénzbeli juttatás céljából Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj elnevezéssel (a továbbiakban: Ösztöndíj) pályázat útján támogatást biztosít.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros VII. kerületében a pályázati felhívás megjelenésekor legalább egy éve bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a VII. kerületben élő, nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató személyre.

(2) Pályázat benyújtására jogosult az a személy, aki Budapest VII. kerületében - a pályázati felhívás megjelenésekor - bejelentett lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a VII. kerületben él, és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytató személy.

(3) A pályázat benyújtására jogosult az a VII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező személy is, aki Budapesten kívüli magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként, tanulmányai folytatása okán igazoltan kollégiumi elhelyezésben részesül, vagy lakásbérleti szerződéssel bérel ingatlant.

(4) A pályázati felhívást évente augusztus hónap 1-éig kell közzétenni az önkormányzat honlapján, (www.erzsebetvaros.hu) az Önkormányzat hivatalos lapjában, (Erzsébetváros újság) valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, megjelentetéséről a polgármester gondoskodik. A pályázatok benyújtási határideje augusztus 31.

3. § A beérkezett pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága bírálja el, és hozza meg döntését az ösztöndíjas személyére, valamint az ösztöndíj mértékére vonatkozóan. A Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

4. § (1) A Budapesten kívüli, magyarországi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, igazoltan kollégiumi elhelyezésben részesülő, vagy lakásbérleti szerződéssel ingatlant bérlő hallgató 10%-kal növelt ösztöndíjra jogosult.

(2) Az Ösztöndíj havi mértéke a 10.000 forint abban az esetben, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át.

(3) Az Ösztöndíj havi mértéke 8.000 forint abban az esetben, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.

(4) Az Ösztöndíj havi mértéke 6.000 forint abban az esetben, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.

(5) Az Ösztöndíj folyósításának időtartama tárgyév szeptember hónapjától a tárgyévet követő év június hónapjáig tart.

(6) A pályázat nyertese (a továbbiakban: Ösztöndíjas) részére - az 5. §-ban meghatározott feltételek teljesülése esetén - az Önkormányzat az ösztöndíjat havi bontásban, az általa megjelölt bankszámlaszámra folyósítja.

5. § (1) A 2. §-ban meghatározott feltételek mellett a pályázaton való részvétel további feltétele a Pályázati Űrlap, valamint az abban megjelölt, szükséges és kötelező mellékletek határidőre történő, hiánytalan benyújtása. A Pályázati Űrlap a jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(2) Az Ösztöndíj folyósítás időtartama alatt az Ösztöndíjas írásbeli bejelentési kötelezettséggel tartozik a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége felé, amennyiben az alábbi adataiban változás történik:

a) lakóhelyének megváltozása;

b) tanulmányi státusz, munkarend, képzési forma megváltozása;

c) tanulmányok helyének megváltozása esetén - az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával -;

d) tanulmányok halasztása;

e) a folyamatos hallgatói jogviszony megtartása mellett újabb szakon kezd tanulmányokat, illetve másik felsőoktatási intézményben is létesít hallgatói jogviszonyt.

(3) Az Ösztöndíjas Ösztöndíjra való jogosultsága automatikusan megszűnik, ha az Ösztöndíjas elköltözik a VII. kerület közigazgatási területéről, illetve amennyiben az (2) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget.

(4) Amennyiben az Ösztöndíjról való döntést követően megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta, vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, Ösztöndíjban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette.

(5) Az Ösztöndíjas a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Ösztöndíjra való jogosultság megszűnését követő 15 napon belül köteles a folyósító Önkormányzat részére visszafizetni.

(6) A (2), (3) bekezdésben foglaltakon kívül az ösztöndíjban részesülő Ösztöndíjas hallgatói jogviszony- és lakcímigazolást köteles beadni az Ösztöndíj folyósítását megelőzően, a tárgyév szeptember hónapban és a tárgyévet követő február hónapban.

6. § Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ösztöndíj anyagi fedezetét a mindenkori tárgyévi költségvetési rendeletében biztosítja.

7. § (1) E rendelet 2015. május 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. április 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
PÁLYÁZATI ŰRLAP
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA
A ......... TANÉVRE VONATKOZÓAN
A PÁLYÁZÓ NEVE:
Születési hely, dátum:
Anyja születési (leánykori) neve:
Adóazonosító jele:
TAJ száma:
Bankszámlaszám:
Bejelentett lakóhely
E-mail:
Telefonszám:
Felsőoktatási intézmény
Kar:
Szak, szakpár:
Képzési forma: felsőfokú alapképzés (BA, BSc) egységes, osztatlan alapképzés mesterképzés (MA, MSc) felsőfokú szakképzés

A pályázóval egy háztartásban élők egy főre eső havi nettó jövedelme: ______________ Ft

A pályázó köteles benyújtani: az egy háztartásban élők jövedelmére vonatkozó valamennyi dokumentumot (munkáltatói jövedelemigazolás; vállalkozásból származó jövedelem esetén könyvelő, vagy NAV által hitelesített jövedelemigazolás; nyugdíjigazolás; álláskeresők esetében a részükre folyósított ellátásról szóló igazolás (amennyiben ilyen ellátásban nem részesül, igazolás a területileg illetékes munkaügyi központ részéről); egyéb pénzellátásokra vonatkozó igazolást (pl. családi pótlék, árvaellátás stb.), hallgatói jogviszony igazolást, és vidéki felsőoktatási intézmény hallgatójaként a kollégiumi elhelyezést, vagy ingatlan bérlés esetén annak tényét igazoló lakásbérleti szerződést.

A kitöltött pályázati űrlap csak a pályázati felhívásban közzétett kötelező mellékletek együttes benyújtásával érvényes.

Jelen űrlaphoz csatolt mellékletek száma: ________.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a VII. kerületben élek, valamint a pályázati űrlapon és annak mellékleteiben szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen adatlapon rögzített személyes adataimat a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata nyilvántartásba vegye, az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt kezelje.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázat benyújtása alkalmával rendelkezésre bocsátott személyes adataim az azonosítás célja érdekében szükséges mértékű kezeléséhez, és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához.

Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.

Kelt: ......................................................

.............................................
pályázó aláírása


  Vissza az oldal tetejére