Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az Erzsébetváros Kártyáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskör alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által bevezetett, az Önkormányzat illetékességi területén áru kedvezményes vásárlására vagy szolgáltatás kedvezményes igénybevételére feljogosító Erzsébetváros Kártya rendszer működési feltételeinek és igénybevételi rendjének megállapítása az erzsébetvárosi fogyasztók és üzletek, egyéb szolgáltató helyek támogatása érdekében.

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. elfogadóhely: a kártyarendszerhez csatlakozó gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, mely az Erzsébetváros Kártyát elfogadni jogosult és köteles;

2. Erzsébetváros Kártya: az Önkormányzat által kiadott, névre szóló, azonosító sorszámmal, valamint az Önkormányzat címerével és az „Erzsébetváros Kártya” felirattal ellátott kártya;

3. kártyabirtokos: az a személy, akinek a kártyadíj megfizetésével, vagy egyéb érvényes jogcímen a birtokába kerül az Önkormányzat tulajdonában álló és általa kibocsátott, saját nevére szóló, azonosító sorszámmal ellátott érvényes Erzsébetváros Kártya.

4. kártyarendszer üzemeltető: az a gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, amely az Erzsébetváros Kártya program működésére, üzemeltetésére szerződéses kapcsolatban áll az Önkormányzattal; vagy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal;

5. regisztrált kedvezmény: az a vállalt kedvezmény, amit az elfogadóhely az e rendelet alapján érvényes Erzsébetváros Kártyával rendelkező kártyabirtokosok részére az áru vásárlása, vagy a szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék / szolgáltatás árából biztosít.

3. § (1) *  Az Erzsébetváros Kártya kiváltására jogosult az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki

a) az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik;

b) a Polgármesteri Hivatal dolgozója, a képviselő-testület tagja, a helyi önkormányzat tisztségviselője;

c) az Önkormányzat által alapított intézmények dolgozója;

d) az Önkormányzat közigazgatási területén működő köznevelési intézmények alkalmazásában áll.

(2) Az Erzsébetváros Kártyáért - a (3) és a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - 1000 Ft kártyadíjat kell fizetni.

(3) Az Erzsébetváros Kártyát az Önkormányzat - postai úton történő megküldés útján -díjmentesen biztosítja minden az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező 60. életévét betöltött személy részére.

(4) Az Erzsébetváros Kártyát az Önkormányzat - az igénylő kérelmére, jogosultságának igazolása, nyilatkozata mellett - díjmentesen biztosítja az Önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező

a) aktív korúak ellátásában részesülő személy,

b) fogyatékos személy, valamint a családjában fogyatékos személyt gondozó,

c) egészségkárosodott személy,

d) a gyermekét egyedül nevelő szülő,

e) unokáját, unokáit nevelő nagyszülő,

f) 3 vagy több gyermeket nevelő család

részére.

(5) A kártyabirtokos jogosultságát a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), bármikor ellenőrizheti.

4. § (1) Az elfogadóhely maga határozza meg a kedvezményesen vásárolható termékek, és kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körét (a továbbiakban: kedvezmény), valamint a kedvezmény mértékét.

(2) Az Önkormányzat az elfogadóhelyek listáját, az általuk biztosított kedvezményeket, és azok mértékét a www.erzsebetvaros.hu honlapon, az Erzsébetváros Kártya program hivatalos weboldalán, valamint időszaki kiadványokban teszi közzé.

(3) Az elfogadóhely 3 napon belül köteles írásban bejelenteni a kártyarendszer üzemeltetőjének

a) a kedvezményesen vásárolható termékek, és a kedvezményesen igénybe vehető szolgáltatások körének változását,

b) az általuk nyújtott kedvezmények mértékének változását,

c) az Erzsébetváros Kártya elfogadásának felfüggesztését,

d) az adataikban bekövetkezett változásokat.

(4) Az elfogadóhely az Erzsébetváros Kártya emblémáját, és a kedvezmény mértékét jól látható helyen köteles elhelyezni.

(5) Az elfogadóhely a kártyarendszerbe történő belépésért csatlakozási díjat köteles fizetni.

5. § (1) Az Erzsébetváros Kártya személyesen vagy postai úton a Hivatalban, továbbá elektronikus úton az Erzsébetváros Kártya program hivatalos weboldalán kártyaigénylő lap kitöltésével igényelhető.

(2) Az igénylőlap beérkezésétől számított 30 napon belül elkészített Erzsébetváros Kártya annak elkészülte, és a díj megfizetését követően az igénylő nyilatkozata szerint kézbesítésre kerül.

(3) Az Erzsébetváros Kártya át nem ruházható, kizárólag a kártyabirtokos részére biztosítja a kedvezmény igénybevételét.

6. § (1) *  Az Erzsébetváros Kártya a kiadása napjától számítva visszavonásig, illetve az e rendeletben meghatározott jogosultság megszűnéséig érvényes.

(2) * 

(3) A kártyabirtokos az Önkormányzat területén található lakóhely megszűnését, a kártyahasználatról való lemondását - annak leadásával egyidejűleg -, valamint az Erzsébetváros Kártya elvesztését, ellopását, megsemmisülését, vagy megrongálódását annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles írásban bejelenteni a Hivatalnak.

(4) Az Erzsébetváros Kártyát az (3) bekezdésben meghatározott esetben érvényteleníteni kell.

(5) Az elveszett, ellopott, megsemmisült, vagy megrongálódott Erzsébetváros Kártya pótlása új igénylőlap benyújtását követően, az igénylőlap benyújtásakor fennálló jogosultsági feltételek figyelembevételével, az e rendeletben meghatározott feltételek esetén történik.

7. § A kártyarendszerből törölni kell azt a kártyabirtokost, és azt az elfogadóhelyet, aki az e rendeletben vagy a vele kötött megállapodásban foglalt előírásokat súlyosan megsérti.

8. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Erzsébetváros Kártya kibocsátásának, a kártyarendszer működtetésének - az e rendeletben nem szabályozott - egyéb részletes feltételeinek meghatározására.

9. § E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. október 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére