Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról a következőket rendeli el:

1. Átmeneti gazdálkodás szabályai

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata a Polgármesteri Hivatal, továbbá az intézmények működési kiadásaira a 2018. évi eredeti K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása költségvetési előirányzat 1/12-ed részét biztosítja.

(2) A 60 napon túl lejárt határidejű fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében előrehozott támogatást kell biztosítani olyan pénzügytechnikával, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség kiegyenlítését szolgálja.

(3) A minimálbér és a garantált illetmény emelésével, a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolást, illetményemelést végre kell hajtani. Az átszervezés, vagy egyéb okból megszűnt álláshelyek miatti végkielégítés, felmentés, egyéb járandóság kifizethető.

(4) Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 60. § (6) bekezdésében adott felhatalmazás alapján a Polgármesteri Hivatalban és Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál megállapított illetményalap 45.000 Ft azzal, hogy a besorolási bérrel nem érintett dolgozók esetén - a soros előlépéseket és a minimálbér emelést figyelembe véve - átlagosan 10% béremelés állapítható meg.

(5) Jubileumi jutalom kivételével jutalom nem fizethető ki.

(6) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények kötelezettséggel terhelt költségvetési maradványuk terhére - a 2018. évi költségvetési maradvány felülvizsgálatát, jóváhagyását megelőzően - teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási címeken és rovatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét átvett, pályázati vagy egyéb pénzeszközök 2018. évi felhasználásával kapcsolatosak, továbbá szerződésben 2018. évi költségvetés terhére vállalt, de pénzügyileg nem teljesített kiadások. A maradvány terhére új kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(7) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek átmeneti gazdálkodását az Áht. 25. § (1) bekezdés szerint kell végrehajtani.

3. § (1) Pályázatok előkészítésére, pályázatírásra, szakértői költségekre 30.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(2) Pályázati önrész biztosítására 100.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(3) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 számú pályázatra a Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja érdekében a pályázati költségtervben szereplő feladatokra és összegekben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(4) A VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 számú pályázatra a Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja érdekében a pályázati költségtervben szereplő feladatokra és összegekben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(5) A GZR-T-Ö-2016-0067 számú pályázatra elektromos töltőállomások telepítése érdekében 28.342 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(6) A TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program keretében „Kisdiófa Közösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése” megvalósítása érdekében 67.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(7) A TÉR KÖZ pályázat „B” Közösségi célú városrehabilitációs program keretében „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” érdekében 67.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(8) A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01096 Erzsébetváros Önkormányzata ASP rendszerhez való csatlakozása érdekében 5.387 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

4. § (1) Műszaki, jogi és egyéb szakértői feladatokra vagyongazdálkodási feladatkörben 20.000 ezer Ft összegben, kerületfejlesztési feladatkörben 5.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(2) Vagyongazdálkodási feladatkörben ingatlanforgalmi szakvélemények, értékbecslések készítésére 10.000 ezer Ft összegben, ügyvédi díjra 15.000 ezer Ft összegben, alapító okirat készítésére és ehhez kapcsolódó ügyvédi munkadíjra, műszaki alaprajzokra 5.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(3) Társasházi közgyűlés határozata alapján célbefizetésre 8.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(4) Erzsébetvárosi lakosok részére ingyenes jogi tanácsadásra 3.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(5) Kerületet érintő közérdekű témájú médiaszolgáltatásra 9.800 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(6) Klauzál téren megtartásra kerülő rendezvényekre 5.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(7) Felújítási, beruházási feladatok bonyolítói díjára vagyongazdálkodási feladatkörben 10.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(8) Az Építészeti-műszaki Tervtanács működésére 3.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(9) Közterületi fakataszter készítésére 5.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és a szerződésben foglalt ütemezés szerint kifizetés teljesíthető.

(10) Közlekedés tervezésére 6.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és a szerződésben foglalt ütemezés szerint kifizetés teljesíthető.

(11) Hatósági döntés alapján - magántulajdonú lakásokban - történő lomtalanításra 1.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(12) Közvilágítási kandeláberek javítására 1.500 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(13) Mobil illemhelyek üzemeltetésére 696 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(14) Nyilvános illemhelyek üzemeltetésére 18.288 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(15) Talajvízfigyelő kutak üzemeltetésére, karbantartására 445 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(16) Utca névadó emberekről információs táblák kihelyezésére 1.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(17) Veszélyes hulladék gyűjtésére 2.540 ezer Ft összegben, egyéb környezet- és természetvédelmi feladatokra 8.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(18) Műszaki és egyéb szakértői feladatokra - városgazdálkodási feladatkörben - 25.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(19) Közbeszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására 2019. március-2021. április időszakra összesen 57.150 ezer Ft összegben, ebből 2019. évre 22.000 ezer Ft, 2020. évre 26.000 ezer Ft, 2021. évre 9.150 ezer Ft összegben, hirdetmény-ellenőrzési díjra és rendszerhasználati díjra 4.500 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(20) Környezetbarát síkosság mentesítő szer beszerzésére és szakértői vélemény készítésére 5.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(21) Zöldfelületek fenntartásának éves keretösszegére 155.575 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(22) Közterületek takarításának éves keretösszegére 540.646 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(23) Rendőrségi túlszolgálat és turisztikai szezonban emelt rendőri jelenlét támogatására 20.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 3.000 ezer Ft kifizetés teljesíthető.

(24) Közterületi térfigyelő rendszer rendőrségi működtetésére 40.000 ezer Ft éves keretösszegben kötelezettség vállalható és 9.180 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető.

(25) Játszótéri eszközök ellenőrzésére, karbantartására 2019. januártól 2 éves időszakra összesen 10.541 ezer Ft összegben - ebből 2019. évre 7.000 ezer Ft összegben - kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(26) Környezetvédelmi program kidolgozására 2.576 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(27) A Reformáció park közvilágításának javítására 252 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(28) Az Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda csoportszobájának parketta javítására 370 ezer Ft összegben, az Erzsébetvárosi Magonc Óvoda kerítésének javítására 220 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(29) A Polgármesteri Hivatal Garay utca 5. szám alatti épületében belső festés és bejárati ajtó csere műszaki ellenőrzésére 300 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

5. § (1) Az Erzsébetváros Újság megjelentetése érdekében az újság terjesztésére és egyéb feladatokra 8.720 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(2) Kommunikációval és médiával kapcsolatos feladatokra, médiával kapcsolatos jogi tanácsadásra, lakossági szolgáltatásokra 14.630 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(3) Az Erzsébetváros Kártya program üzemeltetésére és akciókra 24.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(4) Épül Erzsébetváros kiadványra 4.000 ezer Ft, Kopogtató kiadványra 400 ezer Ft, kiadványok olvasószerkesztésére, korrektori feladatokra 1.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(5) Erzsébetvárosi helyi és nemzeti ünnepekre, egyéb rendezvényekre 8.420 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(6) Erzsébetvárosi mikro emlékművek elkészítésére, kihelyezésére 9.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

6. § (1) A Bethlen Téri Színház támogatására a költségvetési törvény alapján az önkormányzatot megillető állami támogatás összegéből az I. negyedévi időarányos rész teljesíthető.

(2) A Bethlen Téri Színház részére a Vendégváró Fesztivál támogatására 1.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(3) A Bihari János Kulturális Egyesület támogatására 2019-2021. évekre évi 3.500 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(4) Használt cikkek tárháza kiadásaira 500 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(5) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra 1.730 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(6) A téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatására 84 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(7) Óvodai úszásoktatásra 2019-2021. évekre évi 4.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető.

(8) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 2019. évi kiadásaira 3.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 338 ezer Ft kifizetés teljesíthető.

(9) A Belső-Pesti Tankerületi Központ részére tablet beszerzés támogatására 9.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(10) A Kubinyi Ágoston Program keretében (2. ütem) a Róth Miksa Emlékház és Gyűjtemény állandó kiállításának felújítására 3.084 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft. részére kifizetés teljesíthető.

(11) Erzsébetvárosi ifjú, idős és nagykorú állampolgárok köszöntésére a hatályos önkormányzati rendelet alapján 12.000 ezer Ft és a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetése teljesíthető.

(12) A Klauzál utca 23. szám alatt működő öt háziorvosi szolgáltató részére informatikai hálózatosítás támogatására mindösszesen 360 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(13) A „Minden gyermek jusson el színházba!” program megvalósítása érdekében 5.983 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

7. § (1) A társasházak teherhordó épületszerkezeteinek és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló - ezen belül gázszolgáltatásból való kizárás miatti - javító munkáinak támogatására 25.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.

(2) Nyári tábori pályázat kiírására 7.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.

(3) Rendszerváltás 30 pályázat kiírására 15.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot az (1) bekezdés szerinti keretösszeg felhasználására. A bizottság az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottságot a (2) és (3) bekezdés szerinti keretösszeg felhasználására. A bizottság az egyedi támogatásokról a vonatkozó önkormányzati rendelet szerint dönt.

(6) A Pénzügyi és Kerületfejlesztési, a Városüzemeltetési és a Művelődési, Kulturális és Szociális bizottság 2018. évi döntései alapján a támogatási szerződések megköthetők, a kifizetés teljesíthető.

8. § Növényesítési pályázatra a Városüzemeltetési Bizottság 2018. évi döntései alapján

Dembinszky utca 33. szám alatti társasház támogatására 150 ezer Ft,
Erzsébet körút 8. szám alatti társasház támogatására 50 ezer Ft,
Garay utca 42. szám alatti társasház támogatására 250 ezer Ft,
Wesselényi utca 65. szám alatti társasház támogatására 25 ezer Ft,

összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

9. § (1) A Madách Imre út felújítására 120.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(2) A Hársfa utca (Rákóczi út - Dohány utca közötti szakasz) felújítására 135.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(3) A Dob Óvoda (Dob utca 95. szám) részleges felújítására 85.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(4) A Csicsergő Óvoda épületének és játszó udvarának felújítására 177.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(5) A Damjanich utca 4. szám alatti iskola felújítására 153.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(6) A Damjanich utca 4. szám alatti irodahelyiségek kialakítására 152.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(7) A Polgármesteri Hivatal Erzsébet körút 6. szám alatti épületében építőmesteri javításokra és festésre 31.623 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(8) Kazinczy utcában süllyedő oszlopok telepítésére 32.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(9) Magasépítési beruházások, felújítások tervezési munkáira 31.750 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(10) Mélyépítési beruházások, felújítások tervezési munkáira 18.923 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(11) Takarítógépek és haszongépjárművek beszerzésére 100.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(12) Közterületi illemhely létesítésére a Király utca - Kazinczy utcai játszótéren 20.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(13) Új gyalogátkelőhelyek létesítésére

a Damjanich utcában a Nefelejcs utcai trolibusz megállóhelynél 11.529 ezer Ft,
a Király utca - Vörösmarty utca kereszteződésben 11.878 ezer Ft,

összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(14) A Kultúra utcája pályázat ötödik fenntartási évében esedékes felújítási feladatokra 12.700 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(15) Elektromos gépjármű beszerzésére 10.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

(16) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások felújítására az alábbi összegekben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető:

Akácfa utca 45. földszint 4A. 4.342 ezer Ft,
Akácfa utca 62. földszint 7. 4.676 ezer Ft,
Alsó erdősor utca 20. 1. emelet 18. 5.010 ezer Ft,
Alsó erdősor utca 30. földszint 4. 3.841 ezer Ft,
Barát utca 9. 4. emelet 1. 3.841 ezer Ft,
Bethlen Gábor utca 3. földszint 8. 6.129 ezer Ft,
Bethlen Gábor utca 10. 2. emelet 18. 4.342 ezer Ft,
Csengery utca 3. földszint 4. 4.175 ezer Ft,
Csengery utca 3. földszint 6. 4.008 ezer Ft,
Csengery utca 3. 1. emelet 4. 4.342 ezer Ft,
Csengery utca 6. földszint 2. 4.743 ezer Ft,
Cserhát utca 17. földszint 8. 4.342 ezer Ft,
Damjanich utca 25/A. 1. emelet 17. 3.841ezer Ft,
Dembinszky utca 7. földszint 1. 8.183 ezer Ft,
Dembinszky utca 11. 3. emelet 38. 4.342 ezer Ft,
Dembinszky utca 12. 2. emelet 12. 5.177 ezer Ft,
Dembinszky utca 52. 2. emelet 41. 4.843 ezer Ft,
Dob utca 4. földszint 4. 5.845 ezer Ft,
Dob utca 12. földszint 1. 5.511 ezer Ft,
Dob utca 32. földszint 2A. 4.843 ezer Ft,
Dob utca 66. földszint 5. 5.845 ezer Ft,
Dob utca 84. földszint 2. 3.841 ezer Ft,
Dob utca 84. földszint 16. 6.847 ezer Ft,
Dob utca 98. földszint 12. 4.175 ezer Ft,
Dohány utca 26. földszint 9. 7.515 ezer Ft,
Dózsa György út 72. földszint 2. 3.340 ezer Ft,
Erzsébet körút 53. félemelet 3. 4.175 ezer Ft,
Garay tér 9. 2. emelet 24. 5.678 ezer Ft,
Garay tér 13-14. 1. emelet 19. 9.018 ezer Ft,
Garay utca 7. földszint 1A. 8.851 ezer Ft,
Garay utca 26. 1. emelet 14. 5.177 ezer Ft,
Garay utca 29-31. földszint 12A. 6.179 ezer Ft,
Hársfa utca 31. földszint 4. 6.597 ezer Ft,
Hársfa utca 34. földszint 10. 5.010 ezer Ft,
Hársfa utca 34. 1. emelet 30. 3.507 ezer Ft,
Hársfa utca 34. 1. emelet 36. 5.511 ezer Ft,
Hernád utca 8. 1. emelet 4A. 5.177 ezer Ft,
Hernád utca 26. földszint 4. 7.014 ezer Ft,
Hernád utca 21. 3. emelet 33. 4.342 ezer Ft,
István utca 42. 2. emelet 14. 5.678 ezer Ft,
Izabella utca 25. 1. emelet 11. 5.344 ezer Ft,
Izabella utca 31. 1. emelet 26. 5.344 ezer Ft,
Jósika utca 28. földszint 1A. 6.179 ezer Ft,
Kazinczy utca 8. 2. emelet 40. 5.511 ezer Ft,
Kazinczy utca 10. 3. emelet 6. 3.507 ezer Ft,
Kazinczy utca 11. 2. emelet 4. 3.841 ezer Ft,
Kazinczy utca 49. földszint 26. 4.342 ezer Ft,
Kertész utca 4. 2. emelet 13. 5.678 ezer Ft,
Kertész utca 50. 1. emelet 8B. 9.352 ezer Ft,
Király utca 21. 1. emelet 5. 6.346 ezer Ft,
Király utca 21. 1. emelet 15. 4.342 ezer Ft,
Király utca 21. 1. emelet 18. 8.517 ezer Ft,
Király utca 21. 1. emelet 24. 3.941 ezer Ft,
Király utca 93. földszint 4. 6.847 ezer Ft,
Munkás utca 13. földszint 6. 4.175 ezer Ft,
Munkás utca 13. 2. emelet 24. 7.515 ezer Ft,
Szövetség utca 2C. földszint 10. 5.678 ezer Ft,
Szövetség utca 11. földszint 16. 4.342 ezer Ft,
Szövetség utca 30C .1. emelet 14. 4.676 ezer Ft,
Szövetség utca 30C. 2. emelet 23. 7.014 ezer Ft,
Szövetség utca 39. 1. emelet 12. 5.344 ezer Ft,
Rákóczi út 6. földszint 1. 9.352 ezer Ft,
Rákóczi út 6. földszint 6. 7.515 ezer Ft,
Rákóczi út 34. 1. emelet 7A. 8.183 ezer Ft,
Rejtő Jenő utca 2. földszint 4. 5.344 ezer Ft,
Marek József utca 4. 2. emelet 38. 5.177 ezer Ft,
Marek József utca 30. 1. emelet 22. 4.175 ezer Ft,
Marek József utca 32. 1. emelet 27. 4.342 ezer Ft,
Murányi utca 34. 3. emelet 33. 5.177 ezer Ft.
Murányi utca 45. 2. emelet 20. 4.843 ezer Ft.
Síp utca 13. földszint 1. 3.173 ezer Ft,
Síp utca 15. földszint 1. 7.682 ezer Ft,
Wesselényi utca 72. 2. emelet 14. 5.010 ezer Ft,
Bethlen Gábor utca 19. 2. emelet 18. 6.847 ezer Ft,
Csengery utca 6. földszint 2. 4.676 ezer Ft,
Cserhát utca 3. földszint 1. 4.843 ezer Ft,
Damjanich utca 44. 3. emelet 1B. 6.680 ezer Ft,
Dembinszky utca 9. 2. emelet 33. 4.509 ezer Ft,
Dob utca 38. 2. emelet 25. 2.845 ezer Ft,
Dob utca 97. földszint 3. 4.676 ezer Ft,
Dohány utca 77. 4. emelet 30. 5.177 ezer Ft,
Garay utca 32. 2. emelet 17A. 5.845 ezer Ft,
Hársfa utca 57. földszint 5. 4.843 ezer Ft,
Hernád utca 25. 2. emelet 22. 5.845 ezer Ft,
Hevesi Sándor tér 1. földszint 5. 5.678 ezer Ft,
István utca 36. földszint 2. 4.676 ezer Ft,
Izabella utca 8. 1. emelet 17. 6.680 ezer Ft,
Jósika utca 3. 2. emelet 13. 5.010 ezer Ft,
Jósika utca 5. 1. emelet 9. 4.509 ezer Ft,
Marek József utca 17. 2. emelet 5A. 5.511 ezer Ft.

(17) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakásokban kéményjáratok felújítására az alábbi összegekben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető:

Dob utca 92. földszint 5. 474 ezer Ft,
Klauzál utca 33. 3. emelet 37. 474 ezer Ft,
Nyár utca 7. 1. emelet 5. 1.012 ezer Ft.

(18) A lakásfelújításokra vonatkozó folyamatban lévő közbeszerzési eljárás eredményessége érdekében 12.894 ezer Ft összegű tartalék keretből a szükséges összegben kötelezettség vállalható.

(19) Kandeláberek maradványértékének megtérítésére 165 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

10. § (1) Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságánál

a) a térfigyelő rendszer folyamatos karbantartására 10.120 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és időarányosan kifizetés teljesíthető,

b) adatvédelmi tisztségviselői - DPO - szolgáltatásra 2.286 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és havi 191 ezer Ft kifizetés teljesíthető.

(2) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központnál

a) a VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 számú Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja pályázat megvalósítása érdekében 44.454 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 11.114 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető,

b) a VEKOP-6.2.1-15-2016-00004 számú Verseny utcai Veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja pályázat megvalósítása érdekében a pályázati költségtervben szereplő feladatokra 2019. január 1-jétől 4 fő (3 fő szociális munkás, 1 fő szakmai vezető) létszám előirányzat biztosítása mellett 14.484 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 3.621 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető,

c) a szociális intézmények Peterdy utca 16. szám alatti épület vizesblokkok, elektromos hálózat, szobák, közösségi terek felújítása, napkollektor, fotovoltaikus rendszer létesítése céljából 280.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 14.000 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető,

d) a Dózsa György út 46. szám alatti szociális otthon elektromos hálózat, nappali tartózkodó helyek, közös használatú helyiségek, apartmanok, lakószobák felújítása céljából 218.300 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 10.915 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető,

e) a Dózsa György út 46. szám alatti szociális otthon elektromos hálózat, nappali tartózkodó helyek, közös használatú helyiségek, apartmanok, lakószobák kialakítása céljából 150.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 7.500 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető,

f) a Peterdy utca 16. szám alatt kert felújítás céljából 22.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 1.100 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető,

g) a Dob utcai bölcsőde (Dob utca 23. szám) napkollektor, fotovoltaikus rendszer kiépítése céljából 40.000 ezer Ft összegben kötelezettség vállalható és 2.000 ezer Ft összegben kifizetés teljesíthető,

h) az alábbi projekt feladatokra kötelezettség vállalható és azok 25%-áig kifizetés teljesíthető:

1. Történetek kávézója és információs pont 1.500 ezer Ft,
2. Egészségfejlesztés Erzsébetvárosban - Egészségfejlesztési pont programjai, Mozgáscentrum programjai, Erzsébetváros szíve program 70.744 ezer Ft,
3. Idősek programsorozat 21.000 ezer Ft,
4. Családok programsorozat 10.000 ezer Ft,
5. Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér működtetése 30.000 ezer Ft,
6. Innovatív gyermekjóléti prevenciós színtér takarítása 7.163 ezer Ft,
7. MASNI - Munkaerő-piaci Aktivizálást Segítő Nőbarát Iroda 6.986 ezer Ft.

11. § A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében foglaltak alapján az ellátottak pénzbeli juttatásai - a szociális támogatások és ellátások, a települési támogatások - folyósítását az átmeneti időszakban is biztosítani kell.

12. § A nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére - a 3-10. §-ok kivételével - kizárólag a 2018. december 31-ig megkötött megállapodások alapján teljesíthető kifizetés.

13. § (1) A 2018. évi költségvetésben jóváhagyott, folyamatban lévő beruházásokra, felújításokra a megkötött szerződések ütemezése szerint teljesíthető kifizetés.

(2) A 2018. évi közbeszerzési terv alapján megindított közbeszerzési eljárások lefolytathatók, a kiírás nyertesével a szerződések megköthetők, az abban szereplő kifizetések teljesíthetők.

(3) A Képviselő-testület által jóváhagyott Erzsébet terv Fejlesztési program 2018. évi ütemében szereplő feladatokra meghatározott összegben kötelezettség vállalható és kifizetés teljesíthető.

14. § (1) Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felé fennálló fizetési kötelezettségeket az érvényes szerződések szerint kell teljesíteni.

(2) Az ERöMŰVHÁZ Nonprofit Kft-vel a közszolgáltatási szerződés 382.907 ezer Ft összegben megköthető.

15. § Az átmeneti gazdálkodás időszakában az Önkormányzat fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit:

a) betétként lekötheti,

b) államilag garantált értékpapír kizárólag pénzintézetnél történő vásárlására fordíthatja.

A Képviselő-testület a szabad pénzeszközök lekötését, befektetését a polgármesterre ruházza át.

16. § (1) Amennyiben az önkormányzati, a polgármesteri hivatali és az intézményi feladatok ellátására megkötött szerződések 2018. december 31-ével lejárnak, a folyamatos működtetés biztosítása érdekében az átmeneti időszakban az új szerződések az érvényes jogszabályok figyelembevételével megköthetők.

(2) A folyamatos működést biztosító önkormányzati feladatokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 13. §-a, a 23. §-a és a 111. §-a szabályozza.

2. Záró rendelkezés

17. § E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2018. december 21-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére