Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelete

parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (1) felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet alapján lehet - az Erzsébetváros Építési Szabályzatáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2018. (XII. 21.) számú rendelet (a továbbiakban: EÉSZ) keretein belül meghatározott építési tevékenységek feltételeként - járművel kapcsolatos kötelezettséget megváltani, megvalósítani és fenntartani.

(2) E rendelet alkalmazásában a vonaljegy ára: a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Fővárosi Közgyűlés rendelet 9. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint értendő.

2. Jármű elhelyezési kötelezettség

2. § (1) Az EÉSZ 26. § (5) bekezdésében felsorolt esetekben a parkolóhely telken kívül, másik telken biztosítható, amennyiben annak tulajdonosa hozzájárul, 200 méteren belül van és az ott lévő rendeltetésekhez szükséges parkolóhelyeket meghaladó szabad parkolóhelyként áll rendelkezésre.

(2) A másik telken lévő épületben elhelyezkedő parkolóhelyre vonatkozó használati jogot szerződésben, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető módon kell biztosítani.

3. Parkolóhely-megváltás

3. § (1) Amennyiben a rendeltetéshez tartozó parkoló-, illetve rakodóhely sem saját telken, sem a 2. §-ban részletezetten másik telken nem biztosított, akkor Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros (továbbiakban: a Kerület) Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) egyetértése esetén megváltható.

(2) A megváltásról szerződést kell kötni, melyet az építtető kezdeményez, e szándékáról szóló - a hatósági eljárás megkezdése előtt- írásban benyújtott nyilatkozatával.

4. § (1) A parkolóhely létesítés pénzbeli megváltásának összege parkolóhelyenként 2 200 000 Ft + ÁFA, mely összeg befizetésének igazolása az építés feltétele.

(2) *  A befizetésről szóló igazolást az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) fel kell tölteni, mely a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

(3) A megváltás pénzügyi teljesítésének határideje

a) megkezdett, folyamatban lévő építés esetén: a szerződés megkötését követő 30 napon belül;

b) új építési tevékenység esetén: az építés kezdésének napja, de legkésőbb 3 év.

(4) A szerződés az aláírástól számított 3 év leteltével - pénzügyi teljesítés elmaradása esetén - érvénytelenné válik.

5. § (1) A parkolóhely-megváltásról szóló szerződést az 1. számú melléklet szerint kell megkötni.

(2) A szerződés az építtető, vagy az ingatlantulajdonos és Önkormányzat között jön létre. Az építtető személyében történő jogutódlás kiterjed a megváltásra is.

(3) A parkolóhely megváltási szerződés megkötéséről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (továbbiakban: Bizottság) dönt.

6. § (1) A parkolóhely-megváltási díjak bevételeit a Kerület közigazgatási területén belül a

a) mobilitással,

b) közhasználatú területek minőségének javításával, vagy

c) parkoló-, rakodóhelyekkel,

kapcsolatos fejlesztésekre, rendszerek fenntartására, támogatásokra kerül felhasználásra

(2) A befizetéseket az Önkormányzat elkülönítetten tartja nyilván,

(3) A befizetésekről és azok felhasználásáról a költségvetési rendelet szabályai szerint kell beszámolni.

4. Közcélú parkolóhely

7. § (1) Az EÉSZ 2. § 10. pont szerinti és a 26. § (7) bekezdés szerint kedvezményre jogosító közcélú parkolóhelyek létesítésére és üzemeltetésére jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A közcélú parkolóhelyet az új építésű ingatlanon belül önálló albetétként kell létrehozni.

(3) Az önálló albetét területének legalább 90%-a parkolóhely és a parkolóhelyek megközelítését szolgáló út.

(4) A hatósági eljárás során a közcélú parkolóhelyekhez kapcsolódó engedmények akkor alkalmazhatóak, ha a tervezett közcélú parkolóhely megfelel jelen rendelet szabályainak és az üzemeltetésre vonatkozó - az Önkormányzattal kötött - szerződést a kérelmező csatolja.

8. § (1) A közcélú parkolóhelyre vonatkozó szerződést az építtető és a tulajdonos együttesen kezdeményezi az Önkormányzat polgármesterénél.

(2) *  A kérelemhez csatolni kell a tervező - a közműszolgáltató tényleges adatain alapuló - nyilatkozatát az elektromos energiaigény biztosításáról.

(3) *  A kérelemben meg kell határozni a közcélú parkolóhelyek számát, ezen belül az elektromos töltővel ellátott parkolóhelyek számát. Legalább egy elektromos töltőhelyet létesíteni kell, az ilyen helyek száma az összes közcélú parkolóhely számának legalább 5 százaléka.

(4) A szerződés alapján a közcélú használat jellegét az ingatlan nyilvántartásba be kell jegyezni,

(5) A közcélú parkolóhely igénybevételét bármely - a szerződésben meghatározott - személygépkocsi részére biztosítani kell.

(6) Az önkormányzattal kötött szerződés rendelkezhet a közcélú, pillanatnyilag szabad parkolóhelyek számának internetes alkalmazásban való megjelenítéséről.

(7) A szolgáltatás - karbantartási célú - szüneteltetésének feltételeit a szerződés részletezi.

9. § (1) A közcélú parkolóhely igénybevételének - az általános forgalmi adó - összegét is tartalmazó díja 1 óra időtartamra a mindenkori vonaljegy árának megfelelő összeg.

(2) Az ingatlan 500 méteres körzetében állandó lakóhellyel rendelkező magánszemélyek személygépjárműve számára éves kedvezményt kell nyújtani az éjszakai parkolás biztosítására. Az éves időtartamra biztosított kedvezményes lehetőségért fizetendő térítés a 9. § (1) bekezdés szerinti óránkénti díj 365-szöröse. A kedvezményes lehetőség a 20:00-tól 8:30 óráig tartó időszakban érvényes.

(3) A bevételekről elszámolást kell az önkormányzat felé bemutatni és az éves bevétel 1%-át számla ellenében az önkormányzat felé meg kell fizetni.

(4) Az önkormányzat külön szerződésben támogatást biztosíthat a közcélú parkolóhelyek működéséhez.

10. § (1) Az elektromos töltőhelyeket úgy kell kialakítani, hogy az egyidejű működtethetőségük biztosított legyen.

(2) Villámtöltőként a legalább 22,2 kW töltési teljesítményű töltő vehető figyelembe.

(3) A szolgáltatás díja a vállalkozási áramár legfeljebb 1,5-szerese lehet.

(4) A töltési idején túli parkolás óradíja elektromos töltő esetén háromszorosa, villámtöltő esetén négyszerese a 9. § (1) bekezdés szerinti parkolási óradíjnak.

5. Rakodóhely

11. § (1) Az EÉSZ-ben előírt rakodóhely megváltható, amennyiben sem telken belül, sem - a rendeltetési egység bejáratától 100 méteren belül - közhasználatú területen megállóhelyként nem áll rendelkezésre.

(2) A rakodóhely megváltását három parkolóhely díjával kell figyelembe venni.

6. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2019. június 1-én lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. március 22-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a 4/2019. (III. 22.) önkormányzati rendelethez

SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.), - a továbbiakban: Önkormányzat -

képviseli .............................................................................................. polgármester,

másrészről .................................................................................................................

(név, cím, képviselő), - a továbbiakban: Építtető - között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Építtető a …………........ helyrajzi számú, természetben a Bp. Főv. VII. kerület ….... ........ ................................................. ........................ ……... szám alatt található ingatlanon az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján rendeltetéseket kíván létrehozni.

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Főépítészi és Műszaki Irodájával történt egyeztetés alapján Felek megállapították, hogy az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. §-a és az Erzsébetvárosi Építési Szabályzatról szóló 25/2018. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: EÉSZ) 26. §-a alapján előírt ....... számú parkolóhely .................. ..................... ....... ......... ....... .......... .................................. okból telken belül nem helyezhető el.

A rendeltetésekhez tartozó parkoló- és rakodóhelyekről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2019. (... . ...) számú önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) ilyen esetben lehetővé teszi a parkolóhely megváltást.

2. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban írt ........... db parkolóhely létesítését Építtető parkolóhely-megváltási díj megfizetésével teljesíti.

3. A parkolóhely-megváltási díj az Ör. 4. § (1) bekezdése alapján parkolóhelyenként

.........................,-Ft + ÁFA, azaz ............ forint + ÁFA,

összesen .......................................................... Ft + ÁFA,

azaz ..................................................... forint + ÁFA.

Jelen szerződés szerinti megváltási díjat új építkezés esetén legkésőbb a használatbavételi engedélykérelem benyújtását megelőző 8. napig, de legkésőbb az építkezés megkezdésétől számított 3 éven belül, átalakítás esetén a szerződés megkötését követő 30 napon belül meg kell fizetni

4. Építtető kötelezettség vállal arra, hogy az építés megkezdésének tényleges időpontjáról az Önkormányzatot külön értesíti.

5. Építtető kötelezettség vállal arra, hogy a jelen megállapodás 3. pontjában meghatározott egyszeri parkolóhely-megváltási díj teljes összegét az ott írt határidőben az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15507008 számú számlájára befizeti és a befizetés megtörténtét a hitelt érdemlő igazolással e-naplóba feltölti.

6. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ör., az OTÉK, az EÉSZ és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadók.

7. Felek a jelen megállapodást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Budapest, ...............................................

...........................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
.......................................................
Építtető
Ellenjegyezte: ......................................................................
jegyző
Pénzügyi ellenjegyző: .........................................................
Pénzügyi Iroda vezetője

  Vissza az oldal tetejére