Indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról következőket rendeli el:

1. § Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Pályázat benyújtására jogosult az a személy, aki Budapest VII. kerületében - a pályázati felhívás megjelenésekor - legalább egy éve - bejelentett lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a VII. kerületben él, és nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat.”

2. § Az Ör. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A pályázati felhívást minden év szeptember 1. napjáig kell közzétenni az önkormányzat honlapján, (www.erzsebetvaros.hu) az Önkormányzat hivatalos lapjában, (Erzsébetváros újság) valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, megjelentetéséről a polgármester gondoskodik. A pályázatok benyújtási határideje szeptember 30.”

3. § Az Ör. 2. §-a az alábbi (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendelet alkalmazásában:

a) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem.

b) háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott háztartás.

c) A jövedelemszámításnál az Szt. szabályai az irányadóak.

(6) A pályázatot a pályázó, vagy a törvényes képviselő, illetve meghatalmazottja (a továbbiakban: pályázó), a jogosultság megállapításához szükséges igazolások, nyilatkozatok csatolásával a rendelet függelékét képező Pályázati Adatlapon Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatalnál nyújthatja be.”

4. § Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A beérkezett pályázatokat Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) bírálja el, és hozza meg döntését az ösztöndíjas személyére, valamint az ösztöndíj mértékére vonatkozóan. A Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.”

5. § Az Ör. 3. § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A Bizottság döntéséről a kérelmezőt, a pályázat elbírálását követő 20 napon belül írásban értesíteni szükséges.”

6. § Az Ör. 4. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Ösztöndíj havi mértéke a 20.000,- forint abban az esetben, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225%-át.

(3) Az Ösztöndíj havi mértéke 16.000,- forint abban az esetben, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 275%-át.

(4) Az Ösztöndíj havi mértéke 12.000,- forint abban az esetben, ha az egy háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 325%-át.”

7. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2. §-ban meghatározott feltételek mellett a pályázaton való részvétel további feltétele a rendelet függelékét képező Pályázati Adatlap, valamint a jogosultság megállapításához szükséges igazolások és nyilatkozatok határidőre történő benyújtása.”

8. § Az Ör. 5. § (1) bekezdése az alábbi (1a)-(1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A pályázathoz az alább felsorolt dokumentumokat szükséges benyújtani:

a) Pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány másolata.

b) Pályázó részéről a hallgatói jogviszony igazolása.

c) Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a pályázó lakóhelyén bejelentett személyeket.

d) Szt. szerinti jövedelemigazolások.

e) Jövedelemmel összefüggő nyilatkozatok.

f) A házasság felbontását bírósági ítélettel, a gyermektartást a tartásdíjat megállapító bírói határozattal vagy a tartásdíj megállapítása (végrehajtása) iránti eljárás megindításáról kiállított igazolással szükséges igazolni. Amennyiben a tartásdíj összegéről a szülők egyezséget kötöttek, úgy a tartásdíjra vonatkozó összegről a kérelmező nyilatkozata szükséges. Amennyiben a gyermek után a másik szülő nem fizet tartásdíjat, az erről szóló nyilatkozat is elfogadható.

g) Kollégiumi elhelyezés igazolása, vagy lakásbérleti szerződés másolatának csatolása, amennyiben a Budapest VII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező személy Budapesten kívüli magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként, tanulmányai folytatása okán igazoltan kollégiumi elhelyezésben részesül, vagy lakásbérleti szerződéssel bérel ingatlant.

h) Továbbá minden olyan dokumentum, nyilatkozat, amely a jogosultságot alátámasztja.

(1b) Kizárólag a benyújtási határidőn belül beadott pályázatok támogathatóak, hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, mely során pályázó felhívható a vele egy háztartásban élők jövedelmi viszonyairól való nyilatkozattételre, illetve ezek igazolására, pótlására, valamint a pályázat elbírálásához szükséges egyéb dokumentumok csatolására. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közléstől számított 5 napon belül van lehetőség.”

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Függelék
az Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról szóló 20/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZÓ NEVE:
Erzsébetvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat
PÁLYÁZATI ADATLAP
FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HALLGATÓI SZÁMÁRA
A ..... TANÉVRE VONATKOZÓAN
I. Személyes adatok
II. A pályázóval egy háztartásban élő személyek adatai
Születési hely, idő:
Anyja neve:
Adóazonosító jele:
TAJ száma:
Bankszámlaszám:
Bejelentett lakóhely:
E-mail:
Telefonszám:
Felsőoktatási intézmény:
Kar:
Szak, szakpár:
Képzési forma: felsőfokú alapképzés (BA, BSc) egységes, osztatlan alapképzés mesterképzés (MA, MSc)
felsőfokú szakképzés
Név Születési hely, idő Anyja neve A kérelmezővel való
rokoni kapcsolat
a)
b)
c)
d)
e)
f)
III. A pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmi adatai

Jövedelem típusa
Pályázó és pályázóval egy háztartásban élő személyek jövedelme
név jövedelem összege
Munkaviszonyból vagy más foglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, táppénz, alkalmi munkából, egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem
Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem
Rendszeres pénzbeli ellátásból származó jövedelem (FHT, EGYT, Ápolási díj, időskorúak járadéka)
Nyugellátás, baleseti ellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások
Gyermekek ellátásához és gondozásához kapcsolódó ellátások (CSED, GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, stb.)
Munkaügyi szervek általfolyósított rendszeres pénzbeli ellátás
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
Figyelem! A pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást, a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell feltüntetni, akire tekintettel azt folyósítják.
IV. Kötelezően csatolandó mellékletek
Pályázó részéről a személyazonosító igazolványt, lakóhelyet, adóazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány másolata.
Pályázó részéről a hallgatói jogviszony igazolása.
Budapest Főváros Kormányhivatala által kiállított hatósági bizonyítvány, mely tartalmazza a pályázó lakóhelyén bejelentett személyeket.
Jövedelem igazolások (db)
Jövedelemmel összefüggő nyilatkozatok, gyermektartásdíj igazolása (db)
Kollégiumi elhelyezés igazolása, vagy lakásbérleti szerződés másolata, amennyiben a Budapest VII. kerületben bejelentett lakóhellyel rendelkező személy Budapesten kívüli magyarországi felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatójaként, tanulmányai folytatása okán igazoltan kollégiumi elhelyezésben részesül, vagy lakásbérleti szerződéssel bérel ingatlant.
Figyelem! Ha az adatlaphoz a kötelező mellékleteket csatolta, tegyen X-et a négyzetbe, illetve jelölje a jövedelemigazolások darabszámát.
Hozzájárulok ahhoz, hogy jelen pályázati eljárás során a pályázati űrlapon rögzített személyes adataimat, illetve a gyermeke(i)mre, vagy a felügyeletemre bízott gyermek(ek)re - mint Érintett(ek)re - vonatkozó személyes adatokat az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete (GDPR) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartva, a pályázatot kiíró Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (mint adatkezelő), valamint a támogatási döntést előkészítő- és a támogatási döntést meghozó szerv a pályázattal, a pályázati eljárással és a támogatási döntéssel összefüggésben, a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló törvénynek megfelelő ideig kezelje.
Hozzájárulok, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyomról a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson.
Nyilatkozom, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatosan a szükséges tájékoztatást megkaptam.
Tudomásul veszem, hogy személyes adataim harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.
Budapest, 20... ........................ hó ............ nap
..................................................................
Pályázó aláírása

  Vissza az oldal tetejére