Indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (4) bekezdés d) pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) a 21. § (1) bekezdése, a 29. § (1), (2) bekezdései által kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11. és 11. a. pontban meghatározott feladatkörében eljárva a szociális támogatások és szociális szolgáltatások, valamint a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételének helyi szabályozásáról szóló 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az Ör. 6. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) a munkanélküli személyt az állami foglalkoztatási szerv neki fel nem róható ok miatt törölt az álláskeresők nyilvántartásából és az újbóli nyilvántartásba vételére a kérelem benyújtásának időpontjában nincs lehetőség, vagy az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételt neki fel nem róható ok miatt elutasították, vagy”

2. § Az Ör. 9. § (1) bekezdésében a „Szt. 45. § (4)” szövegrész helyébe az „Szt. 45. § (3) és (4)” szövegrész kerül.

3. § Az Ör. 10. § (1) bekezdésében a „300%-át” szövegrész helyébe a „350-%-át” szövegrész kerül.

4. § Az Ör. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ösztöndíj támogatás állapítható meg azon nappali rendszerű általános iskola felső tagozatán, valamint középiskola 9-12. évfolyamán tanulmányokat folytató személy részére, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 275%-át.”

5. § Az Ör. 25. § (2) bekezdésében a „gyermek, nagykorú gyermek” szövegrész helyébe a „személy” szövegrész lép.

6. § Az Ör. 25. § (3) bekezdése a) pontjában a „7 000 Ft” szövegrész helyébe „14 000 Ft” szövegrész kerül.

7. § Az Ör. 25. § (3) bekezdése b) pontjában a „10 000 Ft” szövegrész helyébe „20 000 Ft” szövegrész kerül.

8. § Az Ör. 25. § (5) bekezdésében a „gyermek” szövegrész helyébe a „tanulmányokat folytató személy” szövegrész kerül.

9. § Az Ör. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az ösztöndíj támogatást kiskorú jogosult esetén a kérelmet benyújtó törvényes képviselő nevére folyósítja a Polgármesteri Hivatal.”

10. § Az Ör. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

11. § Az Ör. 5. sz. melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

12. § E rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetés nettó nyersanyagnormája:

Étkezés megnevezése Nettó nyersanyagnorma
Egyszeri étkezés (ebéd) 529 Ft
Háromszori étkezés (ebéd+reggeli+vacsora) 864 Ft

A szociális bentlakásos ás átmeneti elhelyezés nettó nyersanyagnormája:

Étkezés megnevezése Nettó nyersanyagnorma
Háromszori étkezés (ebéd+reggeli+vacsora) 864 Ft

2. melléklet 9/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 6/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Az óvodai normál étkeztetés nettó nyersanyagnormája:

Étkezés megnevezése Nettó nyersanyagnorma
Egyszeri étkezés (ebéd) 333 Ft
Kétszeri étkezés (ebéd+reggeli vagy uzsonna) 447,5 Ft
Háromszori étkezés (ebéd+reggeli+uzsonna) 562 Ft

Az általános iskolai 7-10 éves korosztály normál étkeztetésének nettó nyersanyagnormája:

Étkezés megnevezése Nettó nyersanyagnorma
Egyszeri étkezés (ebéd) 353 Ft
Kétszeri étkezés (ebéd+tízórai vagy uzsonna) 486,5 Ft
Háromszori étkezés (ebéd+tízórai+uzsonna) 620 Ft

Az általános és középiskolai 11-14 éves korosztály normál étkeztetésének nettó nyersanyagnormája:

Étkezés megnevezése Nettó nyersanyagnorma
Egyszeri étkezés (ebéd) 401 Ft
Kétszeri étkezés (ebéd+tízórai vagy uzsonna) 549 Ft
Háromszori étkezés (ebéd+tízórai+uzsonna) 697 Ft

A középiskolai, 15. életévét betöltött korosztály normál étkeztetésének nettó nyersanyagnormája:

Étkezés megnevezése Nettó nyersanyagnorma
Egyszeri étkezés (ebéd) 449 Ft
Kétszeri étkezés (ebéd+tízórai vagy uzsonna) 610 Ft
Háromszori étkezés (ebéd+tízórai+uzsonna) 771 Ft

A napközis és nyári szünidei táborokban résztvevő tanulók normál étkeztetésének nettó nyersanyagnormája:

Étkezés megnevezése Nettó nyersanyagnorma
Egyszeri étkezés (ebéd) 401 Ft
Kétszeri étkezés (ebéd+tízórai vagy uzsonna) 549 Ft
Háromszori étkezés (ebéd+tízórai+uzsonna) 697 Ft

  Vissza az oldal tetejére