Indokolás

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

az egyes építésügyi és közterület-használatra vonatkozó rendeletek módosításáról

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2.,5. és 6. pontjában meghatározott feladatkörében,

az 1. alcím alatt a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján

a 2. alcím alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím alatt az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 42. § (1) felhatalmazása alapján,

a 4. alcím alatt a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

eljárva, a következőket rendeli el:

1. Az Erzsébetváros Városképvédelmi Rendeletéről szóló 25/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: EVR) módosítása

1. § (1) Az EVR 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Városképi konzultáció: a kerület településkép-védelmi szakmai konzultációja.”

(2) Az EVR 3. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Közterületről látható: a telek közhasználatú terület telekhatárával érintkező 18 m-es sávon belüli takarás nélküli homlokzatok, homlokzatrészek, tűzfalak.”

2. § Az EVR 11. § (1) és (2) bekezdése hatályát veszti

3. § (1) Az EVR 12. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) a tetőhéjalás színének csak harmonikus szín választható, anyagaként - magastetőn - bitumenes lemez, fém trapézlemez alkalmazása tilos,”

(2) Az EVR 12. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

l) korlát (például: kerítés, erkély, loggia) áttörtségét csökkentő takarás nem helyezhető el”

(3) Az EVR 12. § (3) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

q) látható, külső árnyékolószerkezet berendezése meglévő, vagy új homlokzaton csak építészetileg egységesen helyezhető el, új épületen az árnyékolás megoldásáról gondoskodni kell”

4. § (1) Az EVR 12. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) kültéri egység nélküli klímaberendezés elhelyezése esetén legfeljebb 20 centiméter átmérőjű, a homlokzat síkjából legfeljebb 10 centiméterre kiálló szellőző nyílások helyezhetők el, ha ennek következtében a homlokzati ornamentika nem sérül;”

(2) Az EVR 12. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az épületek utcai traktusának magasságait az alábbiak szerint kell kialakítani:

a) az első emeletszint szintmagasságát a szomszédos épületekhez illeszkedve kell meghatározni, de új épület esetében legalább 4 méter;

b) az emeleti szintek közötti szintkülönbség legalább 3,30 m legyen, kivéve a - nagy belmagasságú - sport önálló rendeltetést tartalmazó épületet és a parkolóházat.”

(3) Az EVR 12. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Meglévő épületek külső térrel érintkező nyílászáróit és árnyékoló szerkezeteit méretében, beépítésének síkjában, anyagában, színében, rajzolatában, osztásában, tok-, szárny-, osztás szélességű profil vastagságában az eredetivel megegyezően kell felújítani, vagy cserélni. Az 1960 előtt épült épületeken műanyag nyílászárók elhelyezése közterületről láthatóan tilos. A nyílászárók hang- és hőszigetelő képességének javítását a belső szárny cseréjével, átalakításával, felújításával és az üvegezés cseréjével lehet megvalósítani, kivéve

a) a meglévő nyílászáró belső oldalán új nyílászáró létesítése esetén;

b) teljes homlokzatra kiterjedő nyílászáró felújítás esetén.”

5. § (1) Az EVR 14. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az EVR 15. § (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.

(3) Az EVR 17. §-a hatályát veszti.

(4) Az EVR 18. §-a hatályát veszti.

(5) Az EVR 19. §-a hatályát veszti.

(6) Az EVR 20. § (1) bekezdése hatályát veszti.

(7) Az EVR 21. § (4) bekezdése hatályát veszti.

(8) Az EVR 23. § (11) bekezdése hatályát veszti.

(9) Az EVR 24. § (1) bekezdése hatályát veszti.

6. § Az EVR 22. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben a közterületen fogyasztó tér a jogszabályoknak megfelelően kialakításra kerül, azt úgy kell kialakítani, hogy a megmaradó szabad gyalogos terület szélessége legalább 2 méter legyen.”

7. § (1) Az EVR 25. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Épületek tetőzetén reklám célú berendezés, szerkezet nem helyezhető el.”

(2) Az EVR 25. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Homlokzaton, földszinti rendeltetésenként legfeljebb 1 m2 felületű fényreklám, világító tábla helyezhető el, amennyiben városképi szempontból a homlokzat kialakításához illeszkedik.”

8. § Az EVR 26. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) melyen a teljes homlokzatfelület legfeljebb 10%-án építéshez, kivitelezéshez kapcsolódó reklámfelület elhelyezhető”

9. § (1) Az EVR 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A városképi bejelentési eljárásra vonatkozó írásbeli kérelmét az ügyfél a polgármesterhez címzetten nyújtja be.”

(2) Az EVR 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelem melléklete a kitöltött 6. számú melléklet szerinti adatlap és a (3) bekezdésben előírt műszaki tervdokumentáció, melyet:

a) magánszemély esetén: elektronikus, vagy postai úton, vagy személyesen,

b) jogi személy esetén: cégkapun

kell benyújtani.”

(3) Az EVR 29. § (3) bekezdésében a „A városképi követelményeket igazoló, műszaki tervdokumentációnak a bejelentés tárgyának megfelelően szükség szerint az alábbi - a csak hirdető- és reklámberendezésekre vonatkozó kérelem esetét kivéve megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített - munkarészeket kell tartalmaznia” szövegrész helyébe „A városképi követelményeket igazoló, műszaki tervdokumentációnak a bejelentés tárgyának megfelelően szükség szerint az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:”szöveg lép.

(4) Az EVR 29. § (3) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

c) nyilatkozatot a helyi építési szabályzat alapján szükséges járművek számáról és elhelyezésének tervezett módjáról”

(5) Az EVR 29. § (3) bekezdés e) pontja hatályát veszti.

10. § Az EVR 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 29. § szerinti munkálat a véglegessé vált bejelentés alapján - a (2) bekezdés szerinti határozat birtokában, az abban foglalt esetleges kikötések figyelembevételével - megkezdhető, ha ahhoz más hatósági engedély nem szükséges.”

11. § (1) Az EVR 31. § (3) bekezdése hatályát veszti.

(2) Az EVR 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester városképi véleményezési eljárását a tervtanács állásfoglalásának, vagy a főépítész véleményének előzetes birtokában kezdi meg.”

(3) Az EVR 32. § (6) bekezdése hatályát veszti.

12. § Az EVR 33. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A városképi véleményezési eljárás kérelmet (a 9. számú melléklet szerinti adatlapot és mellékleteit) az építtető, illetve az általa megbízott tervező (a továbbiakban együtt: kérelmező) a polgármesterhez címzett kérelmét elektronikus tárhelyre feltöltve nyújtja be.”

13. § (1) Az EVR 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A polgármester az (1) bekezdésben foglaltak esetén kötelezheti az érintett ingatlan tulajdonosát az érintett építmény, építményrész, hirdető- és reklámberendezések felújítására, átalakítására, elbontására, vagy engedheti a fennmaradását. Az (1) bekezdésben körülírt eljárásban a Ákr. szabályait kell alkalmazni.”

(2) Az EVR 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A polgármester a településkép-védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 11. § (1) bekezdése szerinti jogszabálysértés megszüntetésére felhívó végzésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén e magatartás elkövetőjével szemben 2 000 000 Forintig terjedő településkép-védelmi bírság kivetését rendelheti el a kötelezéssel egyidejűleg.”

14. § Az EVR 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A városképi konzultáció iránti írásbeli kérelmet (a 8. számú melléklet szerinti adatlapot és mellékleteit) a főépítészhez címezetten kell benyújtani:

a) magánszemély esetén: elektronikus, vagy postai úton, vagy személyesen,

b) jogi személy esetén: cégkapun.”

15. § Az EVR 3. melléklete hatályát veszti.

16. § (1) Az EVR 5. melléklet 1. pont 1.4. alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.4. A kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű építmény, jármű, járműszerelvény (valamint azok kiszolgáló létesítményei, berendezései), vendéglátó terasz építmény (különösen határoló fal, árnyékoló, napellenző - a napernyő kivételével -, téliesítéssel összefüggő határoló szerkezet), továbbá levegővel felfújt vagy feszített fedések (sátorszerkezetek) ideiglenes, vagy végleges elhelyezése, építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása.”

(2) Az EVR 5. melléklet 2. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Városképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az önálló rendeltetési egységek számának növelése esetén, valamint meglévő építmények rendeltetésének, használati módjának - részleges vagy teljes -megváltoztatásakor.”

17. § Az EVR 7. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:

„Jelen rendelet szempontjából főútvonal: 1. Damjanich utca, 2. Dembinszky utca, 3. Dohány utca, 4. Dózsa György út, 5. Erzsébet körút, 6. István utca, 7. Izabella utca, 8. Károly körút, 9. Király utca, 10. Rákóczi út, 11. Rottenbiller utca, 12. Thököly út, 13. Városligeti fasor, 14. Wesselényi utca”

2. Az Erzsébetváros építési szabályzatáról szóló 25/2018. (XII. 21.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: EÉSZ) módosítása

18. § (1) Az EÉSZ 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Elektromos töltő: a legalább 7 kW teljesítményű, hiteles mérővel ellátott OCPP kompatibilis töltő.”

(2) Az EÉSZ 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. Elektromos-villámtöltő: a legalább 22 kW teljesítményű egyenáramú, hiteles mérővel ellátott OCPP kompatibilis töltő.”

19. § (1) Az EÉSZ 2. § 13. pontja hatályát veszti.

(2) Az EÉSZ 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. Tetőemelet: a legfelső teljes építményszint feletti szint, melynek homlokzata visszahúzott. Az épület magasságának meghatározásánál alkalmazott, az épület irányában emelkedő 45°-os sík alatt kialakított tetőemelet(rész)re a magastetőre, illetve tetőtér-beépítésre vonatkozó szabályok alkalmazandók.”

20. § Az EÉSZ 6. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem helyezhető el környezetet zavaró hatású építmény, építményrész, rendeltetés, illetve ezek használati módja nem változtatható meg úgy, hogy a környezetet zavaró legyen.”

21. § (1) Az EÉSZ 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A terepszint alatti beépítettség mértéke - a Szabályozási Terv eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg a legnagyobb beépítettség mértékét, kivéve járműtároló rendeltetés érdekében.”

(2) Az EÉSZ 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az épület alatt - zártsorúan csatlakozó épületek közötti telken - több pinceszint abban az esetben létesíthető, ha a létesítendő pince bruttó alapterülete meghaladja a 400 m2-t, kivéve ha mindkét csatlakozó szomszéd épület terepszint alatt több szintes.”

22. § (1) Az EÉSZ 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az alkalmazandó épületmagasság, közterületi homlokzat-magasság, udvari homlokzatmagasság, épület legmagasabb pontja, épület szintszámának (továbbiakban együtt: épületek magassága) legnagyobb mértékeit az övezeti előírások határozzák meg kivéve, ha az EVR 9-12. §, vagy a Szt. ettől eltérőt ír elő.”

(2) Az EÉSZ 9. § (4) bekezdésében a „Két szomszéd épülethez való zártsorú csatakozás esetén - a két szomszédépület homlokzat-magasság értékei közötti viszonytól függően - mértékadó magasságot kell meghatározni:” szövegrész helyébe a „Két szomszéd épülethez való zártsorú csatlakozás esetén - a két szomszédépület homlokzatmagasság értékei közötti viszonytól függően - mértékadó magasságot kell meghatározni:” szöveg lép.

23. § Az EÉSZ 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A terepszint feletti építményszintek száma a megengedett értéket nem haladhatja meg, kivéve e rendelet engedménye és parkolóház esetén.”

24. § Az EÉSZ 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az épületek magasságának meghatározása során - az EVR-ben meghatározott városképi konzultáció keretében - az egyedi illeszkedési adottságok kezelése érdekében el lehet térni az - e rendelet rendelkezései alapján, illetve a Szt.-en meghatározott - megengedett értéktől:

a) az udvari homlokzatmagasság esetén legfeljebb 7 méterrel,

b) az épület legmagasabb pontja esetén legfeljebb 7 méterrel, illetve

c) a legnagyobb szintszám esetében 2 szinttel.”

25. § (1) Az EÉSZ 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem kell hátsókertet kialakítani

a) zártudvaros beépítés esetén,

b) ha a terepszint felett 100%-os beépítettség megengedett, vagy

c) ha csatlakozó tűzfal takarása indokolja.”

(2) Az EÉSZ 13. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A hátsókert mérete nem lehet kisebb az odanéző homlokzatmagasság értékénél, sem 6 m-nél.”

26. § Az EÉSZ 14. §-a 1 az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az (1)-ben előírtnál nagyobb épület, épületrész közhasználatú terület fölött településrendezési szerződés alapján létesíthető.”

27. § Az EÉSZ 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A terepszint alatt beépíthető területet úgy kell kialakítani, hogy a hátsó telekhatártól mért 6 méteres sávban fásszárú növényzet telepítésére alkalmas területsáv maradjon, amely előírástól eltérni e rendeletben foglaltak alapján lehet.”

28. § Az EÉSZ 24. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § Lakó-, illetve szállás céljára szolgáló rendeltetés önálló rendeltetési egységének alapterülete haladja meg a 30 m2-t és huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségei:

a) nem alakíthatók ki:

aa) előkert nélküli, közhasználatú terület felé nézően 70 centiméternél kisebb szintmagasságú földszinten;

ab) - járdaszinthez viszonyítottan - terepszint alatt;

b) közül legalább egynek a legkisebb alaprajzi mérete is a 3,6 méter értéket érje el.”

29. § Az EÉSZ 25. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A közüzemi közműhálózatokat és egyéb vezetékeket építményben, vagy terepszint alatt kell elhelyezni.”

30. § (1) Az EÉSZ 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Új épület építése, meglévő bővítése, teljes vagy részleges rendeltetés-módosítása, új önálló rendeltetési egység kialakítása, meglévő bővítése esetén az elhelyezendő járművek számát az 4. számú melléklet állapítja meg”

(2) Az EÉSZ 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Meglévő épülethez kötődő jármű elhelyezést érintő szerzett jogok a hatósági iratok, vagy azok hiányában a 2018. december 31-án hatályos jogszabályok alapján kell figyelembe venni.”

(3) Az EÉSZ 26. § (5) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

31. § (1) Az EÉSZ 28. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Nem helyezhető el emeleti gépjárműtároló, kivéve parkolóház esetén.”

(2) Az EÉSZ 28. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) Legfeljebb összesen 1500 m2 kereskedelmi célú szintterület helyezhető el telkenként, legfeljebb az épület pinceszintjén, földszintjén, vagy első emeletén.”

(3) Az EÉSZ 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ln-1/1 jelű építési övezetben a közhasználatú zöldterülettel és annak elérésére kialakítandó átjárással érintett telkek esetén az e rendeletben előírt legnagyobb telekmértéktől el lehet térni.”

32. § Az EÉSZ 2. melléklete az 1. sz. melléklet szerint módosul.

33. § Az EÉSZ 4. melléklet: III. 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nem kötelező biztosítani a rendeltetésekhez a III. 1.-3. eseteken túl kerékpár elhelyezését.”

3. Parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló 4/2019. (III. 22.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: PRH) módosítása

34. § A PRH 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A befizetésről szóló igazolást az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) fel kell tölteni, mely a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.”

35. § (1) A PRH 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez csatolni kell a tervező - a közműszolgáltató tényleges adatain alapuló - nyilatkozatát az elektromos energiaigény biztosításáról.”

(2) A PRH 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A kérelemben meg kell határozni a közcélú parkolóhelyek számát, ezen belül az elektromos töltővel ellátott parkolóhelyek számát. Legalább egy elektromos töltőhelyet létesíteni kell, az ilyen helyek száma az összes közcélú parkolóhely számának legalább 5 százaléka.”

4. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: KHR) módosítása

36. § A KHR 3. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Közterület felett elhelyezett, és a közterületbe 10 cm-en túl benyúló építmény esetében - ide nem értve a 9. §-ban meghatározott eseteket - annak használatára városrendezési szerződést kell kötni, amelyet a Képviselő-testület hagy jóvá.”

(4) A (3) bekezdésben meghatározott városrendezési szerződés a közterület-használat díjáról is rendelkezik.”

36. § A KHR 10. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki:

o) a 3. § (3) bekezdésében meghatározott esetekben.”

5. Záró rendelkezések

37. § E rendelet a kihirdetés napján 18 óra 00 perckor lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor Vattamány Zsolt
jegyző polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2019. június 1-jén a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a 10/2019. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez

„2.: Övezeti előírások


  Vissza az oldal tetejére