Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2002. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a 2003. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2003. évi költségvetési rendelet megalkotásáig - a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, pénzügyi zavarok elkerülése érdekében - a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg.

I. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények működési kiadásaira - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a 2002. évi eredeti - nettó módon megillető - dologi támogatási előirányzat 80% - os mértékének 1/13-ad része utalható.

(2) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében előrehozott támogatás utalható - a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása mellett - olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(3) A 2003. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet. Kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével - soros előlépésekkel - kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények időarányos része.

A jubileumi jutalom kivételével, jutalom nem fizethető ki.

(4) Az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványuk terhére - a 2002. évi pénzmaradvány előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett vagy alapszerűen kezelt pénzeszközök 2002. évi felhasználásával kapcsolatosak. Maradvány terhére egyéb kötelezettség nem vállalható, kifizetések nem teljesíthetők.

3. § A szociális segélyezés folyamatosságát biztosítani kell. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében foglaltak betartása mellett, a kifizetésekről gondoskodik.

4. § A közhasznú társasági formában ellátott feladatok, a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2002. december 31.-ig megkötött megállapodások, Képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében.

5. § Az önkormányzati adósság szolgáltatási kötelezettségek esedékes törlesztő részletei és kamatterhei kifizethetők.

6. § (1) A 2002. évi költségvetésben jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati és intézményi felújítási, felhalmozási (beruházási) feladatok - a 2002. évi előirányzat-maradványok erejéig - 2003. évben kizárólag előzetes polgármesteri engedéllyel folytathatók, a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke polgármesteri engedéllyel utalható.

(2) 2003. január 1. után induló új felújítási, felhalmozási feladatokra és fejlesztési pénzeszközök átadására kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető, kivéve a Polgármesteri Hivatal alábbi felhalmozási feladatai:

- térfigyelő rendszer alépítmény (Rottenbiller utca, Király utca) kiépítése áfá-val együtt 4.400 E Ft összegben,

- Európai Uniós Kommunikációs Központ pályázatához önrész áfá-val együtt 9 000 E Ft összegben,

- Rózsa utca 30. óvoda bontandó épületrész költségei áfá-val együtt 1 875 E Ft összegben.

7. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek:

- a 2002. évi előirányzat maradványok összegéig,

- az átmeneti időszak alatt kapott központi támogatások vagy egyéb átvett pénzeszközök felett.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok részére negyedévenként nettósítva utalható a testületi működéshez, dologi kiadásokhoz az Erzsébetváros Önkormányzat által 2003. évi költségvetési koncepcióban elfogadott támogatási előirányzat.

8. § Az Erzsébetváros Kft. részére a lakásüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra elszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - havonta 30 000 E Ft összeghatárig történhet utalás.

9. § Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Részvénytársaság részére elszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - havonta 20.000 E Ft összeghatárig történhet utalás.

10. § *  2002. december 21. napjával a költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál létszámfeltöltési tilalmat rendel el. Az üres álláshelyek betöltését polgármesteri engedélyhez köti.

11. § A kerületi fenntartású oktatási-nevelési intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére az étkezés kiegészítéseként heti két alkalommal gyümölcsöt kell biztosítani. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal az 1/2002. (I. 25.) számú „a kerületi fenntartású oktatási-nevelési intézményekbe járó gyermekek és tanulók részére térítésmentes juttatásokról” szóló önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembe vételével a gyümölcs beszerzésekhez szükséges pénzügyi fedezetről gondoskodik.

II.

12. § * 

III.

Vegyes és záró rendelkezések

13. § E rendelet 2003. január 1. napján lép hatályba, kivétel a 10. § melynek hatálybalépése 2002. december 21. napja. Rendelkezései közül a 2. § (4) bekezdés kivételével a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2003. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, míg a 2. § (4) bekezdés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2002. évi pénzmaradványának megállapításáról szóló rendelet hatálybalépéséig hatályos. E rendelet 12. §-a 2003. december 31-ig hatályos.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2002. december 21-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került az Erzsébetváros című lap kiadója részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

  Vissza az oldal tetejére