Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2004. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a 2005. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2005. évi költségvetési rendelet megalkotásáig - a költségvetési gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, pénzügyi zavarok elkerülése érdekében - a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg.

I. Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § (1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények működési kiadásaira - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is - a 2004. évi eredeti - nettó módon megillető - dologi támogatási előirányzat 90%-os mértékének 1/13-ad része utalható, illetve biztosítható.

(2) A 60 napon túl lejárt határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében előrehozott támogatás utalható - a Pénzügyi Bizottság tájékoztatása mellett - olyan pénzügytechnikával, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

(3) A 2005. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet meghozataláig általános bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet. Kivétel a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével - soros előlépésekkel - kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletilletmények időarányos része, valamint a 2004. évközi átszervezések miatt megszűnt álláshelyekkel kapcsolatos végkielégítések, felmentések.

Jubileumi jutalom kivételével jutalom nem fizethető ki.

(4) A 2003. évi XCV. törvény módosító rendelkezései miatt a közalkalmazottak és köztisztviselők 13. havi juttatásainak egységesített kifizetését 2005. január 16-a után engedélyezi.

(5) Az önállóan gazdálkodó intézmények és a Polgármesteri Hivatal maradványuk terhére - a 2004. évi pénzmaradvány előírások szerinti felülvizsgálatát követő jóváhagyásáig - előirányzat nélkül teljesíthetnek kiadásokat a megfelelő kiadási jogcímeken és kiemelt előirányzatokon, amennyiben ezek a kiadások konkrét, átvett vagy alapszerűen kezelt pénzeszközök 2004. évi felhasználásával kapcsolatosak. Maradvány terhére új kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(6) Az óvodás és iskolás gyermekeknek heti kétszeri gyümölcskiegészítésre az átmeneti gazdálkodási időszakban 4.000 E Ft erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

3. § A szociális segélyezés folyamatosságát biztosítani kell. Ennek érdekében a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat szociálpolitikai rendeletében foglaltak betartása mellett, gondoskodik a kifizetésekről.

4. § A közhasznú társasági formában ellátott feladatok, a nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2004. december 31-ig megkötött megállapodások, Képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján teljesíthető utalás az önkormányzat pénzügyi helyzetének függvényében. Az államháztartáson kívülre egyéb szervezeteknek juttatott támogatás felhasználásának nyomon követhetőségét biztosítani kell, a közvagyonnal való gazdálkodás elszámolásával egyidejűleg.

5. § Az önkormányzati adósságszolgáltatási kötelezettségek esedékes törlesztő részletei és kamatterhei kifizethetők.

6. § (1) A 2004. évi költségvetésben jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati és intézményi felújítási, felhalmozási (beruházási) feladatok - a 2004. évi előirányzat-maradványok erejéig - folytathatók, a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke polgármesteri engedéllyel utalható.

(2) 2005. január 1. után induló új felújítási, felhalmozási feladatokra és fejlesztési pénzeszközök átadására kötelezettség nem vállalható, kifizetés nem teljesíthető.

(3) A gázszolgáltatásból kizárt lakóházak, társasházak felhalmozási célú támogatási kölcsönére 4.000 E Ft erejéig teljesíthető kifizetés.

7. § (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok szabadon rendelkezhetnek:

- a 2004. évi előirányzat maradványok összegéig,

- az átmeneti időszak alatt kapott központi támogatások vagy egyéb átvett pénzeszközök felett.

(2) A helyi kisebbségi önkormányzatok részére negyedévenként nettósítva utalható illetve biztosítható a testületi működéshez, dologi kiadásokhoz a 2004. évi önkormányzati támogatással azonos összegű támogatási előirányzat.

8. § Az Erzsébetváros Kft. részére a lakóházüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra elszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - havonta 15.000 E Ft összeghatárig történhet utalás.

9. § Az Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Részvény-társaság részére elszámolási kötelezettség mellett - a költségvetési rendelet jóváhagyásáig - havonta 20.000 E Ft összeghatárig történhet utalás.

II. Vegyes és záró rendelkezések

10. § E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezései közül a 2. § (4) bekezdés kivételével a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2005. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, míg a 2. § (4) bekezdés a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat 2004. évi pénzmaradványának megállapításáról szóló rendelet hatálybalépéséig hatályos.

Budapest, 2004. december 20.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző
Hunvald György
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2004. december 20-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Kálmán Zsuzsanna
jegyző

  Vissza az oldal tetejére