Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen kialakított vendéglátó előkertre, teraszra.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  Terasz: A közterület olyan, rendeltetésétől eltérő használata, amely ideiglenes jelleggel a vendéglátást megvalósító üzlet működéséhez kapcsolódik, ugyanakkor a közterület rendeltetésszerű használatát az adott útszakaszon nem lehetetleníti el.

2. Lakossági panasz: minden, a teraszok működésével kapcsolatban, a panaszos(ok) részéről jelzett visszásság, kivéve azok a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértésével kapcsolatos panaszok, melyekkel szemben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdésében foglalt szankciók alkalmazandóak.

3. Szomszédos társasház: az üzletet magában foglaló ingatlannal az utcafronton határos vagy annak szélességével szemközti, 15 méteren belül lévő társasház, illetve 100% önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület.

Vendéglátó-ipari teraszok

3. § (1) *  A teraszok - a (3), (7) és (8) bekezdésben foglalt eltéréssel - 22 és 6 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározottakat nem kell alkalmazni december 31-én 22 órától az azt követő év január 1-jén 06 óráig.

(3) Eltérő nyitva-tartás engedélyezhető - legfeljebb 24 óráig - ha az üzletet magában foglaló társasház, vagy 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő lakóépület és az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos társasházak valamennyi közgyűlése a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti többségi határozattal (tulajdonosi döntéssel) az eltérő nyitva tartáshoz hozzájárul.

(4) Az üzletek eltérő nyitva-tartás engedélyezéséről a (3) bekezdésben meghatározott hozzájárulások megléte esetén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága dönt.

(5) Üzemeltető-váltás esetén az új üzemeltetőnek az eltérő nyitva-tartási engedélyt újra meg kell kérni.

(6) Az eltérő nyitva-tartásra vonatkozó engedélyt vissza kell vonni, ha a (3) bekezdésben meghatározott jogosultak, az ott meghatározott arányban kezdeményezik.

(7) *  A teraszok az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértéséig, de legfeljebb 2021. december 31. napjáig, pénteki és szombati napokon 22 és 24 óra között az erre vonatkozó eltérő nyitva-tartási engedély nélkül is nyitva tarthatnak.

(8) *  A teraszok egy naptári évben legfeljebb két alkalommal 22 és 24 óra között az erre vonatkozó eltérő nyitva-tartási engedély nélkül is nyitva tarthatnak, kizárólag kulturális esemény megtartása érdekében.

(9) *  A (8) bekezdésben meghatározott eltérő nyitva-tartáshoz a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Városüzemeltetési Bizottságának hozzájárulása szükséges.

Működési hozzájárulás

4. § * 

Lakossági panaszok kivizsgálásának, elbírálásának eljárási rendje

5. § (1) A teraszok működésével kapcsolatos lakossági panaszok kivizsgálása a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörébe tartozik.

(2) A panasz elbírálása tárgyában hozott bizottsági döntést Egyeztető Fórum előzi meg.

(3) Az Egyeztető Fórumot, negyedévente, a polgármester hívja össze.

(4) Az Egyeztető Fórumon részt vesz a Városüzemeltetési Bizottság elnöke, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság elnöke, a Művelődési, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke (továbbiakban: Bizottságok), a Bizottságok által delegált 1-1 fő, az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet vezetője, a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, továbbá az Erzsébetváros területén működő, nyilvántartásba vett polgárőr szervezet vezetője által delegált 1-1 fő (továbbiakban: résztvevők). Az Egyeztető Fórumon meghívottként vesz részt a lakossági panaszt előterjesztő lakó/lakók képviselője; valamint a lakossági panasszal érintett terasz üzemeltetője.

(5) Az egyeztetési eljárásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza a bizottsági döntéshez szükséges, a résztvevők egyeztetés során kialakított állásfoglalását.

(6) Az Egyeztető Fórum elé kerülő lakossági panaszok kivizsgálásának szakmai előkészítését a jegyző látja el.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2012. december 17-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére