Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I. 25.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Erzsébetvárosban a közösségi együttélés, a békés egymás mellett élés alapvető feltétele, alapvető szabálya a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek betartása és betartatása.

(2) Jelen rendelet alkalmazásában a közösségi együttélés szabályaival ellentétes magatartásnak minősül minden olyan magatartás, melyet jelen rendelet így határoz meg.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén a jelen rendeletben meghatározott, közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást elkövető természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiség nélküli szervezetekre terjed ki.

3. Hatásköri rendelkezés és eljárási szabályok

3. § (1) *  A jelen rendelet 8. §-ában meghatározott cselekmény kivételével a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására - átruházott hatáskörben - a polgármester jogosult.

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetése miatt az eljárás bejelentés, a közterület-felügyelő közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartásról felvett jegyzőkönyve alapján, vagy hivatalból indul.

(3) *  Az e rendelet szerinti eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását a közterület-felügyelő, valamint a Polgármesteri Hivatal illetékes köztisztviselője ellenőrzi; a szabályok megszegése esetén köteles a szükséges intézkedést megtenni.

(5) *  A jelen rendelet 8. §-ában meghatározott közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartással összefüggő önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására és a közigazgatási bírság kiszabására - átruházott hatáskörben - a jegyző jogosult.

(6) * 

Jogkövetkezmények

4. § *  Jogkövetkezmények

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartás elkövetőjével szemben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározott közigazgatási szankciók alkalmazhatók.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szankciók alkalmazása esetén figyelemmel kell lenni a jogsértés jellegére, súlyára.

(3) Figyelmeztetés ismételten nem szabható ki annak, akivel szemben ezt a szankciót az eljáró hatóság e rendelet bármely tényállása alapján már alkalmazni rendelte.

(4) A közigazgatási bírságot az azt kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési számlájára.

(5) A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén a végrehajtást - önálló bírósági végrehajtó útján - a döntést hozó önkormányzati hatóság is foganatosíthatja.

(6) *  Közigazgatási bírságként helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.

4. Egyes, a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások

Erzsébetváros Önkormányzata jelképeinek jogosulatlan használata

5. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat jelképeinek meghatározásáról, azok használatának szabályozásáról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2004. (V. 24.) önkormányzati rendelete szerint Erzsébetváros önkormányzati jelképeit engedély nélkül, vagy a számára kiadott engedélytől eltérően használja, alkalmazza vagy forgalomba hozza, illetve ilyen célból előállítja; továbbá a rendeletben foglaltakat egyéb módon megszegi.

A közterület használatával, -rendjével kapcsolatos szabályok megszegése * 

6. § *  A közterület használatával, rendjével kapcsolatos szabályok megsértése

(1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: az Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Köztér. Ör.) foglaltakat megszegve engedély vagy hatósági szerződés nélkül, avagy engedélytől, illetve a hatósági szerződésben foglaltaktól eltérően használja az Önkormányzat közterületét, ide nem értve a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 178/A. §-ában, és 200/A. § (1) bekezdésében foglalt eseteket.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt magatartásnak minősül, ha a közterület-használó a használati jogosultsága megszűnését követően nem tesz eleget a közterület eredeti állapotának helyreállítására vonatkozó kötelezettségének.

(3) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 3. § (1), (5) bekezdésében foglaltakat megszegi.

(4) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a vendéglátó terasz engedélyezett nyitva tartási idején kívül, az ott általa elhelyezett bútorokat továbbra is a vendéglátó terasz területén, illetve a közterületen tárolja. Amennyiben a bútorok a vendéglátó teraszhoz rögzítettek, és elszállításukra nincs lehetőség, úgy a közterület használója köteles gondoskodni azok elzárásáról, a rendeltetésszerű használatuk megakadályozásáról.

(5) *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg

a) a gyalogos, aki magánál tartva,

b) a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben meghatározott

ba) személygépkocsinak - beleértve a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet szerinti személytaxi-szolgáltatást végző személygépkocsit -,

bb) segédmotoros kerékpárnak,

bc) kerékpárnak, beleértve a köznyelvi szóhasználatban tuktuk vagy riksa néven ismert járműnek

a tulajdonosa vagy használója, aki ilyen járművön, illetve járműben elhelyezett, hanghatás kibocsátására alkalmas műszaki vagy elektronikai berendezést mások által is hallható módon közterületen üzemeltet.

(6) *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki kocsmatúrát közterületen szervez, vezet, és ennek keretében a kocsmatúra tagjai közterületen szeszes italt fogyasztanak, vagy a lakosokat zavaró zajhatást keltenek.

(7) *  A (6) bekezdés értelmében kocsmatúra a szervezett vagy vezetett olyan séta, amelynek részeként a csoport tagjai egymást követően kettő vagy több vendéglátó üzletet keresnek fel azzal a céllal, hogy ott szeszes italt fogyasszanak, függetlenül attól, hogy a séta deklarált célja, programja éjszakai idegenvezetés, ismerkedés, csapatépítés, vagy más szabadidős tevékenység.

Közterületi szeszesital fogyasztás

7. § * 

Üzletek éjszakai nyitva tartásának megszegése

8. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 25/2020. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 4-5. §-ában vagy 7. §-ában foglaltakat megszegi.

8/A. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 46/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdésében foglaltakat megszegi.

Közút nem közlekedés céljára történő igénybevételével kapcsolatos szabályok megszegése

9. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ában meghatározott közutak igénybevételéért - az 5. §-ban foglaltak kivételével - az igénybevételi díjat nem fizeti meg, vagy megsérti a 6. §-ban előírt kötelezettségeit, illetve a közút nem közlekedési célú igénybevétele során a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el és nem teljesíti a közlekedési hatóság kötelezését.

Plakátok elhelyezésére vonatkozó szabályok megsértése

10. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki

a) *  a Közter. Ör. 29. § (2) bekezdésében foglaltakat megvalósítja;

b) a hatóság hirdetményét olvashatatlanná teszi vagy leszakítja;

c) hirdető berendezést, hirdetőtáblát, illetőleg hirdetés céljára szolgáló ábrázolást e célra ki nem jelölt helyen létesít vagy helyez el;

d) a tevékenységére utaló cégtáblát a tevékenység szüneteltetése alatt vagy annak megszűnését követően haladéktalanul nem távolítja el;

e) hirdetményt, plakátot, falragaszt nem a kijelölt helyen helyez el

Állattartási szabályok megszegése

11. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki

a) a lakóház közös tulajdonú helyiségeiben, területein az általa tartott állat által okozott szennyeződést nem távolítja el;

b) gazdátlan állatot környezetet szennyező, másokat zavaró módon etet, illetve madarat az épületbe szoktat, kivéve az énekesmadarak téli (november 1-től április 1-ig tartó), énekesmadarak számára készült madáretetőből történő etetése, melynél szintén gondoskodni kell a keletkező szennyeződés eltávolításáról;

c) *  táblával tiltott parkba, zöldterületre, játszótérre - segítő kutya kivételével - kedvtelésből tartott állatot bevisz, beenged.

Településképi bejelentés elmulasztása * 

11/A. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, aki a településképi bejelentési eljárásról szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1. mellékletében meghatározott tevékenységet bejelentés nélkül valósítja meg.

Köztisztasági szabályok megszegése * 

11/B. § *  A köztisztasági szabályok megszegésével a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg az az ingatlantulajdonos (az ingatlan kezelője, használója), aki Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlésének 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelete (a továbbiakban: Főr.) 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint (2) bekezdésében meghatározott, az ingatlan, az az előtti járda, valamint a járda és kocsiút közötti terület tisztán tartásával, gondozásával kapcsolatos kötelezettségeit megszegi, továbbá az, aki a Főr. 4. § (1) bekezdésében meghatározott, a közterületen lévő berendezési és felszerelési tárgy, fa vagy egyéb növény beszennyezésének, rongálásának tilalmát megszegi.

A járványügyi veszélyhelyzetben tanúsítandó felelős megatartás szabályai * 

11/C. § *  (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki a 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján kihirdetett kijárási korlátozás alatt a lakóhelyét, tartózkodási helyét, vagy lakását a Korm. rendeletben meghatározott alapos indokkal elhagyja, és a (2) bekezdésben meghatározott területen egészségügyi maszk - ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő textil (orrot, arcot takaró sál, kendő stb.) - viselését elmulasztja.

(2) Az (1) bekezdésében meghatározott maszk viselésének kötelezettsége a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 42-48. szám alatti, „KLAUZÁL TÉRI Vásárcsarnok” elnevezésű épületben, valamint a Budapest VII. kerület, Garay tér 20. szám alatti épület -1. szintéjén található, „GARAY TÉRI PIAC” elnevezésű területen történő tartózkodás idejére terjed ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség megszegőjével szemben a helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő is jogosult.

A lakhatás nyugalmát, lakóépület rendjét zavaró magatartások * 

11/D. § *  A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást valósít meg, aki többlakásos lakóépületben az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakást rendeltetésellenesen használja.

5. Záró rendelkezések

12. § E rendelet 2013. február 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépése után elkövetett a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartások esetében kell alkalmazni.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. január 25-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére