Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét 11.279.448 ezer forintban, azaz tizenegymillió-kettőszázhetvenkilencezer-négyszáznegyvennyolc ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradvány igénybevételének összegét 7.149.582 ezer forintban, azaz hétmillió-egyszáznegyvenkilencezer-ötszáznyolcvankettő ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer Ft-ban, azaz nulla ezer forintban,

d) kiadási főösszegét 17.664.955 ezer forintban, azaz tizenhétmillió-hatszázhatvannégyezer-kilencszázötvenöt ezer forintban,

e) hosszú lejáratú hitelek törlesztése, kötvény tőketörlesztés (finanszírozási kiadások) összegét 764.075 ezer forintban, azaz hétszázhatvannégyezer-hetvenöt ezer forintban

f) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 4.199.098 ezer forintban, azaz négymillió-egyszázkilencvenkilencezer-kilencvennyolc ezer forintban,

g) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 4.199.098 ezer forintban, azaz négymillió-egyszázkilencvenkilencezer-kilencvennyolc ezer forintban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeget, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában megállapított kiadási főösszeget, továbbá a d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, - a finanszírozási kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 20. számú táblázat tartalmazza az Önkormányzat összesített adatait.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 21. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatait pályázatonként elkülönítve a 3. számú táblázat tartalmazza.

(7) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként kimutatott 5.750.000 ezer Ft költségvetési egyenleg (hiány) finanszírozásának módját a (8) bekezdés szerint határozza meg.

(8) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának igénybevétele 5.750.000 ezer Ft. A megállapított összegből:

a felhalmozási célú maradványok összege 5.645.124 ezer Ft, ezen belül:

a) a kötvénykibocsátások bevételéből az Erzsébet terv Fejlesztési program 2013. évi felújítási, beruházási kiadásainak fedezete 1.987.388 ezer Ft,

b) a „7400 Központilag kezelt beruházási célú tartalék” címen tervezett 3.604.106 ezer Ft előirányzat, továbbá az áthúzódó pályázati kötelezettségek összegeit a következők szerint:

c) kéményfelújításhoz támogatás és kölcsön 10.363 ezer Ft,

d) társasházak felújítási támogatása és kölcsöne 21.521 ezer Ft,

e) gázvezeték felújítási kölcsöne 15.000 ezer Ft,

f) tetőjárda felújítási pályázat 6.746 ezer Ft.

a működési célú maradványok összege 104.876 ezer Ft, ezen belül:

g) helyiség bérleti jog ellenértéke 12.000 ezer Ft,

h) az oktatási ágazat 2012. december 31-i szállítói állománya 85.145 ezer Ft,

i) „5201 Parkosítás, zöldövezet gondozása” címen 334 ezer Ft,

j) „5203 Környezet-egészségügyi feladatok” címen 3.437 ezer Ft,

k) „5204 Környezet- és természetvédelmi feladatok” címen 838 ezer Ft,

l) „5207 Egyéb városüzemeltetési feladatok” címen 3.122 ezer Ft.

(9) A (8) bekezdés szerinti tervezett pénzmaradvány igénybevételt felhasználási cél szerinti tagolásban a 4. számú táblázat szerint határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi ágazati feladatainak támogatása

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatok a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (a továbbiakban: 2012. évi CCIV. tv.) megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

aa) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 326.304 ezer Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 51.138 ezer Ft,

ac) ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 63.750 ezer Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

ba) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 116.938 ezer Ft,

bb) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 217.780 ezer Ft,

bc) a települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 78.181 ezer Ft.

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 22.293 ezer Ft.

(2) Az aa) és ab) alpont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel. Az ac) alpont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére számolható el.

(3) A b) pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a következők mellett:

a) A települési önkormányzat a ba) alpont szerinti támogatást az ott részletezett feladatokra, valamint részben a bb) és bc) alpontok szerinti ellátások finanszírozására használhatja fel,

b) A bb) alpontban szerepeltetett támogatás a 2012. évi CCIV. tv. 2. melléklet III/3. pontjában feltüntetett a)-l) alpontjai között átcsoportosítható, illetve részben a bc) alpont szerinti feladatok ellátására is fordítható,

c) A bc) alpont szerinti támogatást kizárólag a támogatással érintett intézmények szakmai dolgozóinak béreire, valamint a 2012. évi CCIV. tv. 2. melléklet III/4. pont b) alpontja szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordíthatja, azzal, hogy a melléklet 4. pontjának a) és b) alpontjai között átcsoportosíthat.

d) Az eredeti előirányzatként nem tervezett, év közben igényelhető egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kizárólag az e célt szolgáló feladatokra használható fel.

(4) A c) pont szerinti támogatás kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használható fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2013. január 1-jétől a 25. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből, 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek az 1000-3000 számú címeken szerepelnek.

ba) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű. Az önállóan működő intézmények címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy a szakmai ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyek első 2 számjegye megegyezik a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ első két címszámával, a 3. és 4. számjegyek az ágazati szakmai csoportosítást jelölik, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal feladatainak előirányzatait az 5100 számú címek rögzítik az igazgatási és egyéb feladatokat, a hivatali szakmai tevékenységet, a testületi működés tervezett kiadási és bevételi előirányzatait.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200, 7300 címen a polgármesterre és a bizottságokra átruházott céltartalékok előirányzatai, 7400 címen a központilag kezelt beruházási célú tartalék,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, a költségvetési támogatások, a támogatásértékű bevételek, a felhalmozási bevételek, a támogatási kölcsönök, visszatérülések és az előző évi pénzmaradvány átvétele, igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) az (1) bekezdés db) pontjának részletezése:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb célokra nyújtott pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb támogatásértékű kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás előirányzata,

c) 6202 címen az előző évi pénzmaradvány átadása (támogatás jellegű kiadás),

d) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

e) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

f) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

g) 6600 címen a belföldi finanszírozás előirányzatai (hitelek törlesztése, visszafizetése, kamatkiadás, kötvény tőketörlesztése, a realizált árfolyamveszteség),

h) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

i) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

j) 6900 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú táblázat 33-55. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú táblázat 1-32. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100, Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét az 5. számú táblázat 1-32. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 38. sora, az intézményi működési bevételek összegét a 33. sora, a 8000 címeken a működési célú pénzeszközátvétel, felhalmozási bevételek, költségvetési támogatások, támogatásértékű bevételek, felhalmozási célú átvett pénzeszközök, az előző évek pénzmaradványának igénybevétele előirányzatokat a 39-50. sorai, a finanszírozási bevételek előirányzatát az 52-55. sorai szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 6. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(8) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. számú táblázat 5. oszlopa szerint határozza meg.

(9) Az „5400 Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok” címen tervezett bevételi előirányzatok feladatonkénti részletezését a 8. számú táblázat 5. oszlopa, kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 8. számú táblázat 8. oszlopa szerint határozza meg.

(10) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 10. számú táblázat 3. oszlopa szerint, a Polgármesteri Hivatal által folyósított szociális támogatások és ellátások részletezését a 9. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(11) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(12) Az „5305 Oktatási terület kötelező taneszköz beszerzése és egyéb programok 2013. évi tervezett előirányzatai” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(13) Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(14) Az „5707 Turizmussal kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5302, 5701, 5707, 6101, 6103, 6105, 6108, 6109” címeken tervezett „Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre” előirányzat, valamint az „5701, 5702, 6106” címeken tervezett „Működési célú támogatásértékű kiadások” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 15. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6501” címen tervezett felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, „6501, 6503” címeken tervezett felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre feladatonkénti előirányzatait a 16. számú táblázat 3. oszlopa szerint határozza meg.

(17) Az egyes címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot az 5. számú táblázat 56. sora szerint határozza meg.

(18) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát az önkormányzat által benyújtott pályázatok alapján, rendelet-módosítással kell meghatározni.

(19) A 2013. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 22. számú táblázat mutatja be.

(20) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására fordíthatók.

(21) A (20) bekezdésben hivatkozott alábbi címek maradványa a pénzmaradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül:

a) a 2. §-ban felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa,

b) a bölcsődék, óvodák és szociális intézmények címeken tervezett vásárolt élelmezés, élelmiszer beszerzés előirányzat maradványa,

c) az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa,

d) az „5702 Sport feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § Az „5101 Polgármesteri Hivatal” címen, Erzsébetváros Önkormányzata a „6301 Felújítási feladatok” és a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” címeken tervezett kiadási előirányzatok keretszámait a 17. számú táblázat 5. oszlopa szerint határozza meg.

5. § (1) Az „5101 Polgármesteri Hivatal” címen, a „6401 Intézményi beruházások”, „6404 Önkormányzati beruházások” és a „9000 Pályázatok beruházási előirányzatai” címen tervezett kiadások feladatonkénti előirányzatait a 18. számú táblázat 5. oszlopa szerint határozza meg.

(2) A 2013. évben értékesítésre kijelölt ingatlanok tételes felsorolását az 1/a számú táblázat tartalmazza.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános működési tartalék” cím előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7400 Céltartalékok” működési előirányzata 12.993 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 3.933.178 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott döntési hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 1.193 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 76.067 ezer Ft.

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 11.800 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 27.383 ezer Ft.

c) a „7400 Központilag kezelt beruházási célú tartalék” cím felhalmozási előirányzata 3.829.728 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 20. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 21. számú táblázat szerint.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az önkormányzat és intézményei által 2012. december 31-ig megkötött szerződések, a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján a 2013. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 23. számú táblázat tartalmazza.

(3) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget a teljes futamidőt figyelembe véve a 24. számú táblázat mutatja be.

(4) A Stabilitásról szóló törvény (2011. évi CXCIV. törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint a saját bevételekről, és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek kimutatása az előterjesztés 5. számú melléklete.

(5) A (4) bekezdés szerinti, 2014-2016 évekre vonatkozó adatokat a Képviselő-testület az Áht. 29. § (3) bekezdése szerint fogadja el.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2013. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6. Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata működésének, gazdálkodásának általános szabályai

8-10. § * 

7. Erzsébetvárosi nemzetiségi önkormányzatok támogatása

11. § * 

8. Költségvetési tartalék előirányzat-átcsoportosítási hatáskörének átruházása a polgármesterre, a bizottságok előirányzat-átcsoportosítási javaslata

12. § * 

9. Előirányzat-átcsoportosítás bizottságok javaslata alapján

13. § * 

10. A polgármester tájékoztatási és rendelet-módosítási kötelezettsége

14. § * 

11. Előirányzatok megváltoztatása az önkormányzati költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál

15. § * 

12. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan működő költségvetési szervek kapcsolata

16. § * 

13. Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési évet megelőző évi pénzmaradványának megállapítása, elszámolása

17. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények, a Polgármesteri Hivatal és Erzsébetváros Önkormányzata a költségvetési évet megelőző év pénzmaradványát - ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt - az Áht. 86. § (5) bekezdés alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A költségvetési maradvány megállapításakor az Ávr. 149. § (1)-(2) bekezdéseit kell figyelembe venni. A költségvetési maradványból az önkormányzatot megillető befizetési kötelezettségen túl a költségvetési maradványt terhelő kifizetés a költségvetési év előirányzatai terhére nem teljesíthető.

(3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal előző évek pénzmaradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a kötött felhasználású támogatás fel nem használt, visszafizetési kötelezettséggel terhelt összege,

d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

(4) A pénzmaradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.

(5) A költségvetési intézményt meg nem illető pénzmaradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az önkormányzat fizetési számlájára kell, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

(6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal az előző évek pénzmaradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig.

A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott előző évek pénzmaradványát intézményi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(7) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a pénzmaradvány személyi juttatásokból származó része - személyi juttatásokba tartozó tételeken túlmenően - más kiemelt előirányzatokba tartozó tételek kifizetésére is fordítható. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel. A pénzmaradvány terhére nem vállalható olyan tartós kötelezettség, amely támogatási többlettel jár.

(8) Az előző évek pénzmaradványának elszámolása során kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak tekintendő a tárgyévben szerződés, vagy más dokumentum alapján befolyt bevétel, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, továbbá a kötelezettségvállalások azon állománya, melyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, és a teljesítés a tárgyévben nem valósult meg.

(9) A Képviselő-testület a felhasználási kötöttséggel járó támogatások és normatív állami hozzájárulások 2013. évi elszámolásához kapcsolódó befizetési kötelezettség teljesítése érdekében, az önkormányzati költségvetési intézmények részére pénzmaradványt terhelő befizetési kötelezettséget ír elő.

(10) A 2012. évi CCIV. törvény 34. § (7) bekezdése szerinti önkormányzatot terhelő befizetési kötelezettség teljesítéséről gondoskodni kell.

14. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyéb rendelkezések

18-22. § * 

15. A jóváhagyott költségvetési támogatás utalásaival kapcsolatos rendelkezések

23-24. § * 

16. Az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítéséből származó bevételek kezelésével kapcsolatos szabályok

25. § * 

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

26-27. § * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. február 20-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére