Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (2) bekezdésének, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. tv. 2. § (2) bekezdésének rendelkezése alapján, az alapellátás keretében nyújtandó egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról a következőket rendeli el:

A rendelet célja

1. § *  E rendelet célja, hogy Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén - az orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben foglaltakkal összhangban - az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott alapellátási feladatát a betegellátás színvonalának emelése érdekében teljes körűen biztosítsa

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén lévő egészségügyi alapellátást végző - háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos, gyermek fogorvos - szolgáltatókra.

Az egészségügyi ellátás körzeteinek megállapítása

3. § (1) A területi ellátási kötelezettség körében az Önkormányzat háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyermek fogorvosi, védőnői körzeteket alakít ki.

(2) A 14 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása 33 háziorvosi körzetben történik, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) *  A 0-14 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátása 10 házi gyermekorvosi körzetben történik, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) A 18 év feletti (felnőtt) lakosság egészségügyi ellátása 12 fogorvosi körzetben történik, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(5) *  A 0-18 éves korú (gyermek) lakosság egészségügyi ellátása 4 gyermek fogorvosi körzetben történik. A körzetekben dolgozó fogorvosok ellátják az iskolafogászati teendőket is, melynek keretében a 18. életévüket betöltött, középiskolában, szakképző iskolában nappali tagozatos tanulmányukat folytató személyeket is ellátják. A gyermek fogászat terület szerinti meghatározását e rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(6) *  A védőnői feladatok ellátása 12 védőnői körzetben történik, melynek terület szerinti meghatározását e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(6a) *  Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Budapest Főváros VII. kerület közigazgatási területe egy körzetet alkot.

(7) *  A területi ellátási kötelezettség körében a (2)-(6a) bekezdés szerint körzeteket a Képviselő-testület szükség szerint felülvizsgálja.

Az egészségügyi közszolgáltatás ellátása

4. § (1) Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott egészségügyi alapellátási feladatát egyéni vállalkozóként, vagy társas vállalkozási formában működő egészségügyi vállalkozás útján, valamint a Bischitz Johanna Integrált Humánszolgáltató Központnál foglalkoztatott közalkalmazottakkal látja el.

(2) Az Önkormányzat az egészségügyi alapellátás körébe tartozó közszolgáltatási feladatának vállalkozás útján történő ellátását az e rendelet 6. mellékletét képező egészségügyi ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

(3) Az Önkormányzat az egészségügyi ellátási szerződésben meghatározott területi ellátási kötelezettségén alapuló, egészségügyi szolgáltatások teljesítését célzó önkormányzati tulajdonban álló ingatlan és egyéb vagyontárgyak használatba adását az e rendelet 7. mellékletét képező használati szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosítja.

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba, mely naptól rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2) * 

(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekre az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és az egészségügyet érintő, (mindenkor) hatályos, egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. április 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

a Budapest VII. kerület Erzsébetváros felnőtt háziorvosi körzeteiről

1. KÖRZET Damjanich u. 25-29., 30-56.
Nefelejcs u. 45-51., 59.
Peterdy u. 2-10., 9., 11.
Városliget fasor 35/b.-43., 47-49.
Marek József u. 2-22.
Vörösmarty u. 19/b.
2. KÖRZET Bajza u. 1-15, 2-16.
Damjanich u. 12-28/b.
Lövölde tér 1., 2., 2/a., 7.
Rottenbiller u. 39-41., 43-51., 66.
Városligeti fasor 1-33., 4.
Dembinszky u. 17-31.
Izabella u. 31-37., 40., 42.
Jósika u. 18-30.
Király u. 85-97.
3. KÖRZET Bethlen G. u. 29., 37-41., 4., 20-26., 43-47.
Damjanich u. 1-15., 2-10.
Dembinszky u. 1-5., 2-24.
István u. 2.
Marek J. u. 1-5.
Nefelejcs u. 52-58. 61-67.
Peterdy u. 1-7.
Rottenbiller u. 23-37.
Rózsa u. 41-47/b., 38/a-40/b.
Király u. 99-105., 92.
4. KÖRZET Dembinszky u. 7-15., 51., 26., 28., 42-54.
Dózsa Gy. út 66-70.
Murányi u. 51-57.
Nefelejcs u. 44-50., 53-57., 60-64.
Peterdy u. 27-41.
Bethlen Gábor u. 31-35.
Damjanich u. 17-23.
Hernád u. 37-39., 42-46.
5. KÖRZET Baross tér 12., 13.
Bethlen G. u. 1-5.
Garay u. 17-41.
Hernád u. 2-8.
István u. 19-25.
Murányi u. 5., 11-15.
Nefelejcs u. 1-7., 21., 33-35., 2-8.
Százház u. 2., 4.
Thököly út 2-20.
6. KÖRZET Hernád u. 20-26., 36-38.
István u. 10-20.
Marek u. 7., 9.
Nefelejcs u. 17., 19., 23-31., 37-43., 22-32., 38-42.
Péterfy S. u. 30-40.
7. KÖRZET Alpár u. 1-11., 8.
Cserhát u. 1-9., 13-19., 2-8.
Dózsa Gy. út 18-34.
Garay tér 1-9.
Garay u. 43., 45., 46-50.
Hernád u. 1-13.
Jobbágy u. 2-48.
Murányi u. 1., 3., 7., 9., 17., 8-12.
Pétefy S. u. 51.
Sajó u. 7.
Százház u. 1-47.
Szinva u. 1-7., 2., 4.
Thököly út 25., 27., 22-42.
8. KÖRZET Bethlen G. u. 7-15.
Garay u. 20-44.
Hernád u. 15., 10-18.
Nefelejcs u. 9-15., 10-18.
Péterfy S. u. 27-49.
9. KÖRZET Akácfa u.: 31-55., 2-6., 10-20.
Dob u. 51-65., 46/b., 50., 52., 60.
Dohány u. 41.
Erzsébet krt. 32-42.
Kertész u. 19-31., 24-36.
Kürt u. 2.
Rákóczi út 42.
Wesselényi u. 38., 40., 44.
10. KÖRZET Akácfa u. 57-67., 54-64.
Csányi u. 1-13., 2-14.
Dob u. 46/b., 48., 54-58.
Kertész u. 33-43., 38-50.
Király u. 47., 51-59.
Kisdiófa u. 1.
Klauzál tér 14-16.
Kürt u. 4., 6., 10-16.
11. KÖRZET Akácfa u. 1-29., 8.
Dohány u. 43-49., 48-70.
Erzsébet krt. 2-8., 12-28.
Kertész u. 1-17., 2-22.
Klauzál u. 5.
Rákóczi út 44., 46.
Wesselényi u. 35-45., 42., 46.
12. KÖRZET Akácfa u. 22-52.
Dob u. 45-49.
Klauzál tér 5-13.
Klauzál u. 13-35., 24-36.
Nagydiófa u. 33.
Nyár u. 23.
Wesselényi u. 31., 33., 30-36.
13. KÖRZET Dob u. 32-44.
Dohány u. 29-39., 38-46.
Kisdiófa u. 3-13., 2-16.
Klauzál u. 1., 3., 7-11., 2-6., 10., 14-22.
Nagydiófa u. 3-19., 6-20.
Nyár u. 1-21., 6-24.
Rákóczi út 32-40.
Wesselényi u. 21-29.
14. KÖRZET Damjanich u. 31/a-51., 58.
Dózsa Gy. út 72-82/b.
Hernád u. 30., 31., 45., 47., 54-56/b.
Murányi u. 59-63., 48-52.
Peterdy u. 13., 12-40.
Városligeti fasor 51.
Dembinszky u.: 35-49.
Dózsa Gy. út 62., 64.
István u. 31., 37-39.
Marek J. u. 27., 29., 28-42.
Murányi u. 27-33., 37-49.
Városligeti fasor 45.
15. KÖRZET Alpár u. 2-6.
Cserhát u. 11., 12-18.
Garay tér 11-19.
Hernád u. 17-29., 28., 34.
István u. 27., 29., 33., 35.
Murányi u. 19-25., 14-18., 22-28.
Péterfy S. u. 42., 44.
Sajó u. 1-5, 2-10.
Szinva u. 6., 8.
16. KÖRZET Cserhát u. 21-25., 20-26.
Dózsa Gy. út 56-60.
Hernád u. 40.
István u. 41-53., 32-44.
Marek J. u. 11-19., 31-41.
17. KÖRZET Dembinszky u. 33., 30-40.
Hernád u. 33., 35., 41., 43., 32., 48-52.
István u. 22-30.
Marek J. u. 21-25., 24., 26.
Murányi u. 35., 20., 30-46.
Peterdy u. 15-25.
Verseny u. 20-26.
18. KÖRZET Alpár u. 10., 12.
Dózsa Gy. út 6-16., 36-54.
István u. 55.
Jobbágy u. 1-15.
Murányi u. 2-6.
Sajó u. 12.
Százház u. 8-28.
Thököly út 1-23.
Verseny u. 2-6., 10-18.
19. KÖRZET Csengery u. 2-4.
Dob u. 67-73., 62-70.
Erzsébet krt. 25-53., 44-58.
Hársfa u. 35-41., 34-56.
Király u. 33-45., 61-67.
Kisdiófa u. 15., 18.
Kürt u. 1-15., 8.
Wesselényi u. 50-56.,70-78.
Rottenbiller u. 44-48.
Rózsa F. u. 19-27.
20. KÖRZET Barcsay u. 1-5., 2-14.
Csengery u. 13/a-15., 17., 19., 18.
Dob u. 85., 78-86., 88., 90-98., 108., 110.
Dohány u. 72-80.
Erzsébet krt. 13-23., 30.
Hársfa u. 27-33., 16-32.
Izabella u. 23-29., 26-38.
Jósika u. 1., 3., 5., 7-29., 8-16.
Király u. 49.
Osvát u. 13-19.
Rózsa u. 33-39., 30-36.
Vörösmarty u. 11/a., 11/b., 13., 15., 10/b., 12/a., 14.
Wesselényi u. 47-55., 48.
21. KÖRZET Csengery u. 21-27., 6-16., 20-32.
Dob u. 75-81., 87., 72-76., 100-106., 105-111., 112.
Hársfa u. 43-61.
Izabella u. 21.
Jósika u. 2-6., 31.
Király u. 69-83.
Rózsa u. 31., 28.
Vörösmarty u. 17., 19/a., 16-20.
Rottenbiller. 50-60., 64.
Rózsa F. u. 29.
22. KÖRZET Almássy tér 15-19.
Csengery u. 1-11.
Dob u. 83., 89-99., 101-103.
Hevesi S. tér 1-3., 5-7.
Szövetség u. 36/b., 38.
Vörösmarty u. 1-9., 2-8.
Wesselényi u. 58., 60., 66-68.
Rózsa F. u. 16-26.
23. KÖRZET Almássy tér 1-13.
Almássy u. 1., 3., 2-10.
Barcsay u. 7-11., 16.
Dohány u. 82-88.
Hársfa u. 19-25.
Szövetség u. 35-39., 20-32.
Tivadar u. 2.
Wesselényi u. 57-61., 65-67.
Hutyra F. u. 4-6.
Izabella u. 5-9.
24. KÖRZET Dob u. 11-43., 24.
Kazinczy F. u. 17-33., 57., 22-38., 56.
Király u. 21-31.
Klauzál tér 1-4.
Klauzál u. 8.
Nagydiófa u. 21-31., 22-34.
Nyár u. 26-36.
Síp u. 21-27/b., 16-24.
Wesselényi u. 10-28.
25. KÖRZET Dob u. 16-22.
Dohány u. 10-24.
Holló u. 1-15., 2-12.
Kazinczy F. u. 10-20.
Király u. 13.
Madách I. u. 7-11., 10., 12.
Rumbach S. u. 7., 11-17.
Síp u. 3-17., 4-14.
Wesselényi u. 9-13.
26. KÖRZET Dob u. 1., 7., 9., 8-14.
Dohány u. 1/a-7., 2-8., 26.
Holló u. 17., 14., 16.
Károly krt. 1-3/c.
Király u. 15-19.
Rákóczi út 2-10.
Rumbach S. u. 1-5., 2-8.
Síp u. 2.
Wesselényi u. 1-7., 2-8.
27. KÖRZET Dob u. 26-30.
Dohány u. 9-27., 28-36.
Kazinczy F. u. 1-15., 35-55., 2-8., 40-54.
Madách I. út 8.
Nagydiófa u.: 1., 2., 4.
Nyár u. 2, 4.
Rákóczi út 12/a-30.
Rumbach S. u. 9.
Síp u. 1.
Wesselényi u. 15-19.
28. KÖRZET Asbóth u. 9-19., 14-24.
Dob u. 3., 5., 2-6.
Károly krt. 5-9., 13-25.
Király u. 1/a-11.
Madách I. tér 1-7.
Madách I. u. 1-5., 2-6.
Rumbach S. u. 19., 4., 10-24.
29. KÖRZET Baross tér 14-23.
Bethlen G. u. 2-6.
Garay u. 1-15., 2.
Huszár u. 1-5.
Munkás u. 7-15.
Rákóczi út 86-92.
Rottenbiller u. 1-5/b., 2-4/b., 34-42., 62.
Hutyra F. u. 18.
Wesselényi u. 73-77.
30. KÖRZET Bethlen G. tér 1-3.
Bethlen G. u. 17-27., 8-18.
Garay u. 18.
István u. 1-17., 4-8.
Nefelejcs u. 20., 34., 36.
Péterfy S. u. 13-25., 8-28.
Rottenbiller u. 5/c-21.
Hutyra F. u. 12-16.
Rózsa F. u. 9/b-17.
Wesselényi u. 71.
31. KÖRZET Alsó erdősor u. 9-13., 6-36.
Dohány u. 71-79., 90-100.
Izabella u. 2-18., 11-13.
Szövetség u. 9-33., 41-47.
Wesselényi u. 63., 62-64.
32. KÖRZET Alsó erdősor u. 2., 4.
Barát u. 1-11., 4-12.
Dohány u. 51-69.
Erzsébet krt. 1-11.
Hársfa u. 1-17., 2-14.
Osvát u. 1-11., 2-12.
Rákóczi út 48-76.
Szövetség u. 1-7., 2/b-18.
Hutyra F. u. 3-7.
Izabella u. 1-3/b
Rózsa F. u. 2-6.
Rózsák t. 1.
33. KÖRZET Alsó erdősor u. 1/a-7.
Dohány u. 81-87., 102-108.
Garay u. 4-16.
Hutyra F. u. 9-15., 8-10.
Huszár u. 7-9., 2-10.
Munkás u. 1-5., 2-18.
Péterfy S. u. 1-11., 2-6.
Rákóczi út 78-82.
Rottenbiller u. 6/a-32.
Rózsa F. u. 1-7., 8-14.
Rózsák tere 2-11.
Wesselényi u. 69.

2. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez * 

a Budapest VII. kerület Erzsébetváros gyermek háziorvosi körzeteiről

1. KÖRZET

Bajza utca 2-16.
Bethlen G. tér 3., 4.
Bethlen G. u.: 27-47., 20-26.
Damjanich u.: 1-23., 2-20.
Dembinszky u.: 1-27., 2-22.
Dob u.: 105-111., 106-112.
Hernád u.: 42-46.
Hutyra F. u.: 12-18.
István u.: 2-8.
Jósika u.: 23-31., 22-30.
Király u.: 97-105.
Lövölde tér: 1., 7., 2.
Marek J. u.: 1-7., 2-20.
Nefejelcs u.: 45-51., 36-64.
Peterdy u.: 1-7., 2-8.
Rottenbiller u.: 23-51., 34-66.
Rózsa u.: 9/a-47/b.
Városligeti fasor: 1-13.
Wesselényi u.: 71-77., 70-78.

2. KÖRZET

Bajza u.: 1-15.
Damjanich u.: 25/a-51., 22-58.
Dembinszky u.: 24-54.
Dózsa Gy. út: 68-82/b.
Hernád u.: 41-47., 48-56.
Murányi u.: 51-63., 42-52.
Nefelejcs u.: 53-67.
Peterdy u.: 9-41., 10-40.
Városligeti fasor: 15-51.

3. KÖRZET

Cserhát u.: 13-25., 14-26.
Dembinszky u.: 29-51.
Dózsa Gy. út: 46-66.
Hernád u.: 19-39., 20-40.
István u.: 29-55., 10-44.
Marek J. u.: 9-41., 22-42.
Murányi u.: 21-49., 16-40.
Nefelejcs u.: 37-43.
Péterfy S u.: 40.

4. KÖRZET

Akácfa utca 1- 29., 2-28.
Alsó erdősor u.: 1/a-7.
Baross tér: 23.
Bethlen G. tér: 1., 2.
Bethlen G. u.: 17-25., 16-18.
Dob utca 31-43, 26-44.
Dohány u.: 17-49., 30/a-68.
81-87., 102-108
Erzsébet krt. 2-28.
Huszár u.: 1-7., 2-10.
Hutyra u.: 9-15.
István: 1-27.
Munkás: 1-15., 2-18.
Nefelejcs: 17-35., 20-34.
Péterfy S u.: 1-11., 2-38.
Rákóczi: 78-92.
Rottenbiller u.: 9-21., 2-32.
Rózsa u.: 1-7.
Rózsák tere: 2-11.
Wesselényi utca 20-32.

5. KÖRZET

Alpár u.: 1-11., 2-12.
Cserhát u.: 1-11., 2-12.
Dózsa Gy. út: 18-44.
Garay tér: 1-19.
Garay u.: 43-45., 30-50.
Hernád u.: 1-17., 10-18.
Jobbágy u.: 2-48.
Klauzál tér 1-7.
Nyár utca 1-33., 2-38.
Murányi u.: 1-19., 8-14.
Nefelejcs u.: 9-15.
Péterfy S u.: 35-51., 42-44.
Sajó u.: 1-9., 2-12.
Százház u.: 1-45., 2-32.
Szinva u.: 1-7., 2-8.
Thököly út: 9-27., 22-42.

6. KÖRZET

Baross tér: 12-22.
Bethlen G. u.: 1-15., 2-14.
Dózsa Gy. út: 6-16.
Garay u.: 1-41., 2-28.
Hernád u.: 2-8.
Jobbágy u.: 1-15.
Klauzál tér 14-16.
Klauzál utca 2-36.
Murányi u.: 2-6.
Nefelejcs u: 1-7., 2-18.
Péterfy S u.: 13-33.
Rákóczi út 20-46
Rottenbiller: 1-7.
Thököly út: 1-7., 2-20.
Verseny u.: 2-28.

7. KÖRZET

Almássy tér 15-19.
Csengery u.: 1-27., 2-32.
Dob u.: 75-103., 72-104.
Hársfa u.: 35-61.
Hevesi tér: 1-8.
Izabella u.: 11-37., 16-42.
Jósika u.: 1-21., 2-20.
Király u.: 69-95.
Rejtő J. u.: 2-8.
Rózsa u.: 16-40/b.
Vörösmarty u.: 1-19., 2-20.
Wesselényi u.: 54-68.

8. KÖRZET

Almássy tér 1-14.
Almássy u.: 1-3., 2-10.
Alsó erdősor u.: 9-13., 2-36.
Barát u.: 1-11., 2-12.
Barcsay u.: 7-11., 12-16.
Dohány u.: 63-79., 82-100.
Hársfa u.: 1-33.
Hutyra F. u.: 1-7., 2-10.
Izabella u.: 1-9., 2-14.
Kazinczy utca 1-57.
Kertész utca 2-20.
Király utca 23-47.
Rákóczi út: 64-76.
Rózsa u.: 2-14.
Rózsák tere 1.
Szövetség u.: 1-47., 2-34.
Tivadar u.: 2.
Wesselényi u.: 15-39, 43.,53-69.

9. KÖRZET

Akácfa u.: 31-67., 30-64.
Barcsay u.: 1-5., 2-10.
Csányi u.: 1-13.
Dob u.: 45-73., 46/a-70.
Dohány u.: 51-61., 70-80.
Erzsébet krt.: 1-53., 30-58.
Hársfa u.: 2-56.
Kertész u.: 1-43., 22-50.
Király u.: 49-67.
Klauzál tér: 8-13.
Klauzál u.: 27-35.
Kürt u.: 1-15., 2-16.
Nagydiófa utca 1-33. , 2-34.
Osvát u.: 1-19., 2-18.
Rákóczi út: 48-62.
Wesselényi u.: 41., 45-51., 32-52.

10. KÖRZET

Asbóth u.: 9-19., 14-24.
Csányi utca 2-14.
Dob u.: 1-29., 2-24.
Dohány u.: 1/a-15., 2-28.
Holló u.: 1-17., 2-16.
Károly körút: 1-25.
Kazinczy F. u.: 2-56.
Király u.: 1/a-21.
Kisdiófa utca 1-15, 2-18
Klauzál utca 1- 25.
Madách I. tér: 1-7.
Madách I. út: 1-13., 2-14.
Rákóczi út: 2-18.
Rumbach S. u.: 1-19., 2-24.
Síp u.: 1-27., 2-24.
Wesselényi u.: 1-13., 2-18.

3. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez

a Budapest VII. kerület Erzsébetváros felnőtt fogorvosi körzeteiről

1. KÖRZET Bajza u. 1-15.
Damjanich u. 33-51., 22-58.
Dembinszky u. 36-54.
Dózsa Gy. út 68-82/B
Hernád u. 41-47.
Murányi u. 51-63., 42-52.
Peterdy u. 21-41., 22-40.
Városligeti fasor 15-51.
2. KÖRZET Bajza u. 2-16.
Bethlen G. u. 43-47., 26.
Damjanich u. 1-31/B, 2-20.
Dembinszky u. 2-34.
Dob u. 105-111., 106-112.
Hernád u. 48-56/B
Jósika u. 23-31., 22-30.
Király u. 97-105., 92.
Lövölde tér 1, 2, 2/A, 7.
Nefelejcs u. 53-67., 60-64.
Peterdy u. 9-19., 2-20.
Rottenbiller u. 27-51., 44-66.
Rózsa u. 19-47/B
Városligeti fsr. 1-13., 4.
Wesselényi u. 70-78.
3. KÖRZET Bethlen G. tér 3, 4.
Bethlen G. u. 27-41., 20-24.
Dembinszky u. 1-51., 16-22.
Dózsa Gy. út 62-66.
Hernád u. 37, 39., 36-46.
Hutyra F. u. 12-18.
István u. 2-20.
Marek J. u. 1-19., 2-42.
Murányi u. 43-49., 36-40.
Nefelejcs u. 37-51., 36-58.
Peterdy u. 1-7.
Rottenbiller u. 23-25., 34-42.
Rózsa u. 9/A-17.
Wesselényi u.71-77.
4. KÖRZET Alpár u. 8-12.
Cserhát u. 11-25., 12-26.
Dózsa Gy. út 36-60.
Garay tér 16-19.
Hernád u. 17-35., 20-34.
István u. 19-55., 22-44.
Marek J. u. 21-41.
Murányi u. 19-41., 14-34.
Nefelejcs u. 17-35.
Péterfy S. u. 30-44.
Sajó u. 7., 2-12.
Szinva u. 5., 7.
5. KÖRZET Alpár u. 1-11., 2-6.
Cserhát u. 1-9., 2-8.
Dózsa Gy. út 6-34.
Garay tér 1-15.
Garay u. 27-45., 30-50.
Hernád u. 1-15., 2-18.
Jobbágy u. 1-15., 2-48.
Murányi u. 1-17., 2-12.
Nefelejcs u. 1-15.
Péterfy S. u. 35-51.
Sajó u. 1-5.
Százház u. 1-47., 2-28.
Szinva u. 1., 3., 2-8.
Thököly út 1-27., 8-42.
Verseny u. 2-26.
6. KÖRZET Alsó erdősor u. 1/A-3.
Baross tér 12-23.
Bethlen G. tér 1., 2.
Bethlen G. u. 1-25., 2-18.
Dohány u.: 83-87., 102-108.
Garay u. 1-25., 2-28.
Huszár u. 1-9., 2-6.
Hutyra F. u. 9-15.
István u. 1-17.,
Munkás u. 1-15., 10-18.
Nefelejcs u. 2-34.
Péterfy S. u. 7-33., 2-28.
Rákóczi út 78-92.
Rottenbiller u. 1-21., 2-32.
Rózsa u. 1-7.
Rózsák tere 4-11.
Thököly út 2-6.
7. KÖRZET Almássy tér 1-13.
Almássy u. 1., 3., 2-10.
Alsó erdősor u. 5-13., 2-36.
Barát u. 1-11., 4-12.
Barcsay u. 7-11., 12-16.
Dohány u. 63-81., 82-100.
Hársfa u. 1-33.
Huszár u. 8., 10.
Hutyra F. u. 3-7., 4-10.
Izabella u. 1-9., 2-14.
Munkás u. 2-8.
Péterfy S. u. 1-5.
Rákóczi út 64-76.
Rózsa u. 2-14.
Rózsák tere 1-3.
Szövetség u. 1-47., 2/B-32.
Tivadar u. 2.
Wesselényi u. 53-69.
8. KÖRZET Almássy tér 15-19.
Csengery u. 1-27., 2-16.
Dob u. 75-103., 80-104.
Hársfa u. 35-47.
Hevesi S. tér 1-7.
Izabella u. 11., 13., 21-37., 16-18., 26-42.
Jósika u. 1-21., 2-20.
Király u. 77-95.
Rózsa u. 16-40/B
Szövetség u. 36/B, 38.
Vörösmarty u. 1-19/B, 2-20.
Wesselényi u. 54-68.
9. KÖRZET Akácfa u. 33-67., 30-64.
Csányi u. 1-13.
Csengery u. 18-32.
Dob u. 45-65., 46/A-78.
Erzsébet krt. 41-53., 30-58.
Hársfa u. 49-61., 44-56.
Kertész u. 19-43., 22-50.
Király u. 49-75.
Klauzál tér 8-13.
Klauzál u. 27-35.
Kürt u. 1-15., 2-16.
Wesselényi u. 32-48.
10. KÖRZET Akácfa u. 1-31., 2-28.
Barcsay u. 1-5., 2-10.
Dob u. 67-73.
Dohány u. 35-61., 48-80.
Erzsébet krt. 1-39., 2-28.
Hársfa u. 2-42.
Kertész u. 1-17., 2-20.
Klauzál u. 1-25.
Osvát u. 1-19., 2-12.
Rákóczi út 38-62.
Wesselényi u. 31-51., 50., 52.
11. KÖRZET Asbóth u.: 9-19., 14-24.
Csányi u. 2-14.
Dob u. 1-29., 2-44.
Holló u. 1-17., 2-16.
Károly krt. 3/B-25.
Kazinczy u. 35-57., 22-56.
Király u. 1/A-47.
Kisdiófa u. 1-15., 2-18.
Klauzál tér 14-16.
Madách I. tér 1-7.
Madách I. út 1-11., 2-12.
Rumbach S. u. 1-19., 2-24.
Síp u. 21-27/B, 16-24.
Wesselényi u. 2-18.
12. KÖRZET Dob u. 31-43.
Dohány u. 1/A-33., 2-46.
Károly krt. 1., 3/A
Kazinczy u. 1-33., 2-20.
Klauzál tér 1-7.
Klauzál u. 2-36.
Nagydiófa u. 1-33., 2-34.
Nyár u. 1-23., 2-36.
Rákóczi út 2-36.
Síp u. 1-19., 2-14.
Wesselényi u. 1-29., 20-30.

4. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

a Budapest VII. kerület Erzsébetváros gyermek fogorvosi körzeteiről

1. KÖRZET Bajza u. 1-15., 2-16.
Bethlen G. tér 3., 4.
Bethlen G. u. 27-47., 20-26.
Damjanich u. 1-51., 2-58.
Dembinszky u. 1-51., 2-54.,
Dob u. 105-111., 106-112.
Dózsa Gy. út 62-82/B
Hernád u. 37-47., 36-56/B
Hutyra F. u. 12-18.
István u. 2-20.
Jósika u. 23-31., 22-30.
Király u. 97-105., 92.
Lövölde tér 1., 2., 2/A, 7.
Marek J. u. 1-19., 2-42.
Murányi u. 43-63., 36-52.
Nefelejcs u. 37-67., 36-64.
Peterdy u. 1-41., 2-40.
Rottenbiller u. 23-51., 34-66.
Rózsa u. 9/A-47/B
Városligeti fasor 1-51., 4.
Wesselényi u. 70-78., 71-77.
2. KÖRZET Alpár u. 1-11., 2-12.
Alsó erdősor u. 1/A-3.
Baross tér 12-23.
Bethlen G. tér 1., 2.
Bethlen G. u. 1-25., 2-18.
Cserhát u. 1-25., 2-26.
Dohány u. 83-87., 102-108.
Dózsa Gy. út 6-60.
Garay tér 1-20/D
Garay u. 1-45., 2-50.
Hernád u. 1-35., 2-34.
Huszár u. 1-9., 2-6.
Hutyra F. u. 9-15
István u. 1-55., 22-44.
Jobbágy u. 1-15., 2-48.
Marek J. u. 21-41.
Munkás u. 1-15., 10-18.
Murányi u. 1-41., 2-34.
Nefelejcs u. 1-35., 2-34.
Péterfy S. u. 7-51., 2-44.
Rákóczi út 78-92.
Rottenbiller u. 1-21., 2-32.
Rózsa u. 1-7.
Rózsák tere 4-11.
Sajó u. 1-7., 2-12.
Százház u. 1-47., 2-28.
Szinva u. 1-7., 2-8.
Thököly út 1-27., 2-42.
Verseny u. 2-26.
3. KÖRZET Akácfa u. 33-67., 30-64.
Almássy tér 1-19.
Almássy u. 1., 3., 2-10.
Alsó erdősor u. 5-13., 2-36.
Barát u. 1-11., 4-12.
Barcsay u. 7-11., 12-16.
Csányi u. 1-13.
Csengery u. 1-27., 2-32.
Dob u. 45-65., 75-103. 46/A-104.
Dohány u. 63-81., 82-100.
Erzsébet krt. 41-53., 30-58.
Hársfa u. 1-61., 44-56.
Hevesi S. tér 1-7.
Huszár u.: 8., 10.
Hutyra F. u. 3-7., 4-10.
Izabella u. 1-13., 21-37., 2-18., 26-42.
Jósika u. 1-21., 2-20.
Kertész u. 19-43., 22-50.
Király u. 49-95.
Klauzál tér 8-13.
Klauzál u. 27-35.
Kürt u. 1-15., 2-16.
Munkás u. 2-8.
Péterfy S. u. 1-5.
Rákóczi út 64-76.
Rejtő Jenő u. 2-4., 6.
Rózsa u.: 2-40/B
Rózsák tere 1-3.
Szövetség u. 1-47., 2/B-32.
Tivadar u. 2.
Vörösmarty u. 1-19/B, 2-20.
Wesselényi u. 32-48., 54-68., 53-69.
4. KÖRZET Akácfa u. 1-31., 2-28.
Asbóth u. 9-19., 14-24.
Barcsay u. 1-5., 2-10.
Csányi u. 2-14
Dob u. 1-43., 67-73., 2-44.
Dohány u. 1/A-61., 2-80.
Erzsébet krt. 1-39., 2-28.
Hársfa u. 2-42.
Holló u. 1-17., 2-16.
Károly krt. 1-25
Kazinczy u. 1-57., 2-56.
Kertész u. 1-17., 2-20.
Kéthly Anna tér 1.
Király u. 1/A-47.
Kisdiófa u. 1-15., 2-18.
Klauzál tér 1-7., 14-16.
Klauzál u. 1-25., 2-36.
Madách I. tér 1-7.
Madách I. út 1-11., 2-12.
Nagydiófa u. 1-33., 2-34.
Nyár u. 1-23., 2-36.
Osvát u. 1-19., 2-18.
Rákóczi út 2-62.
Rumbach S. u. 1-19., 2-24.
Síp u. 1-27/B, 2-24.
Wesselényi u. 1-51., 2-30., 50., 52.

5. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

a Budapest VII. kerület Erzsébetváros védőnői körzeteiről

1. KÖRZET Bethlen G. utca 29-47. 22-26.
Bethlen G. tér 3.
Damjanich utca 1-23.
Dembinszky u. 1-27. 2-22.
Dob utca 106-112.
Hernád utca 42-46.
István utca 2-8.
Jósika utca 23-31. 22-30.
Király utca 97-105.
Marek J. u. 1-7. 2-20.
Nefelejcs utca 45-51. 36-64.
Peterdy u. 1-7. 2-8.
Rottenbiller utca 25-35. 52-66.
Rózsa utca 31-47.
2. KÖRZET Bajza utca 1-13. 2-16.
Damjanich utca 25-31. 2-40.
Dembinszky utca 24-40.
Hernád utca 41-43. 48-56.
Lövölde tér 1., 7. 2, 2/a.
Murányi utca 42-46.
Nefelejcs utca 53-67.
Peterdy utca 9-25. 10-20.
Rottenbiller utca 37-49.
Városligeti fasor 1-33.
3. KÖRZET Damjanich utca 33-51. 42-58.
Dembinszky utca 35-51. 42-52.
Dózsa Gy. út 62-82/b
Hernád utca 45-47.
Marek J. utca 28-42.
Murányi utca 43-63. 48-52.
Peterdy utca 27-41. 22-38.
Városligeti fasor 35-51.
4. KÖRZET Cserhát u. 17-25.
Dembinszky utca 29-33.
Dózsa Gy. út 44-60.
Hernád utca 17-39. 36-40.
István utca 31-35,45-55. 10-46.
Marek J. utca 9-41. 22-26.
Murányi utca 35-41. 14-40.
Nefelejcs utca 35-43.
Péterfy S. utca 42-44.
Sajó u. 2-12.
5. KÖRZET Alsó Erdősor utca 1-7.
Bethlen G. utca 17-25. 16-22.
Dob utca 105-111.
Dohány utca 79-85. 102-108.
Hernád utca 20-32.
Huszár utca 1-7. 2-10.
Hutyra F. utca 1-15. 2-18.
István utca 1-29.
Izabella utca 1-9.
Munkás utca 1-15. 2-18.
Nefelejcs tca 17-31. 20-34.
Péterfy S. utca 1-11. 2-40.
Rákóczi út 78-90.
Rottenbiller utca 9-21. 2-50.
Rózsa utca 1-29. 2-12.
Rózsák tere 6-10.
Wesselényi utca 65-77. 70-78.
6. KÖRZET Alpár utca 1-11. 2-12.
Bethlen G. utca 7-15.
Cserhát u. 1-15. 2-26.
Dózsa Gy. út 30-42.
Garay tér 1-19. 2-20.
Garay utca 43-45. 20-50.
Hernád u. 1-15. 10-18.
István utca 37-43.
Murányi u. 9-33. 8-12.
Nefelejcs utca 9-15. 10-18.
Péterfy s. utca 27-51.
Sajó u. 1-9.
Szinva u. 1-7. 2-8.
Thököly út 22-42.
7. KÖRZET Baross tér 13., 21. 12-20.
Bethlen G. utca 1-5. 2-14.
Dózsa Gy. út 6-28.
Garay utca 3-41. 2-18.
Hernád utca 2-8.
Jobbágy utca 1-15. 2-50.
Murányi utca 1-7. 2-6.
Nefelejcs u. 1-7. 2-8.
Péterfy S. utca 13-25.
Rottenbiller u. 1-7.
Százház u. 4-20.- 1-47.
Thököly út 1-27. 2-20.
Verseny u. 2-28.
8. KÖRZET Csengery utca 13-27. 20-30.
Dob utca 91-103. 72-104.
Hársfa utca 49-61.
Hevesi s. tér 1-3. 2-4.
Izabella utca 11-35. 28-42.
Jósika u. 1-21. 2-20.
Király utca 69-95.
Rejtő J. utca 2-10.
Rózsa utca 14-40.
Vörösmarty utca 1-19. 10-20.
Wesselényi utca 58-68.
9. KÖRZET Almássy utca 1-3. 2-10.
Almássy tér 5-8. 9-14. 1-4.
Alsó Erdősor utca 9-13. 2-36.
Baráth utca 1-11. 2-12.
Barcsay utca 3-11. 2-16.
Dohány utca 51-77. 74-100.
Erzsébet krt. 1-23.
Hársfa utca 1-33. 2-30.
Izabella utca 2-14.
Osváth utca 1-19. 2-18.
Rákóczi út 48-76.
Szövetség utca 1-45. 2-34.
Tivadar utca 2.
Wesselényi utca 45-63.
10. KÖRZET Akácfa utca 33-67.
Almássy tér 15-17. 16-18.
Csengery utca 1-11. 2-16.
Dob utca 51-89. 50-70.
Erzsébet krt. 25-53. 30-58.
Hársfa utca 35-47. 32-56.
Kertész utca 19-43. 22-50.
Király utca 53-67.
Vörösmarty utca 2-8.
Wesselényi utca 38-56.
11. KÖRZET Akácfa utca 1-31. 2-28.
Dohány utca 1-49. 2-68.
Erzsébet krt. 2-28. .
Kazinczy utca 1-15. 2-20.
Károly krt. 1-3/a.
Kertész utca 1-17. 2-20.
Klauzál utca 1-25. 2-20.
Nagydiófa utca 1-19. 2-20.
Nyár utca 1-21. 2-24.
Rákóczi út 2-46.
Síp utca 1-19. 2-14.
Wesselényi utca 1-43.
12. KÖRZET Akácfa utca 30-64. .
Asbóth utca 15-19. 14-24.
Csányi utca 1-13. 2-14.
Dob utca 1-49. 2-48.
Holló u. 1-17. 2-16.
Kazinczy utca 35-55. 22-56.
Károly körút 3/c-25.
Király u. 1-51.
Kisdiófa u. 1-15. 2-18.
Klauzál utca 27-35. 22-36.
Klauzál tér 1-15. 4-16.
Madách i. út 1-13. 2-14.
Madách i. tér 1-7.
Nagydiófa utca 21-33. 22-34.
Nyár utca 23-27. 26-36.
Rumbach s. u. 1-19. 2-24.
Síp utca 21-27. 16-24.
Wesselényi utca 2-36.

6. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez * 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

(képviseli: Vattamány Zsolt polgármester)

- a továbbiakban, mint Megbízó -

valamint

a Megbízó felhatalmazása alapján Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (a továbbiakban: Humán Szolgáltató)

1072 Budapest Nyár u. 7.

(képviseli: Mikulás Franciska igazgató)

másrészről

- a továbbiakban mint Szolgáltató -

melyet jelen szerződésben ..................................

képvisel

szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények

1. Szerződő felek között 20.....................-én előszerződés jött létre. Felek ebben kötelezettséget vállalnak az 1. melléklet szerinti körzetre (.........................) vonatkozó háziorvosi alapellátást nyújtó egészségügyi feladatok ellátására.

2. Szerződő felek között- a feladatellátás módját tekintve - az együttműködés a fenti időpont óta folyamatos.

A szerződés tárgya

1. Megbízó 201_........................-től kezdődő hatállyal határozatlan időre megbízza Szolgáltatót a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi *  körzetben területi ellátási kötelezettséggel végzendő alapellátási feladatainak teljes körű ellátásával, amit Szolgáltató elvállal. Szolgáltató ezzel átvállalja Megbízótól a 1. melléklet szerinti körzetben és az ott meghatározott rendelőben és rendelési időben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a és az egészségügyi alapellátásáról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5-6. §-a szerinti területi egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartozó egészségügyi ellátását. Megbízó önkormányzat képviselő-testülete jogosult a jogszabályi keretek között a lakosságszám esetleges módosulásának megfelelően a körzetek határainak meghatározására és módosítására, valamint a területi ellátás legmegfelelőbb módjának kiválasztására. A körzetmódosítás miatt bekövetkezett, a háziorvost ért kár esetén az önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik a 2000. évi II. törvény előírásai szerint.

2. Szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi *  teendőket az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet előírásai szerint köteles ellátni.

2.1. Köteles ellátni a területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat.

2.2. Különös tekintettel köteles ellátni a lakóhelyétől függetlenül mindazokat a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, akik biztosítási igazolványukat nem a Szolgáltatónál adták le, azonban hozzá fordultak egészségügyi ellátásért és heveny megbetegedésük, vagy krónikus betegségük miatt orvosi ellátást igényelnek, és ellátatlanságuk az egészséget károsító, vagy gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

2.3. Az ellátandó szolgáltatások tételes meghatározását e szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

3. Szolgáltató köteles továbbá:

3.1. az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) egészségügyi alapellátási szolgáltatásra finanszírozási szerződést kötni;

3.2. egyéni egészségügyi vállalkozó tevékenységét saját nevén és saját felelősségére végezni;

3.3. az ellátási feladatokat ellátó orvosok egészségügyi államigazgatási szerv működési engedélyét biztosítani,

3.4. az orvosi tevékenység megkezdéséhez, illetve folytatásához szükséges „alkalmas” minősítésről szóló egészségügyi államigazgatási szerv határozatát biztosítani,

amelyek jelen szerződés hatálybalépésének feltételei.

4. Szolgáltató a jelen szerződés 3. pontjában megjelölt adatokat tartalmazó, vállalkozóként végzendő háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi* tevékenységhez szükséges feltételeket igazoló okiratokat Megbízó képviselőjének eredetiben bemutatta, és azok egy-egy fénymásolt példányát a Megbízónak legkésőbb jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja. A fenti adatokban bekövetkező változást Szolgáltató köteles Megbízónak 30 napon belül írásban bejelenteni.

5. Szolgáltató büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti ill. igazolja, hogy vele szemben az egészségügyi ellátási szerződés megkötésére irányuló kizáró ok nem áll fenn, munkája végzése során személyében kártérítési, büntetőjogi és etikai felelősséggel tartozik a hozzáforduló betegek ellátásáért az ehhez szükséges felelősségbiztosítással rendelkezik. * 

6. Jelen szerződés szerinti feladatok ellátásának színvonalát mérő mutatók tekintetében a szerződő felek - jogszabályi rendelkezés hiányában - elfogadják az illetékes szakmai kollégium minőségbiztosításra vonatkozó iránymutatását. A javasolt mérőszám meghatározásához szükséges adatokat a Megbízó a Szolgáltatótól rendszeresen negyedévente, ezen túl rendkívüli esetben jogosult kérni. Amíg a szakmai kollégium nem alkotja meg a feladatok ellátásnak színvonalát mérő mutatókat, addig a felek az évenként megszerezhető creditpontok szerinti mutatókat kölcsönösen elfogadják.

7. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységet a Szolgáltató részéről személyesen Dr. ....... végzi. E kötelezettsége alól csak a jogszabályban meghatározott akadályoztatása esetén, illetve különösen indokolt esetben mentesül. Ilyen esetben a Szolgáltató köteles helyettesítéséről a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodni és a külső, elháríthatatlan ok miatt bekövetkezett, két hét időtartamot meghaladó helyettesítésről a Megbízó által a kerületi egészségügyi alapellátás működtetésével megbízott Humán Szolgáltatót előzetesen, értesíteni. Szolgáltató köteles az általa kötött OEP finanszírozási szerződésben meghatározott helyettesítő orvosok nevét, és orvosi nyilvántartási számát (OONY szám), változás esetén az új helyettesítő orvos(ok) nevét és OONY számát az Humán Szolgáltatónak 30 napon belül írásban bejelenteni. A bejelentett helyettesítő orvos(ok) akadályoztatása esetén Szolgáltató köteles más helyettesítésről gondoskodni és a helyettes személyét az Humán Szolgáltatóval előzetesen, egyeztetni. A helyettesítés költségei a Szolgáltatót terhelik.

8. Szolgáltató köteles a vonatkozó egészségügyi tárgyú jogszabályok alapján megfelelő szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szakdolgozót foglalkoztatni.

9. Az ügyeleti ellátásra, illetve a készenlétre vonatkozó megállapodást a 3. számú melléklet tartalmazza.

10. Szolgáltató köteles munkanapokon a 1. számú mellékletben meghatározott rendelőben és beosztás szerinti napokon rendelést tartani. A rendelési időt módosítani csak a Megbízó jóváhagyásával lehetséges. Kerületi ellátási érdekből a Megbízó is kezdeményezheti a rendelési idő módosítását, amit Szolgáltató köteles elfogadni.

11. Szolgáltató köteles a rendelőben a 2. számú mellékletben felsorolt, továbbá a jogszabályok által előírt feladatokat e szerződésben rögzítetteknek megfelelően ellátni, és betegtájékoztatók közzétételéről gondoskodni.

12. Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alá nem tartozó egészségügyi vagy egyéb tevékenységet csak a Megbízó engedélyével végezhet a részére az önkormányzat által térítésmentesen biztosított rendelőben.

13. Szolgáltató köteles a jelen szerződésben részletesen meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos, az egészségügyi államigazgatási szerv és a KSH részére küldött jelentéseinek másolatát egyidejűleg a Megbízónak is számítógépes adathordozón és/vagy írásos formában megküldeni. Szolgáltató köteles az általa kezelt adatbázist megőrizni és a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartani, valamint köteles a jogszabályokban előírt nyilvántartásokat vezetni és adatvédelmi szabályzatot megalkotni, továbbá a Megbízó részére, jelen szerződésben részletesen meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos személyiségi illetve egyéb, jogszabályba nem ütköző adatot, információt szolgáltatni.

14. Jelen ellátási szerződésben részletesen felsorolt feladatok teljesítéséhez szükséges vagyontárgyak és ingatlan használatba adásáról, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező használati szerződés rendelkezik.

15. A feladatellátás biztonsága érdekében Megbízó évente ellenőrzi a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. Ennek keretében Szolgáltató:

- Megbízó rendelkezésére bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést;

- évente írásban beszámol Megbízónak az egészségügyi közszolgáltatás teljesítéséről, és megküldi az egészségügyi szolgáltató gazdálkodásáról a számviteli szabályok szerint készített beszámolót;

- haladéktalanul írásban bejelenti, ha adóssága az éves bevételének 3%-át, majd a 6%-át eléri.

Szolgáltató a működésével kapcsolatos, jelen szerződést érintő kérdésekben köteles a Megbízót megfelelően tájékoztatni.

16. Megbízó vállalja, hogy a Szolgáltatót tájékoztatja a kerületi egészségügyi ellátást érintő kérdésekről és a tudomására jutott tudományos, szakmai rendezvényekről. Szolgáltató - saját költségen - részt vesz, és lehetőségeihez mérten biztosítja a praxisához tartozó asszisztencia részvételét is a tevékenységi körének megfelelő tájékoztatón, rendezvényen, továbbképzésen.

17. Szolgáltató a kerületi egészségügyi alapellátás zavartalan és folyamatos ellátása érdekében együttműködik az e feladatokban közreműködő más szolgáltatókkal és a Megbízóval.

18. Jelen szerződést a felek a másik félhez írásban intézett felmondással, legalább hat havi felmondási idővel megszüntethetik. Jelen szerződés a hatálybalépéstől számított 5 évig -rendes felmondással - nem szüntethető meg. Rendes felmondásnak e megállapodás alkalmazásában csak a 19. pont szerint történő megszüntetés értendő.

19. Megbízó jelen szerződést felmondhatja, ha

a) megállapítható, hogy az egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e csökkenést az egészségügyi hatóság célellenőrzése is igazolja;

b) Szolgáltató lejárt adósságának mértéke eléri az éves bevételének 6%-át, vagy a biztonságos szolgáltatás helyreállítására tett intézkedések nem vezettek eredményre;

c) Szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a finanszírozási szerződés azonnali hatályú felmondásának veszélye.

d) ha a Szolgáltató tevékenységét a 2001. évi CIV. törvény szerint bíróság jogerős ítéletben korlátozta, a korlátozás időtartama alatt, vagy a pályázat kiírását megelőző 3 éven belül ugyanezen törvény alapján pénzbírság megfizetésére kötelezte,

e) ha a Szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt finanszírozási szerződését felmondták;

f) a Szolgáltató nem pótolta a vagyoni biztosítékot,

g) amennyiben a Szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll.

20. A Megbízó felmondja a szerződést az alábbi esetekben:

- ha a Szolgáltató önálló egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságát bármely okból elveszti,

- a Szolgáltató a feladat-ellátási szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt működésére vonatkozó előírásokat,

21. Jelen szerződés csak olyan határidővel mondható fel, amely alatt biztosítható az ellátás folyamatossága. A felmondási idő alatt a Szolgáltató köteles szerződési kötelezettségeit változatlanul teljesíteni, amelyet Megbízó Szolgáltatóhoz rendelt ellenőre útján ellenőrizhet. A szerződés megszűnésekor a Szolgáltató köteles a részére térítésmentesen átadott rendelő helyiséget és a Megbízó tulajdonában lévő tárgyi eszközöket Megbízónak leltár szerinti jegyzőkönyvvel visszaszolgáltatni. Szolgáltató a szerződés megszűnése esetén elhelyezésre nem tarthat igényt.

22. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egészségügyet érintő, (mindenkor) hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

23. E szerződésben rögzített mellékletek a jelen ellátási szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azokkal együtt érvényes.

24. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik, amennyiben ez nem lehetséges az illetékes bírósághoz fordulnak.

25. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, önkormányzati döntés formájában írásban bármikor módosíthatják.

Jelen szerződést a felek gondos átolvasás és értelmezés után - a hivatkozott jogszabályi rendelkezések ismeretében - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 20..

...............................................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő: Vattamány Zsolt polgármester
...................................................................
Szolgáltató
…....................................................................
Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ
Képviselő: Mikulás Franciska igazgató
Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:
…....................................................................
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző

1. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

Körzet és rendelési idő meghatározás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV. 30.) rendelete ... számú mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettséget biztosító .... számú körzet.

1/a. Ellátási terület:

1/b. Körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor:

1/c. Ellátandó nevelési-oktatási intézmények: *  (Szolgáltatási számla mellett)

A feladat-ellátás jellege: * 

Az 1. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím:

Telefon:

Rendelési idő:

2. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

A háziorvosi ügyeleti szolgálat rendjéről

2/a. számú melléklet: háziorvosi (felnőtt) ügyeleti szolgálat rendje

2/b. számú melléklet: házi gyermekorvosi ügyeleti szolgálat rendje

2/c. számú melléklet: fogorvosi ügyeleti szolgálat rendje

2/d. számú melléklet: gyermek- és ifjúsági fogorvosi ügyeleti szolgálat rendje

2/a. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

A Szolgáltató háziorvos (felnőtt) által ellátandó feladtok

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

1. Személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

4. A terhes gondozásban való közreműködés,

5. Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges,

6. Külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,

b) fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) ételmérgezések esetén szükséges teendőket.

7. Az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetét.

8. Az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,

9. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése,

10. Külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése,

11. Külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvos szakértői feladatok,

12. A 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet szerinti halottvizsgálat ellátása: A közterületen és közintézményben bekövetkező nem rendkívüli halálesetben a halál bekövetkezését a haláleset helyszínére, illetve a holttestnek a járműről való leemelése helyére a legrövidebb időn belül hívható orvos állapítja meg. A halottvizsgálat további teendőit a halál helye szerint illetékes háziorvos, illetve ezen szolgálat ügyeletes orvosa végzi.

13. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában látja el.

14. Szolgáltató tevékenységét ápoló igénybevételével végzi, amennyiben terhes és gyermekellátás is történik, a háziorvos feladatait védőnő közreműködésével látja el.

15. Szolgáltató feladatellátása során tartozik jelenteni az érintett beleegyezésével a Gyermekjóléti Szolgálatnak, illetőleg a Gyámhatóságnak, ha családon belüli bántalmazást észlel.

2/b. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

A Szolgáltató (gyermek) háziorvos által ellátandó feladtok

(4/2000. (II. 25.) EüM rendelet,
háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről)

1. Személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából.

2. A folyamatos ellátás keretében hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.

3. Az 1. pontban meghatározott ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.

4. A gyógyító-megelőző alapellátás keretében feladatkörébe tartozik, különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

5. A terhes gondozásban való közreműködés.

6. Szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.

7. A háziorvos külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,

b) fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) ételmérgezések esetén szükséges teendőket.

8. Az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésekről értesíti az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) városi (fővárosi kerületi) intézetét.

9. Az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel.

10. Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok elvégzése.

11. Külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése.

12. Külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvos szakértői feladatok.

13. A 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendelet szerinti halottvizsgálat ellátása: A közterületen és közintézményben bekövetkező nem rendkívüli halálesetben a halál bekövetkezését a haláleset helyszínére, illetve a holttestnek a járműről való leemelése helyére a legrövidebb időn belül hívható orvos állapítja meg. A halottvizsgálat további teendőit a halál helye szerint illetékes háziorvos, illetve ezen szolgálat ügyeletes orvosa végzi.

14. A csecsemők és gyermekek gyógyító-megelőző alapellátása, beleértve a tanácsadást is.

15. Az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemők és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása.

16. A gyermekintézményekbe történő felvétel előtti orvosi vizsgálat.

17. Gyermekápolás címén a jogosult keresőképtelen állományba vétele

18. Végzi a gyermek- és oktatási intézmények orvosi feladatait.

19. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában látja el.

20. A gyermek háziorvos feladatait védőnő, valamint gyermekápoló, vagy asszisztens igénybevételével végzi.

21. A Szolgáltató az ellátandó gyermek vizsgálata során tartozik jelenteni a Gyermekjóléti Szolgálatnak, illetőleg a Gyámhatóságnak, ha családon belüli bántalmazást észlel.

2/c. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

A Szolgáltató fogorvos (felnőtt) által ellátandó feladtok

(4/2000. (II. 25.) EüM rendelet,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről)

1. A fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi.

2. Köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.

3. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

4. A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

c) a góckutatás,

d) a terhesek fogászati gondozása, és

e) a sürgősségi ellátás.

f) koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

5. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben, a beteg otthonában látja el.

6. A fogorvos feladatait asszisztens közreműködésével látja el.

2/d. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

A Szolgáltató (gyermek- és ifjúsági) fogorvos által ellátandó feladtok

(4/2000. (II. 25.) EüM rendelet,
a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről)

1. A fog- és szájbetegek gyógyító-megelőző alapellátását végzi.

A gyermek- ifjúsági fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó, 18. életévüket be nem töltött személyeket, az iskola ifjúsági fogorvos pedig a körzetéhez tartozó, kijelölt óvodákba járókat, oktatási intézményekben tanulókat.

2. Köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

3. A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

b) a fogászati szűrővizsgálatok végzése,

c) a góckutatás,

d) a terhesek fogászati gondozása, és

e) a sürgősségi ellátás.

f) koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

5. Az iskola ifjúsági fogorvos konzíliumokat, szűréseket (is) végez a körzetéhez tartozó, megjelölt, valamennyi óvodában, illetve oktatási intézményben.

6. Feladatait a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában, illetőleg az óvodában, az oktatási intézményben látja el.

7. A fogorvos feladatait asszisztens közreműködésével látja el.

3. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

A háziorvosi ügyeleti szolgálat rendjéről

3/a. számú melléklet: háziorvosi (felnőtt) ügyeleti szolgálat rendje

3/b. számú melléklet: házi gyermekorvosi ügyeleti szolgálat rendje

3/c. számú melléklet: fogorvosi ügyeleti szolgálat rendje

3/a. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

Háziorvosi (felnőtt) ügyeleti szolgálat rendje

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros területén külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján központi 24 órás ügyelet működik a felnőtt lakosság részére, mind hétköznap, mind szombat, vasárnap és ünnepnapokon, - melynek helyszíne, illetve központja: 1073 Budapest, VII. kerület Dob utca 86. (Telefon: 321-04-40)

Feladata:

- sürgősségi hívások felvétele;

- ambuláns ellátás,

- indokolt esetben helyszíni ellátás.

(További feladatok felsorolása a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben.)

2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kerület (felnőtt) lakosainak 24 órás (illetőleg a 3/b. számú melléklet esetében: a kerület (gyermek) lakosainak rendelési időn túli: éjszakai, szombat-vasárnapi és munkaszüneti napokon való) ügyeleti ellátására a Humán Szolgáltató az Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) közvetlenül köt finanszírozási szerződést, illetve az ellátást külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosítja.

3. Amennyiben az e melléklet 1-2. pontjában (a 3/b. sz. mellékletnél: 1. pontjában) foglaltak szerinti módon biztosított ügyelet mégis, bármikor, bármilyen okból ellátatlan marad, Szolgáltató kötelezettsége ezen időszak alatt az ügyeletben való részvétel, melynek elszámolása iránt - az OEP által finanszírozott összeg terhére, arányosan megosztva azt az ügyeletet ellátó Szolgáltatók között - a Humán Szolgáltató intézkedik.

3/b. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

Házi gyermekorvosi ügyeleti szolgálat rendje

1. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a kerület (felnőtt) lakosainak 24 órás (illetőleg a 3/b. számú melléklet esetében: a kerület (gyermek) lakosainak rendelési időn túli: éjszakai, szombat-vasárnapi és munkaszüneti napokon való) ügyeleti ellátására a Humán Szolgáltató az Egészségbiztosítási Pénztárral (OEP) közvetlenül köt finanszírozási szerződést, illetve az ellátást külső szolgáltatóval kötött szerződés alapján biztosítja.

2. Amennyiben az e melléklet 1-2. pontjában (a 3/b. sz. mellékletnél: 1. pontjában) foglaltak szerinti módon biztosított ügyelet mégis, bármikor, bármilyen okból ellátatlan marad, Szolgáltató kötelezettsége ezen időszak alatt az ügyeletben való részvétel, melynek elszámolása iránt - az OEP által finanszírozott összeg terhére, arányosan megosztva azt az ügyeletet ellátó Szolgáltatók között - a Humán Szolgáltató intézkedik.

3/c. számú melléklet az egészségügyi ellátási szerződéshez

Fogorvosi ügyeleti szolgálat rendje

Fogorvosi ügyelet

Fogorvosi ügyelet a kerületben nem működik, mivel a Főváros központilag oldja meg a lakosság ügyeleti ellátását (Stomatológiai Intézet Budapest, 1082 Mária u. 52.).

7. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez * 

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

7/a. melléklet: használati szerződés a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi szolgáltató által biztosított egészségügyi ellátási szerződéshez

7/b. melléklet: használati szerződés a TAO Gyógyító Kft. egészségügyi ellátási szerződésében rögzített egészséges tanácsadás feladatainak ellátásához

7/a. melléklet a 19/2013. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelethez

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

(képviseli: Vattamány Zsolt polgármester)

- a továbbiakban, mint Megbízó -

valamint

a Megbízó felhatalmazása alapján Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: Humán Szolgáltató)

1072 Budapest Nyár u. 7.

(képviseli: Mikulás Franciska igazgató)

másrészről

...........................................

- a továbbiakban mint Szolgáltató -

melyet jelen szerződésben

...... képvisel

szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya

1. Megbízó 201.. .....................-től kezdődő hatállyal határozatlan időre megbízza Szolgáltatót a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott körzet háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi * , területi ellátási kötelezettséggel, az alapellátási feladatainak teljes körű ellátásával, amit Szolgáltató elvállal. Szolgáltató ezzel átvállalja Megbízótól a 1. számú melléklet szerinti körzetben és az ott meghatározott rendelőben és rendelési időben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5-6. §-a szerinti területi egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartozó háziorvosi alapellátási teendők ellátását.

2. Megbízó a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező egészségügyi ellátási szerződésben részletesen felsorolt feladatok ellátása céljából, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a szerződés megszűnéséig Szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja a jelen szerződés 3. számú mellékletében felsorolt helyiség, több praxis működésére alkalmas orvosi rendelő és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyak melléklet szerinti - adott orvosi rendelőben működő orvosok között - megosztott használatát, a rendelőhöz tartozó váró és mellékhelyiségek használatával együtt.

3. Szolgáltató a részére térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközök használatát harmadik személy részére - a jelen szerződés szerinti megosztott használat, a helyettesítés és a szakorvosképzés esetét kivéve - használatra nem engedheti át. A Szolgáltató által használt orvosi rendelőben szakvizsgára készülő orvos (rezidens) folytathat jogszabályban meghatározott tevékenységet.

4. Szolgáltató a jelen szerződés 3. mellékletében megjelölt rendelő helyiséget és tárgyi eszközöket leltár alapján veszi át a Megbízótól használatra. A leltárt a szerződés 3. mellékletéhez kell csatolni. Az átadás-átvétel lebonyolítása és az évenkénti leltározás végrehajtása az Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: Humán Szolgáltató) feladata.

5. Szolgáltató köteles a térítésmentesen átvett helyiségek és tárgyi eszközeit a tőle elvárható gondossággal és rendeltetésszerűen használni, azok állapotát megóvni. Szolgáltató felelős a használatra átvett tárgyi eszközök megóvásának elmulasztásából, rendeltetésellenes használatából, elvesztéséből, szándékos vagy gondatlan magatartásából eredő károkért.

6. Megbízó köteles gondoskodni a használatra átadott helyiségek fenntartásáról, ennek keretében állagmegóvásáról, szükséges karbantartásáról és felújításáról:

6.1. Évente folyamatos karbantartás a 3. számú mellékletben foglaltakra, szükség szerinti pótlás és bővítés.

6.2. Az ingatlan festése minimum 3 évente.

6.3. Mellékhelyiségek és betegforgalmi területen történő meghibásodás azonnali elhárítása.

6.4. A 3. számú mellékletben meghatározott épület és tartozékai teljes körű biztosítása.

Állagmegóvási kötelezettség teljesítéséhez a Szolgáltató „munkalapon” kezdeményezheti a fentiek meghibásodását, javítását, pótlását.

7. A Szolgáltató praxishoz tartozó működési és üzemeltetési költségek a Szolgáltatót terhelik az alábbiak szerint:

7.1. vagyonvédelmi, biztonsági rendszer költsége,

7.2. villamos-energiafogyasztás költsége;

7.3. gázfogyasztás díja;

7.4. víz- és csatornadíj;

7.5. szemétszállítás költsége;

7.6. veszélyes hulladék szállításának költsége;

7.7. sterilizáló eszköz működtetési és ellenőrzési költségei;

7.8. textíliák mosatási költsége;

7.9. takarítási költségek;

7.10. a helyiség, illetve a használatba adott tárgyi eszközök rendeltetés-ellenes használatából eredő javítási, pótlási költségek;

7.11. telefonköltségek (ide értve az alapdíjat is);

7.12. anyagköltségek (szakmai anyag, kötszer, gyógyszer, vegyszer, tű, fecskendő, papír, írószer, nyomtatvány stb.);

7.13. a szolgáltató praxisához tartozó egészségügyi szakszemélyzet illetve egyéb foglalkoztatottak költségei;

7.14. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben meghatározott szakmai minimumfeltételek közé tartozó gép, műszer, berendezés, valamint távoli hálózati hozzáférésre alkalmas személyi számítógép és kulturált betegfogadást szolgáló berendezési tárgyak fenntartásának, javításának, felújításának és szükséges pótlásának költségei

8. Jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes szabályokat, így a költség-elszámolás, a közüzemi, anyag és szolgáltatás-rendelési költségek megosztására és elszámolására vonatkozóan, a jelen szerződés 4. számú mellékletében rögzítettek tartalmazzák.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egészségügyet érintő, (mindenkor) hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

10. E szerződésben rögzített mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azokkal együtt érvényes.

11. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges a vita eldöntésére bírósághoz fordulnak.

12. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, önkormányzati döntés formájában írásban bármikor módosíthatják.

Jelen szerződést a felek gondos átolvasás és értelmezés után - a hivatkozott jogszabályi rendelkezések ismeretében - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 20..

.............................................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő: Vattamány Zsolt polgármester
.............................................................................
Szolgáltató
.......................................................
Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ
Képviselő: Mikulás Franciska igazgató
Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:
................................................
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző
1. számú melléklet a használati szerződéshez
Körzet és rendelési idő meghatározás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV. 30.) számú rendelete ... számú mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettséget biztosító ... számú körzet.

1/a. Ellátási terület:

1/b. Körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor:

1/c. Ellátandó nevelési-oktatási intézmények: *  (Szolgáltatási számla mellett)

A feladat-ellátás jellege: * 

Az 1. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím:

Telefon:

Rendelési idő

2. számú melléklet a használati szerződéshez
Rendelkezésre bocsátott létesítmények és állóeszközök, valamint a Képviselő-testület 196/2002. (V. 16.) számú határozatával tulajdonba adott eszközök

1. Az 1. számú mellékletben megjelölt orvosi rendelő helyiségei, több praxis működése esetén megosztott használata, a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyak.

2. A Kt. 196/2002. (V. 16.) számú döntésével a háziorvosi szolgáltató tevékenységhez szükséges önkormányzati tulajdonban lévő, jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező átadás-átvételi jegyzőkönyvben részletesen felsorolt eszközök tulajdonjogát könyv szerinti értéken átadta. Szolgáltató a Kt. fenti számú döntése alapján tudomásul vette, hogy a tulajdonába adott eszközök fenntartásáról, felújításáról, karbantartásáról, cseréjéről - ideértve az értékcsökkenéssel kapcsolatos költségviselés kérdését is - a továbbiakban saját költségén gondoskodik.

3. Átvevő Szolgáltató tudomásul veszi, hogy az eszközök 2. pont szerinti tételes átadásánál megszűnt az Önkormányzat további eszközpótlási, fenntartási, felújítási, karbantartási és csere kötelezettsége. Mindezek a kötelezettségek a továbbiakban a Szolgáltatót terhelik.

4. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy praxis tulajdonosi változás esetén a feladatellátáshoz szükséges minimum feltételeket a Megbízó nem biztosítja.

3. számú melléklet a használati szerződéshez
A Megbízót terhelő berendezési, felszerelési eszközök jegyzéke:

Rendelő megnevezése:

4. számú melléklet a használati szerződéshez
A Szolgáltatót terhelő működési, üzemelési költségek számítása, elszámolása, kifizetése, illetve térítése a következők szerint történik:

4.1. Villamos-energia

A költségszámítás alapja: a rendelő épület összes alapterülete. Megosztás az igénybevevők (praxisok) száma szerint.

Közüzemi szolgáltató által Humán Szolgáltató nevére számlázott összegből (amely az ÁFÁ-t is tartalmazza) a Humán Szolgáltató továbbszámlázza a Szolgáltatónak a fenti elv szerint megosztott összeget, a számla érkezését követő hónapban, a többi - Szolgáltatót terhelő - számlával együtt, egy közös részletező számlán.

A költség elszámolásának módja: Szolgáltató köteles a Humán Szolgáltató által megküldött számlát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Humán Szolgáltató OTP Bank Zrt-nél vezetett 11784009-15507228 számú bankszámlájára átutalással kiegyenlíteni. Az Önkormányzat a külön szerződésben megállapított rezsitámogatást utólag fizeti ki.

4.2. Gázfogyasztás költsége

A 4.1. pont szerinti szabályokat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy alapterület helyett a használt fűthető légtér a számítás alapja, megosztás az igénybevevők száma szerint.

4.3. Víz- csatornadíj

A 4.1. pont szerinti szabályok.

4.4. Szemétszállítás költsége

Igénybevevők száma szerinti megosztási arány.

4.5. Veszélyes hulladék szállításának költsége

Igénybevevők száma szerinti megosztási arány.

4.6. Sterilizáló eszköz működtetési és ellenőrzési költsége

Igénybevevők száma szerinti megosztási arány.

4.7. Textíliák mosatási költsége

Igénybevevők száma szerinti megosztási arány.

4.8. Takarítási költség

Igénybevevők száma szerinti megosztási arány, a költség magában foglalja a személyi és dologi költségeket.

4.9. Telefonköltség

Saját vonal alapján alap és forgalmi díja, osztott vonal használata esetén alapelv az igénybevevők száma szerinti költség megosztás, külön írásbeli kérésre tételes elszámolás is alkalmazható, amelynek költségei az érintett szolgáltatókat terhelik.

Internetes szolgáltató költség megosztása az igénybevevők száma szerinti arányban.

4.10. Anyagköltség

Közvetlen elszámolás, esetenként és szükség szerint igénybevevők száma szerinti arányban.

4.11. Szolgáltató praxishoz tartozó egészségügyi szakszemélyzet, illetve egyéb foglalkoztatottak költségei az Humán Szolgáltató közreműködése nélkül közvetlenül a foglalkoztatott részére fizeti.

4.12. Vagyonvédelmi, biztonsági rendszer költségei

Igénybevevők száma szerinti megosztási arány

7/b. melléklet a 19/2013. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

HASZNÁLATI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint az egészségügyi közszolgáltatásról gondoskodó szerv

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

(képviseli: Vattamány Zsolt polgármester)

- a továbbiakban, mint Megbízó -

valamint

a Megbízó felhatalmazása alapján Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ (továbbiakban: Humán Szolgáltató)

1072 Budapest Nyár u. 7.

(képviseli: Mikulás Franciska igazgató)

másrészről

TAO Gyógyító Kft. (székhely: Budapest, Akácfa u. 62., cgj: 01-09-066266, adószám:)

mint megbízott egészségügyi szolgáltató,

- a továbbiakban mint Szolgáltató -

melyet jelen szerződésben

dr. Szigeti Tamás ügyvezető igazgató képvisel

szerződő felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya

1. Megbízó 201. .....................-től kezdődő hatállyal határozatlan időre megbízza Szolgáltatót a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott körzet házi gyermekorvosi, területi ellátási kötelezettséggel, az alapellátási feladatainak teljes körű ellátásával, amit Szolgáltató elvállal. Szolgáltató ezzel átvállalja Megbízótól a 1. számú melléklet szerinti körzetben és az ott meghatározott rendelőben és rendelési időben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a,az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. §-a és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5-6. §-a szerinti területi egészségügyi alapellátási kötelezettség körébe tartozó háziorvosi alapellátási teendők ellátását.

2. Megbízó a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező egészségügyi ellátási szerződésben rögzített egészséges tanácsadás feladatainak ellátása céljából, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a szerződés megszűnéséig Szolgáltató részére térítésmentesen biztosítja a jelen szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt helyiség, több praxis működésére alkalmas orvosi rendelő és a hozzá tartozó berendezési és felszerelési tárgyak melléklet szerinti - adott orvosi rendelőben működő orvosok között - megosztott használatát, a rendelőhöz tartozó váró és mellékhelyiségek használatával együtt.

3. Szolgáltató a részére térítésmentesen biztosított helyiségek és tárgyi eszközök használatát harmadik személy részére - a jelen szerződés szerinti megosztott használat, a helyettesítés és a szakorvosképzés esetét kivéve - használatra nem engedheti át. A Szolgáltató által használt orvosi rendelőben szakvizsgára készülő orvos (rezidens) folytathat jogszabályban meghatározott tevékenységet.

4. Szolgáltató a rendelőhelyiséget az 1. és 2. pontban foglaltak elvégzése céljából használhatja. Köteles a használat során igénybe vett eszközöket rendeltetésszerűen használni, a tőle elvárható gondossággal megóvni és a rendelés befejezését követően a rendelőben hagyni.

Jelen szerződés 1. és 2. pontjai szerinti feladatok ellátáshoz nem szükséges berendezéseket és eszközöket Szolgáltató nem jogosult használni.

5. Megbízó köteles gondoskodni az egészséges tanácsadás feladatainak elvégzése céljából használatra átadott helyiségek fenntartásáról, ennek keretében állagmegóvásáról, szükséges karbantartásáról és felújításáról, az üzemeltetési és rezsiköltségek biztosításáról:

5.1. Évente folyamatos karbantartás a 2. számú mellékletben foglaltakra, szükség szerinti pótlás és bővítés.

5.2. Az ingatlan festése minimum 3 évente.

5.3. Mellékhelyiségek és betegforgalmi területen történő meghibásodás azonnali elhárítása.

5.4. A 2. számú mellékletben meghatározott épület és tartozékai teljes körű biztosítása.

Állagmegóvási kötelezettség teljesítéséhez a Szolgáltató „munkalapon” kezdeményezheti a fentiek meghibásodását, javítását, pótlását.

6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az egészségügyet érintő, (mindenkor) hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

6. E szerződésben rögzített mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azokkal együtt érvényes.

7. Szerződő felek kijelentik, hogy vitás kérdéseiket elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben ez nem lehetséges a vita eldöntésére bírósághoz fordulnak.

8. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel, önkormányzati döntés formájában írásban bármikor módosíthatják.

Jelen szerződést a felek gondos átolvasás és értelmezés után - a hivatkozott jogszabályi rendelkezések ismeretében - mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 201. .................. ...

...............................................................................
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő: Vattamány Zsolt polgármester
...................................................................
Szolgáltató
…....................................................................
Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ
Képviselő: Mikulás Franciska igazgató
Ellenjegyző: Pénzügyi ellenjegyző:
…....................................................................
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző
1. számú melléklet a használati szerződéshez
Körzet és rendelési idő meghatározás

A Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 19/2013. (IV. 30.) számú rendelete ... számú mellékletében meghatározott területi ellátási kötelezettséget biztosító .... számú körzet.

1/a. Ellátási terület:

1/b. Körzet lakosságszáma a szerződés aláírásakor:

A feladat-ellátás jellege:

Az 1. pont szerinti területi ellátási körzet orvosi rendelője:

Cím:

Telefon:

Rendelési idő

2. számú melléklet a használati szerződéshez
A Megbízót terhelő berendezési, felszerelési eszközök jegyzéke:

Rendelő megnevezése:


  Vissza az oldal tetejére