Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat jelképei használatának szabályozásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A rendelet célja, hogy Erzsébetvárosnak egyéni szimbólumai, a lakossági öntudatot és összetartozást erősítő önkormányzati jelképei legyenek, melyeket az önkormányzat szervei, intézményei, a településen működő jogi személyiségei szabályozott módon használhassanak.

(2) *  Erzsébetváros Önkormányzatának jelképe a címer, a zászló és a logó.

2. § (1) Címer:

Álló háromszögű pajzs ormosan vágott felső arany (sárga) mezejében a középső ormó felett kék heraldikai korona lebeg: az alsó kék mezőben egytornyú, félig leeresztett kapujú ezüst (fehér) vár.

(2) Külső dísz:

A pajzs felett fekete betűkkel: ERZSÉBETVÁROS felirat; a pajzsot jobbról arany oroszlán, balról arany griff tartja.

(3) A címernek nem része a külső dísz, a címer felirat és pajzstartó nélkül is használható.

3. § (1) Zászló:

2:1 arányú kék fekvő téglalap: mezeje 1/4 kék - 2/4 ezüst (fehér) - 1/4 kék színosztású, három oldalról kék - ezüst (fehér) szegéllyel. A zászlón a címer a külső dísszel (vagy anélkül) a mező első harmadában helyezkedik el.

(2) Lobogó:

1:2 arányú álló téglalap, a zászlóval egyező színösszeállításban. A címer a lobogón a zászlóhoz képest 90 fokkal elfordítva helyezkedik el.

3/A. § *  (1) A logó absztrakt formákból álló embléma. A logónak különböző változatai vannak.

(2) A logó (és annak változatai) az önkormányzati logó arculati kézikönyvében foglaltak szerint használhatók. Az arculati kézikönyv elérhető Erzsébetváros Önkormányzatának honlapján.

4. § *  (1) A címer és a zászló méretarányos, színes grafikai képét a rendelet 1-3. számú mellékletei tartalmazzák.

(2) A logó (és annak változatai) méretarányos, színes grafikai képeit a rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Az önkormányzati jelképek használatának köre

5. § (1) A jelképek használata nem sértheti a Magyarország és az Európai Unió jelképeinek használatát.

(2) A jelképek használata a Magyarország és az Európai Unió jelképeinek használatát nem helyettesítheti.

(3) A rendelet hatálya kiterjed Erzsébetváros közigazgatási területén a természetes és jogi személyekre, köztestületekre és a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéb formációkra.

(4) A jelképeket a 7-11. §-okban szabályozott módon lehet használni.

Erzsébetváros címerének engedély nélküli használata

6. § (1) Erzsébetváros címerét kizárólag, mint a kerületre utaló és díszítő jelképet lehet használni.

(2) A címer a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során is alkalmazható.

(3) Erzsébetváros címerét - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi szervek az alábbi esetekben használhatják és alkalmazhatják:

a) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szervei, intézményei épületein és tanácskozótermében,

b) a Képviselő-testület, annak bizottságai vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon,

c) a Képviselő-testület, illetve bizottságai által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken,

d) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse,

e) a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a kerületi képviselők, a jegyző, az aljegyző, szervezeti egységei és vezetői részére készített levélpapíron, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal által használt bélyegzőkön, valamint a képviselők és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők névjegyein,

f) a képviselők, külső bizottsági tagok és politikai tanácsadók képviselői minőségükben, ill. Önkormányzati feladatellátásukban, megbízásukban végzett tevékenysége során,

g) a kerületi nemzetiségi önkormányzatok székhelyén, tanácskozótermeiben, általuk kiadott kiadványokon, általuk használt bélyegzőkön,

h) *  a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat rendezvényein annak szervezője, a Polgármesteri Hivatallal vagy az Önkormányzattal kötött erre vonatkozó külön megállapodás birtokában.

Erzsébetváros címerének engedélyköteles használata

7. § (1) Kizárólag engedéllyel lehet Erzsébetváros címerét utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy használni különösen:

a) a kerületben működő, nem önkormányzati fenntartású intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott kiadványokon,

b) a kerületet érintő egyéb kiadványokon,

c) a kerületre utaló ajándék, reklám- és emléktárgyakon, nyomtatott és elektronikus információ-hordozókon,

d) nem önkormányzati alapítású, tulajdonú gazdasági társaságok, vállalkozások, magánszemélyek továbbá nem az Erzsébetvárosi Önkormányzat által fenntartott intézményeinek rendezvényein, egyes járművein, reklám-felületein,

e) a 7. §-ban nem említett egyéb esetekben.

(2) A címert kizárólag hiteles alakban, méretaránya és színei megtartásával szabad megjeleníteni.

(3) Egyes esetekben megengedhető, hogy a címer a megjelenítéshez és előállításhoz felhasznált anyag (fém, fa, bőr, textil, műanyag stb.) színeiben tűnjön fel. Nyomdai úton fekete-fehér színben is felhasználható.

(4) Nem lehet Erzsébetváros címerét védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni.

Erzsébetváros zászlójának engedély nélküli használata

8. § (1) Erzsébetváros zászlója engedély nélkül használható:

a) az Önkormányzat és szervei, intézményei tanácskozótermeiben, a polgármester és alpolgármesterek, a jegyző és aljegyző irodájában és a Képviselő-testület ülésein,

b) a Polgármesteri Hivatal előtt zászlórudakon felvonva, az állami és nemzeti ünnepeken, az Önkormányzat rendezvényein és ünnepein, a kerület életében jelentősebb események alkalmával,

c) a kerületi nemzetiségi önkormányzatok tanácskozótermeiben.

d) a kerületi fenntartású intézmények, költségvetési szervek és gazdasági társaságok épületein.

(2) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények épületén a Magyarország lobogójának középületeken történő kitűzésének, illetőleg felvonásának szabályait kell alkalmazni.

Erzsébetváros logójának engedély nélküli használata * 

9/A. § *  (1) Erzsébetváros logóját kizárólag, mint a kerületre utaló és díszítő jelképet lehet használni.

(2) Az önkormányzati logó a jogszabályokban foglalt egyes hatósági tevékenység vagy egyéb eljárás során is alkalmazható.

(3) Erzsébetváros logóját - engedély nélkül - utaló és díszítő jelképként az alábbi szervek az alábbi esetekben használhatják és alkalmazhatják:

a) a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat szervei, intézményei épületein és tanácskozótermében,

b) a Képviselő-testület, annak bizottságai vagy a Polgármesteri Hivatal által kiadott kiadványokon, az Önkormányzat által alapított sajtótermékeken, illetve az önkormányzat honlapján és a közösségi média felületein,

c) a Képviselő-testület, illetve bizottságai által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, emlékplaketteken, jelvényeken, valamint a Képviselő-testület által adományozott kitüntetéseken,

d) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét ne kisebbítse,

e) a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a kerületi képviselők, a jegyző, az aljegyző, szervezeti egységei és vezetői részére készített levélpapíron, a bizottságok és a Polgármesteri Hivatal által használt bélyegzőkön, valamint a képviselők és a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők névjegyein,

f) a képviselők, külső bizottsági tagok és politikai tanácsadók képviselői minőségükben, ill. Önkormányzati feladatellátásukban, megbízásukban végzett tevékenysége során,

g) a kerületi nemzetiségi önkormányzatok székhelyén, tanácskozótermeiben, általuk kiadott kiadványokon, általuk használt bélyegzőkön,

h) a Polgármesteri Hivatal vagy az Önkormányzat rendezvényein annak szervezője, a Polgármesteri Hivatallal vagy az Önkormányzattal kötött erre vonatkozó külön megállapodás birtokában.

Erzsébetváros logójának engedélyköteles használata * 

9/B. § *  (1) Kizárólag engedéllyel lehet Erzsébetváros logóját utaló és díszítő jelképként alkalmazni vagy használni különösen:

a) a kerületben működő, nem önkormányzati fenntartású intézmények és társadalmi szervezetek által kiadott kiadványokon,

b) a kerületet érintő egyéb kiadványokon,

c) a kerületre utaló ajándék, reklám- és emléktárgyakon, nyomtatott és elektronikus információ-hordozókon,

d) nem önkormányzati alapítású, tulajdonú gazdasági társaságok, vállalkozások, magánszemélyek, továbbá nem az Erzsébetvárosi Önkormányzat által fenntartott intézményeinek rendezvényein, egyes járművein, reklám-felületein,

e) a 9/B. §-ban nem említett egyéb esetekben.

(2) A logót kizárólag hiteles alakban, méretaránya és színei megtartásával szabad megjeleníteni.

(3) Egyes esetekben megengedhető, hogy a logó a megjelenítéshez és előállításhoz felhasznált anyag (fém, fa, bőr, textil, műanyag stb.) színeiben tűnjön fel. Nyomdai úton fekete-fehér színben is felhasználható.

(4) Nem lehet Erzsébetváros logóját védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni.

Erzsébetváros zászlójának engedélyköteles használata

9. § (1) Kizárólag engedéllyel lehet Erzsébetváros zászlóját használni különösen:

a) a kerület életében jelentősebb - helyi, országos vagy nemzetközi - események és rendezvények alkalmával,

b) megkülönböztetésül, több település részvételével tartott rendezvényeken,

c) cserezászlóként és - a juttatás jellegének a zászlón való feltüntetésével - elismerésként,

d) a települések közötti bel- és külföldi kapcsolatokban,

e) az Önkormányzat gazdasági társaságainak, intézményeinek ünnepi rendezvényein (a székhely épületén kívül)

f) a 9. §-ban nem említett egyéb esetekben.

(2) A zászlót kizárólag hiteles alakban, méretaránya és színei megtartásával, szabad megjeleníteni.

Az Önkormányzati jelképek használatának engedélyezése

10. § (1) *  A címer és a logó használatát a polgármester engedélyezi. Az engedélyezési eljárás önkormányzati hatósági ügy, melynek során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) szabályait kell alkalmazni.

(2) Az eljárás megindítására irányuló kérelmet a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodáján.

(3) Az önkormányzati jelképek használatáról szóló engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét,

b) az engedélyezett felhasználás célját, területét, idejét ill. az érvényesség időtartamát,

c) a kiadott engedély érvényessége szólhat:

ca) egy esetre (rendezvényre, alkalomra),

cb) meghatározott időpontig történő felhasználásra,

cc) meghatározott mennyiségű, önkormányzati jelképpel díszített termék, emléktárgy, jelvény, kiadvány stb. előállítására,

cd) a visszavonásig történő felhasználásra, alkalmazásra.

d) a terjesztés, felhasználás, alkalmazás, forgalomba-hozatal területére, módjára, mennyiségére és minőségére vonatkozó esetleges kikötéseket,

e) a felhasználásra vonatkozó egyéb kikötéseket.

(4) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

(5) Az erzsébetvárosi önkormányzati jelkép használatát, alkalmazását vagy előállítását nem szabad engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha a használat vagy forgalomba hozatal módja vagy körülményei Erzsébetvárost vagy a kerület lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sérti.

(6) A kiadott engedélyt vissza lehet vonni, ha a felhasználó e rendeletben vagy a részére kiadott engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti, illetőleg a megállapított határidőre kötelezettségeinek nem tesz eleget.

(7) Az Önkormányzati jelképeknek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, kitűzőkön, és más reklám- vagy egyéb tárgyakon és kiadványokon történő felhasználásához ezen rendelet alapján kiadott engedély nem mentesíti a kérelmezőt a jogszabályok által a termék, jelvény, kiadvány stb. tervezésére, előállítására, forgalomba hozatalára előírt egyéb engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2013. május 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. április 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. számú melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Címer

2. számú melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Külső pajzs

3. számú melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Zászló

4. számú melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzati jelkép használatának engedélyezése iránti kérelem

Kérelmező neve:
telefonszáma/e-mail címe*:
Kérelmező képviselőjének neve:
telefonszáma/e-mail címe*:
Kérelmező címe:
Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
Az önkormányzati jelképet
hordozó termék, tárgy megnevezése, mennyisége:
A termék, tárgy felhasználásának célja:
területe:
ideje:
Az esetleges terjesztés, forgalomba hozatal módja,
terjesztési köre:
A felhasználásért, terjesztésért felelős személy pontos adatai:
* megadása nem kötelező

A kérelemhez csatolja az alábbiakat:

1. Amennyiben Kérelmező helyett képviselő jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum.

2. Az önkormányzati jelképet megjelenítő termék, tárgy előállításának, alkalmazásának terve, módja, a minőség pontos leírása.

5. melléklet a 21/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez * 

A logó változatai


  Vissza az oldal tetejére