Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó növényesítési támogatásról a következőket rendeli el:

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően, a költségvetésben meghatározott keretösszegig növényesítési pályázatot írjon ki a VII. kerület közigazgatási területén lévő

a) társasházak,

b) lakásszövetkezetek [a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.],

c) önkormányzati lakóépületek kezelője [a), b), c) a továbbiakban együtt: lakóközösségek], továbbá

d) a VII. kerületi önkormányzat által fenntartott intézmények részére.

(2) *  A növényesítés megvalósításához az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt az alábbi növényesítési célok megvalósításához:

1. Meglévő zöldfelület beültetése, cserjékkel, évelőkkel

2. Meglévő zöldfelület termőképességének javítása, komposzt vagy szerves trágya bekeverésével vagy termőföldföld ráhordásával

3. Fák ápolása szakember által, facsemeték kivételével:

a) ifjítás, gallyazás, gyökérmetszés, odúkezelés, kötözés keletkezett sebfelületek kezelésével

b) vadgesztenyefa vadgesztenyelevél-aknázómoly elleni védelme, hatóanyag gyökfőnél történő beinjektálásával

c) elhalt fa kivágása és pótlása legalább 14/16 cm törzskörméretű díszfa ültetésével, nem megfelelő telepítési feltételek esetén planténerbe ültetett 10/12 cm törzskörméretű díszfával

4. Burkolt udvarokban nagyméretű, lehetőleg legalább 60x60x80 cm-es planténerek kihelyezése, feltöltése termőfölddel, beültetése fákkal, cserjékkel, évelőkkel

5. Növényesítéshez kapcsolódó szállítás költsége

6. Függőfolyosók korlátainak díszítése azonos színű és anyagú, egységes balkonládák kihelyezésével, beültetés egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő növényekkel, öntözésükre csepegtető rendszer kialakítása

7. Növényesítéshez kapcsolódó eszközök (pl. gereblye, metszőolló, kapa, ültetőlapát, kultivátor, ásó, ültetőkanál, sövénynyíró stb.)

8. Épület utcai homlokzatán található ablakok és erkélyek legalább felének növényesítése azonos színű és anyagú, egységes balkonládák kihelyezésével, beültetésük egynyári és/vagy kétnyári és/vagy évelő növényekkel

9. Faültetés meglévő zöldfelületen

10. Régi, balesetveszélyes növényágyás felújítása

11. Új zöldfelület kialakítása az alábbi esetekben:

a) burkolat feltörése és eltávolítása, talajcsere 50-100 cm vastagságban, vagy hasonló mélységben átkeverés komposzttal/szerves trágyával, növényágyás kialakítása, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

b) kiemelt ágyás készítése burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával, ágyás feltöltése komposzttal és/vagy szerves trágyával kevert termőfölddel legalább 40 cm vastagságban, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

c) zöldtető kialakítása a ház udvarán, erre alkalmas tetőzeten

12. Régi, balesetveszélyes növényágyás elbontása, helyette új zöldfelület kialakítása az alábbi esetekben:

a) burkolat feltörése és eltávolítása, talajcsere 50-100 cm vastagságban, vagy hasonló mélységben átkeverés komposzttal/szerves trágyával, növényágyás kialakítása, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

b) kiemelt ágyás készítése burkolat meghagyásával, megfelelő szegély kialakításával, ágyás feltöltése komposzttal és/vagy szerves trágyával kevert termőfölddel legalább 40 cm vastagságban, beültetése cserjékkel és/vagy évelőkkel

2. § (1) A pályázati kiírás tartalmát (pályázat tárgyát, pályázók körét, a növényesítés támogatásának mértékét, a pályázat egyéb feltételeit, a pályázat benyújtásának feltételeit), az elbírálás és megvalósítás szabályait ezen rendelet keretei között a Bizottság határozza meg.

(2) A beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítését Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal végzi.

(3) *  A pályázatokat a Bizottság bírálja el és dönt a pályázat eredményének megállapításáról, a pályázóknak nyújtandó támogatásról.

(4) *  A támogatás mértéke a pályázó által benyújtott és abból a Bizottság által elfogadott pályázati költségvetés legfeljebb 80%-a lehet, mely nem haladhatja meg az 500 000 Ft-ot.

(5) * 

(6) A Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája a nyújtott támogatásokról nyilvántartást vezet.

3. § (1) A pályázó által elnyert támogatás a pályázó és az Önkormányzat között létrejött szerződésben és a jelen rendeletben, valamint a pályázati kiírásban és annak mellékletét képező szabályzatban meghatározott feltételek szerint használható fel.

(2) A támogatás összege utólag, a pályázó által bemutatott eredetivel egyező, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája által elfogadott számlamásolatok és összegek alapján fizethető ki. A Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája a számlák kifizetését megelőzően a növényesítés megvalósítását a helyszínen ellenőrizheti.

(3) *  A pályázatok benyújtására a pályázati felhívás megjelenését követően a költségvetésben meghatározott keretösszeg kimerüléséig, de legkésőbb október 31. napjáig van lehetőség. A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a Polgármesteri Hivatal az Önkormányzat hivatalos honlapján hirdetményt tesz közzé a pályázati felhívás lezárásának pontos idejéről.

4. § A pályázati eljárás során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben, a támogatási szerződés megkötésénél jelen rendeletben foglaltakat és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési támogatásokról szóló 48-56. §-ban, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66-100. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére