Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi lakóközösségek és az önkormányzati intézmények részére biztonsági berendezések létesítéséhez nyújtandó támogatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja alapján a kerületi lakóközösségek és önkormányzati intézmények biztonsági berendezéssel történő ellátásának támogatása érdekében a következőket rendeli el:

1. § *  (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Városüzemeltetési Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) hogy a tárgyévi költségvetési rendelet elfogadását követően, a költségvetésben meghatározott keretösszegig az igények ismeretében az alábbi biztonsági berendezések létesítésének támogatására pályázatot írjon ki:

a) kapufigyelő rendszer kialakítására,

b) szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére,

c) hevederzár felszerelésére.

(2) Pályázatot nyújthatnak be az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott biztonsági berendezés létesítésének támogatására a VII. kerület közigazgatási területén lévő:

a) társasházak,

b) lakásszövetkezetek [a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. tv. 2. § (1) bek.],

c) önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek esetében azok kezelője,

d) háziorvosi rendelők és önkormányzati intézmények,

e) egyházak.

(3) Az (1) bekezdés b) és c) pontjaiban megjelölt biztonsági berendezések létesítésének támogatására pályázatot nyújthatnak be VII. kerület közigazgatási területén lévő lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, valamint a háziorvosi rendelők és a VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati intézmények.

(4) Az (1) bekezdés a) és c) pontjaiban megjelölt biztonsági berendezések megvalósításához az Önkormányzat pénzben, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás esetében természetben, vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2. § (1) A Bizottság az 1. § (1) bekezdésében megjelölt támogatott tevékenységekre az igények függvényében külön-külön is kiírhat pályázatot, de egyes tevékenységekre mellőzheti is a pályázat kiírását.

(2) *  A pályázati kiírás tartalmát (pályázat tárgyát, pályázók körét, a támogatás mértékét, formáját, a pályázat egyéb feltételeit, a pályázat benyújtásának feltételeit), az elbírálás és megvalósítás szabályait a Bizottság határozza meg.

(3) A beérkezett pályázatok elbírálásának előkészítését Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal végzi.

(4) *  A pályázatokat a Bizottság bírálja el, megállapítja a pályázat eredményét és dönt a pályázóknak nyújtandó támogatásról.

(5) *  A Bizottság által javasolt pénzbeli támogatás összege a pályázó által benyújtott és a Bizottság által elfogadott pályázati költségvetés legfeljebb 50%-a lehet, azonban 1. § (1) bek. a) pontja esetében a 250 000 Ft-ot, a c) pont esetében a 20 000 Ft-ot nem haladhatja meg. Az 1. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatást az Önkormányzat természetben, az e célra létrehozott készlet erejéig, a Bizottság határozata alapján, a pályázatok beérkezési sorrendjében a készülék átadásával, átvételi elismervény ellenében nyújtja. A támogatás lakásonként 7 évente, a lakás szobaszámával megegyező darabszámban igényelhető.

(6) *  Pénzbeli juttatás esetén a támogatás összege utólag, a pályázó által bemutatott eredetivel egyező, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája által elfogadott számlamásolatok és összegek alapján fizethető ki. A Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája a számlák kifizetését megelőzően a biztonsági berendezés megvalósítását (működőképességét) a helyszínen ellenőrizheti.

(7) * 

(8) *  A Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes irodája a nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatásokról nyilvántartást vezet.

3. § *  (1) A pályázó által elnyert pénzbeli támogatás a pályázó és az Önkormányzat között létrejött szerződésben és a jelen rendeletben, valamint a pályázati kiírásban és annak mellékletét képező szabályzatban meghatározott feltételek szerint használható fel.

(2) A keretösszegből a tárgyévben még rendelkezésre álló és az elnyert, de a szerződéskötési határidő elmulasztása és a pályázó szerződésszegése miatt felhasználásra nem került összeghatárig a Bizottság pótpályázat kiírásáról, vagy újabb készlet beszerzéséről dönthet.

(3) A tárgyévben rendelkezésre álló keretösszeg felhasználásánál figyelembe kell venni a nyújtott támogatások mindenkori hatályos jogszabály szerinti adó- és járulékfizetési kötelezettségét.

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt felhasználási feltételeket a szerződéskötési kötelezettség kivételével a természetben nyújtott támogatásra is alkalmazni kell.

4. § A pályázati eljárás során az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendeletben, a támogatási szerződés megkötésénél jelen rendeletben foglaltakat és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési támogatásokról szóló 48-56. §-ban, valamint a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 66-100. §-ban foglalt szabályokat kell alkalmazni.

5. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napján lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére