Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 42. § 1. pontja alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati kezelésű közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén fizetendő díjról a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében lévő, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 47. § 7. pontjában meghatározott utakra (a továbbiakban: közút) terjed ki.

2. § A közút területének nem közlekedési célú igénybevételéért történő díjfizetési kötelezettséget a Kkt. 37. §-a rendeli el.

3. § A fizetendő díj összegét az Önkormányzat állapítja meg a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez adott kezelői hozzájárulásában. A díjat az igénybevétel tervezett időtartama alapján, de legalább egy napra kell meghatározni. A díjat a hozzájárulásban meghatározott módon és határidőben kell megfizetni.

4. § A közút nem közlekedési célú igénybevételi díjának mértéke 150 Ft/m2/nap.

5. § Nem kell igénybevételi díjat fizetni:

a) a Kkt. 37. § (1) bekezdésében meghatározott kivételek, valamint a 38. §-ában meghatározott rendkívüli igénybevétel,

b) az Önkormányzat által vagy megrendelésére végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódó nem közlekedési célú igénybevétel esetén.

6. § A munkálatok helyszínén az igénybe vevő köteles az Önkormányzat eljáró megbízottja és a közterület-felügyelő felszólítására a közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges valamennyi hozzájárulást, engedélyt - rendkívüli igénybevétel esetén az igénybevétel előzetes bejelentését igazoló iratot -, ellenőrzésre bemutatni.

7. § A Kkt. 37. § (2)-(3) bekezdésében foglalt esetekben az igénybe vevő köteles a 4. §-ban meghatározott díj alapul vételével az igénybevételi díjat, és a pótdíjat megfizetni. A pótdíj mértéke a fizetendő igénybevételi díj 20%-a.

8. § (1) Ez a rendelet 2013. június 1. napjával lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. május 31-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére