Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2013. (VI. 28.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete módosításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben megállapított szabályozási jogkörében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 86. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet a következő 18/A. §-al egészül ki:

„18/A. § Az önkormányzat az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakóépületeinek (a bennük lévő lakások) elidegenítéséből származó bevételeiből felhasználhatja és levonhatja az Ltv. 62. § (5) bekezdésében, továbbá a (3) bekezdésének a)-i) pontjaiban meghatározott tevékenységekkel, valamint

a) az épületek és a bennük lévő lakások elidegenítésre történő előkészítésével kapcsolatos,

aa) a bérlők ki- és elhelyezésére,

ab) hatósági, szakhatósági határozatokban elidegenítés előtt kötelezően előírt felújításokra, helyreállítási munkákra,

ac) telekalakításra,

ad) a lakóépületek (bennük lévő lakások) elidegenítésének előkészítésével kapcsolatban felmerült egyéb kiadásokra (különösen; bér, szakértői, ügyvédi, bonyolítói),

b) önkormányzati lakásbérlők részére törvény és helyi rendelet alapján nyújtott támogatásokra,

c) a lakásépítési célt szolgáló önkormányzati hitelek adósságszolgálatának kiadásaira,

d) a városrehabilitációhoz kapcsolódóan a közterületek, valamint a lakóépületek, társasházak felújításához, növényesítéshez, biztonsági berendezések létesítéséhez és egyéb közösségi célokat szolgáló fejlesztésekre, korszerűsítésekre nyújtott támogatásokra,

e) az EU források felhasználásához kapcsolódó támogatási szerződést meghaladó, saját forrás terhére,

ténylegesen felmerült költségeket.”

2. § Jelen rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. június 28-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére