Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete

Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 3. pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdés e) pontjában, továbbá a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (2) bekezdésében (a továbbiakban: FŐR) kapott felhatalmazás alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén található helyi közutakon, a kerületi önkormányzat tulajdonában álló, közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken kialakított várakozási célú területekre, kivéve a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületeket (Melléklet), valamint a taxiállomásokat, amelyeken történő várakozás feltételeiről külön jogszabály rendelkezik.

(2) A rendelet hatálya kiterjed valamennyi rendszámmal rendelkező járműre és azok üzembentartójára.

2. § * 

3. § *  A várakozási övezet területén a FŐR 6. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi esetekben lehet várakozni:

a) gazdálkodói várakozási bérlet alapján a várakozási díj megfizetésével, valamint

ba) * 

bb) a kerületi közterület-felügyelet részére kiállított 10 darab várakozási hozzájárulással díjmentesen.

4. § (1) A lakossági várakozási hozzájárulás éves kedvezményének mértéke 100%.

(2) A gazdálkodói várakozási hozzájárulás éves kedvezményének mértéke 50%.

(3) A gazdálkodói várakozási bérlet kedvezményének mértéke 50%.

5. § (1) Lakossági várakozási hozzájárulás adható - kérelemre -

a) *  munkáltatótól kizárólagos használatba kapott egy darab, a munkáltató által üzembentartott, vagy lízingelt, vagy tartósan bérelt személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, ha lakos részére a b) pontban megjelölt lakossági várakozási hozzájárulás nem került kiadásra,

b) annak a lakosnak, akinek állandó lakóhelye a várakozási övezet területén van, az általa megjelölt egy darab személygépkocsira, vagy egy darab három- vagy négykerekű motorkerékpárra, vagy egy darab három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárra, vagy egy darab 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsira, amelynek a lakos az üzembentartója,

c) a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság használatában lévő, megkülönböztető fény- és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsikra,

d) az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság és vezetőik által meghatározott alkalmazottaik üzemeltetésében vagy használatában lévő személygépkocsikra,

e) a központi költségvetési szervek használatában lévő személygépkocsikra,

f) a Budapest Főváros VII. kerület közigazgatási területén közérdekű tevékenységet folytató (például: szociális, nevelési-oktatási, oktatási, egészségügyi, kulturális és sport, továbbá egyházi) intézmények, szervezetek és vezetőik által meghatározott alkalmazottaik, továbbá a kerület érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő magánszemélyek üzemeltetésében vagy használatában lévő személygépkocsikra,

g) a c)-f) pontok alapján kiadott hozzájárulások száma nem haladhatja meg az a) és b) pontok alapján kiadott hozzájárulások számának 10%-át.

(1a) *  Az (1) bekezdésben meghatározott lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a FÖR. 10. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése,

b) * 

(1b)-(1d) * 

(2) Gazdálkodói várakozási bérlet - kérelemre - annak a gazdálkodónak adható, amelynek székhelye, telephelye vagy fióktelephelye a várakozási övezet területén van, vagy az övezet területén karbantartási-, illetve felújítási munkálatokat végez, az általa megjelölt olyan személygépkocsikra, három- vagy négykerekű motorkerékpárokra, három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárokra, vagy 3500 kilogramm megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó tehergépkocsikra, amelyeknek a gazdálkodó az üzembentartója.

(3) Gazdálkodói várakozási bérlet az övezet területén székhellyel, telephellyel vagy fióktelephellyel rendelkező gazdálkodónak legfeljebb a kiadás évét követő év január 31-ig terjedő érvényű, a karbantartási-, illetve felújítási munkálatokat végző gazdálkodónak a munkavégzés időtartamára adható.

(4) A gazdálkodói várakozási bérlet kiadásának feltételei:

a) a költségtérítés megfizetése,

b) * 

c) a gazdálkodói várakozási bérlet munkanapokban számolt érvényességi időszakának, és a kérelmezett területre megállapított napi üzemidő után fizetendő várakozási díj szorzatának megfelelő várakozási díj 50%-nak egy összegben, az önkormányzat részére történő megfizetése,

d) * 

(5) *  A gazdálkodói várakozási hozzájárulás kiadásának feltételei:

a) a FÖR 11. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítése,

b) * 

(6) * 

6. § A FŐR 13. § (2) bekezdésében és jelen rendelet 5. §-ában meghatározott várakozási hozzájárulásokat a Polgármester adja ki.

7. § (1) *  Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások, bérletek kiadása iránti kérelmet az Önkormányzat részéről a parkolás üzemeltetéssel megbízott parkolás üzemeltető felé írásban, az arra meghatározott módon és formában kell benyújtani.

(1a) * 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) magánszemély esetében a kérelmező nevét, személyi igazolványának számát, lakcímét,

b) nem magánszemély esetében a kérelmező megnevezését, székhelyét (telephelyét, fióktelephelyét), adóazonosító számát, képviselőjének nevét és elérhetőségét,

c) szükség szerint a szerződéses partner adatait, illetve a jogszerű használatot igazoló okiratot,

d) a jármű gyártmányának, típusának megnevezését, megengedett legnagyobb össztömegét, forgalmi rendszámát,

e) a hozzájárulás típusát, gazdálkodói várakozási bérlet esetén annak kezdő és záró napjának, illetve a karbantartási-, vagy felújítási munkálatok helyszínének megjelölését,

f) a kérelem indokait,

g) a költségtérítés befizetésének igazolását.

(3) A kérelmező köteles a kérelem előterjesztésével egyidejűleg a hozzájáruláshoz való jogosultságot igazoló eredeti dokumentumokat bemutatni, vagy azok másolatait mellékelni.

(4) *  Amennyiben a kérelem megfelel e rendelet előírásainak, úgy a kérelem kiadására annak benyújtásától számított 30 napon belül kerül sor.

(5) *  Amennyiben az érvényességi időtartamon belül a hozzájárulás kiadásakor bármely, e rendeletben előírt feltétel megszűnik, vagy amennyiben a hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, kérelmező köteles ezt 8 napon belül bejelenteni. A hozzájárulást a bejelentést követően vagy bejelentés hiányában a jogosultság megszűnésének hivatalból történő észlelését követően vissza kell vonni.

(5a) * 

(6) A Polgármester döntésével szemben a Képviselő-testülethez lehet jogorvoslati kérelemmel fordulni.

(7) * 

8. § (1) *  Jelen rendeletben meghatározott hozzájárulások, bérletek kiadásának költségtérítése 2.200 forint, melynek megfizetése alól a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványával rendelkező kérelmére mentesség adható.

(2) Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet várakozási hozzájárulásáért nem kell költségtérítést fizetni.

(3) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell különösen:

a) a hozzájárulás számát,

b) a gépjármű forgalmi rendszámát,

c) az érvényességi időtartamot,

d) a hozzájárulás típusát.

(4)-(5) * 

(6) * 

8/A. § * 

9. § (1) Jelen rendelet 2013. november 5-én lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2013. november 4-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

Melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendeletéhez

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő közterületek:

- Károly körút

- Erzsébet körút

- Rákóczi út

- Dózsa György út

- Rottenbiller utca

- Baross tér

- Lövölde tér

- Thököly út

- Damjanich utca


  Vissza az oldal tetejére