Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés

a) bevételi főösszegét 12.817.344 ezer forintban, azaz tizenkettőmillió-nyolcszáztizenhétezer-háromszáznegyvennégy ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozás:

bb) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint 1.577.174 ezer forintban, azaz egymillió-ötszázhetvenhétezer-egyszázhetvennégy ezer forintban,

bc) az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerint 5.700.038 ezer forintban, azaz ötmillió-hétszázezer-harmincnyolc ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési hiány: külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) kiadási főösszegét 19.608.145 ezer forintban, azaz tizenkilencmillió-hatszáznyolcezer-egyszáznegyvenöt ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások:

ea) hosszú lejáratú hitelek törlesztése összegét 486.411 ezer forintban, azaz négyszáznyolcvanhatezer-négyszáztizenegy ezer forintban

eb) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 4.821.710 ezer forintban, azaz négymillió-nyolcszázhuszonegyezer-hétszáztíz ezer forintban,

ec) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 4.821.710 ezer forintban, azaz négymillió-nyolcszázhuszonegyezer-hétszáztíz ezer forintban

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeget, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszeget, továbbá az e) pontjában megállapított finanszírozási kiadások előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) A költségvetés összeállítása során figyelembe kell venni az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 15. számú melléklete szerinti Egységes rovatrendben foglaltakat.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 22. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 23. számú táblázat tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételi és kiadási előirányzatait pályázatonként elkülönítve a 3. számú táblázat tartalmazza.

(8) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 7.277.212 ezer Ft. A megállapított összegből a működési célú maradványok összege 477.431 ezer Ft, a felhalmozási célú maradványok összege 6.799.781 ezer Ft.

(9) *  Az Önkormányzat kötelezettségvállalással nem terhelt, 2013. évi gazdálkodásából származó költségvetési maradványa terhére elkülönített tartalékot képez 951.422 ezer Ft összegben, az Erzsébet terv Fejlesztési program 2015. évre ütemezett feladatai forrásának biztosítására.

(10) A (8) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 4. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi ágazati feladatainak támogatása

2. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú mellékletében (a továbbiakban: 2013. évi CCXXX. tv.) megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 456.935 ezer Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 55.459 ezer Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

ba) hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 55.752 ezer Ft,

bb) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 201.781 ezer Ft,

bc) a települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 78.181 ezer Ft,

bd) gyermekétkeztetés támogatása 109.782 ezer Ft.

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása 22.162 ezer Ft.

(2) Az aa) és ab) alpont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények kiadásaira használhatók fel.

(3) A b) pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használhatók fel, a következők mellett:

a) A települési önkormányzat a ba) alpont szerinti támogatás beszámítással csökkentett összegét az ott részletezett feladatokra, valamint részben a bb) és bc) alpontok szerinti ellátások finanszírozására használhatja fel,

b) A bb) alpontban szerepeltetett támogatás a 2013. évi CCXXX. tv. 2. melléklet III/3. pontjában feltüntetett a)-l) alpontjai között átcsoportosítható, illetve részben a bc) alpont szerinti feladatok ellátására is fordítható,

c) A bc) alpont szerinti támogatást kizárólag a támogatással érintett intézmények szakmai dolgozóinak béreire, valamint a 2013. évi CCXXX. tv. 2. melléklet III/4. pont b) alpontja szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási kiadásokra fordíthatja, azzal, hogy a melléklet 4. pontjának a) és b) alpontjai között átcsoportosíthat.

d) A bd) alpont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak megszervezésével összefüggő valamennyi költségére) számolható el, azzal, hogy az alpontok között átcsoportosíthat.

e) Az eredeti előirányzatként nem tervezett, év közben igényelhető egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése kizárólag az e célt szolgáló feladatokra használható fel.

(4) A c) pont szerinti támogatás kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra használható fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2014. január 1-jétől a 27. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000 - 3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.

A Kópévár Óvoda, a Nefelejcs Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda, a Bóbita Óvoda, a Magonc Óvoda, a Dob Óvoda és a Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyek első 2 számjegye megegyezik a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ első két címszámával, a 3. és 4. számjegyek az ágazati szakmai csoportosítást jelölik, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal feladatainak előirányzatai az 5100 számú címeken rögzíti az igazgatási és egyéb feladatokat, a hivatali szakmai tevékenységet, a testületi működés tervezett kiadási és bevételi előirányzatait.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai, 7500 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program 2015,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány átvétele, igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások és egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás előirányzata,

c) 6202 címen az előző évi költségvetési maradvány átadása (támogatás jellegű kiadás),

d) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

e) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

f) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

g) 6600 címen a belföldi finanszírozás előirányzatai (hitelek törlesztése, visszafizetése, kamatkiadás, kötvény tőketörlesztése, a realizált árfolyamveszteség),

h) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

i) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

j) 6900 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú táblázat 28-58. sorai szerint határozza meg.

(5) Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit az 5. számú táblázat 1-27. sorai szerint határozza meg.

(6) Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100, Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét az 5. számú táblázat 1-27. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 36. sora, az intézményi működési bevételek összegét a 46. sora, a felhalmozási bevételek összegét az 52. sora, a költségvetési támogatásokat a 28. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát az 57. sora szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 6. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(8) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(9) Az „5305 Oktatási terület kötelező taneszköz beszerzése és egyéb programok” címen tervezett előirányzatok feladatonkénti részletezését a 8. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(10) Az „5400 Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(11) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat 4. oszlopa szerint, a Polgármesteri Hivatal által folyósított szociális támogatások és ellátások részletezését a 10. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(12) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(13) Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(14) Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 14. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5302, 5303, 5606, 5608, 5701, 5707, 6103, 6105, 6108, 6109” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát a 15. számú táblázat 4. oszlopa, valamint az „5305, 5701, 5702, 5707, 6106” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 16. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5303, 6110, 6501, 6503” címen tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, a 17. számú táblázat 4. oszlopa, a „6107” címeken tervezett egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre feladatonkénti előirányzatait a 18. számú táblázat 4. oszlopa szerint határozza meg.

(17) Az egyes címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot az 5. számú táblázat 59. sora szerint határozza meg.

(18) A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján az 5. számú táblázat 60. sora tartalmazza.

(19) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására fordíthatók.

(20) A (19) bekezdésben hivatkozott alábbi címek maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül:

a) a 2. §-ban felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa, ide értve a bölcsődék, óvodák és szociális intézmények címeken tervezett vásárolt élelmezés, élelmiszer beszerzés előirányzat maradványa,

b) az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa,

c) az „5702 Sport feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § Az „5101 Polgármesteri Hivatal” címen, Erzsébetváros Önkormányzata „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”, „6301 Intézményi felújítások”, „6303 Önkormányzati felújítások”, „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatok keretszámait a 19. számú táblázat 5. oszlopa szerint határozza meg.

5. § (1) Az „5101 Polgármesteri Hivatal” címen, az „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”, a „6401 Intézményi beruházások”, „6404 Önkormányzati beruházások”, a „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 20. számú táblázat 5. oszlopa szerint határozza meg.

(2) A 2014. évben értékesítésre kijelölt ingatlanok és helyiségek tételes felsorolását az 1/a számú táblázat tartalmazza.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7500 Céltartalékok” működési előirányzata 22.966 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.575.337 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 14.441 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 113.044 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 8.525 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 7.471 ezer Ft,

c) a „7500 Erzsébet terv Fejlesztési program 2015” cím felhalmozási előirányzata 1.454.822 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 22. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 23. számú táblázat szerint.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2013. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján a 2014. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 25. számú táblázat tartalmazza.

(3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2014. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 24. számú táblázat mutatja be.

(4) A költségvetési évet és az azt követő éveket terhelő adósságszolgálati kötelezettséget - a teljes futamidőt figyelembe véve - a 26. számú táblázat mutatja be.

(5) Az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 29/A. §-a alapján az előterjesztés 4. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabály szerint saját bevételeinek és a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegeiről készített kimutatást.

(6) Az (5) bekezdés szerinti, 2014-2016 évekre vonatkozó adatokat a Képviselő-testület az Áht. 29/A. §-a szerint fogadja el.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6-12. * 

8-19. § * 

13. * 

20. § * 

14-16. * 

21-28. § * 

III. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

29. § * 

30. § (1) E rendelet 2014. február 13-án lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2014. február 12-én a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére