Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (X. 28.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről az alábbi rendeletet alkotja.

Tiszteletdíj

1. § *  (1) Az Önkormányzati képviselőt (a továbbiakban: képviselő), megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig - havonként járó alaptiszteletdíj illeti meg, amelynek mértéke a polgármesteri illetmény 20%-a A képviselő tiszteletdíja az alaptiszteletdíj és a (2)-(3) bekezdésben foglaltak alapján megállapítandó kiegészítések együttes összege

(2) A képviselőt, ha a Képviselő-testület bizottságának

a) tagja, az adott bizottsági tagságért a polgármesteri illetmény 10%-ának, és

b) amennyiben elnöke is, úgy az a) pontban meghatározottakon felül a polgármesteri illetmény további 10%-ának

megfelelő összegű kiegészítés illeti meg.

(3) Amennyiben a képviselőt a Képviselő-testület tanácsnoknak választja meg, úgy a polgármesteri illetmény 20%-ának megfelelő összegű kiegészítésre jogosult. Az a tanácsnok aki egyben bizottság tagja is, a (2) bekezdés a) pont szerinti kiegészítésre nem jogosult.

(4) A Képviselő-testület a bizottsága nem képviselő tagjának tiszteletdíját 149 580 forintban állapítja meg.

Természetbeni juttatások

2. § A Képviselő-testület a képviselőket az alábbi természetbeni juttatásban részesíti:

a) Az Önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet.

b) A képviselő tevékenységének elősegítésére Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelete feltételei szerint a várakozási hozzájárulás megadása.

c) Az Önkormányzat, az önkormányzati képviselői tevékenység hatékony ellátása érdekében, az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök közül 1 db laptop és 1 db mobiltelefon ingyenes használatát biztosítja.

d) A c) pontban felsorolt eszközök használatához internet-előfizetést, továbbá a mobiltelefon beszélgetés havi díjából maximum 30 000 Ft megfizetését az Önkormányzat vállalja/biztosítja.

e) A Mötv. 71. és 80. §-ai szerinti tisztségviselők kivételével azon képviselő, aki külön nyilatkozata alapján testületi munkája ellátását elsősorban papír alapon kívánja végezni, a hivatali laptop és az ehhez kapcsolódó internet-előfizetés használatára nem jogosult.

2/A. § *  A bizottság nem képviselő tagjának természetbeni juttatás nem adható.

Költségtérítés

3. § A képviselőnek a képviselői tevékenységgel összefüggő, általa megelőlegezett, számlával igazolt szükséges költségét meg kell téríteni. A költségek kifizetését a Polgármester engedélyezi.

A Képviselő-testület munkájából való távolmaradás következménye

4. § *  (1) A képviselő-testület a kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíját legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti, valamint természetbeni juttatását ugyanilyen időtartamra megvonhatja. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés, valamint a megvonás újra megállapítható.

(2) A nem képviselő bizottsági tag, és a képviselő, ha a képviselő-testület bizottságának tagja, távolmaradását köteles a bizottság elnökének 24 órával a meghirdetett bizottsági ülés előtt írásos formában jelezni. Ha a nem képviselő bizottsági tag és a képviselő bizottsági tag a bizottság munkájában - az előre bejelentett, indokolt távollétet kivéve - egy ülésszakon belül két alkalommal nem vesz részt, a Képviselő-testület a nem képviselő bizottsági tag és a képviselő bizottsági tagságért megállapított tiszteletdíját 50%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkentheti. Amennyiben a nem képviselő bizottsági tag és a bizottsági tag képviselő - az előre bejelentett, indokolt távollétet kivéve - egy ülésszakon belül négy bizottsági ülésen nem vesz részt, a Képviselő-testület a negyedik elmulasztott alkalmat követően a bizottsági tagságért járó tiszteletdíjat ugyanilyen időtartamra megvonhatja.

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

5. § (1) Az önkormányzati képviselőket, a bizottságok elnökeit, tagjait, továbbá a tanácsnokokat a jelen rendeletben meghatározott tiszteletdíj, természetbeni juttatás, költségtérítés megválasztásuk időpontjától, megbízatásuk megszűnéséig illeti meg.

(2) E rendelet 2014. október 29-én lép hatályba, rendelkezéseit az 2014. évi önkormányzati általános választásokon és azt követő választásokon megválasztottakra kell alkalmazni.

(3) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2014. október 28-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére