Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelete

a fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében és a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) a) pontjában foglalt feladatkörében a következőket rendeli el:

Általános és értelmező rendelkezések

1. § (1) E rendelet célja

a) a fás szárú növények indokolatlan pusztításának megakadályozása,

b) az indokoltan kivágott fás szárú növények pótlásáról való gondoskodás.

(2) A rendelet hatálya kiterjed - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a Budapest VII. kerület közigazgatási határán belül minden ingatlanra, azok teljes fás szárú növényállományára, függetlenül attól, hogy tulajdonosa - üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, használója - természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki

a) az eltérő szabályt megállapító külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre,

b) a magánterületen álló cserjékre.

2. § E rendelet alkalmazásában:

(1) törzsátmérő: a fatörzs földfelszíntől számított 1 m magasságban mérendő kerületéből számított átmérő.

(2) fakivágás: minden olyan fa kivágása, amelynek törzsátmérője a 3 cm-t meghaladja.

(3) kertészeti szakértői vélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező, megfelelő (kertészeti, erdészeti, tájépítészeti, növényvédelmi) végzettségű és szakértői névjegyzékbe bejegyzett szakember által kiállított olyan dokumentum, amelyben a szakember által elvégzett vizsgálat kiterjed a vizsgált fák korára, méreteire és törzsátmérőjére, fajára, térbeli elhelyezkedésére, részletes egészségi állapotára, és tartalmaz a vizsgálat eredményén alapuló javaslatot a fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával, kertészeti kezelésével kapcsolatban, mindezt fotókkal dokumentálva, alátámasztva.

(4) közterület: az az állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.

(5) magánterület: ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként nyilvántartott ingatlan.

(6) használó: az ingatlan tulajdonosa, vagyonkezelője, vagy az ingatlanon lévő fás szárú növényekkel bármely jogviszony alapján rendelkezni jogosult használója.

Hatásköri szabályok

3. § (1) Az e rendeletben szabályozott magánterületen lévő fás szárú növények védelmével kapcsolatos önkormányzati hatósági eljárás lefolytatására első fokon a Jegyző jogosult.

(2) A közterületen lévő fás szárú növény kivágásának a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet alapján történő, a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző általi engedélyezése során a kivágott fás szárú növények pótlásáról e rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni.

Közterületen lévő fás szárú növények pótlása

4. § (1) A pótlandó fás szárú növények fajtáját, méretét, darabszámát a Jegyző határozza meg.

(2) *  A kivágott fa pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének megfelelő mértékében kell gondoskodni, elsősorban a kivágott fával azonos helyrajzi számú ingatlanon. A pótlás mértéke csökkenthető a kertészeti szakértői véleményben megállapított állapot mutató (%) figyelembe vételével.

(3) Amennyiben a fa kivágása a fa kiszáradása miatt elkerülhetetlen, illetve a fa - hitelt érdemlő módon igazolt - élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történő kivágása vált szükségessé a pótlási kötelezettség mértéke megegyezik a kivágott fa darabszámával.

(4) A pótlással kapcsolatos alapvető szakmai követelmények:

a) faültetés esetén: ültetendő díszfa törzsátmérője minimum 5 cm, minimum 1 m3 méretű ültetőgödör kialakítással, teljes talajcserével, termőföld feltöltéssel,

b) cserjeültetés esetén: minimum 0,6 m3 méretű ültetőgödör kialakítással, teljes talajcserével, termőföld feltöltéssel,

c) a Jegyző az a) és b) pontban meghatározott előírások mellett indokolt esetben egyéb szakmai előírásokat is meghatározhat.

(5) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fa törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor azt 30 cm törzsátmérővel kell figyelembe venni.

Magánterületen lévő fák védelme

5. § (1) *  Magánterületen e rendelet hatálya alá tartozó fát kivágni - a (3) bekezdésben foglalt esetek kivételével - csak végleges, jogerős fakivágási engedély alapján szabad. A kivágott fa pótlásáról a fakivágási engedélyben, vagy a bejelentés tudomásul vételéről szóló döntésben meghatározott feltételek szerint kell gondoskodni.

(2) A fa kivágásának engedélyezéséről a Jegyző dönt. Fakivágási engedély különösen veszélyhelyzet elhárítása, környezetrendezés, illetve építmény elhelyezése miatt, kertészeti szakértői véleményben igazolt, indokolt esetben adható, a pótlás feltételeinek előírása mellett.

(3) *  Az élet-, egészség-, és balesetvédelmi okból történő fakivágást a tulajdonos - amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs - köteles haladéktalanul elvégezni. A veszély elhárítása érdekében elvégzett fakivágást 3 napon belül írásban be kell jelenteni az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal. A bejelentésben a fakivágás indokoltságát igazolni kell, különösen a veszélyállapotot alátámasztó kertészeti, tartószerkezeti vagy egyéb szakértői véleménnyel, fényképpel vagy egyéb hitelt érdemlő módon. Az indokolatlan, alá nem támasztott vagy be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(4) A fakivágási engedély kiadására irányuló kérelem az 1. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be. Az engedély kiadására irányuló kérelemhez csatolni kell

a) az érintett fával rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát, az élet- és súlyos balesetveszély illetve kiszáradt fa kivágására irányuló kérelem kivételével (társasház esetében közgyűlési határozatot, a fakivágáshoz - a társasházakról szóló törvény, illetve a társasház szervezeti és működési szabályzatának eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű többségi döntés szükséges),

b) *  a kivágni tervezett fára vonatkozó minősített favizsgáló szakértői véleményt,

c) a kivágni tervezett és a megtartandó fák pontos helyét, ábrázoló helyszínrajzot, a darabszám, a fafaj, és a törzsátmérő feltüntetésével,

d) a fapótlás módjára vonatkozó nyilatkozatot,

e) a vagyonvédelmi okból történő fakivágásra irányuló kérelem esetén csatolni kell az érintett építmény, építményrészek állagvédelmére vonatkozó tartószerkezeti szakértői véleményt,

f) az építési vagy bontási tevékenység miatt történő fakivágásra irányuló kérelem esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó építési illetve bontási engedélyt, vagy építési illetve bontási tevékenység tudomásul vételéről kiállított hatósági bizonyítványt.

(5) A fakivágási engedély kiadására irányuló kérelem elutasításra kerül, ha

a) a kérelmező a pótlásról a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott,

b) a fa kivágása környezetvédelmi érdeket sért.

(6) A fakivágás engedélyezéséről, a fapótlási kötelezettség megállapításáról hatósági határozatban kell dönteni.

(7) A fakivágási engedély a jogerőre emelkedéstől számított egy évig érvényes.

(8) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanon álló kiszáradt fa kivágásáról, legkésőbb a kiszáradását követő év június 30. napjáig. A kiszáradt fa kivágásának engedélyezésére irányuló kérelmet a fakivágás tervezett megkezdése előtt legalább 60 nappal be kell nyújtani.

(9) Nem engedélyköteles tevékenység az épületekből, épületrészekből kinőtt, talajkapcsolattal nem rendelkező fák kivágása.

(10) *  A kérelem benyújtója felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a kérelem elbírálása során az általa benyújtott anyagban szereplő természetes személyek adatainak kezelése jogszerűen történt, az érintettek a szükséges tájékoztatást megkapták.

(11) *  A kérelem benyújtója tudomásul veszi, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú melléklete alapján a kérelemben szereplő adatok és a kérelemről szóló döntés az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.erzsebetvaros.hu) nyilvánosságra kerülnek.

(12) *  Kérelmező tudomásul veszi az Infotv. azon rendelkezését, mely szerint az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni.

Fás szárú növények kivágásával kapcsolatos lakossági tájékoztatás * 

5/A. § *  (1) A kivágási engedéllyel érintett fás szárú növényen a véglegessé válás ismertté vált időpontjától számított 5 munkanapon belül fel kell tüntetni, hogy a www.erzsebetvaros.hu honlapon megtalálható a - személyes adatok nélküli - kapcsolódó engedély, és a szakvélemény, amennyiben készült. A fás szárú növényen elhelyezett tájékoztató tartalmazza a kivágás indokát, a kivágás leghamarabbi lehetséges időpontját és a pótlással vagy megváltással kapcsolatos információkat.

(2) A véglegessé vált fás szárú kivágásának tudomásul vételével érintett fás szárú növényre vonatkozó határozat - személyes adatok nélkül - annak véglegessé válása megismerésének időpontjától számított 5 munkanapon belül a www.erzsebetvaros.hu honlapon megjelenítésre kerül.

(3) A kivágási javaslatot tartalmazó szakvélemény, annak rendelkezésére állásától számított 5 munkanapon belül a www.erzsebetvaros.hu honlapon megjelenítésre kerül, egyidejűleg a szakvéleménnyel érintett fás szárú növényre tájékoztató kerül kihelyezésre, amely tartalmazza a kivágás indokát, a kivágás várható időpontjáról és a pótlással vagy megváltással kapcsolatos ezen időpontig ismert információkat.

(4) A tájékoztatás és a honlapon történő megjelenítés a közterületen lévő fás szárúak kivágására és a magánterületi fák kivágására is vonatkozik.

Magánterületen lévő fa pótlása

6. § (1) A pótlás mértékét, módját és határidejét a Jegyző e rendeletben foglaltak szerint határozza meg. Az engedélyes köteles a Jegyző által megállapított mértékben és módon, az előírt határidőn belül gondoskodni a kivágott fák pótlásáról. Amennyiben az engedélyes nem azonos az ingatlantulajdonossal, és az engedélyes előzetesen akként nyilatkozott, hogy a fapótlást maga teljesíti, a fakivágási engedélyben az engedélyest kell a fapótlásra kötelezni. Amennyiben az engedélyes nem azonos az ingatlantulajdonossal, és az engedélyes a fapótlási kötelezettségnek nem tett eleget, úgy az egyéb jogkövetkezmények alkalmazásán túl az ingatlan tulajdonosát kell a fapótlásra kötelezni.

(2) E rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes fakivágás esetén - az egyéb jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeken túl - a Jegyző az ingatlan tulajdonosát pótlásra kötelezi. Ha az engedély nélküli fakivágást más végezte, a pótlásra a fakivágási tevékenységet végzőt kell kötelezni.

(3) *  Amennyiben a fa kivágása az építési tevékenység miatt elkerülhetetlenül szükséges, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének megfelelő mértékében gondoskodni kell. A pótlás mértéke csökkenthető a favizsgáló szakértői véleményben megállapított állapot mutató (%) figyelembe vételével.

(4) Ha az ingatlanon álló fa kivágását előidéző élet-, egészség-, súlyos baleset- vagy vagyonveszélyes állapot, valamint elhalt, kiszáradt fa esetében a fa kipusztulása a használónak nem felróható okból következett be, a pótlási kötelezettség a kivágott fa darabszámával egyezik meg.

(5) Ha az ingatlanon álló fa kivágását előidéző élet- egészség- súlyos baleset- vagy vagyonveszélyes állapot, valamint elhalt, kiszáradt fa esetében a fa kipusztulása használónak egyértelműen felróható, a kivágott fák pótlásáról a kivágott fa törzsátmérőjének megfelelő mértékében kell gondoskodni.

(6) Amennyiben a fapótlás teljesítése az ingatlan udvarán a burkolat feltörésével műszaki szempontból megoldható, a pótlásra kötelezett köteles gondoskodni a fapótlás teljesítése érdekében megfelelő fahelyek kialakításáról.

(7) *  Amennyiben a fapótlás feltételei helyben nem adottak:

a) a kérelmező/bejelentő javaslatot tehet más, Budapest VII. kerület közigazgatási területén magánterületen lévő fapótlási helyszínre, ebben az esetben a kérelmezőnek/bejelentőnek csatolnia kell a fapótlás tervezett helyszínéül szolgáló ingatlannal rendelkezni jogosult faültetéshez hozzájáruló nyilatkozatát, ennek hiányában a fapótlás helyszínéül a fakivágással érintett ingatlantól eltérő magánterület nem jelölhető ki.

b) a kérelmező/bejelentő kérheti Budapest VII. kerület közigazgatási területén Budapest Főváros VII. Kerületi Önkormányzat kezelésében levő közterületen a fapótlás teljesítését. A magánterületen tervezett/végrehajtott fakivágáshoz kapcsolódóan, a Budapest VII. kerület közigazgatási területén közterületen tervezett fapótlási kötelezettség megvalósítása esetén az 5. § (3) és (4) bekezdésekben leírtakon túlmenően a kérelemhez/bejelentéshez csatolandó a fapótlásként tervezett terület fapótlásra való alkalmasságának igazolása az alábbiak szerint:

ba) a Hivatal ajánlása szerinti-, a fapótlás lehetséges helyszínéül szolgáló területre vonatkozó közműegyeztetés, az ehhez szükséges fatelepítési kiviteli terv, melyet „K” jogosultságú tervező készített,

bb) közútkezelői hozzájárulás, kiegészítve a közösségi közlekedést érintő terület esetében a Budapest Közút Zrt.-vel történő egyeztetés megtörténtét igazoló dokumentum (jegyzőkönyv, kiadmány stb.), és zöldfelület kezelői hozzájárulás,

bc) valamint a fapótlással érintett közterület tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozata,

bd) az alkalmasságot igazoló, felsorolt dokumentumok hiányában a fapótlás helyszínéül a fakivágással érintett ingatlantól eltérő közterület nem jelölhető ki, a kivágott fa pótlásáról a rendelet szerint kell gondoskodni illetve a 7. § szerint a vissza nem pótolható fák pénzbeli megváltását kell előírni.

(8) Amennyiben az engedély nélkül kivágott fa törzsátmérője utólag nem állapítható meg, akkor azt 30 cm törzsátmérővel kell figyelembe venni.

(9) A fapótlással kapcsolatos alapvető szakmai követelmények:

a) az ültetendő díszfa törzsátmérője minimum 5 cm, minimum 1 m3 méretű ültetőgödör kialakítással, teljes talajcserével, termőföld feltöltéssel,

b) a Jegyző az a) pontban meghatározott előírások mellett indokolt esetben egyéb szakmai előírásokat is meghatározhat.

(10) *  A fapótlást a fakivágást követő egy éven belül kell teljesíteni. Az egy éves határidő lejárta előtt a fapótlásra kötelezett által benyújtott kérelemre a határidő egy alkalommal további egy évvel meghosszabbítható.

(11) Ha a pótlásként ültetett fa a pótlásától számított második vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki, a pótlás eredménytelennek tekintendő, és azt meg kell ismételni.

(12) A fapótlás szakszerű teljesítését a Jegyző ellenőrzi.

Fapótlás pénzbeli megváltása

7. § (1) Amennyiben az e rendeletben szabályozott fapótlási kötelezettség szerinti ültetendő fák az ingatlan adottságai miatt a fakivágással érintett ingatlan területén nem vagy csak részben helyezhetők el, és más ingatlan területe sem jelölhető ki fapótlás céljából, úgy a vissza nem pótolt fák pénzbeli megváltását kell előírni. A fák pótlását ültetéssel és pénzbeli megváltással együttesen is elő lehet írni.

(2) A Jegyző által előírt fapótlás pénzbeli megváltásának összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának számlájára kell befizetni a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

(3) A fapótlási kötelezettség pénzbeli megváltásának mértéke:

a) e rendeletben foglalt szabályokkal ellentétes fakivágás esetén a kivágott fa cm-ben mért törzsátmérője szorozva a 60 000 Ft összegű kompenzációs alappal

b) amennyiben a fás szárú növények helyben történő pótlására az ingatlan adottságai miatt - hitelt érdemlő módon igazoltan - nincs lehetőség, és más ingatlan területén történő fapótlás nem jelölhető ki

ba) darabszámban meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a darabszám szorozva a 200 000 Ft összegű kompenzációs alappal

bb) törzsátmérőben meghatározott fapótlási kötelezettség esetén a cm-ben mért törzsátmérő szorozva a 40 000 Ft összegű kompenzációs alappal.

(4) A pénzbeli megváltás összegét, a befizetés módját, határidejét a fakivágási engedélyben, vagy hatósági határozatban kell meghatározni.

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2015. december 1. napján lép hatályba, azzal, hogy a folyamatban lévő ügyek esetében, amennyiben az ügyfélre nézve kedvezőbb rendelkezéseket tartalmaz, e rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. október 30-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

1. melléklet a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletéhez * 

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS*
magánterületi ingatlanon lévő fákra vonatkozóan

A kérelmező neve: ............................................................................
Címe: .................................................................................................
Elérhetősége (tel., e-mail cím): .........................................................
A kérelem/bejelentés tartalmi elemei**:
A kivágni tervezett fák adatai:
Fa
sorszáma
Érintett ingatlan
(helyrajzi szám, út/utca, házszám)
Fa faja, fajtája
1.
2.
3.
Fa
sorszáma
Fakivágás részletes indoklása Törzsátmérő (cm)
1.
2.
3.
A fakivágás kivitelezésének részletes leírása: ............................................................
A kivágandó fák tervezett pótlása:
Fa
sorszáma
Fás szárú növény faja,
fajtája
Törzsátmérő
(cm)
A kiültetés helye
(helyrajzi szám, út/utca, házszám)
1. (33324/3) Budapest VII. kerület Hernád utca - 37. sz. előtt,
Marek J. utca felőli első fahely
2.
3.
A fapótlás kivitelezésének részletes leírása: ...........................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény ültetéssel történő pótlása a földrészlet adottsága miatt azon nem vagy csak részben teljesíthető, és a 6. § (7) a) vagy b) pontjai szerinti dokumentumokat nem csatoltam, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi a fás szárú növények védelméről szóló Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015. (X. 30.) önkormányzati rendeletének 7. § alapján.
Kelt:.......... .......................
.....................................................................
kérelmező aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
** Valamennyi adat kötelezően kitöltendő

  Vissza az oldal tetejére