Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a magánszemélyeknek nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő nyílászáró-felújítási támogatásról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a lakásokat érő külső zajhatás csökkentése, az épületek épületfizikai jellemzőinek javítása továbbá magánszemélyek pályázat útján történő támogatásának érdekében következőket rendeli el:

1. Bevezető rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben meghatározottak szerint jár el amennyiben a lakások nyílászáróinak felújításához nyújtott támogatására pályázatot ír ki (a továbbiakban: Nyílászáró pályázat).

(2) A Támogatás formája: visszatérítendő kamatmentes vagy vissza nem térítendő támogatás

2. § *  Nyílászáró pályázatra pályázni az Önkormányzat közigazgatási területén lévő társasházakban és lakásfenntartó szövetkezeti házakban található lakóingatlanokba állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyeknek (a továbbiakban: Pályázó) lehet.

2. A Nyílászáró pályázat szabályai

3. § (1) A Nyílászáró pályázati kiírást - ha a Képviselő-testület a mindenkori hatályos költségvetési rendeletében fedezetet biztosított, és a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a kiírásról dönt - minden év július 31-ig ki kell hirdetni.

(2) A pályázati kiírás tartalmát, az elbírálás és megvalósítás szabályait az önkormányzat hivatalos lapjában és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.

4. § (1) *  Pályázó által a Nyílászáró Pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege a mindenkori pályázati kiírásban meghatározott maximális összeg lehet.

(2) Az (1) bekezdésben körülírt támogatások után az önkormányzat fizeti meg a támogatást terhelő adókat és járulékokat a hatályos jogszabályok alapján.

5. § Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások magánszemély bérlőinek a pályázaton való indulás feltétele bérbeadó megbízottjánál történő előzetes bejelentés.

6. § (1) A Pályázatok elbírálásakor előnyben kell részesíteni a vendéglátóipari tevékenységgel járó zajszennyezéssel legjobban sújtott lakásokat.

(2) A nyertes Pályázóval szerződést kell kötni. A szerződés melléklete a pályázati dokumentáció

7. § A pályázatokról nyilvántartást kell vezetni.

3. Záró rendelkezések

8. § Felhatalmazás kap a Bizottság e rendeletben foglaltak betartásával:

a) a nyílászáró pályázati kiírás tartalmának és elbírálási feltételeinek meghatározására

b) a nyílászáró pályázat kiírására

c) a beérkező pályázatok elbírálására

d) a pályázóknak nyújtandó támogatásról való döntés meghozatalára

9. § (1) Jelen rendelet a 2016. január 1-jén lép hatályba.

(2) * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2015. december 18-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére