Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. és 24. §-aiban foglalt felhatalmazás alapján a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (a továbbiakban: Ör.) a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetése kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, címrendje

1. § (1) *  Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2016. évi költségvetés

a) költségvetési bevételét 14.570.826 ezer forintban, azaz tizennégymillió-ötszázhetvenezer-nyolcszázhuszonhat ezer forintban,

b) az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerinti belső finanszírozásból:

ba) a 6. § (7) bekezdés a) pont aa) alpont szerinti összegét 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer Ft-ban,

bb) a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) alpont szerinti összegét 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer Ft-ban,

bc) a 6. § (7) bekezdés a) pont ac) alpont szerinti költségvetési maradvány összegét 1.225.764 ezer forintban, azaz egymillió-kettőszázhuszonötezer-hétszázhatvannégy ezer forintban,

c) az Áht. 23. § (2) bekezdés e) pontja és a Mötv. 111. § (4) bekezdés szerinti költségvetési hiány külső finanszírozásának összegét 0 ezer forintban, azaz nulla ezer forintban,

d) költségvetési kiadását 19.744.428 ezer forintban, azaz tizenkilencmillió-hétszáznegyvennégyezer-négyszázhuszonnyolc ezer forintban,

e) finanszírozási kiadások és bevételek az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont ad) alpontja szerinti:

ea) az irányító szervi támogatás finanszírozási előirányzatát 5.556.920 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázötvenhatezer-kilencszázhúsz ezer forintban,

eb) az irányító szervi támogatás folyósításának finanszírozási előirányzatát 5.556.920 ezer forintban, azaz ötmillió-ötszázötvenhatezer-kilencszázhúsz ezer forintban,

f) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése előirányzatát 52.162 ezer forintban, azaz ötvenkettőezer-egyszázhatvankettő ezer forintban,

g) forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzatát 4.000.000 ezer forintban, azaz négymillió ezer Ft-ban,

h) bevételi főösszegét 29.353.510 ezer Ft-ban, azaz huszonkilencmillió-háromszázötvenháromezer-ötszáztíz ezer forintban

i) kiadási főösszegét 29.353.510 ezer Ft-ban, azaz huszonkilencmillió-háromszázötvenháromezer-ötszáztíz ezer forintban

állapítja meg.

(2) *  Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételi főösszeget, továbbá a b) pontjában megállapított belső finanszírozású tételek, az ea) pont szerinti finanszírozási bevételek, és az fa) pont szerinti forgatási célú értékpapírok előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti összegeit az 1. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(3) *  Az (1) bekezdés d) pontjában megállapított kiadási főösszeget, továbbá az eb) pontjában megállapított finanszírozási kiadások, az fb) pont szerinti forgatási célú értékpapírok előirányzat-csoportonkénti és a g) pont szerinti államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összegeit a 2. számú táblázat 6. oszlopa szerint határozza meg.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított főösszegen belül a helyi önkormányzat összesített költségvetési mérlegét - működési és a felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat egymástól elkülönítetten, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat is figyelembe véve - tájékoztató jelleggel a 20. számú táblázat tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszeg várható teljesüléséről készített előirányzat felhasználási tervet a 21. számú táblázat tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 381.071 ezer Ft, további finanszírozási tétel 4.000.000 ezer Ft.

(7) *  Az (1) bekezdés b) pontjában megállapított, az Áht. 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint a belső finanszírozás, a költségvetési maradvány igénybevétele 1.225.764 ezer Ft, a forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése 4.000.000 ezer Ft, további finanszírozási tétel 4.000.000 ezer Ft.

(8) A (7) bekezdés szerinti tervezett költségvetési maradvány igénybevételét felhasználási cél szerinti tagolásban a 3. számú táblázat határozza meg.

1. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi ágazati feladatainak támogatása

2. § (1) *  Az 1. § (2) bekezdésében megállapított kiemelt előirányzatok a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletében (a továbbiakban: költségvetési törvény) megállapított felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat az alábbiak szerint tartalmazzák:

a) A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

aa) óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 457.256 ezer Ft,

ab) óvodaműködtetési támogatás 70.693 ezer Ft,

ac) a köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 2.898 ezer Ft,

ad) kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz 13.528 ezer Ft.

b) A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

ba) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 209.004 ezer Ft,

bb) a települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása 96.924 ezer Ft,

bc) gyermekétkeztetés támogatása 160.758 ezer Ft,

bd) pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 666 ezer Ft,

be) szociális ágazati pótlék 30.090 ezer Ft,

bf) szociális kiegészítő pótlék 46.991 ezer Ft.

c) A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

ca) fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása 21.875 ezer Ft,

cb) a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek művészeti és létesítmény-gazdálkodási támogatása 21.000 ezer Ft.

d) bérkompenzáció támogatása 18.280 ezer Ft,

e) helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 8.078 ezer Ft.

(2) A központi költségvetésből származó támogatások kizárólag a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2. számú mellékletében foglaltak szerint használhatók fel.

2. A költségvetés címrendje, kiadási, bevételi, létszám előirányzatok

3. § (1) A költségvetés címrendjét 2016. január 1-jétől a 24. számú táblázat szerint határozza meg.

a) A költségvetés címrendje két részből: 4, illetve 6 jegyű számból és az intézmény, a feladat vagy az előirányzat megjelöléséből áll.

b) Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 1000-3000 számú címeken szerepelnek.

ba) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ és az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága költségvetési intézmények címszáma 4 jegyű.

A Kópévár Óvoda, a Nefelejcs Óvoda, a Brunszvik Teréz Óvoda, a Bóbita Óvoda, a Magonc Óvoda, a Dob Óvoda és a Csicsergő Óvoda címszáma 6 jegyű. Az első négy számjegy az ágazatot jelöli, az ötödik és hatodik számjegy sorszám.

bb) A Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ szakmai feladatai, illetve a telephelyei az 1100-1299 számú címeken szerepelnek, az 5. számjegy a telephelyek sorszáma.

c) A Polgármesteri Hivatal feladatainak előirányzatai az 5100 számú címeken rögzíti az igazgatási és egyéb feladatokat, a hivatali hatósági, szakmai tevékenységet.

d) Erzsébetváros Önkormányzata feladatainak előirányzatait a következő címek rögzítik:

da) az 5200-5900 címeken Erzsébetváros Önkormányzata feladatai, a szakmai tevékenységek kiadási és bevételi előirányzatai,

db) a 6000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata egyes feladatai: a különféle támogatások, felújítások, beruházások tervezett kiadási előirányzatai,

dc) a 7000 címeken Erzsébetváros Önkormányzata tartalék előirányzatai, ezen belül 7100 címen az általános tartalék, 7200 címen a céltartalék a polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörben, és 7300 címen a bizottságokra átruházott felhasználási jogosultság céltartalékai, 7500 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program 2017,

dd) a 8000 címeken az önkormányzat működési bevételei, a közhatalmi bevételek, az önkormányzatot különféle jogcímeken megillető költségvetési támogatások, a felhalmozási bevételek, a kölcsönök visszatérülése, a költségvetési maradvány igénybevétele, valamint a finanszírozási bevételek előirányzatai,

de) a 9000 címeken az önkormányzat által pályázaton elnyert támogatások bevételi és kiadási előirányzatai szerepelnek.

(2) az (1) bekezdés db) pontja:

a) 6100 címen az ellátási szerződések alapján nyújtott támogatások, egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre, valamint az egyéb működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kiadások előirányzatai,

b) 6201 címen a költségvetési szerveknek folyósított irányító szervi támogatás előirányzata,

c) 6300 címen az intézmények és az önkormányzat felújítási feladatai előirányzata,

d) 6400 címen az intézmények és az önkormányzat beruházási feladatai előirányzata,

e) 6500 címen az önkormányzati forrásból finanszírozott társasházi és lakás célú támogatások, továbbá társasházi és lakás célú kölcsönök, nem pénzügyi vállalkozásnak nyújtott kölcsönök előirányzatai,

f) 6600 címen a belföldi finanszírozás előirányzatai (a realizált árfolyamveszteség),

g) 6700 címen az Erzsébetvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok helyi önkormányzati támogatása előirányzatai,

h) 6800 címen a pénzügyi műveletek és egyéb pénzügytechnikai elszámolások előirányzatai,

i) 6900 címen az Erzsébet terv Fejlesztési program előirányzata.

(3) A költségvetési rendeletben meghatározott címrend év közben a Képviselő-testület által kiegészíthető, illetve módosítható.

(4) *  Az 1. § (2) bekezdése szerinti bevételi főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 30-62. sorai szerint határozza meg.

(5) *  Az 1. § (3) bekezdése szerinti kiadási főösszeg intézményenkénti és címeken belül kiemelt előirányzatonkénti és előirányzat-csoportonkénti összegeit a 4. számú táblázat 1-29. sorai szerint határozza meg.

(6) *  Az 1. § (2) és (3) bekezdéseiben megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében az 5100, Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében 5200-9000 címeken tervezett előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok kiadási összegét a 4. számú táblázat 1-29. sorai, a közhatalmi bevételek összegét a 38. sora, az intézményi működési bevételek összegét a 48. sora, a felhalmozási bevételek összegét a 31., 51. és 55. sora, a költségvetési támogatásokat a 30. sora, a finanszírozási bevételek előirányzatát az 61. sora szerint határozza meg.

(7) Az „5200 Városüzemeltetési és városgazdálkodási feladatok” előirányzatai címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését az 5. és 6. számú táblázat szerint határozza meg.

(8) Az „5300 Önkormányzati lakásgazdálkodási és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 7. számú táblázat szerint határozza meg.

(9) Az „5305 Oktatási terület kötelező taneszköz beszerzése és egyéb jogcímek” címen tervezett előirányzatok feladatonkénti részletezését a 8. számú táblázat szerint határozza meg.

(10) Az „5400 Vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 9. számú táblázat szerint határozza meg.

(11) Az „5600 Szociális támogatások, ellátások és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését és a Polgármesteri Hivatal által folyósított szociális támogatások és ellátások részletezését a 10. számú táblázat szerint határozza meg.

(12) Az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 11. számú táblázat szerint határozza meg.

(13) Az „5702 Sport feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 12. számú táblázat szerint határozza meg.

(14) Az „5707 Erzsébetvárosi turizmussal kapcsolatos feladatok” címen tervezett kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését a 13. számú táblázat szerint határozza meg.

(15) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „5303, 5606, 5608, 5701, 5707, 5804, 6103, 6105, 6108, 6109” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzatát a 14. számú táblázat, valamint az „5701, 5702, 5707, 6106” címeken tervezett „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre” előirányzat címenkénti és feladatonkénti részletezését a 15. számú táblázat szerint határozza meg.

(16) Erzsébetváros Önkormányzata költségvetésében „6110, 6501” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre”, és a „6107” címen tervezett „Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre” feladatonkénti előirányzatait a 16. számú táblázat szerint határozza meg.

(17) *  Az „1101 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ”, a „2101 Köznevelés összesen”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága”, az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal előirányzata” címekhez és feladatokhoz kapcsolódó, engedélyezett létszámot a 4. számú táblázat 63. sora szerint határozza meg.

(18) *  A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát a megkötött szerződések alapján a 4. számú táblázat 64. sora tartalmazza.

(19) Az egyes címeken tervezett céljellegű, vagy konkrét feladatokhoz rendelt kiadások előirányzatai év közben más feladatra nem csoportosíthatók át, felhasználásuk kizárólag a tételes felsorolásban meghatározott feladatok megvalósítására történhet.

(20) A (19) bekezdésben hivatkozott alábbi címek maradványa a költségvetési maradvány-elszámolás keretében elvonásra kerül:

a) a 2. §-ban felsorolt kötött felhasználású állami támogatások maradványa, ide értve a bölcsődék, óvodák és szociális intézmények címeken tervezett vásárolt élelmezés, élelmiszer beszerzés előirányzat maradványa,

b) az „5701 Oktatási, közművelődési és egyéb feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa,

c) az „5702 Sport feladatok” címen tervezett előirányzat maradványa.

3. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetés felhalmozási előirányzatai

4. § Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal” címen, „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”, „6301 Intézményi felújítások”, „6303 Önkormányzati felújítások”, „6901 Erzsébet terv Fejlesztési program” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló felújítások” címeken tervezett felújítási kiadási előirányzatokat a 17. számú táblázat szerint határozza meg.

5. § (1) Az „5101 Igazgatási apparátus és Polgármesteri Hivatal” címen, az „5304 Önkormányzati tulajdonú oktatási célt szolgáló épületek üzemeltetése”, a „6401 Intézményi beruházások”, „6404 Önkormányzati beruházások”, a „3101 Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága” és a „9000 Pályázati forrásból megvalósuló beruházások” címen tervezett kiadások beruházási feladatonkénti előirányzatait a 18. számú táblázat szerint határozza meg.

(2) A 2016. évben értékesítésre kijelölt ingatlanok és helyiségek jogcímek szerinti felsorolását az 1/b számú táblázat tartalmazza.

4. Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési tartalék előirányzatai

6. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7100 Általános tartalék” cím előirányzata 10.000 ezer Ft.

(2) *  Az 1. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból a „7200-7500 Céltartalékok” működési előirányzata 34.542 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.167.257 ezer Ft.

(3) *  A jóváhagyott kiadásból:

a) a „7200 Polgármesterre átruházott előirányzat-átcsoportosítási hatáskörű céltartalékok” cím működési előirányzata 15.246 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 1.140.259 ezer Ft,

b) a „7300 Bizottságokra átruházott felhasználási jogkörű céltartalékok” cím működési előirányzata 19.296 ezer Ft, felhalmozási előirányzata 13.350 ezer Ft,

c) a „7500 Erzsébet terv Fejlesztési program 2017” cím felhalmozási előirányzata 13.648 ezer Ft.

5. A többéves kihatással járó feladatok

7. § (1) A költségvetési rendelet tartalmazza - az Áht. 24. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően - az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 20. számú táblázat, valamint az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 21. számú táblázat szerint.

(2) A költségvetési rendelet tartalmazza az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban. Az Önkormányzat és intézményei által 2015. december 31-ig megkötött szerződések és a már folyamatban lévő közbeszerzési eljárások miatti kötelezettségvállalás alapján 2016. évre és az azt követő évekre vonatkozó, többéves kihatással járó kiadási tételeket a 23. számú táblázat tartalmazza.

(3) Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti, 2016. évi tervezett közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 22. számú táblázat mutatja be.

II. Fejezet

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásának szabályai

6-12. * 

8-19. § * 

13. Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványának megállapítása

20. § (1) Erzsébetváros Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények költségvetési maradványát az Áht. 86. § (5) bekezdése és az Ávr. 155. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület állapítja meg és hagyja jóvá.

(2) A költségvetési maradvány megállapításakor az Ávr. 149. § (1), (3) bekezdéseit kell figyelembe venni.

(3) Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának elszámolása során:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) az önkormányzat által meghatározott célra - kivéve az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló programokra - rendelkezésre bocsátott áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli összegek maradványa,

c) a normatív jellegű támogatások jogosultságot meghaladó többlete

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát illeti meg.

(4) A költségvetési maradvány jóváhagyásakor és felhasználásakor meg kell határozni a működési célú és a felhalmozási célú maradványok összegét.

(5) A költségvetési intézményt meg nem illető költségvetési maradvány összegét a jóváhagyást követően 8 napon belül az Önkormányzat fizetési számlájára kell, az érintett előirányzatok módosítása mellett befizetnie.

(6) A költségvetési szerv és a Polgármesteri Hivatal költségvetési maradványának jóváhagyását megelőzően saját hatáskörű előirányzat-módosítást hajthat végre a kötelezettséggel terhelt maradványa mértékéig. A kötelezettségvállalással nem terhelt, jóváhagyott költségvetési maradványát irányító szervi hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.

(7) A költségvetési maradvány kötelezettségvállalással terhelt részének kell tekinteni:

a) a költségvetési évben befolyt, az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain elszámolt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,

b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyekre az Ávr. 46. § (1) bekezdése vonatkozik, vagyis a pénzügyi teljesítések a költségvetési évet követő év június 30-ig áthúzódnak,

c) az Európai Uniós forrásból finanszírozott programokból befolyt bevételek maradványát,

d) az egységes rovatrend B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök rovatain elszámolt olyan bevételeket, amelyek esetében az átadó meghatározta az annak terhére ellátandó feladatot,

e) az államháztartáson belülről, meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott költségvetési támogatásokat.

(8) A költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány személyi juttatásokból származó részével növelhető az egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzata. A pénzmaradvány további része személyi juttatásokra nem használható fel.

(9) A (8) bekezdésből származó forrás felhasználását az Ávr. 36. § (3) bekezdése szabályozza.

14-15. * 

21-27. § * 

III. Fejezet * 

28-29. § * 

dr. Gotthard Gábor
jegyző
Vattamány Zsolt
polgármester

Záradék

A rendelet kihirdetése 2016. február 18-án a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtörtént.

A rendelet közzététel céljából megküldésre került a www.erzsebetvaros.hu honlap szerkesztője részére.

dr. Gotthard Gábor
jegyző

  Vissza az oldal tetejére